Komratta açıldı informaţiya tehnologiyaları merkezi

Komrat  Devlet universitetindä açıldı POWER IT  kompaniyasının ikinci  filialı Moldovada. Bu kurumun baş neeti, ki genç olannar, studentlär hem iş adamnarı Moldovanın üülen tarafından olsunnar taa yakın eni tehnologiyalara, türlü konsultativ kolaylıklara.

Gagauziada yapılȇr hepsi, ki gençlerin olsun kolaylıkları eni tehnologiyaları üürenmää, nışannadı avtonomiyanın Başkanı İrina Vlah. O çizgiledi IT sektorun ilerlemesinin önemliini bizim avtonomiyamızda.

“İlk, ne lääzımdı yapmaa, lääzımdı açmaa regionu, sölemää kendimiz için. Bana geler, ani siz bizi üürendiniz da siz büün buradaysınız. İkincilää, lääzımdı inandırmaa sizi, bzizim partnörları, gelmää bizä. Da göräsiniz bizim kolaylıkları, bizim genç olannarı. Bizim gençlär  pek talantlı, da biz istämeeriz onnarı bireri kolvermää”, — nışannadı açılışta İrina Vlah.

Kompaniyanın baş neeti — hazırlamaa IT uzmannarı, vermää kolaylıkları üürenmää bu uurda  panayırların istemeklerinä görä.  Studentlerin olacek kolaylıı üürenmää bu merkezdä da ileri dooru girmää işä. Nışannayalım, ani  var genç olannar, angıları şindän sora çalışȇrlar kurumda.

“Bän kararladım  gelmää bu kompaniyaya, tanışmaa insannarlan, angıları işleerlär IT sferasında, da ölä oldu, ani bän iki buçuk aydan sora işleerim burada, kompaniyanın ilk  çalışanıyım. Şindi biz birerdä yazȇrız proektları, angıların neeti, ani genç olannarın olsun kolaylıkları  üürenmää eni tehnologiyaları”, — söledi  IT merkezin uzmanı Denis Boçarov.

Bu merkez — kompaniyanın ikinci  filialı bütün respublikada, ilk bulunȇr Belţı kasabasında. Kurumun neetlerin  birisi — avtonomiyada biznesın ţıfraya geçmesi, IT sektorun ilerlemesi regionda hem  sıkı ballantılar  üürenmäk hem cümnä kurumnarınnan.

“Biz kararladık  ilerlemää üülen tarafınıda, da açtık ofısı Komratta, ki vermää kolaylık becerikli  gençlerä, deyni onnar ayırsınnar kendisinä  IT karyerasını”, — açıkladı POWER IT kompaniyasının başı Mihail Guţu.

Proekt finanslanȇr Şveyţariya devletin ilerletmäk hem işbirlii kurmak agenstosunnan, angısı yardım eder  çiftçilik, ekonomika hem erli kuvetlerin uurlarında .

“Biz devlet uurunda  çalışȇrız, da siz görersiniz,  ani işleeriz regional uurunda da. Bizdä yok maasus  sayı, nekadar harcandı, ama devlet uurunda  yılda vereriz 12 million frank. Biz vereriz investiţiyaları  üç bölümä — ekonomika, saalıı korumak hem erli kuvetlerinä yardım etmäk uurlarına”, — annattı agentstvosunun temsilcisi Karolin Tissot.

Lääzım nışannamaa  , ani kompaniya çeketti kendi işini diil çoktan, yardımcı buna oldu regional uurunda investiţiyaları bulmak agenstvosu.

“Biz haberledik kompaniyanın başlarını hepsi kolaylıklar için, angıları var regionda, da belli ettik  en önemli  bölümneri, da nesoy işlär yapıldılar bu uurda — düzeriz hem yapȇrız dicital habı”, — söledi Gagauziya investiţiyaları bulmak agenstvosunun başı Natalya Kojokar.

Nışannayacez, ani ofis çalışacek KDU-in eni binasında o vakıdadan, açan açılacek IT Hab, angısı düzüler unuversitetin yukarkı yapısında.
Источник grt.md
239

İlgili statyalar

Üüretim grantları programasının yardımınnan üürenmiş gençlär Tehnik universitetini bitirdilär

Gagauziyaya geldilär ilk uzmannar, angıları üürenmäk grantlarına görä Moldovanın Tehnik universitetindä zanaat kablettilär. Onnarlan buluştu İrina Vlah. Üürenicilerä, angıları istedilär üürenmää MD Tehnik Universitetinä, verildi finans yardımı Gagauziyanın tarafından. Bu programa işlemää başladı 2018-ci yılda. Büün ilk uzmannar şansora geeri Gagauziyaya döndülär. “Siz ilksiniz hem siz okadar bizä deyni önemliyiniz, ani biz isteeriz ki bizimnän barabar koyulmuş kuvet hem neetlär üüsek uurda gerçeklensinnär. 4 yılın süresindä pek çok kuvet koyuldu hem biz herzaman düşünärdik ne yapmaa taa, ki sizä taa meraklı üürenmää olsun”, — söledi Gagauziyanın Başkanı. İrina Vlah nışannadı, ani üürenmäk uuruna koyulan investiţiyalar büün en önemli hem gelecektä…

Komratta başladı işlini mediţina avadannıklarını yapan kompaniya Germaniyadan

Mediţina avadannıklarını yapan kompaniya Germaniyadan açtı işletmeyi Komratta. Büünkü günä orda işler 20 insandan biraz zeedä. Ama yatırımcı bu uurda durgunmayacaanı hem yakında taa bir işletmeyi açacaanı söledi. Açılmış işletmeyi dolaştı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. Yatırımnar (investiţiyalar) Gagauziyaya deyni her zaman ön plandayılar. Onnar vererlär kolaylık açmaa eni iş erlerini avtonomiyanın yaşayannarına deyni, nışannadı Gagauziyanın yatırım agentstvosunun başı Natalya Kojokar. «Biz pek sevineriz , ani bu kompaniya geldi Gagauziyaya, geldi bizä. Bizim insannara lääzım iş. İşleer şansora 24 insan. Onnar üürendilär hem geçtilär praktikayı Vengriyada», — annattı Natalya Kojokar. İnsannar, angıları kompaniyada çalışȇrlar, eni işinä sevinerlär, ani var kolaylık ana…

Moldovada açıldı şarap turizması marşrutlar. Biri onnardan üülen tarafında geçer

Moldovada kurdular dört şarap turizması marşrutlarını. Ona girdilär Moldovanın 10 şarap kurumu. Şarap turizması marşrutlarına girdi  dört  turistlik yolu: Ştefan Vode, Valuluy Traiyan, Kodru hem Moldovanın poyraz dolayı. Proektin neeti — birleştirmää kultura zenginniklerini şarap uurunda. Proektin menecerları tanıştırdılar musaafirleri regionnan hem annattılar meraklı erlär için. Musaafirlär dä paylaştılar kendi bilgilerinnän bu uurda. “Bän sevinerim açıklamaa  bu proektı, angısı baalı şarap turizmasınnan Moldovada hem Rumınıyada. O pek önemli bizim regiona deyni, çünkü bizim regionda şarapçılık ilerleer, da hepsi turistik obyektları, angıları bizdä var, kabledeceklär üüsek gelirleri bu proekttan. Çünkü biz açacez eni marşrutları hem  te onnarı, angıları  var bizim regionda…

Gençlerä tehnologiya kolaylıkları veriler: Komratta açıldı TEKWİLL merkezi

İnformaţion tehnologiyalarında TEKWİLL merkezi açtı kendi kapularını Komratta. Bu maasuz proekt angısı giriştirleneer Amerika hem Şveţiya Büükelcliklerin yardımınnan. Tekwill merkezın açılması — o yeni bir punkt, ne verecek kolaylık doorutmaa soţıal ekonomika  durumunun ilerlemesina, söledi  Gagauziya Basşkanı İrina Vlah. Bu merkezda geçirilecek üüretmek toplantıları informaţion tehnologlyalarına herbir uurda, angıları cuvap eder  büünkü zamanın istemeklerina, söledi TEKWİLL proektlerin başı Anna Kiriţa. Burada studentlar hem kalan genölar da yakışacek alsınnar yeni bilgileri, kabletsınnar maasuz zanaat yada dııştırsınnar kendi zanaatlarını IT sektoruna. Bu vercek kolaylık durgutmaa gençlerın sınır aşırıya gitmesini. Bu IT merkezi buluner Komrat devlet Universitedin ikinci katında. Bu uura deyni yapıldı…

Moldova hem Rumıniya sınır dolaylarında şarapçılık turizmasının ilerlenmesi kolaylıkları bakıldı Komratta

Komratta geçti biznes — forum şarapçılık turizmanın ilerlemesi için, angısı kaplȇr Moldoavanın hem Rumıniayanın sınır boyunda dolaylarını.  Onun neeti — vermää kolaylıkları şarap hem HoReCa kurumnarına pay almaa  becermeklärlän, kabletmää bilgileri proektlär için, angıları baalı şarapçılık bölümünnän. Çoyu devletlerin ekonomikası 70 proţenda baalı  turizm bölümünnän, onun için Moldovada var kolaylıklar ilerletmää şarapçılık turizmasını, sayȇr aaraştırmaların avtoru Svetlana Genova. Gagauziyada, onun laflarına görä, var kurumnar,  angıları var nicä versinnär hepsi koşulları, ani baalı  turizmaylan.  Bu bölümün ilerlemesi ii  belli olacek diil sade devletin ekonomikasında, ama avtonomiyanın da. Açılacek eni iş erleri, gelecek investiţıyalar hem taa kaliteli olacek verilän koşullar. “Şarapçılık bölümündä…