Moldova başbakanın yardımcısı IT soruşlarında tanıştı Komratta kurulan IT Digital Hub proektinnän

IT Digital Hub  bulunacek Komrat devlet universitetin ukarkı binasında, angısını çok yıl kullanmȇȇr. IT sektorun ilerlemesi hem ȇkonomika proţeslerinä digital tehnologiyalarını giriştirmek soruşlarını baktılar Gagauziya başkanı İrina Vlah hem Moldova premyer-ministrunun (başbakanın) yardımcısı IT soruşlarında Ürie Ţurkanu.

Dört katlı yapıda 8 bin m2 giderlär düzmäk işleri. Odalar diiştirileceklär üürenmäk  auditoriyalarına, laboratoriyalar, konferenţ — zallar,  hem ofislar IT kompaniyalarına. İşlerin paası kurȇr iki million leya yakın — bu paralar verilerlär  Gagauziyanın bücetindän. Bütün proektin smetası 100 million ley kurȇr.

IT- bölümü sayılȇr  en  ilerleyän bölüm diil sade devlettä, ama bütün dünnedä. Onun  genişlenmesi pek lääzımnı regiona, sölendi buluşmada.

Nicä urguladı başbakanın yardımcısı IT soruşlarında  Ürie Ţurkanu, devlet  önderciliin tarafından olacek yardım bu sektora, ki ilerletmää  IT tehnologiyalarını diil sade baş kasabasında, ama regionnarda da.

“Benim missiyam büün  üürenmää  avtonomiyanın plannarını, annnamaa nesoy modellär  yapılȇrlar burada. Da birerdä Gagauziyanın başınnan hem başka kolegalarlan danışmaa finans kurumnarına , angıları var nicä yardım etsinnär  ilerletmää bu bölümü. Ki biz yardım edelim  IT Hub başlasın çalışmaa hem vakıtçasına hepsi infrastruktura  işlerini geçirmää”, — belli etti Ürie Ţurkanu.

Gagauziyada  taa iki yıl geeri yoktu bir dä IT kompaniya, şindi var sekiz. Avtonomiyada var  koşullar ki çıkarmaa IT bölümünü  nicä ilerleyän,  üüsek uurda  telekomunikaţiya industriyasını. Açılmış TEKWİLL merkezi dä verecek kolaylık  talantlı gençlerä gitmemää aşıriya, ama çalışıp erindä kaldırmaa regionun ekonomikasını, nışannadı İrina Vlah.

Şindän sora  var kompaniyalar, angıları bekleerlär IT Digital Hub-ın açılmasını, ki erleştirmää üçüncü, dördüncü katlarda kendi ofislarını. Hep ölä yapıldı IT Dijital Hub-ın brendbuku hem gösterisi.

Foto — preview İrina Vlahın ofiţial facebook sayfası
Источник grt.md
157

İlgili statyalar

Çadır-Lungada büük remonttan sora açtılar duudurtmak bölümünü

Çadır kasabasında Perinatal bölümü düzmäk işlerindän sora açıldı. Şindi o hazır kabletmää karıları hem Çadır dolayından, hem başka dolaylardan. Mediţina merkezindä var zamandaş tehnika ki kaliteli mediţina tardımını vermää. Devlettä mediţina bölümü ilerlesin deyni lääzım olsun ii infrastruktura, tehnika hem becerikli uzmannar. Bu en önemli ki eni yaşamak için koşullar olsun. “Büün biz bitki etapta bulunȇrız. Başarȇrız düzmäk işlerini. Burada var zamandaş tehnika.  Bölä tehnika var devlet mediţina kurumnarında”, — söledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. Nışannandı, ani büünkü koşullar Çadır kasabasınınperinatal merkezindä hep ölä nicä da Kişinövdakı Ana hem uşak merkezindä. Bütündän düzmäk işleri yapıldı  avtonomiya bücetindän, tehnikayı aldı…

Komratta industrial kolecin düzülmesi ilerleer

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah, Moldova başbakannıın yardımcısınnan ţifra tehnologiyaları ilerletmesi soruşlarında Üriy Ţurkannan, Üüretim ministrusunnan Anatoliy Topallan hem Moldovada TİKA kurumun başınnan Selda Özdenooluylan barabar baktlar ne uurda gider Komratta industrial kolecin düzülmesi. Komrat kasabasında düzülän industrial kolecindä üürenäbileceklär 600 student. Üürenicilerä deyni düzülecek 500 kışılık yaşamak binası da.  Bundan kaarä olacek sport kompleksi, düzüleceklär yollar hem binanın ortasında özel dinnenmäk aulu yapılacek. Büünkü gündä sıralanmış işlerin yarısı şansora yapıldı. Büünkü gündä şansora kaldrıldı kolecin baş binası, koyulȇr binanın örtüsü. Bu işlärlän barabar binanın içända da işlär ilerleerlär. Regional kuvetleri proektä görä buradan geçan elektrik yollarını çıkardılar binanın bir tarafına.…

Komratta açıldı informaţiya tehnologiyaları merkezi

Komrat  Devlet universitetindä açıldı POWER IT  kompaniyasının ikinci  filialı Moldovada. Bu kurumun baş neeti, ki genç olannar, studentlär hem iş adamnarı Moldovanın üülen tarafından olsunnar taa yakın eni tehnologiyalara, türlü konsultativ kolaylıklara. Gagauziada yapılȇr hepsi, ki gençlerin olsun kolaylıkları eni tehnologiyaları üürenmää, nışannadı avtonomiyanın Başkanı İrina Vlah. O çizgiledi IT sektorun ilerlemesinin önemliini bizim avtonomiyamızda. “İlk, ne lääzımdı yapmaa, lääzımdı açmaa regionu, sölemää kendimiz için. Bana geler, ani siz bizi üürendiniz da siz büün buradaysınız. İkincilää, lääzımdı inandırmaa sizi, bzizim partnörları, gelmää bizä. Da göräsiniz bizim kolaylıkları, bizim genç olannarı. Bizim gençlär  pek talantlı, da biz istämeeriz onnarı bireri kolvermää”,…

“Soţial izmetlerdä eni adım”. Gagauziada başladıldı eni proekt soţial koruması uurunda

Kirsovo küüyündä  «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemanın  kurulması hem ilerlemesi» proektin açılması geçti. Onda pay aldılar primarlar, dolayların öndercileri, soţial bakannıkların  temsilcileri. Toplantının baş davasıydı – kaliteli koşulları yaşayannara onlayn vermää,  kolaylatmaa  insananarın danışmalarını türlü bölümnerä. «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemasının  kurulması hem ilerlemesi» proekti – bu eni yol koşulların ilerlemesi için Gagauziyada. Bu proekta avtonomiya gitti üç yıl, ama GOVİD – 19 hastalıın beterinä plannar biraz diiştilär, onun için proektin  giriştirilmesi çeketti biraz ta sora, nışannadı Gagauziyanın Bakanık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo. «Praktika kendisi gösterer bizä, ani pek önemli kurmaa  IT malını, IT programasını  onlayn rejımında. Onun için,…

Çadır – Lungada temsil ettilär “At – prolin” turist sport kompleksin proektını

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah pay aldı Çadır kasabasının yaşayannarınnan buluşmakta. Toplantıda açıklandı «At-Prolin» kompleksın proektı. O olacek turizm merkezi. Proekta görä «At-Prolin» kompleksında lääzım peydalansın eni turistik bölümü, zamandaş ilaçlamak kolaylıkları açılsınnar, hem da beygir büütmesindä zanaatı dä ilerletmää mutlaka lääzım, nışannandı buluşmakta. Bu proektı aslıya çıkarmaa deyni, pek çok iş yapıldı, kuvet  koyuldu. Bu pek önemli bir proekt avtonomiyaya deyni, nışannadı Gagauziyanın  Başkanı İrina  Vlah. «Biz çok  düşündük, çok saydık,  türlü  ekspertlarlan hem  insannarlan  işledik, angıları  annȇȇrlar , ne  önemli  bizim devletimizä hem  avtonomiyamıza. Benim  kollegalarım  annadaceklar, nesoy  işlär yapıldı ,  neçin  biz  istedik  bu  kompleksı  çekettirmää, hem da…