Ukrainadan doktor başladı işlemää Komratta

Gagauziyada duumalı Nikolay Rakovçen Ukrainada yaşaardı Kievda. Cenk başladıynan döndü Ana topraana. Şindi o işleer Komradın saalık merkezindä hirurg.

Nikolay Rakovçen Kiev kasabasında Aylä mediţina merkezindä çalışardı. Ama cenk çekettiynän merkez kapandı, da Nikolay aylesinnän duuma erinä Kirsovo küüyünä döndü.

«Burada usluluk. İlk 3 gün, açan geldiydik burayı, sessizlää sınaşamardık. Burada insan işä, tükennerä raat gider. Kafelar, restorannar işleerlär. Biraz raatladık. İş yardım eder önceki yaşayamaya alışmaa», — paylaştı doktor.

Nikolay Rakovçen — hirurg. Burada, danışıp saalık hem soţial koruması Bakannıına iş erini kabletmiş. Şindi o Komradın saalık merkezindä hirurg çalışȇr.

«İşlemäk odası, instrumentlär, hastalar var. Doorudan sölediynän, hiç umut etmedim, ani bütün günnük işi vereceklär, sevindim, ani iş buldum. Burada küçük operaţiyaları yapȇrız, ama Petros Narsessoviç [Albertän – Komrat bolniţanın hirurgiya bölümün başı ] kayıl onnan barabar işleyelim. Bän şansora bolniţada zanaatıma görä proktologiya uurunda operaţiya yaptım”, — açıkladı doktor.

Danışan hastalarlan doktorun hiç bir soru ya da problema çıkmadı, deer o.

«Orada insan rusça konuşardı, burada da lafederlär rusça. Bulgar dilini bilerim, gagauzçayı annȇȇrım, moldovan dilini aklıma getirderim. Bän isteerim buradakı yaşayannara yardım etmää. İş erimdä her gün bulunȇrım», — nışannadı Nikolay Rakovçen.

Reportaji çekärkana doktorda hasta vardı.

«Doktor da, yardımcısı da hayırlı danışȇrlar, benim istediimä görä yapılan iş açıklanardı, bana psihologiya tarfından taa ilin geçirmää», — paylaştı bir hasta.

Devletimizin kanonnarına görä, Ukrainadan kaçan inasannar, angıları Moldovaya geldilär, Hatalı Durum vakıdında var nicä işlesinnär devletimizdä.
Источник grt.md
340

İlgili statyalar

Moskvadan Çadır-Lungaya yaşamaa hem işlemää geldi hirurg – onkolog Svetlana Şestopalova

Gagauziyanın mediţina uzmannarı zeedelenerlär. Moskvadan Çadır kasabasına işlemää geldi hirurg-onkolog Svetlana Şestopalova. Gagauziyada o plannȇȇr kurmaa hepsi koşulları, angıları lääzım onkologiya hastalıklarını ilaçlamaa deyni. Gagauziyaya hirurg-onkolog Svetlana Şestopalova geldi dostlarının teklifinä görä.  10 yıldan zeedä Svetlana onkologiya hirurgiyasınınnan zanaatlanȇr. Russiyada işlemiş hirurgiyä, himioterapiyä, onkologiya  uurlarında, bunnardan kaarä poliativ mediţinasınınnan da karşı gelmiş. “Bän istedim yaşamamı diiyştirmää da insannara yardımcı olmaa. Moldovada benim zanaatımın uurunda taa çok kolaylık var, nekadar Moskvada, çünkü orada hem uzman çok, hem tehnika çok. Burada sa yok ne uzmannar onkologiya uurunda, nedä lääzımnı tehnika”, — annadȇr doktor. Svetlana sayȇr, ani Gagauziyanın mediţina uuruna derindän geliştirmää lääzım…

Geleceemiz gençlerdä

Çadır regional bolniţasında yakın bir yıl şansora genç doktor-hirurg işleer. Neylän  baalı onun  işi,annadȇr İrina Karaman . Hirurg-bu pek cuvapçı bir zanaat,ama uşaklarları ilaçlamaa –ta da cuvaplı. Bölä  doktor Komrat regional bolniţasında işleer. ÜLİÄ PRİNKU uşak hirurgu: — «Bän burada buldum  -ne  istedim bütün yaşamamda olsun.Burada her bir insan-büük üreklän. Hem bu beni pek sevindirer». Üliä çizgiledi ,ani  islä  gider ,açan yardım ederlär kollegalar da ÜLİÄ PRİNKU uşak hirurgu: — «Açan var islä insannar ,islä kollegalar hem hepsi yardım ederlär biri birinä-ozaman iş sade fayda  getirer hepsinä. Hepsi gider sporlu». Üliä  çizgiledi,ani pek beener kendi zanaatını. ÜLİÄ PRİNKU uşak hirurgu:…

Gagauz Erinä Ukrainadan gelän kaçannar işä girerlär

Ukrainadan kaçannar başladılar girmää işä Gagauziyada. Taa çoyu onnardan hızlı bulêr  zanaatına görä iş erlerini. Birboyu sa, kimin üüsek bilgileri için dilomları var, zor erleşäbilerlär. Ukraina vatandaşı Natalya Mokan genç ana, geldi Kongaza — duuma erinä Odessadan, cenk çeketmesinin beterinä. Ona sıra geldi brakmaa Ukrainada kocasını, evini hem işini. Gelip ana-boba evinä oolunnan, kararladı girmää işlemää terzicilik fabrikasında, Odesada hep bu uurda çalıştıydı. “Bän hemen geldim, da burada bir aftanın içindä iş buldum. Zor işim diil, çünkü hep işledim bölä erdä. Beendim, aslıdan. İsteerim elbetki dönmää evimä, Ukrainaya, ama sıra gelecek burada duruklanmaa. Burada duudum, büüdüm. Odesada çok işledim terzi…

UNDP Programmanın temsilcileri buluştular Ukraina vatandaşlarınan Gagauziyanın soţial merkezlerin birindä

Ukraina vatandaşları, ani vatanında olan cenktän kaçıp geldilär Gagauziyaya, bir vakıda kalȇrlar zoorlamaktan zararlanmış insannar için reabilitaţiya merkezindä. O açıldıydı UNDP kurumunyardımınan. Reabilitaţiya merkezindä Ukrainadan kaçan insannar için var hepsi koşullar,  haberledi merkezin başı Svetlana Georgieva. «Burada insannara lääzımnı her bir  iş var — gigiena paketleri, ruba hem imek. Psihologiya yardımı var. Şükür ederiz  UNDP  kurumunu, ani onnar bizä pek çok yardım vererlär», — söledi Svetlana Georgieva. UNDP kurumu giriştirilän PROON programasından paraylan yardım etti merkezdä ki durgunmuş insannar ii kabledilsinnär hem yaşasınnar burada. «Biz  bölmeeriz zoorlamaktan zararlanmış insannarı hem insannarı, angıları türlü kötü halda psihologik uurunda bulunȇrlar. Biz yardım…

Valkaneştä «Zabota» merkezi Ukrainadan insannara bir vakıda ev oldu

Ukrayinada korkunçlu durumun beterinä Valkaneş kasabasında açıldı «Zabota» merkezi, neredä kablederlär cengtän kaçan insannarı. Nicä çalışȇr merkez şindiki zaman, üürendi  bizim korrespondent.  Valkaneş  kasabasında  «Zabota» merkezindä  şindiki  zaman Ukrayinadan gelmä 16 insan var. Ama gün-gündän onnarın sayısı zeedelener. Yüliyä Odessadan aylesinnän Gagauziyaya Palankayı  geçip  geldilär. 3  kilometradan  zeedä  yayan iki uşaklan elindä geldilär.  Etiştiynän sınıra ansızdan üürendilär bu merkez için.  «Beendik  bu  merkezi. Bizi  ii karşıladılar. İslä  doyurȇrlar. Kaçan  statusunu  kabletmää istämeeriz. Umutlanȇrız,ani  tezdä  çirkin  işlär  bitecek, dä evä  geeri  dönecez», — paylaştı Yuliya.  Yana Kiriçenko  Nikolayȇv  kasabasından kaçan. Umudu  kaybetmeer,ani  nezaman sa  evä  dönecek, ama şindi  aylesinnän «Zabota» merkezindä …