(Video) Gözledici nasaatı hepsi azalarınnan buluştu GRT-nın işçilerinnän

GRT Cümnä Kompaniyasının kolektivini tanıştırdılar Gözledici Sovetin 3 eni seçilmiş azalarınnan. Onar: cümnä aktivisti Mihail Vlah, geçmiştä Tarakliyanın teleradio kompaniyasının eski başı Vasiliy Kassa hem muniţıpal teatrusunun başı Denis Pıntä. Onnarı Gagauziya Halk Topluşunda baba marta ayın 18-dä ayırdılar deputatlar.

Halk Topluşun hukuk soruşlarda, informaţıya politikası komisiyasının başı Sergey Zahariya nışannadı, an Gözledici soveti şansora toplu, var nicä başlasın işlemää, ki ilerletmää kompaniyayı hem kaldırmaa onun imajını taa üüsek ura.

«İsteerim dilemää, ki Gözledici nasaatı faydalı çalışsın. Var çok soruş,  angılarını lääzım çözmää. Onnara çıkış ulunacȇk  sade gözledici nasaatın yada Halk Topluşun yardımınnan. Biz annȇȇrız,ani tezdä lääzım olacȇk analog yayınnamasından “ţıfraya” geçmää. Lääzım düşünmää nicä o işi yapmaa. Taa bir soruş — genişletmää yayını, ki bütün Gagauziyada siiretsinnär GRT kanalını», — nışannadı deputat.

Gözledicisovetin eni ayırılmış azalar nışannadılar, ani lääzım programaları kaliteli çıkarmaa.

«Saygılı kollegalar, herbiriniz istoriyamızda lääzım iz braksın. Herbiriniz lääzım meraklansın bu işlän», — söledi Mihayıl Vlah.

«İsteerim, ki kollektivda olsun havez işlemää diil sade kazanç paralar için, ama yapmaa ölä, ani kompaniyanın reytingları kalksın», — söledi Vasiliy Kassa.

«Umutlanȇrım faydalı çalışmaya hem sanȇrım,ani bilä biz kompaniyayı taa ii yapacez», — dedi Denis Pıntä, angısı artık üçüncülää ayırıldı Gözledici Sovetinä.

Gagauziya Halk Topluşun deputatı Sergey Zahariya nışannadı, ani «Teleradiokompaniya için» kanonun 38 -ci statyası diişildi. O diişilmeklerä görä «GRT» kompaniyasının öndercisindä lääzım olsun üüsek üüretim kurumun diplomu hem 3 yıl staj öndercilik uurunda. Öncä bu görevä yakışardı sade ȇkonomist zanaatında yaşayannar.

«Biz sayȇrız,ani Gagauziya Halk topluşu iisildärdi isteyennerin sayısını, angıları vardı nicä ozaman pay alsınnar yarışmakta. Büük sorumnar vardı pay alannara. Kolektivın azaları da yoktu nicä pay alsınnar yarışmakta. Onuştan da çok vakıt herzamankı önderci kompaniyada yoktu», — açıkladı Sergey Zahariya.

GRT CK öndercisinin işini götürän Galina Maresyeva nışannadı, ani dört yılın içindä kompaniyada dört önderci diişildi. Bu fakt kötü belli oldu radio hem televizion işindä.

«Dayman diişilän öndercilär diil ii çıkışa getirer kompaniyayı hem onun işini. Taman önderci işin uçunu bulȇr, türlü sebeplerä görä onu iştän uuradȇrlar. Kolektiv kendi başına kalȇr problemalarlan», — nışannadı Galina Maresyeva.

Gözledici soveti şansora toplu var nicä başlasın işlemää, ki ilerletmää  kompaniyayı.
Источник grt.md
249

İlgili statyalar

GRT – nın Gözledici Soveti tamannandı

“Gagauziya Teleradio için” kanonuna göra GRT cümnä kompaniyasının Gözledici Sovetindä lääzım olsun dokuz aza. Onnarı ayırȇrlar cümnä temsilcilerindän. Büünädän sovettä vardı sade 6 kişi. Halk Topluşu büünkü oturuşunda seçti taa 3 azayı. Etmeyän 3 azayı seçtilär reyting ses vermesinnän 12 kişidän, angıları katıldılar konkursa. Gözledici Sovetin azaları seçilerlär deputatların çounnan. Ayırıldı o kandıdatlar, angıları en çok ses aldılar: Kassa Vasiliy Georgieviç, Pıntä Denis Vitaliyeviç, Vlah Mihayıl Petroviç. Источник grt.md

Halk Topluşunda sesledilär GRT –nın işini gözledän sovetin iş çıkışlarını 2021 yılı için

Gagauzia Halk Topluşun  VI oturuşunda deputatlar tanıştılar Gagauziya Radio Televizionun gözledici sovetin iş çıkışlarınnan 2021 – ci yılı için.  Gözledici sovetin başı Mihail Vlah belli eti orada televizionun hem radionun baş daavalarını hem da problemalarını.  Studiyanın modernizaţiyası, ama maasuz geçmäk  HD formatına — bunnar en önemli prioritetlar, angılarını belli etti kendi işindä GRT cümne kompaniyası, nışannadı Gözledici sovetin başı Mihail Vlah. «Bilersiniz ani GRT hederlez ayinda geçti HD formatında yayınına, ama biz tehnika tarafından hep okadar kalȇrız eer diil 90-cı yıllarda, ozaman 2000-cilerdä. Büünkü tehnika durumun beterinä televizionnan yayınnanan görüntü pek düşük. Bundan başka taa bir büük problema – arhivın…

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …

GRT CK Gözledici nasaatında diişilmeklär var

GRT CK gözledici nasaatında diyşilmeklär iliştilär öndercilik uuruna. Nasaatın başı görevinä seçildi MihailVlah, onun yardımcısı oldu Denis Pıntä, sekretarı da Vasiliy Kassa.  Oturuşta bakıldılar soruşlar, angıları baalı kompaniyanın bücetinnän hem yayın sırasınınnan. Gözledici Nasaatın oturuşu başladı yapılmış iş için haberlerin verilmesindän. “Biz seçtik karar zanaatlanmaa kompaniyanın ilerlemesi strategiyasınınnan, onuştan da çıktık iniţiativaylan yapmaa kanonda diyşilmekleri.  Ki kompaniyanın önderci görevi için koşullar diyştirilsinnär”, — açıkladı Nasaatın başı Tatyana Donçeva. Bundan sora Gözledici nasaatın azası Marina Anastasova maana buldu nasaatın önderciliin işinä hem teklif etti enidän öndercilii ayırmaa. Bu tekliftän sora var olan GN öndercisi Tatyana Donçeva çıkti oturuştan. Nasaatın azaları sa…

GRT gözledici sovetin başı: kompaniyayi ilerletmäk için lääzım eni strategiya

Finans problemaları hem kompaniyanın ilerlemesi — bu soruşlar GRT cümnä kompaniyasının gözledici soveti baktı sıradakı oturuşunda.   Halk Topluşunun oturuşunda orak ayın 6-da GRT cümnä kompaniyasının gözledici  sovetin başı Mihail Vlah temsil etti 2019 — 2021 yılların çıkışları için, angısında o nışannadı kompaniyanın problemalarını, urgulayıp, ani GRT- nın ilerlemesinä  lääzım eni impuls verilsin. Kompaniyayi ilerletmäk strategiyası için laf gitti gözledici nasaatın oturuşunda da. Mihayil Vlah: “Biz söledik deputatlara, ani GRT – yi ilerletmäk strategiyasınını yapmaa vakıt geldi, neçin ki kompaniya lääzım ilerlesin. Lääzım nışannamaa, ani dünnä diişer, biz sä kaldık durdumuuz erdä”. GRT cümnä kompaniyasına etişmeyecek finanslar, ki uzmannara kazanç…