Valkaneş dolayında bu ilkyazın dikeceklär iki bindän zeedä fidan

Valkaneş dolayın yaşamak pnktlarında  geçer tertiplemäk hem eşilletmäk akţiyası. Hepsi işleri neetlenerlär bitirma May ayın yortularınadan.

Tertiplemäk hem eşilletmäk iki aylıın sınırlarında Valkaneş dolayında koyulu plana dikmää  iki bindän zeedä  fidancık. Ekmäk materialını verdi avtonomiyanın daa çorbacılıı, haberledi dolay administraţiyasının başı Pötr Çeban.

Valkaneş kasabasının primariyası kabletti 800 fidancık. Onnarı verdi Moldovanın ekologiya fondu parasız, annattı primar Viktor Petriolo. Fidancıkları Valkaneş kasabasının primarıyası verecek o krumnara, angıları primariyaya baalı, ekledi Viktor Petrioglo.

Her yıl ilkyazın Valkaneştä erideki kuvetlär kasabanın içäänsında paklık yaperlar. Komunal izmetleri, üürenicilär, yaşayannar paklamak günnerindä çıkerlar tertiplik yapmaa. Primar Viktor Petrioglo haberledi, ani bir ayın içindä paklandı primariyanın dolayında teritoriya hem  kasabanın merkezi.

Valkaneş dolay administraţiyasının başı Pötr Çeban haberledi, ani yaşamak punktların başları aktiv alındılar paklamak işlerini yapmaa. Dolay administraţiyası kabletti kararı her Cuma günü geçirmää sanitar gününü, ekledi Pötr Çeban.

Tertiplemäk hem eşilletmäk akţiyasını Valkaneş dolayında koyulu plana Hederlez ayın yortularınadan başarmaa.
Источник grt.md
304

İlgili statyalar

Valkaneştä Büük vatan çengindä ölmüş askerleri anmak taşının dolayını eşilletilär

Valkaneşttä geçti eşilletmäk akţiyası. Ona katıldılar kasabanın liţey hem gimnaziyanın üürenicileri. Toplanıp onnar fidan hem gümä koydular Büük vatan çengindä ölmüş askerleri anmak taşının dolayında. Bu yılın büük ayında Valkaneş dolayın “Rus cümmnesi” kurumu danıştı iniţiativaylan katılmaa  ”Anmak için fidan başçası”  adlan. Onun nieti dikmää 27  million fidan, ki anmaa Büük cenktä hepsi ölmüş insannarı. “Rus cümnesi” krumun başı Vadim Şinik annattı, ani  anmak taşının  dolayında tertiplemäk işleri — diil bir olay Enseyiş gününä karşı. Anmaa deyni Büük cengin  pay alannarını üürenicilär koydular memorialın dolayında fidannarı hem gümeleri. Eşilletmäk akţiyasına katıldı Valkaneş kasabasının primariyası da. Primar Viktor Petrioglu nışannadı, ani…

Valkaneş gara dolayı var nicä susuz kalsın

Valkaneş kasabasının gara dolayında bir soruş çıktı, baalı su azalmasınan er altında. Bu üzerä 2 aydan sora bu dolayda var nicä hiç olmasın su. Erideki kuvetlär savaşȇrlar çözmää soruşu. Birkaç ayın içindä kuraktı, bu beterä erideki derelär hem göllär iisildilär. Nicä da yaşamak punktların çoyunda, burada da gidrologiya durumu kötü uura etişti, nışannadı kasabanın başı Viktor Petrioglu. VİKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasın primarı: “Kış zamanda da yoktu kaar, onuştan da kurudu, kimi erleri yayan geçmää var nicä. Şindiki vakıtta suylan zorluk büük yok, çünkü TİKA yaptıydı 4 kuyu, ama soruş var Valkaneş garasında”. Derelerin hem göllerin kurumasından kaarä, başka zorluk da…

Valkaneştä reabilitaţiya merkezinin örtüsü lääzım diiştirilsin

Valkaneş  kasabasının reabilitaţiya  merkezindä  lääzım yapılsın düzücülük işleri. Büük  yamurlarda binanın örtüsü  akȇr. Valkaneş  kasabasının  reabilitaţıya  merkezi  soţial  hem  psihologiya  yardımını  uşaklara verer. Şindiki zaman  13  uzman  hatır güder  20  uşak için.  2001-ci  yılda  merkez açıldı. 2010-cu  yılda  örtüyü  diiştirdilär. Ozmandan beeri  o  eskidi hem  akȇr. Valkaneş kasabasının reabilitaţiya merkezin  başı Janna Kelban haberledi, ani örtüyü hemen lääzım diiştirmää. «Yaamur yayarkana biz leennärlän gezeriz, ki  suyu  toplamaa. Büün biz yok nicä    içansını  yapalım, bu problema  çözülmeyincesinä», — nışannadı reabilitaţiya merkezin  başı. Valakneşin reabilitaţiya merkezi  primariyaya baalı. Primar  Viktor  Petrioglo  haberledi, ani  örtünün yapılması için erli  bücettä  para koyuldu. Bu  yılın…

Krizis durumu Valkaneş kasabasında. neylän diil kayıl primar?

Valkaneş  kasabanın  primariyası  durguttu  kendi  işini  ceviz   ayın  15-dän -16 dan, nica  bunu  annatılaar kasabanın  primariyasında , üürendi  bizim  çikaarma gruppamız. Valkaneş  kasabanın   primarı  Viktor  Petrioglo   annatı , ani kasaba bücetın kararlarkana  nasaatçılar diiştşrdşlär birkaç statya , ne belli etti kendini  kimi soţial obyektlerin çalışmasında. O haberledi, ne  işlär  yapıldı    ki  hızlı  çözmää  bu  problemayı. VİKTOR  PETRİOGLO  Valkaneş  kasabaının   primarı : — «Biz  gönderdik  kasabanın   sovedına , nasıl   biz  göreriz  bu  problemayı,  da  nasıl  bu  problema   var  nasıl  çözülsün. Bizdä  bu  afta  vardı  bir  oturuş  kasaba  sovedinnan, onnar  bizim  dokumentlerimizi  baktılar,  ama  karar  vermedilär». Kasabanın   sovetnikleri  nışannadılar,  ani  problema  yok…

Tankistlerin günü Komratta nışannandı

Gagauziyada şansora birkaç yıl nışannȇȇrlar Tankistlerin gününü. Bu yıl da baktılar . Taa derindän İrina Karaman annadȇr. Komrat dolayın Tank askerliin veterannarı şansora sekiz yıl  T-30 tankın anmak taşında ,angısı bulunȇr Komrat kasabasının batı tarafında,toplanȇrlar.Onnar unutmȇȇrlar kim  bu dünnedä şansora yok hem aklılarında tutȇrlar hepsini. GRİGORİY MANASTIRLI  tank askerliin veteranı : — «Bu toplantılar  ansızdan çekettilär.Birkaç insan toplanardı sekiz yil geeri ,ama büün burada var hem Çadırdan hem Valkaneştän insannar». MİHAİL KONSTANTİNOV  tank askerliin veteranı : — «Biz dostlukta buluşacez   taa çok yıl. Burayı gelecez okadar,nekadar lääzım».  İVAN KİHAYOGLO  tank askerliin veteranı  : — «Bän tank askerliin veteranı, üürendim Turkmenistanda,askerlii…