Video: Şarabi hazırlarkana lääzim dikat olmaa 

Moldovada şarabın yapılması vakıdı ilerler. Ama bu içkinin yapılmasında lääzım pek dikat olmaa da hepsi korunmak kurallarını esaba almaa. Hatalı olayların kurumnarın uzmannarı bütünnä respublikada bilgilendirmäk kampaniyasını geçirerlär ki maazalarda kotü gazdan zararlanmamaa.

Bu takım yaşayannarı lääzımnı koorunmak kurallarınnan tanıştırmaa deyni bilgilendirmäk kampaniyasını  genel hatalı olayların kurumun uzmannarı canavar ayından başladılar. Uzmannar gezerlär evdän evä o çorbacilıklarda, neredä ev şarabı yapılȇr, da annadȇrlar nekadar korkunçlu maazalar içindä bulunmaa açan şarap kaynȇr.

Kurtarıcılar nışannȇrlar, ani şarap kaynarkana kötü gaz havada uçuşȇr, onnan var nicä pek otalanmaa. Er maazada, neredä kaynȇr şarap, yok islää ventiläţiya, bulunmaa orada pek korkunçlu. Otalanmış insanda başlȇr dönmää, acımaa kafası, kusacaa kalkȇr. Zoor olaylarda kişiyi kırçan tutȇr hem adam komaya var nasıl düşsün.

Ani lääzım korunmak kurallarını bakmaa, söleer Çok-Maydan küyün yaşayanı Georgiy Slav da, angısı şarapçilıklan bütün yaşamasında zaanatlanȇr. Şarabı evdä yaparkana o her zaman kullanȇr bu bilgileri.

Ki annamaa, etişer mi soluk maazada, lääzım orada tutuşturmaa mum, er o sündüysäydi —  bulunmaa maazada olmaz. Bundan kaarä hısım ya da yakındakı kişiyä oldusaydı prost maaza, onu yalnız savaşmaa kurtarmaa olmaz — lääzım o vakıt çaarmaa kurtarıcıları açıp telefonu 112 nomerinä.

Ofiţial informaţiyaya görä Moldovada şarap kaynarkana karbon gazından 3 kişi otalandı. Gagauziyada ne bıldır, ne bu yıl bu takım olaylar belli olmadı.
Источник grt.md
430

İlgili statyalar

Video: Ev şarabı yapılmasının adetleri Georgiydän Slav Çok-Maydandan

Gagauzlar çalışkan hem girgin bir halk. Da çıktıynan pensiyaya raat duramȇȇrlar, işsiz da hiç okadar. Herbirin var kendi sevän zanaatı, örmäk, ustacılık, pala dokumak yada  üzümcülük. Bizim süjetimizin kahramanı  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän büün dä  koruyȇr dedelerin adetlerini, nicä yapmaa datlı hem şıralı şarap. Kasım ayın 7- dä  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän tamannayacȇk 72 yaşını, ama baktıynan onun  çemrekliinä hem  entuziazmasına 60 yaş da vermeyecän.  Her gün onda plannı, bulȇr vakıt sıkı işlemää hem da dinnemää.  Var 1,5 ektar papşoy, 30 sotka  baa,  hem harmanda da çotuklar. Bu yıl bereket, nicä söler çorbacı, diil pek ii, çünkü geçän yılın kuraklıı belli etti kendisini.…

Video: Genç şarapçılar – Sırbu kardaşları şarabin paasını bilerlär

İki genç kardaş Evgeniy hem Aleksandr Sırbu — somelye. Diil çoktan birleşip onnar başladılar şarap yapmaa. Genç şarapçılar büük havezlän işini ilerlederlär. Onnarın ustalıı şansora tanıldı üüsek ödüllärlan. Onnarın baaları Taraklı dolayın Vinogradovka küüyündä bulunȇrlar. Nicä edän bu zanaat çeketti süjetımız açıklȇȇr. Komrat Devlet Universitetini başarıp şarapçı zanaatında Aleksandr Sırbu Valkaneşin şarap zavodunda master ţehta işledi. 2003-cü yılda Moskvanın restoranında somelye karyerasını çekettirer. Orada da Aleksandr «Nostalji»  somelye okulunu başarȇr. Hep bu zanaatı onun kardaşı Evgeniy kabletti. Büün onnar  Kaberne Savinyon üzümünü büüderlär 1,8 gektarda.   Evgeniy Sirbu, şarapçı: «Saşa şarabın yapması için cuvap eder, bän malın yapması hem tanıması için. Bän beenerim baalarda işlemää, o maazalarda».  …

Video: Koruyucular üürederlär yaşayannarı doru kullanmaa isıtmak tedarıklarını

Suuk havaların gelmesinnän yaşayannar isıtmaa evlerini başlȇȇrlar. Ama hep bu vakıttan çekederlär peydalanmaa türlü yangın razgelmelär. Bu baalı sobaların, kotölların hem başka yısıtmak tedarıkların diil dooru işinnän. Neetlän tanıştırmaa yaşayannarı lääzımnı kurallarlan, Gagauziyanın hatalı olaylarda bakannın uzmannarı insannarlan buluşȇrlar. Hatalı olaylarda bakannın uzmannarı evdän evä gezärkän türlü yanışlıkları belli ederlär. Çoyu yaşayannar vakıtça sobalarını hem bacaları küldän paklamȇrlar. Bu işlär var nasıl kötü olaylara getirsinär. DMİTRİY KONSTANTİNOV, Gagauziyanın hatalı olaylarında bakannıın uzmanı: “Sobalarda çatlakları bularsaydık, annadȇrız nesoy bu problemayi yok etmää, ne türlü bacalar koyulsun lääzım. Hem annadȇrız ki bacaların hem ventiläţiya erlerin paklanılmasınnan maasuz kurumun uzmannarı lääzım zaanatlansınar”. Yaşayannar nışannȇrlar, ani kabledilmiş bilgilär yardım edeceklär…

Komratta “Meşeni” gölündä buuldu üç kişi. Poliţiyada hem Hatalı olaylar bakannıkta açıkladılar olayı

Komrat kasabasının kenarında «Meşeni» gölündä aktarlandı  kayık, angısında  insan vardı. Bu  beterä  iki büük adam hem bir küçük uşak buuldu.  Komradın poliţıya bölümündä açıkladılar belanın sebeplerini. Orak  ayın 1-dä  «Meşeni» gölün boyunda dinnenän insannar  gelmişlär  karara kayıkta gezinmää.  Ona pinmiş  1994 hem 1995-ci  yılda duumalı iki büük insan hem  üç uşak. «Kayık aktarıldı. 27 hem 28  yaşında adamnar  hem  2019-cu  yılda duumalı uşak buuldular», — açıkladı Gagauziyanın poliţiya bakannıın uzmanı Anna Angelova. Buulmuşları çıkardılar  sudan ozaman açan  aaraştırma — kurtarıcı  oluşlar  geçirlendi. Onnar Hatalı olaylar  bakannıın uzmannarı  geçirdi. İki  uşaa kurtarabildilär. «Bizim uzmannar  17:15  ilkin  buulmuş uşaa sudan çıkardılar. Yakın…

Yader bombanın patlamasından zararlanmayı azaltmak için hükümet korunmak ölçülerini işleder 

Moldova devletin hükümeti kararladı kanon proektini, angısı belli eder nicä yaşayannar yader bombanın patlamasından yada radiologiya uurunda avariyalardan kendini korusunnar. Kabledilmiş hükümetlän kanon proekti radiologiya uurunda korunmak için  yollandırılacek Parlamenta güz – kış sesiyasında bakılmak için. Bakarak kanon proektinä, herlim yader yada radiologiya uurunda avariyalar olarsa, yaşayannar lääzım bilsinnär nicä kendilerini korumaa. Rumıniya devleti yardım olarak verdi Moldova devletinä bir milliondan zeedä yodlan kaliy ilacını. Onnarı kabletti Millet cümnä Saalıı – Korumak Agentstvosu, da daadılacek dolay bölümnerinä. Ondan sora onnarı kabledeceklär dolaydakı saalık merkezleri, Hatalı olayların komisiyasının kararına görä. SERJIU GERÇİY, Moldova devletin tabiat ministerliin devlet sekretari: «Bu dokumenttä kanona…