Gagauz Erinä Ukrainadan gelän kaçannar işä girerlär

Ukrainadan kaçannar başladılar girmää işä Gagauziyada. Taa çoyu onnardan hızlı bulêr  zanaatına görä iş erlerini. Birboyu sa, kimin üüsek bilgileri için dilomları var, zor erleşäbilerlär.

Ukraina vatandaşı Natalya Mokan genç ana, geldi Kongaza — duuma erinä Odessadan, cenk çeketmesinin beterinä. Ona sıra geldi brakmaa Ukrainada kocasını, evini hem işini. Gelip ana-boba evinä oolunnan, kararladı girmää işlemää terzicilik fabrikasında, Odesada hep bu uurda çalıştıydı.

“Bän hemen geldim, da burada bir aftanın içindä iş buldum. Zor işim diil, çünkü hep işledim bölä erdä. Beendim, aslıdan. İsteerim elbetki dönmää evimä, Ukrainaya, ama sıra gelecek burada duruklanmaa. Burada duudum, büüdüm. Odesada çok işledim terzi fabrikasında, bu uuru bilerim hem becererim”, — paylaştı Natalya Mokan.

Lüdmila Vasilyevna Guşul ömüründä kaçannıı sa tekrar yaşȇȇr. 80-ci yıllarda o Kazahstanda halk kalkıntılardan sora kaçtı Ukrainaya. Ozamannar studentlär Alma-Ata kasabasında kavga ettilär kuvetlärlän, annattı Lüdmila Vasilyevna. O — Sovet Briliin büük tenisinda anılmış sportçusu. Lüdmila kazandı Sovet Birliinin kuboonu, zanaatlandı bu uurlan 8 yaşından, sora 23 yaşında başladı gençleri üüretmää tenisa. Çok yıl sıravardı hazırladı tennista artık bütün dünneyä anılmış sportçuları Odesa kasabasında. Şindi artık hazır işlemää Gagauziyada.

“Burada kaçannarın merkezindä bizda var meydancık. Orada direklär da var, nereyi var nicä germää setkayı da uşakları üüretmää, ama lääzım ortaklaşmaa nesoysa”, — açıklȇȇr düşüncelerini Lüdmila Vasilyevna.

Biraz zor geldi uzmannara, kimin universitet diplomu var. Dina Elistratova — finans uurunda akademik, angısını Ukraina kuvetleri çıkardılar devlettän, çünkü Rusiyanın akademiyasında işleer.

“Çıktım Odesadan, çünkü advokatların kollegiyası izini verdi. Bizdä bu uurda taa ii koşullar, nekadar Vengriyada, Poloniyada hem Almaniyada. Şindi burada yardım vererlär her taraftan, savaşêrlar iş vermää, bän da aarêrım, çünkü üüsek kaliteli uzmanım, bän finanns uzmanı — akademik”, — annatı Dina Elistratova.

İş verennär lääzım 5 günün süresindä migrantları işä aldıynan haber versinnär migraţiya bürosuna, verip orayı iş annaşmasının bir kopiyasını, pasportunu hem özel seriyasını, angısını verer Moldovanın kuvetleri, insan girdikçä devletä.

Nışannayalım, ani bu yıl mart ayın 1-dän Moldovada kolaylattılar kaçannara iş bulmasını. Ukrainadan Moldovaya gelmiş insannar lääzım kursunnar iş annaşmaklarını iş verän kurumnarınnan, diil nicä taa ileri migraţiya bürosunun yardımınnan. Hem şindi artık diil lääzım yapmaa bir vakıda yaşamak için izinneri, ki işä girmää. Moldovada iş buldu artık 187 Ukraina vatandaşı, onnardan 139 karı, 48 da adam.
Источник grt.md
143

İlgili statyalar

Moldovada 200- zä yakın Ukraina vatandaşı başladılar işlemää

Moldovada iş buldular 187 insan, angıları Ukrainada cenktän devletimizä kaçtılar. Onnardan 139 karı. Onnar programist, injener, terzi, satıcı, ofiţiant, vraç işleerlär. İş vermäk agentstvosu haberleer, ani insannarın taa çoyu Kişinövda iş buldular. 125 kompaniya hazır bu insanarı işä kabletmää. Bu neetlär için onnar  açtılar  2092 iş erini. Taa 161 insan koyuldu sayıya agentstvoda ki iş bulmaa. Moldovada mart ayın 1-ndän Ukrainadan kaçan insannara taa ilin iş bulmaa. Bunun için Hükümet  ilinnetti kuralları. İnsannar iştän kaarä var nicä başka yardımı da kabletsinnär. Gagauziya İş vermäk agentstvosuna Ukrainadan kaçan 4 insan danıştı. Ama biri dä onnardan taa kendilerinä deyni uygun  iş bulamadı.…

Kongaz hem Kirsovo küülerindä bulunan Ukraina vatandaşları için merkezlär eni yardımı kablettilär

Kongaz hem Kirsovo küülerindä Ukrainadan cenktän kaçannarı kabledän merkezlär kablettilär yardımı. Onnara tedarlıkları baaşladı cümnä organizaţiyası “Bucak” barabar Türkeyedeki ortaklarınnan. Bu sefer verildi ii koşulların kurulması için buz dolapları hem çamaşır maşinaları. Merkezlerin öndercileri danıştılar cümnä organizaţiyalarına, ki verilsin onnara yardım tedarlık tarafından. “Bizim zorluumuz vardı buz dolaplarında. Biz danıştık bizim ortaklarımıza Türkiyeden, ki yardım versinnär bizä. Onnar annadılar, ani sıcaklar gelerlär, da imeklerin tutması için lääzım buz dolapları. Drurmumuzu annayıp getirdilär”, — açıkladı Kongazda bulunan kaçannar için merkezin başı Maksim Bolgar. Taa ileri Türkiye tarafı artık verdi material yardımını Ukrainadan kaçannara deyni. Merkezlerdä, neredä erleştilär kaçannar, baaşlandı çarşaflar komplektları,…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezinä geldi yardım Almaniyadan

 “BASIBÜYÜK” halklar arası yardım kuruluşu uzattı yardım elini Kongaz küüyünün merkezinä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı. Kızçaaz Maşa bir yaşında, Ukrainada gidän cenk için o, elbetki, aklısında bişey tutmayacek, ama büün o şansora annȇȇr, ani bulunȇr evdän uzakta. Maşacık anasınınnan, batüsununnan hem babusununnan Vatanından kaçmak zorunda kaldı. Büün onnar yaşȇȇrlar Kongaz küüyünün merkezindä, neredä erleştirerlär Ukrainadan gelenneri. ALEKSANDRA, Ukraina vatandaşı: “Biz pek sevineriz, ani bizi burada kablettilär, arkaladılar hem yardım ettilär. Biz biraz  raatlandık. Aslıdan sölediynän beklemäzdik bukadar sıcaklık”. ALİNA, Ukraina vatandaşı: “Biz braktık hepsini, bän oturdum kocamın maşınasına da, alıp uşakları kucaama hem anamı, çıktım Ukrainadan en yakın…

Kongazda açıldı Ukraina vatandaşları için regional merkezi

Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina vatandaşları için, angıları onnarın devletindä olan cenktän kaçȇrlar aşırıya. Küçük ayın 27 – dä  Kongaz küüyündä açıldı bölä bir merkez. Onda var nicä kalsın 100-dän kişi. Ukrainada cenktän kaçannar için Regional merkezi bulunȇr  Kongaz küüyünün okul — internatın yapısında.  O kableder insannarı küçük ayın 27 – dän, haberledi merkezin başı Maksim Bolgar. «Dün Kongaz küüyündä çeketti çalışmaa Ukrainadan kaçannar için Regional merkezi, angısı var nasıl kabletsin 100 kişiya kadar. Pek islä koşullar burada. Hepsi  var – imäk, ruba, ilaçlar», — söledi Maksim Bolgar. Merkezdä bu vakıt bulnȇrlar uşaklar hem karılar. En yaşlı onnardan  80…

Kıpçak küüyü kabletti cektän kaçan Ukraina vatandaşlarını

Geçän dinnenmäk günnerindä Kıpçak küü kabletti Ukraina vatandaşlarını, angıları uşaklarınnan kaçtılar cenktän, brakıp evlerini, ana devletini. 25 insan erleştirildi Kıpçak küüyün soţial merkezindä. Anna geldi Odessa kasabasından. Onnan barabar taa birkaç insan geldi Moldovaya. Onnar danıştılar volontörlara, nedän sora onnarı yolladılar Kıpçak küüyün soţial merkezinä. “Biz burada geceledik. Pek ii koşullar. İdik, duş aldık. Televizor, kuhnä var. Hepsi var. Biz şükür ederiz hepsini”, — söledi Anna. Anna haberledi, ani sınırda brakȇrlar geçsinnär sade karılar hem uşaklar. Adamnar sa18 yaşından 60 yaşınadan kalȇrlar Ukrainada. “Adamnar kendi karılarını sınıradan getirerlär. Kim maşınasız,  yayan sınırı geçerlär. Burada onnarı senselelär yada volontorlar karşılȇrlar. Uşakları…