Video: Genç mediklär giderlär işlemää dolaylara: taa biri onnardan geldi Kişinövdan Komrada  

Bitki yılların içindä devlettä belli ediler genç uzmannarın etişmemezlii mediţina uurunda. Gagauziyada teklif etmää deyni doktorları dolaylara, çalışȇr programma, angısına görä veriler yardım. Bizim süjetin kahramanı   otolaringolog Aleksandr Bokan, başarıp medik institutunu, kararladı brakmaa şamatalı Kişinöv kasabasını da erleşmää Gagauziyaya Komrat kasabasına.  Bir yıldan zeedä o kableder hastaları erideki poliklinikada, diil çoktandan da başladı yapmaa operaţıyaları bolniţada. Onnar 15 yıl  nıcä geçirilmäzdilär.  Genç uzmanın işi için üürendi Zinaida Kanţır.

Biyaz giimnerinnän, tedarlıklarlan elindä — bölä karşılȇr kendi hastalarını küçük operaţıya odasında genç doktor, otoloringolog  Aleksandr Bokan. Pazertesi — operaţıya günü, da üülenä dooru o kableder kendi hastalarını, angılarına diil çoktan   yaptı operaţıya. Çoyu insannardan, angıalrı ona danıştılar, büük saygıylan sölerlär genç uzman için, angısı yoktu Komratta uzun vakıdın içindä. Onnara sıra gelärdi danışmaa Kişinöva yada başka doktorlara. Şindi var hepsi koşullar deyni  geçirmää operaţıyaları hem iileşmää, nışannȇrlar insannar.

Kendi vakıdında bölä uzman yoktu, da pek zordu.  Sıra gelärdi gitmää Kişinöva, biraz palıydı.  Şükür, ani bizdä var Aleksandr Bokan, bizä taa kolay oldu.  Geleriz ona da kablederiz ilaçları. Saa olsun doktor, o islää. Bana iki afta geeri yaptılar operaţiya, hepsi islää, lafederim, iyerim”.

Bän kendi lor doktorlan lafettim geçän yıl. Geldim ona ilaçlanmaa, baktı da sordu, neçin bendän taa almadılar glandaları. Bän korkardım, ama inandım ona, pek sevindi, ani  bizdä var bölä genç hem becerikli doktor”.

Zanaatın ayırması için bizim kahraman  diil piıman. Taa küçüktän büüdü   doktorların aylesindä, da ayırarkana kendisinä zannaat, soruş gitmää osa gitmemää mediţina uuruna durmazdı. Ama ayırdı  maasus  otolaringologiyayı derslerin birisindä da hiç pişman olmadı.

ALEKSANDR BOKAN,  otolaringolog: “Hepsi oldu bir kıpımda.  Bir LOR uurunda derstä,  gördüm resimdä pereponkanın plastikasını nicä yapȇrlar, orada vardı 6 çeşit. Bän bunu pek beendim, zerä gördüm ani o pek küçük, da tedarlıklar pek  küçük, operaţıya yapılȇr mikroskop altında.  Da bän kendimä söledim, ani bän bunu isterim.

Başarıp medik institutunu, Aleksandr, bıkıp büük kasabanın şamatılıına, kararladı gelmää  Komrada.  Nicä nışannȇr kendisi doktor, Avtonomiyda onu kablettilär büük havezlän, nicä kollegaları, ölä da paţientları.

ALEKSANDR BOKAN,  otolaringolog: “Bän karşı geldim kolegamnan, da o söledi: “Gel bizä,  bizdä yok doktor, var bolniţa, tedarlıklar.  Geldim, beendim,  lafettim    bolniţanın başınnan,  da bir aftanın içindä hepsi çözüldü.  Bän hiç düşünmedim, ani kalacam Komartta. n istärdim gitmää Kişinövdan da işlemää hastalarlan, angıları beni sayȇrlar, hem kimä  lääzım benim yardımım.

Genç doktorun kollegası hem  asistentı nışannȇr, ani Aleksandr Stepanoviçin gelmesi  mediklerin sırasına verdi kolaylık  çoyu insannara kabletmää hızlı hem konsultativ medik yardımını erindä.

SVETLANA TERZİ,  asistent: “Sıra gelärdi bizä hastaları yollamaa bizim paţientları Kişinöva, yada özel klinikalara. Vardı fukaarä insannar,  angılarına  lääzımdı hızlı yardım. Onun için biz sevineriz, ani o geldi bizä da bän onun asistentı oldum”.

Büün devlet verer para hem material yardımını genç uzmannara, angıları hazır çalışmaa devletin dolaylarında. Bölä yardımı kableder Aleksandr Bokan da.

ALEKSANDR BOKAN, otolaringolog: “Finans yardımı için bän işittim. Bän bilärdim, ani açan gelecäm burayi işlemää, olacȇk yardım devlet tarafından.  Da bu oldu ii argument, ki ayırmaa Komradı,  zerä Komratta tutturdu eni uzmannarı.

Doktorun plannarında bu yakınnarda diil sade yapmaa operaţiyaları boazda hem doorutmaa burnuda kırıkları, ama  rinoplastikayı da yapmaa — bunu için boniţada  var hepsi koşullar hem eni avadannıklar. Aleksandr — uzman kendi işindä. Bu iş için sölerlär alışmış paţientlar.

Bizdä peydalandı otolaringolog, da biz ona danışȇrız bu pek islää.

Bizim kahraman taa kendi karyerasının  ilk basamaklarında, ama  şindän sora var diil bir hasta,  angılarını o iileştirdi.   Onun işindä ona yardımcı olȇrlar  kabledilmiş bilgilär, sevgi insannara hem kollegaların yardımı.

 
Источник grt.md
138

İlgili statyalar

Gagauziyanın medik kurumnarında etmeer 500 doktor

Komrat rayonun mediţına kurumnarında  yardım  70  bindän zeedä  yaşayan kableder, onnarın içindä komuşudakı dolayların yaşayannarı da. En sık problema, angısınnan karşı gelerlär  mediţına çalışannarı, o  doktorların  yoksuzluu. Gagauziyanın saalıı korumak sisteması  bitki  yılların içindä  karşı  geler  doktorların etmemesi problemasınnan. İlaçlamak  kurumnarına 500  uzman etmeer. Te onnar da, kim çalışȇr, taa çoyu yaşlı insannar. Komrat dolay bolniţasının başı  Nina Raylän nışannadı, ani üç yılın  süresindä  onnara  işä  eni  doktorlar geldi.  2021-ci  yılda  üç uzman, 22-ci  yılda iki genç vraç. «Biz  savaşȇrız yapmaa ölä, ani insan istesin  hem beensin bizdä  işlemää. Te o  genç uzmannar, ani bizdä  çalışȇrlar, nezaman sa  taa üürenärkänä …

Video: Genç şarapçılar – Sırbu kardaşları şarabin paasını bilerlär

İki genç kardaş Evgeniy hem Aleksandr Sırbu — somelye. Diil çoktan birleşip onnar başladılar şarap yapmaa. Genç şarapçılar büük havezlän işini ilerlederlär. Onnarın ustalıı şansora tanıldı üüsek ödüllärlan. Onnarın baaları Taraklı dolayın Vinogradovka küüyündä bulunȇrlar. Nicä edän bu zanaat çeketti süjetımız açıklȇȇr. Komrat Devlet Universitetini başarıp şarapçı zanaatında Aleksandr Sırbu Valkaneşin şarap zavodunda master ţehta işledi. 2003-cü yılda Moskvanın restoranında somelye karyerasını çekettirer. Orada da Aleksandr «Nostalji»  somelye okulunu başarȇr. Hep bu zanaatı onun kardaşı Evgeniy kabletti. Büün onnar  Kaberne Savinyon üzümünü büüderlär 1,8 gektarda.   Evgeniy Sirbu, şarapçı: «Saşa şarabın yapması için cuvap eder, bän malın yapması hem tanıması için. Bän beenerim baalarda işlemää, o maazalarda».  …

Komratta uşakların kanikullarını şennendirdilär surprizlarlan

Yaz vakıdında çoyu uşakların yok kolaylıkları analarlan — bobalarlan gitmää dinnenmää  başka devletlerä yada lagerlerä. Komrat muniţipiyasında  kararladılar  sevindirmää uşakları  da  geçirmää onnara  deyni meraklı olayi.  Tatlı baaşışlar hem sevinmelik verdilär  yortunun hazırlayannarı uşaklara.  Bölä oluşları bütün yaz vakıdında geçireceklär taa sık kasabanın uşaklarına deyni.  “Biz bölä oluşu kirez ayın çeketmesindä geçirdik, neredä vardı çok uşak. Onun için kararladık geçirmää taa bir bölä oluş uşaklara deyni. Büün diil her bir uşaan var kolayı gitmää dinnemää, onun için  alındı karar geçirmää yortuyu uaşklara deyni”, -açıkladı olayı hazırlayannarı temsil edän Marina Levintiy. Kloun büülü kahramannar geçirdilär uşaşklara deyni türlü yarışmakları, oyun fleşmobları…

“Yardımcılarımız – bizim ellerimiz hem kanatlarımız”. Doktorlar kendi kollegalar için onnarın günündä

Her yıl Hederlez ayın 12 – dä нalklararası doktorların yardımcıları profesional günü. Bizim korrespondentımız İrina Karaman üürendi zanaatın önemliyni hem özellerini. Doktorların yardımcıları –bu o uzmannar, angıları başardılar başlankı mediţina uurunu hem yapȇrlar o işleri, angılarını sölerlär onnara doktorlar, yardım etmää deyni  hasta insannara. «Doktorların yardımcıları hazırlȇȇrlar  hasta insannarı güüdä hem hal tarafından yapılacak proţeduralara», — açıkladı  travmatolog-ortoped İvan Stançu.   «Doktorların yardımcıları – bu aylä doktorların komandası. Onnar bizim ellerimiz hem kanatlarımız. Uzmannarın çalışması pek önemli», — söledi aylä doktoru Lübov Bargan. Doktorların yardımcıları sayılȇrlar devletin saalıı koorumak sistemasının önemli payi. Onnar cuvap ederlär her bir hasta insan için,…

Evropa Çempionunu grepplingta Aleksandr Romanovu evdä şannı karşıladılar

Evropa çempionunu grepplingta Aleksandr Romanovu  kutladılar altın ödülün kazanmasınnan onun dostları, yakındakları hem  sport  üüretim kurumnarın üürenicileri. Onnar karşıladılar onu bayraklarlan hem en sıcak laflarlan. Yarışmaklar geçtilär Vengriyada.  Evropa çempionu grepplingta Aleksandr Romanov pay aldı yarışmaklarda Moldovanın toplu takımında, angısına girdi dört sportçu. Geçän yıl Aleksandr bu çempionatta kazandı üçüncü eri, bu yıl sa o aldı çempion titulunu. Bu enseyiş için o koydu bütün kuvedini da taradı dört buluşmakta kendi konkurentlarını, angılarınnan taa ileri vardı buluştuu martta, da bilärdi onnarın yufka erlerini. Karşıladılar Romanovu nicä çempionu bayraklarlan hem çiçeklärlän. Nicä söledi   sportçu, taramak verildi diil kolay. “Finalda güreştim geçän yılın…