«GRT» CK gözledici sovetin oturuşu

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşunda yapıldılar çıkışlar 2022-ci yılın 2-cı kvartalda yapılan çalışmalar için. A.Terzi taa derindän.

Oturuşun süresindä 2022-ci yılın 2-ci kvartalda gerçeklenmiş iş çıkışlarını temsil ettilär televizion hem radio bçlümnerin öndercileri.

 VALENTİNA KОROLÄK «GRT» CK televizionu  baş redaktoru : — “3 ayın süresindä televizionda yapıldı 350 haber kolverimi, ne kurdu 750 saat 40 minut. Onnardan 300 kolverim gagauz dilindä, 199 rus dilindä, 191 devlet dilindä hem 60 kolverim kolaylıksız insannada deyni. Bu vakıdın süresindä yapıldı 912 programa, ne kurdu 630 saat 20 minut. Onnardan 384 programa gagauz dilindä, 507 programa rus dilindä hem 18 programa devlet dilindä ”.

3 ayın süresindä yapılan iş çıkışlarını temsil etti GRT CK radio bölümün baş redaktoru Galina Maresyeva da. 2 yılın süresindä Galina Maresyeva kompaniyanın öndercisi işini götürdü.

GALİNA MARESYEVA «GRT» CK radio  baş redaktoru: — «Bu vakıt biz geçabildik  ţifra yayınlanmasına. Bununnan biz zeedeletik yayınımızı 98%-dän bütün devlettä».

Bundan kaarä yapıldılar işlär, angıları vereceklär kolaylık televizion studiyalarını HD formatına geçirmää.

GALİNA MARESYEVA «GRT» CK radio baş redaktoru : — «Bizim korespondentlär pek başarılı «Современный фермер» proektini gerçekledilär, angısı USAD tarafından finanslanardı. Şindi onnar vererlär bizä taa bir kolaylık hem bu finanslarlan biz studiyaları HD formatına geçirecez».

Oturuşun süresindä gözledici sovetin azaları sesledilär kompaniyanın eni seçilmiş öndercisinin bakışlarını da GRT-nın ilerlemesi için.

MİHAİL VLAH «GRT» CK  gözledici sovetin başı : — «O açıkladı kendi bakışını kompaniyanın ilerlemesi için».

İş sırasında bakıldılar başka önemli soruşlar da.

 
Источник grt.md
108

İlgili statyalar

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …

 «GRT» CK Gözledici Soveti kabletti kompaniyanın 2021 yılın çıkışlarını

Baba marta ayın 10- da geçti CK GRT gözledici nasaatın   sıradakı oturuşu,  angısında bakıldı iki soruş.  Nasaatın azaları sesledilär    kompaniyanın  başını, angısı  tanıttırdı  radio hem televideniyanın işinnän geçän yılda.  Hem hep ölä  baktılar  zaametçilerin  danışmaklarını  nasaata. GRT kompaniyasının müdür işini bir vakıda götürän Galina Maryeseva nışannadı, ani  2021 yılın işi için çıkışlar erleşik kompaniyanın grt.md saytında, da herbir isteyenin var kolaylıı tanışmaa onnan. Geçän yıl radionun hem televizionun jurnalıstleri  gagauz dilinin ilerlemisi için kanonuna görä hazırladılar diil sade  kendi programmalarını, ama  eklendilär başka proektlerä ki genişletmää yayını. Bu uurda çevirildi çizgi filmları uşaklara deyni. Gözledici Sovetin azaları birä-bir kablettilär kompaniyanın…

GRT-nın cezalanması, çalışannarın sayısı, programa kompleksi: Gözledici Sovedin eni kararları nesoy

Gagauziya Radio Televizionu cümnä yayın kompaniyasının Gözledici Sovedin toplantı planı doluydu. Angı soruşlar bakıldı hem angı kararlar alındı materialda.  GRT cümnä kompaniyasının çalışannarın sayısı soruşu genıştän bakıldı Gözledici Sovetın oturuşunda. Kabledildi karar  yapmaa kimi diişilmekleri. “Biz kablettik diişilmekleri çalışannarın sayısına neçin ani bücet şansora kabledildi. Buna görä  biz aldık ölä kararı, ani hem kompaniyada para olsun, hem biz uzadılmış ellän gezmeyelim”, — açıkladı Gözledici Sovetın başı Mihail Vlah.   «Gözledici Sovetın oturuşunda bakıldı en önemli soruş – kompaniyada çalışannarın sayısı. Nicä bän geçmiş yılın sonunda sölediydim intervyüda, ani biz azaldacez taa ileri kabledilmiş çalışannarın listesini 6 proţendä, tä bu oturuşta…

Halk Topluşunda sesledilär GRT –nın işini gözledän sovetin iş çıkışlarını 2021 yılı için

Gagauzia Halk Topluşun  VI oturuşunda deputatlar tanıştılar Gagauziya Radio Televizionun gözledici sovetin iş çıkışlarınnan 2021 – ci yılı için.  Gözledici sovetin başı Mihail Vlah belli eti orada televizionun hem radionun baş daavalarını hem da problemalarını.  Studiyanın modernizaţiyası, ama maasuz geçmäk  HD formatına — bunnar en önemli prioritetlar, angılarını belli etti kendi işindä GRT cümne kompaniyası, nışannadı Gözledici sovetin başı Mihail Vlah. «Bilersiniz ani GRT hederlez ayinda geçti HD formatında yayınına, ama biz tehnika tarafından hep okadar kalȇrız eer diil 90-cı yıllarda, ozaman 2000-cilerdä. Büünkü tehnika durumun beterinä televizionnan yayınnanan görüntü pek düşük. Bundan başka taa bir büük problema – arhivın…

GRT gözledici sovetin başı: kompaniyayi ilerletmäk için lääzım eni strategiya

Finans problemaları hem kompaniyanın ilerlemesi — bu soruşlar GRT cümnä kompaniyasının gözledici soveti baktı sıradakı oturuşunda.   Halk Topluşunun oturuşunda orak ayın 6-da GRT cümnä kompaniyasının gözledici  sovetin başı Mihail Vlah temsil etti 2019 — 2021 yılların çıkışları için, angısında o nışannadı kompaniyanın problemalarını, urgulayıp, ani GRT- nın ilerlemesinä  lääzım eni impuls verilsin. Kompaniyayi ilerletmäk strategiyası için laf gitti gözledici nasaatın oturuşunda da. Mihayil Vlah: “Biz söledik deputatlara, ani GRT – yi ilerletmäk strategiyasınını yapmaa vakıt geldi, neçin ki kompaniya lääzım ilerlesin. Lääzım nışannamaa, ani dünnä diişer, biz sä kaldık durdumuuz erdä”. GRT cümnä kompaniyasına etişmeyecek finanslar, ki uzmannara kazanç…