Gagauziyada Büük Vatan cengin pay alannarın mezarlarını tertiplemäk akţiyası geçer

Gençlik hem sport bakannıı «Var anmak, angısı kenarsız» akţiyasını geçirer. Bu akţiyaya görä lääzım tertiplemää Büük Vatan Cengin  veterannarın mezarlarını. Bundan sora plannanȇr kurmaa bazayı deyni toplamaa mezarlar sayısını hem onnarda gömülü cenk pay alannarı için bilgileri.

«Gençlik hem sport bakannıı geçirer bu akţiyayı ki insannar tutsunnar aklılarında cengin kahramannarını. Bu akţiyaya katıldılar avtonomiyanın hepsi kasabaları hem küüleri”, — haberledi Gençlik hem sport bakannıın baş uzmanı Lübov Sakalı.

Bundan kaare Gençlik hem sport bakannıı isteer kurmaa maasuz  bilgi bazasını.

«Biz  açıklayacez informaţiyayı bu veteranar için, neredän onnar, hem ne taa bulacez onnar için», — söledi Lübov Sakalı.

Bu akţiyada pay aldılar üürenicilär zanaat uçilişilerindän hem avtonomiyanın başka üüretim kurumnarından.

Bu akţiya geçecek Gagauziyanın herbir küüyündä hem kasabasında.
Источник grt.md
201

İlgili statyalar

Komratta “Boba, ana hem bän-sport aylesi” yarışmaklara katıldılar aylelär üç dolaydan

Komrat kasabanın stadionunda  geçti “Boba, ana hem bän-sportiv aylesi” yaraşması.  O baalıydı aylä  yortusuna. Yarışmakta ensedi Akbaş aylesi, ikinci oldular Melintiy aylesi, üçüncü eri aldı Neykovçen aylesı. Aylä  yortusunda Gençlik hem sport bakannıı sport yaraşmakları  hazırladı. Onnarda pay aldılar o aylelär, angıları aktıv dinnenmeyi severlär. «Bizä deyni Gagauziyada hem gagauzlarda aylä — bu en önemli bişey yaşamakta. Biz yaptık bu yarışmakları», — söledi Gençlik hem sport bakannıın başı  Sergey Stoyanoglo. Bu sport yarışmaklarında dokuz komanda pay aldı. «Saa olunuz, ani çaardınız bizi. Çok gözäl yortu. Biz pek sevineriz». “Pek sevineriz, ani biz bu gün burayız. Çok gözäl yarışmaklar». Ensedi bu…

Yassı-Kişinöv operaţiyası büük rolü oynadı asker-politika durumunda Üülen-Günduusu Evropanın cenk olaylarında.

Orak ayın 23-dä Komratta 1944yılın Yassı-Kişinöv operaţiyasının süresindä kasabanın koruyucularını. Bu günnän baalı Tretyakova hem Osvobojdenie sokaklarında  anmak taşlarında cenk kahramannarına çiçek koyuldu. Yassı-Kişinöv operaţiyası 1944 yılın orak ayın 20-29-dan geçirildi. O sayılȇr Büük Vatan cengin en başarlı operaţiyası. Önemniinä görä Stalingrad hem Kursk düüşlerinnän yaraşȇr. Yassı-Kişinöv operaţiyasının yardımınnan Benderı, Belgorod-Dnestrovsk, Komrat, Kişinöv hem başka kasabaları hem küüleri faşistlerdän kurtardılar. Gagauziyanın anılmış jurnalisti Ana Jekova  çok yıl  aaraştırȇr Büük Vatan cengin olaylarını. O yılların kahramannarını aklında tutmaa gelän evlad boyların önemni davaası. Kahramannarın birisi Nikolay Tretyakov, angısının adı  Komradın bir maalesinä verildi.  1944 yılda orak ayın 22-dä Komrat kasabasını kurtararkan…

Gagauziyanın üürenicilerini üürederlär korkunç olaylarda kendilerini dooru götürmää

Hederlez ayın  13-dän 14-dän iç işleri ministerliin hem üüretim ministerliin barabar kararlarına görä «Barabar  riskleri  iisilderiz» uşaklara deyni girginnik  okulu  geçirildi «Olimpieţ» lagerindä.  Olayı  Bakannıık komiteti, Gagauziya Hatalı olaylar bakannıı,  üüretim bakannıı , gençlik hem  sport  bakannıı  barabar hazırladılar. «Barabar  riskleri iisilderiz» girginnik okulu terbiedecek  genç  olannarda  becermekleri  çemrek  çıkış  bulmaa  zor durumda, hatalı olayda hem  ekstrimal oluşlarda. Bilgilär  yardım edecek  uslu hem  faydalı  ilk  medik  yardımını  vermää  lääzım olarsa. «İlk  sıra  kişi düştüynän  hatalı olaya,  ister-istemez  korktuynan  var nicä ansızdan  kötü  bişey  yapsın. Statistika gösterer, ani  insan bilärkänä  temel  becermekleri, 50 %  var  nicä  yardım  versin», — açıkladı Gagauziyanın…

Komratta Türkiye gençlik hem sport yortusuna görä geçirdilär şahmata turnirını

Komrat türk bibliotekasında şansora 16 keret geçer şahmata turnirı. O baalı Türkiye devletin İlk  Prezidentini Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününä. Hederlez ayın 19-nda  Türkiyedä hep ölä nışannanȇr Gençlik hem sport günü.  Hederlez ayın 19-da Türkiya Devletin Gençlik hem Sport günündä  Atatürk adına türk bibliotekasında Komrat kasabasında açȇr kendi kapularını genç sportçulara. Bu  yıl şahmata turnirı topladı çok oyuncu. Bibliotekanın müdürü Vasilisa Tanasoglo açıkladı bu gun bakılan yortusunun maanasını. «1919 yılda  mayın 19 Mustafa Kemal Atatürk devletini kurtarmak  için danışmiş gençlerä hepsicii çıksınnar kendi devletini yabancı duşmannardan kurtarmaa. Bu günü Atatürk maasus gençlerä baaşlamış. Bu gün bizdä herzaman yortu», — söledi…

Valkaneştä Büük vatan çengindä ölmüş askerleri anmak taşının dolayını eşilletilär

Valkaneşttä geçti eşilletmäk akţiyası. Ona katıldılar kasabanın liţey hem gimnaziyanın üürenicileri. Toplanıp onnar fidan hem gümä koydular Büük vatan çengindä ölmüş askerleri anmak taşının dolayında. Bu yılın büük ayında Valkaneş dolayın “Rus cümmnesi” kurumu danıştı iniţiativaylan katılmaa  ”Anmak için fidan başçası”  adlan. Onun nieti dikmää 27  million fidan, ki anmaa Büük cenktä hepsi ölmüş insannarı. “Rus cümnesi” krumun başı Vadim Şinik annattı, ani  anmak taşının  dolayında tertiplemäk işleri — diil bir olay Enseyiş gününä karşı. Anmaa deyni Büük cengin  pay alannarını üürenicilär koydular memorialın dolayında fidannarı hem gümeleri. Eşilletmäk akţiyasına katıldı Valkaneş kasabasının primariyası da. Primar Viktor Petrioglu nışannadı, ani…