Valkaneştä Büük vatan çengindä ölmüş askerleri anmak taşının dolayını eşilletilär

Valkaneşttä geçti eşilletmäk akţiyası. Ona katıldılar kasabanın liţey hem gimnaziyanın üürenicileri. Toplanıp onnar fidan hem gümä koydular Büük vatan çengindä ölmüş askerleri anmak taşının dolayında.

Bu yılın büük ayında Valkaneş dolayın “Rus cümmnesi” kurumu danıştı iniţiativaylan katılmaa  ”Anmak için fidan başçası”  adlan. Onun nieti dikmää 27  million fidan, ki anmaa Büük cenktä hepsi ölmüş insannarı.

“Rus cümnesi” krumun başı Vadim Şinik annattı, ani  anmak taşının  dolayında tertiplemäk işleri — diil bir olay Enseyiş gününä karşı.

Anmaa deyni Büük cengin  pay alannarını üürenicilär koydular memorialın dolayında fidannarı hem gümeleri.

Eşilletmäk akţiyasına katıldı Valkaneş kasabasının primariyası da. Primar Viktor Petrioglu nışannadı, ani anmak taşının dolayında varolan fidannarı lääzım enilemää.

Valkaneş dolayın  “Rus  cümnesi” kurumun teklifinä görä  eşilletmäk akţiyasına katıldılar Russiya kltura hem bilim merkezin temsilcileri.

“Pek önemli dedelerin hem evlad boyların aralarında baalantılar korunsunnar, da bölä akţiyalar yardımcı olȇrlar”, — söledi Moldovada “Rus cümnesinin” başı Lüdmila Laçşonova.

Enseyiş gününädän Valkaneş kasabasının aktivistleri taa bir sıra tertiplemäk işlerini yapaceklar anmak taşının dolayında – neredä lääzım, kireçleyeceklär hem boyaceklar.
Источник grt.md
272

İlgili statyalar

Valkaneş dolayında bu ilkyazın dikeceklär iki bindän zeedä fidan

Valkaneş dolayın yaşamak pnktlarında  geçer tertiplemäk hem eşilletmäk akţiyası. Hepsi işleri neetlenerlär bitirma May ayın yortularınadan. Tertiplemäk hem eşilletmäk iki aylıın sınırlarında Valkaneş dolayında koyulu plana dikmää  iki bindän zeedä  fidancık. Ekmäk materialını verdi avtonomiyanın daa çorbacılıı, haberledi dolay administraţiyasının başı Pötr Çeban. Valkaneş kasabasının primariyası kabletti 800 fidancık. Onnarı verdi Moldovanın ekologiya fondu parasız, annattı primar Viktor Petriolo. Fidancıkları Valkaneş kasabasının primarıyası verecek o krumnara, angıları primariyaya baalı, ekledi Viktor Petrioglo. Her yıl ilkyazın Valkaneştä erideki kuvetlär kasabanın içäänsında paklık yaperlar. Komunal izmetleri, üürenicilär, yaşayannar paklamak günnerindä çıkerlar tertiplik yapmaa. Primar Viktor Petrioglo haberledi, ani bir ayın içindä paklandı…

Video: Valkaneştä afgan cenin askerlerin hatırı için anmak taşını açtılar 

Anmak taşının açılışı günü büün ayırıldı, neçin ani Pokrov günündä Valkaneş kasabasının klisesinin kurbanı bakılȇȇr.   Bu yıl pandemiyanın beterinä klisenin yortusunu valkaneşlilär  geniş kutlayamadılar. Bu yortuya baaladılar Afgan askerlerinä anmak taşın açılışı. Bu işi valkaneşlilär  çoktan istedilär yapmaa. Monument açıldı kasabadakı Afgan parkıda primariyanın yardımınnan. Kutladılar valkaneşlileri klisä yortusunnan hem Afgan askerlerinä anmak taşın açılmasınnan  Afgan cengin pay alannarı bütün Moldovadan. Afgan cengin veterannarı yaşlarlan gözlerindä aklılarına getirdilär o çirkin cengi. Büünkü günä Valkaneş dolayında yaşȇȇr 56 Afgan cengin veteranı. Birisi sayılȇr kaybelän, biri öldü cenktä.   Источник grt.md

Çeşmeküüyüdä şannı açtılar Afgan cengin askerlerinä anmak taşını

İdeya açmaa Afgan cengin askerlerinä anmak taşını Çeşmeküüyüdä peydalandı Afgan cengin veterannarında. Onnar isteerlär, ki asker ortaklarını anması yaşasın insannarın üreklerindä  da hiç unudulmasın. Valkaneş dolayın Afgan cengin veterannarın birlii  çoktan koydu neetinä  açmaa Afgan cengin askerlerinä anmak taşını Çeşmeküüyüdä, nışannadı birliin başı  Georgiy Pavlioglo. Dokuz ayın içindä  uydu açmaa iki anmak taşını Valkaneş dolayında Afgan cengin askerlerinä, nışannadı o. Onnarın sayısına girer Çeşmeküüyün monumentı da. «Valkaneş kasabasında var bir ölü Sergey Rudenko. Çeşmeküüyüdä büün açtık anmak taşını, angısını adadık Belikçi İvan Georgieviçä, angısı dönmmedi geeri evä Afganistandan, kaybeldi. Büünkü günä bilinmeer hiç bişey onun için», — açıkladı Georgiy Pavlioglo.…

Gagauziyada Büük Vatan cengin pay alannarın mezarlarını tertiplemäk akţiyası geçer

Gençlik hem sport bakannıı «Var anmak, angısı kenarsız» akţiyasını geçirer. Bu akţiyaya görä lääzım tertiplemää Büük Vatan Cengin  veterannarın mezarlarını. Bundan sora plannanȇr kurmaa bazayı deyni toplamaa mezarlar sayısını hem onnarda gömülü cenk pay alannarı için bilgileri. «Gençlik hem sport bakannıı geçirer bu akţiyayı ki insannar tutsunnar aklılarında cengin kahramannarını. Bu akţiyaya katıldılar avtonomiyanın hepsi kasabaları hem küüleri”, — haberledi Gençlik hem sport bakannıın baş uzmanı Lübov Sakalı. Bundan kaare Gençlik hem sport bakannıı isteer kurmaa maasuz  bilgi bazasını. «Biz  açıklayacez informaţiyayı bu veteranar için, neredän onnar, hem ne taa bulacez onnar için», — söledi Lübov Sakalı. Bu akţiyada pay…

Valkaneş gara dolayı var nicä susuz kalsın

Valkaneş kasabasının gara dolayında bir soruş çıktı, baalı su azalmasınan er altında. Bu üzerä 2 aydan sora bu dolayda var nicä hiç olmasın su. Erideki kuvetlär savaşȇrlar çözmää soruşu. Birkaç ayın içindä kuraktı, bu beterä erideki derelär hem göllär iisildilär. Nicä da yaşamak punktların çoyunda, burada da gidrologiya durumu kötü uura etişti, nışannadı kasabanın başı Viktor Petrioglu. VİKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasın primarı: “Kış zamanda da yoktu kaar, onuştan da kurudu, kimi erleri yayan geçmää var nicä. Şindiki vakıtta suylan zorluk büük yok, çünkü TİKA yaptıydı 4 kuyu, ama soruş var Valkaneş garasında”. Derelerin hem göllerin kurumasından kaarä, başka zorluk da…