Ukrainadan doktor başladı işlemää Komratta

Gagauziyada duumalı Nikolay Rakovçen Ukrainada yaşaardı Kievda. Cenk başladıynan döndü Ana topraana. Şindi o işleer Komradın saalık merkezindä hirurg.

Nikolay Rakovçen Kiev kasabasında Aylä mediţina merkezindä çalışardı. Ama cenk çekettiynän merkez kapandı, da Nikolay aylesinnän duuma erinä Kirsovo küüyünä döndü.

«Burada usluluk. İlk 3 gün, açan geldiydik burayı, sessizlää sınaşamardık. Burada insan işä, tükennerä raat gider. Kafelar, restorannar işleerlär. Biraz raatladık. İş yardım eder önceki yaşayamaya alışmaa», — paylaştı doktor.

Nikolay Rakovçen — hirurg. Burada, danışıp saalık hem soţial koruması Bakannıına iş erini kabletmiş. Şindi o Komradın saalık merkezindä hirurg çalışȇr.

«İşlemäk odası, instrumentlär, hastalar var. Doorudan sölediynän, hiç umut etmedim, ani bütün günnük işi vereceklär, sevindim, ani iş buldum. Burada küçük operaţiyaları yapȇrız, ama Petros Narsessoviç [Albertän – Komrat bolniţanın hirurgiya bölümün başı ] kayıl onnan barabar işleyelim. Bän şansora bolniţada zanaatıma görä proktologiya uurunda operaţiya yaptım”, — açıkladı doktor.

Danışan hastalarlan doktorun hiç bir soru ya da problema çıkmadı, deer o.

«Orada insan rusça konuşardı, burada da lafederlär rusça. Bulgar dilini bilerim, gagauzçayı annȇȇrım, moldovan dilini aklıma getirderim. Bän isteerim buradakı yaşayannara yardım etmää. İş erimdä her gün bulunȇrım», — nışannadı Nikolay Rakovçen.

Reportaji çekärkana doktorda hasta vardı.

«Doktor da, yardımcısı da hayırlı danışȇrlar, benim istediimä görä yapılan iş açıklanardı, bana psihologiya tarfından taa ilin geçirmää», — paylaştı bir hasta.

Devletimizin kanonnarına görä, Ukrainadan kaçan inasannar, angıları Moldovaya geldilär, Hatalı Durum vakıdında var nicä işlesinnär devletimizdä.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Moskvadan Çadır-Lungaya yaşamaa hem işlemää geldi hirurg – onkolog Svetlana Şestopalova

Gagauziyanın mediţina uzmannarı zeedelenerlär. Moskvadan Çadır kasabasına işlemää geldi hirurg-onkolog Svetlana Şestopalova. Gagauziyada o plannȇȇr kurmaa hepsi koşulları, angıları lääzım onkologiya hastalıklarını ilaçlamaa deyni. Gagauziyaya hirurg-onkolog Svetlana Şestopalova geldi dostlarının teklifinä görä.  10 yıldan zeedä Svetlana onkologiya hirurgiyasınınnan zanaatlanȇr. Russiyada işlemiş hirurgiyä, himioterapiyä, onkologiya  uurlarında, bunnardan kaarä poliativ mediţinasınınnan da karşı gelmiş. “Bän istedim yaşamamı diiyştirmää da insannara yardımcı olmaa. Moldovada benim zanaatımın uurunda taa çok kolaylık var, nekadar Moskvada, çünkü orada hem uzman çok, hem tehnika çok. Burada sa yok ne uzmannar onkologiya uurunda, nedä lääzımnı tehnika”, — annadȇr doktor. Svetlana sayȇr, ani Gagauziyanın mediţina uuruna derindän geliştirmää lääzım…

UNDP Programmanın temsilcileri buluştular Ukraina vatandaşlarınan Gagauziyanın soţial merkezlerin birindä

Ukraina vatandaşları, ani vatanında olan cenktän kaçıp geldilär Gagauziyaya, bir vakıda kalȇrlar zoorlamaktan zararlanmış insannar için reabilitaţiya merkezindä. O açıldıydı UNDP kurumunyardımınan. Reabilitaţiya merkezindä Ukrainadan kaçan insannar için var hepsi koşullar,  haberledi merkezin başı Svetlana Georgieva. «Burada insannara lääzımnı her bir  iş var — gigiena paketleri, ruba hem imek. Psihologiya yardımı var. Şükür ederiz  UNDP  kurumunu, ani onnar bizä pek çok yardım vererlär», — söledi Svetlana Georgieva. UNDP kurumu giriştirilän PROON programasından paraylan yardım etti merkezdä ki durgunmuş insannar ii kabledilsinnär hem yaşasınnar burada. «Biz  bölmeeriz zoorlamaktan zararlanmış insannarı hem insannarı, angıları türlü kötü halda psihologik uurunda bulunȇrlar. Biz yardım…

Gagauz Erinä Ukrainadan gelän kaçannar işä girerlär

Ukrainadan kaçannar başladılar girmää işä Gagauziyada. Taa çoyu onnardan hızlı bulêr  zanaatına görä iş erlerini. Birboyu sa, kimin üüsek bilgileri için dilomları var, zor erleşäbilerlär. Ukraina vatandaşı Natalya Mokan genç ana, geldi Kongaza — duuma erinä Odessadan, cenk çeketmesinin beterinä. Ona sıra geldi brakmaa Ukrainada kocasını, evini hem işini. Gelip ana-boba evinä oolunnan, kararladı girmää işlemää terzicilik fabrikasında, Odesada hep bu uurda çalıştıydı. “Bän hemen geldim, da burada bir aftanın içindä iş buldum. Zor işim diil, çünkü hep işledim bölä erdä. Beendim, aslıdan. İsteerim elbetki dönmää evimä, Ukrainaya, ama sıra gelecek burada duruklanmaa. Burada duudum, büüdüm. Odesada çok işledim terzi…

Valkaneştä «Zabota» merkezi Ukrainadan insannara bir vakıda ev oldu

Ukrayinada korkunçlu durumun beterinä Valkaneş kasabasında açıldı «Zabota» merkezi, neredä kablederlär cengtän kaçan insannarı. Nicä çalışȇr merkez şindiki zaman, üürendi  bizim korrespondent.  Valkaneş  kasabasında  «Zabota» merkezindä  şindiki  zaman Ukrayinadan gelmä 16 insan var. Ama gün-gündän onnarın sayısı zeedelener. Yüliyä Odessadan aylesinnän Gagauziyaya Palankayı  geçip  geldilär. 3  kilometradan  zeedä  yayan iki uşaklan elindä geldilär.  Etiştiynän sınıra ansızdan üürendilär bu merkez için.  «Beendik  bu  merkezi. Bizi  ii karşıladılar. İslä  doyurȇrlar. Kaçan  statusunu  kabletmää istämeeriz. Umutlanȇrız,ani  tezdä  çirkin  işlär  bitecek, dä evä  geeri  dönecez», — paylaştı Yuliya.  Yana Kiriçenko  Nikolayȇv  kasabasından kaçan. Umudu  kaybetmeer,ani  nezaman sa  evä  dönecek, ama şindi  aylesinnän «Zabota» merkezindä …

Gagauziyada mediţina uzmannarını hem farmaţeftları zanaat yortusunnan kutladılar

Başküüyüdä Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların gününü nışannadılar. Uzmannarı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, MD Parlamentin deputatı İvanna Köksal hem saalık bakannıın başı Svetlana Duleva kutladılar. Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların yortusunda 17 mediţina işçisi Gagauziuanın saalıı korumak bölümün  şannı uzman adını kablettilär. Gramotaları başkandan hem Halk Topluşundan 25 mediţina uzmanı  kabletti. Genç uzmannara hep ölä diplomnar verildilär. 2019 yıldan beeri Gagauziyada 8 genç doktor işini başladı. Doktor olmaa — Allahtan verili. Mediţina yardımını doktorlar hem onnarın yardımcıları gecä-gündüz hazır vermää. Kaliteli yardım   herbir doktorun önemli neeti, sayȇr saalık bakannıın başı Svetlana Duleva. Gagauziya  başkanı İrina Vlah nışannadı, ani  bitki 2 yılın süresindä…