Video: 14 yıl geri GRT diiştirdi statsusunu da oldu cümnä kompaniyası

 

Canavar ayın 29-da GRT kompaniyası 14 yıl tamannadı nicä devlet statusundan cümnä statusuna geçti. Nesoy büünkü gün çalışȇr gagauz televizionu hem radiosu, hem ne lääzım onun ilerlimesi için, materialımızda.

2007 yılında GRT kompaniyası cümnä statusunu kableder, angısı insannara deyni önemli temalara görä haberleri hem programaları hazırlȇr. GRT kompaniyasını finaslȇr avtonomiyanın büceti. Yayınnarı var nasıl siiretmää hem seslemää bütün Moldova devletindä hem Ukrainanın sınır dolayında bulunan yaşamak punktlarında. Kompaniya düzer kendi redakţiya politikasını teleradio kanonnarına görä.

Haberlerdä hem programalarda türlü aktual temalar açıklanȇrlar, angıları meraklandırȇr yaşayannarı. Tanışmaa kanalın içinnän var nicä televizion hem radio yayınnarında, bundan kaarä  grt.md grt.md saytında hem soţial baalantılarda. Ama o üzerä, ani yok kolaylık geçmää ţifra yayınına, kalȇr açik soruş kanalın işi ileri dooru, nışannȇr başın işini bir vakıda götüreni Yaroslav Bulgaru.

O hep ölä çizgiledi, ani taa kaliteli yapmaa işi kanalda deyni lääzım tehnikanın eniletmesi dä.

Kompaniya büünkü gün 24 saat çalışȇr hem dä hazırlȇr haberleri hem programaları 3 dildä — gagauz rus hem moldovan

Büünkü gündä kompaniyada yaratma ideyalarını giriştirer profesiional komanda. Herbiri onnardan çalışȇr ki kaliteli olsun yayınnar.

 

 
Источник grt.md
321

İlgili statyalar

“GRT” hem “Moldova 1”  teleradio kurumnarın baalantıları ilerleer

Şindiki zaman Moldova devletindä iki cümnä kompaniyası  var : » Moldova 1″ radiotelevizionu  hem  “GRT” Cümnä  kompaniyası Gagauziyada.  İki  kompaniya  bitki yılların süresindä iş balantılarını kurup ilerlederlär. Baba marta ayın 2-dä iki  kompaniyanın öndercileri buluştular hem açıkladılar, nicä  gelecek  zamanında  baalantılarını kaaviledeceklär. Bitki  yılların süresindä  iki  cümnä  kompaniyaları  » Moldova 1″ radiotelevizionu  hem  “GRT” Cümnä  kompaniyası barabar çalışȇrlar. İş annaşmasına  görä  “GRT” kompaniyası  yardım  kableder. «Moldova 1» radiotelevizion  kompaniyasının öndercisi  Vlad  Ţurkan nışannadı, ani kayıl  ötää dooru  da desteklemää  “GRT” kompaniyasını  hem barabar çalışmaa. GALİNA MARESYEVA «GRT»  CK müdürün işini götürän: “Buluşmada sayın Vlad  Ţurkan biz açıkladık ne problemalarlan karşı…

Gagauziya Radio Televizionun kendi gimnı peydalandı

Gimnlar var diil sade devletlerin, ama kasabaların, küüyülerin dä. Var onnar türlü kompaniyalarda da, ya da cümneya deyni önemli olaylara baalı, bölä muzika kompoziţiyalar öterlär türlü yortularda. Şindi  GRT cümnä kompaniyasının da gimnı var. Nicä o kurulardı, Natalya Andrieşın materialında. Bölä yaratmalarda açıklaner kurumnarın davaları hem neetleri. Büünkü gün GRT cümnä kompaniyası o ikinci kompaniya devlettä, angısı işleer teleradio yayını için Kanonuna görä. İdeya yazmaa GRT-nın gimnını vardı çoktan, ama 15-ci yıldönümü, nicä kompaniya cümnä statusunu kabletti,  hızlandırdı bu proţesi, annader  radionun redaktoru, gimn lafların avtoru Mariya Parfönova. Mariya Parfönova  nışannadı, ani  gimnın yazmasında pek zordu gagauz dilindä bulmaa o…

GRT-nın cezalanması, çalışannarın sayısı, programa kompleksi: Gözledici Sovedin eni kararları nesoy

Gagauziya Radio Televizionu cümnä yayın kompaniyasının Gözledici Sovedin toplantı planı doluydu. Angı soruşlar bakıldı hem angı kararlar alındı materialda.  GRT cümnä kompaniyasının çalışannarın sayısı soruşu genıştän bakıldı Gözledici Sovetın oturuşunda. Kabledildi karar  yapmaa kimi diişilmekleri. “Biz kablettik diişilmekleri çalışannarın sayısına neçin ani bücet şansora kabledildi. Buna görä  biz aldık ölä kararı, ani hem kompaniyada para olsun, hem biz uzadılmış ellän gezmeyelim”, — açıkladı Gözledici Sovetın başı Mihail Vlah.   «Gözledici Sovetın oturuşunda bakıldı en önemli soruş – kompaniyada çalışannarın sayısı. Nicä bän geçmiş yılın sonunda sölediydim intervyüda, ani biz azaldacez taa ileri kabledilmiş çalışannarın listesini 6 proţendä, tä bu oturuşta…

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …

22 yıl geri Gagauz radiosu Türkiyenin yardımınnan çıktı kendi ilk yayınına

Haliz Gagauz radiosunun yayınında Gagauziyanın yaşayannarı var nicä seslesinnär haberleri hem başka türlü programaları ana dilindä. Gagauz radiosu ilk yayınını gerçekleştirdi 22 yıl geri, Mayın 12-dä. Ozaman, Türkiyenin yardımınnan hem avtonomiya önderciliin çalışmalarınnan gerçeklendi o vakıtlarda inanılmayan iş – yayına çıktılar Gagauziyada olan olaylar için haberlär gagauz hem rus dillerindä. Büün radio çalışannarı kablederlär kutlamaları. İlk, kim diledi  radioya ii başarları, oldu GHT başının yardımcısı Nikolay Ormanjı. “İsterim dilemää hepsinä kuvet, siz yapȇrsınız büük işi. Sizi insannar sesler”, — nışannadı Nikolay Ormanjı. Kutlamklarlan hem dileklärlän üüsek uurda ileri dooru da çalışmaa hem  haberlemää insannarı her gün, danıştı cümnä kompaniyasının gözledici…