Moskvadan Çadır-Lungaya yaşamaa hem işlemää geldi hirurg – onkolog Svetlana Şestopalova

Gagauziyanın mediţina uzmannarı zeedelenerlär. Moskvadan Çadır kasabasına işlemää geldi hirurg-onkolog Svetlana Şestopalova. Gagauziyada o plannȇȇr kurmaa hepsi koşulları, angıları lääzım onkologiya hastalıklarını ilaçlamaa deyni.

Gagauziyaya hirurg-onkolog Svetlana Şestopalova geldi dostlarının teklifinä görä.  10 yıldan zeedä Svetlana onkologiya hirurgiyasınınnan zanaatlanȇr. Russiyada işlemiş hirurgiyä, himioterapiyä, onkologiya  uurlarında, bunnardan kaarä poliativ mediţinasınınnan da karşı gelmiş.

“Bän istedim yaşamamı diiyştirmää da insannara yardımcı olmaa. Moldovada benim zanaatımın uurunda taa çok kolaylık var, nekadar Moskvada, çünkü orada hem uzman çok, hem tehnika çok. Burada sa yok ne uzmannar onkologiya uurunda, nedä lääzımnı tehnika”, — annadȇr doktor.

Svetlana sayȇr, ani Gagauziyanın mediţina uuruna derindän geliştirmää lääzım onkologiyayı ilaçlamak kolaylıklarını.

“Lääzım diiyştirmää hem tehnikayı, hem insanın bakışını onkologiyayı ilaçlamaya. Sizä lääzım pek üüsek uurlu mammografları. Herbir insan lääzım istesin gelmää onkologa, korkamasın ilaçlanmaa”, — nışannadı doktor.

Devletimizdä işlemää deyni Svetlana verdi dokumentlerini Moldovada birvakıtlık yaşaması için bakılmaya. Büünkü gündä ama o volontör olarak yardım eder “Gloriya” merkezindä hem hasta insannara da nasaat vermää savaşȇr.

“Bän vardı nicä Kişinövda işleyim, ama görerim, ani Gagauziyada bu uurda uzman yok, onuştan isteerim denemää bu uurda yaşayannara yardımcı olmaa.  Kişinöv uzakta bulunȇr da aar hastalar orayı gidämeerlär. Bän birkaç kişiyä evä gittim yardım ettim, onnar bu işä pek sevinerlär”, — annattı Svetlana Şestopalova.

Onkologiya hastalıın bulmasından hem ilaçlamasından kaarä, Svetlana plannȇȇr psihologiya yardımını hastalara vermää, mediţina uzmannarına kendi başarıları için annatmaa hem onnarlan barabar Gagauziyada onkologiyayı ilaçlamasını ilerletmää.
Источник grt.md
114

İlgili statyalar

Gagauziyada mediţina uzmannarını hem farmaţeftları zanaat yortusunnan kutladılar

Başküüyüdä Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların gününü nışannadılar. Uzmannarı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, MD Parlamentin deputatı İvanna Köksal hem saalık bakannıın başı Svetlana Duleva kutladılar. Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların yortusunda 17 mediţina işçisi Gagauziuanın saalıı korumak bölümün  şannı uzman adını kablettilär. Gramotaları başkandan hem Halk Topluşundan 25 mediţina uzmanı  kabletti. Genç uzmannara hep ölä diplomnar verildilär. 2019 yıldan beeri Gagauziyada 8 genç doktor işini başladı. Doktor olmaa — Allahtan verili. Mediţina yardımını doktorlar hem onnarın yardımcıları gecä-gündüz hazır vermää. Kaliteli yardım   herbir doktorun önemli neeti, sayȇr saalık bakannıın başı Svetlana Duleva. Gagauziya  başkanı İrina Vlah nışannadı, ani  bitki 2 yılın süresindä…

Gagauziyanın medik kurumnarında etmeer 500 doktor

Komrat rayonun mediţına kurumnarında  yardım  70  bindän zeedä  yaşayan kableder, onnarın içindä komuşudakı dolayların yaşayannarı da. En sık problema, angısınnan karşı gelerlär  mediţına çalışannarı, o  doktorların  yoksuzluu. Gagauziyanın saalıı korumak sisteması  bitki  yılların içindä  karşı  geler  doktorların etmemesi problemasınnan. İlaçlamak  kurumnarına 500  uzman etmeer. Te onnar da, kim çalışȇr, taa çoyu yaşlı insannar. Komrat dolay bolniţasının başı  Nina Raylän nışannadı, ani üç yılın  süresindä  onnara  işä  eni  doktorlar geldi.  2021-ci  yılda  üç uzman, 22-ci  yılda iki genç vraç. «Biz  savaşȇrız yapmaa ölä, ani insan istesin  hem beensin bizdä  işlemää. Te o  genç uzmannar, ani bizdä  çalışȇrlar, nezaman sa  taa üürenärkänä …

Gagauziyanın başkanı buluştu Çadır dolayın medik kurumnarın başlarınnan

Zorlukları,  angıları  var Gagaziyanın  Saalık  sistemsında,  açıkladılar  Gagauziya  Başkanı  İrina Vlah hem Çadır  dolayın medik  kurumnarın başları. Onnar nışannadılar,  ne yapıldı  bitki yıl saalık uurunda.   Çadır  dolayın mediţina kurumnarında 578 uzman çalışêr. Onnar vererlär mediţina yardmını  62 bin yaşayana Çadır, Tarakliya, hem Bessarabka  dolaylarından. Ki yapmaa bu kurumnarın işini taa verimli, Gagaziyada işlettirildi  genç uzmannarı yardımnamak programası. Bu uzmannar kablederlär lgotaları hem posobiyaları. Bu yıl işlettirildi taa bir yardımnamak programası, haberledi Saalıı korumak  bakannıın başı Svetlana  Duleva. «Taa bir programamızı  bu yıl ilerlederiz, agısına görä biz, kuvetlär ,  herbir medik universitedin studentına  öderiz stipendiyayı , kim ileriya dooru  gelecek…

Ukrainadan doktor başladı işlemää Komratta

Gagauziyada duumalı Nikolay Rakovçen Ukrainada yaşaardı Kievda. Cenk başladıynan döndü Ana topraana. Şindi o işleer Komradın saalık merkezindä hirurg. Nikolay Rakovçen Kiev kasabasında Aylä mediţina merkezindä çalışardı. Ama cenk çekettiynän merkez kapandı, da Nikolay aylesinnän duuma erinä Kirsovo küüyünä döndü. «Burada usluluk. İlk 3 gün, açan geldiydik burayı, sessizlää sınaşamardık. Burada insan işä, tükennerä raat gider. Kafelar, restorannar işleerlär. Biraz raatladık. İş yardım eder önceki yaşayamaya alışmaa», — paylaştı doktor. Nikolay Rakovçen — hirurg. Burada, danışıp saalık hem soţial koruması Bakannıına iş erini kabletmiş. Şindi o Komradın saalık merkezindä hirurg çalışȇr. «İşlemäk odası, instrumentlär, hastalar var. Doorudan sölediynän, hiç umut…

Video: Genç mediklär giderlär işlemää dolaylara: taa biri onnardan geldi Kişinövdan Komrada  

Bitki yılların içindä devlettä belli ediler genç uzmannarın etişmemezlii mediţina uurunda. Gagauziyada teklif etmää deyni doktorları dolaylara, çalışȇr programma, angısına görä veriler yardım. Bizim süjetin kahramanı —  otolaringolog Aleksandr Bokan, başarıp medik institutunu, kararladı brakmaa şamatalı Kişinöv kasabasını da erleşmää Gagauziyaya Komrat kasabasına.  Bir yıldan zeedä o kableder hastaları erideki poliklinikada, diil çoktandan da başladı yapmaa operaţıyaları bolniţada. Onnar 15 yıl  nıcä geçirilmäzdilär.  Genç uzmanın işi için üürendi Zinaida Kanţır. Biyaz giimnerinnän, tedarlıklarlan elindä — bölä karşılȇr kendi hastalarını küçük operaţıya odasında genç doktor, otoloringolog  Aleksandr Bokan. Pazertesi — operaţıya günü, da üülenä dooru o kableder kendi hastalarını, angılarına diil çoktan   yaptı operaţıya. Çoyu insannardan, angıalrı ona danıştılar, büük saygıylan sölerlär…