Video: Ev şarabı yapılmasının adetleri Georgiydän Slav Çok-Maydandan

Gagauzlar çalışkan hem girgin bir halk. Da çıktıynan pensiyaya raat duramȇȇrlar, işsiz da hiç okadar. Herbirin var kendi sevän zanaatı, örmäk, ustacılık, pala dokumak yada  üzümcülük. Bizim süjetimizin kahramanı  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän büün dä  koruyȇr dedelerin adetlerini, nicä yapmaa datlı hem şıralı şarap.

Kasım ayın 7- dä  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän tamannayacȇk 72 yaşını, ama baktıynan onun  çemrekliinä hem  entuziazmasına 60 yaş da vermeyecän.  Her gün onda plannı, bulȇr vakıt sıkı işlemää hem da dinnemää.  Var 1,5 ektar papşoy, 30 sotka  baa,  hem harmanda da çotuklar. Bu yıl bereket, nicä söler çorbacı, diil pek ii, çünkü geçän yılın kuraklıı belli etti kendisini. Ama hep okadar, bu yıl taa iiydi. Büüderlär bir-iki çeşit üzüm.

Georgiy şindän sora başardı kırda işleri da çeketti yapmaa eski adetlerä görä şarap. Datlı olsun deyni onu lääzım masuz tehnologiyaya görä yapmaa, açıklȇȇr Georgiy  Nikolayeviç.

Eveldän sölerlär, ani halizdän şarap olsun deyni, lääzım kırk gün beklemää. Ama bizim kahraman, taa zeedä da brakȇr şarap olsun, çünkü var taa geçän yıldan.  Georgiy Nikolaeviç söler, ani şarap faydalı insanın saalıına, eer onu kullanarsaydık  ölçüylän.

Ama şarabı indirdiynän maazaya, söler bizim kahraman, lääzım atent olmaa, çünkü bir yannış adım var nicä ölümä getirsin. Bu iş için Slav Georgiydä  var kendi  nasaatları.

Georgiy İvanoviç kendi karısınnan Marikaylan 19 yıl yaşȇr, angısı her keret onu tutturȇr hem yardım eder onun işleridä, ama kimär keret dä söler brakılsın.   Evlenmektän bu yan kadar karı — koca hep annaşmakta yaşȇȇrlar, paylaşȇr Marika.

Başardıynan  işleri, ev saabiykası kurȇr sofrayı gagauz imeklerinnän, çorbacı da konaklȇȇr musaafirleri bıldırkı kuderka üzüündän şarabınnan hem annadȇr kendi  cümbüşlerini hem  nasaatlarını verer.  Bundan kaarä  Georgiy  Slav gezer küüyü da toplȇȇr her bir aylenin  istoriyasını.




Источник grt.md
300

İlgili statyalar

Video: Şarabi hazırlarkana lääzim dikat olmaa 

Moldovada şarabın yapılması vakıdı ilerler. Ama bu içkinin yapılmasında lääzım pek dikat olmaa da hepsi korunmak kurallarını esaba almaa. Hatalı olayların kurumnarın uzmannarı bütünnä respublikada bilgilendirmäk kampaniyasını geçirerlär ki maazalarda kotü gazdan zararlanmamaa. Bu takım yaşayannarı lääzımnı koorunmak kurallarınnan tanıştırmaa deyni bilgilendirmäk kampaniyasını  genel hatalı olayların kurumun uzmannarı canavar ayından başladılar. Uzmannar gezerlär evdän evä o çorbacilıklarda, neredä ev şarabı yapılȇr, da annadȇrlar nekadar korkunçlu maazalar içindä bulunmaa açan şarap kaynȇr. Kurtarıcılar nışannȇrlar, ani şarap kaynarkana kötü gaz havada uçuşȇr, onnan var nicä pek otalanmaa. Er maazada, neredä kaynȇr şarap, yok islää ventiläţiya, bulunmaa orada pek korkunçlu. Otalanmış insanda başlȇr dönmää, acımaa kafası, kusacaa kalkȇr. Zoor olaylarda kişiyi kırçan tutȇr hem adam komaya var nasıl düşsün.…

22 09 21 İVAN KIRIM – HALK OPERATORU

Baalamaa  yaşamayı  sevän işinä, da hiç bir keret tä gücenmemää pek paalı eder.  Yaşamaa  eşinnän  birliktä 48 yıl – bu en önemli yaşamakta.  Bunnar hepsicii  operator İvan Kırım için, angısı brakmȇȇr elindän kamerayı 30 yıldan zeedä. Bizim korespondent  üürendi diil sade onun işinin sırrını, ama nösoy koorumaa ayleyi  bu yııların içindä dä. Taa üürenärkana  okulda İvan Kırım  gelärdi erdeki kluba da siiredärdi hem yardım edärdi göstermää kinoyu.  İvan Nikolayeviç  meraklandı da başladı orada  çalımaa, başardıynan okulu ofiţıal  işlemää erleşti.  Ondan sora nicä  kapandı kinoteatr, çeketti kendisini denemää video çekimnerindä, sınaştı da 90 yıllardan sora girdi işlemää erdeki muzeydä operator, da…

Video: GAGAUZİYADA İLERLER ÜZÜMÜN TOPLAMASI

Gagauziyada üzümün toplamak proţesin ikinci ȇtapı başladı, toplȇȇrlar tehnik çeşitlerini, onnarı yollȇȇrlar  şarap kurumnarına.  Taa çoyu kurumnarında var kendi  baaları.   Bizim televizion gruppamız bulundu  Kirsovo küüyün kırlarında. Bu yıl Kirsovo küüyün kurumunda üzümneri taa geç çekettilär toplamaa. Bu çiftçilik kurumnarında masa hem tehnik çeşitlerini büüderlär. Nicä nışannadılar uzmannar, bu yıl paa pek küçük. Bu üzerä “Arkadiya”  üzümü  aşırıya satılmadı, onu erli şarap kurumnarına verdilär,  ki şarap yapsınnar. Bu yıl geçmiş yıla görä üzüm bereketi taa üsek, ama  rekordları geçmeyecek, çünkü 2020 yılın kuraklıı belli etti kendisini çotuklarda. Yaamurların beterinä baaları taa sık bu yıl hastalıklardan lääzımdı korumaa. Vakıtçasına yapılmış hepsi korunmak…

Video: Genç şarapçılar – Sırbu kardaşları şarabin paasını bilerlär

İki genç kardaş Evgeniy hem Aleksandr Sırbu — somelye. Diil çoktan birleşip onnar başladılar şarap yapmaa. Genç şarapçılar büük havezlän işini ilerlederlär. Onnarın ustalıı şansora tanıldı üüsek ödüllärlan. Onnarın baaları Taraklı dolayın Vinogradovka küüyündä bulunȇrlar. Nicä edän bu zanaat çeketti süjetımız açıklȇȇr. Komrat Devlet Universitetini başarıp şarapçı zanaatında Aleksandr Sırbu Valkaneşin şarap zavodunda master ţehta işledi. 2003-cü yılda Moskvanın restoranında somelye karyerasını çekettirer. Orada da Aleksandr «Nostalji»  somelye okulunu başarȇr. Hep bu zanaatı onun kardaşı Evgeniy kabletti. Büün onnar  Kaberne Savinyon üzümünü büüderlär 1,8 gektarda.   Evgeniy Sirbu, şarapçı: «Saşa şarabın yapması için cuvap eder, bän malın yapması hem tanıması için. Bän beenerim baalarda işlemää, o maazalarda».  …

15 09 21 MEYVALARI HEM ÜZÜMNERİ TOPLAMAK VAKIDI ÇEKETTİ

Moldovada başladılar toplamaa meyvaları hem üzümneri. Bu yıl uzmannarın laflarına görä, bereket taa üüsek bakarak geçän kuraklık sezonuna. Bereket çok, ama satmaa yok nereye. Büün Komrat kasabasının  bir çiftçi çorbacılıında çekettilär toplamaa erikleri hem masa çeşitindä üzümneri. Paa politikası bu yıl pek sevindirmeer çiftçileri, neçinki  kabledilmiş paralar kapȇȇrlar sade şindiki harcamakları.  Brakmaa bereketi kırda laf yok, söledi kurumun başı, çünkü fidannarı lääzım hazırlama gelän yıla. Sölemää eksport için aşırıya yada satmaa devlet panayirinda sıra gelmeer, zerä satın alan yok. Bunun beterinä bütün erik bereketi, bakmadaan ii kaliteya hem formasına, satılȇr erideki işletmelerä. Bakmadaan buna, çiftçi çorbacılıın başı söler, ani yoknicä…