“Soţial izmetlerdä eni adım”. Gagauziada başladıldı eni proekt soţial koruması uurunda

Kirsovo küüyündä  «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemanın  kurulması hem ilerlemesi» proektin açılması geçti. Onda pay aldılar primarlar, dolayların öndercileri, soţial bakannıkların  temsilcileri. Toplantının baş davasıydı – kaliteli koşulları yaşayannara onlayn vermää,  kolaylatmaa  insananarın danışmalarını türlü bölümnerä.

«Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemasının  kurulması hem ilerlemesi» proekti – bu eni yol koşulların ilerlemesi için Gagauziyada. Bu proekta avtonomiya gitti üç yıl, ama GOVİD – 19 hastalıın beterinä plannar biraz diiştilär, onun için proektin  giriştirilmesi çeketti biraz ta sora, nışannadı Gagauziyanın Bakanık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo.

«Praktika kendisi gösterer bizä, ani pek önemli kurmaa  IT malını, IT programasını  onlayn rejımında. Onun için,  proektin önemli payı olacek IT programanın ayırı  kurulması her türlü soţial uurunda koşullar için. Bundan karä davanın baş neeti sayılȇr o, ki her bir avtonomiyanın yaşayanında olsun kolaylık vermää  onlayn rejımında  danşmasını», — nışannadı başkanın yardımcısı.

Çehiya devletin büük elçinin proektin koordinatoru MD Daniella Dragalin haberledi, ani 10 yıldan zeedä barabar Gagauziyanın Bakanık komitetinnän giriştirdilär avtonomiyada bir sıra proektleri: iki soţial merkezini evda insananrın bakılmaları için Valkaneş hem da Çadır – Lunga kasabalarında, hep Çadır – Lundga kasabasında yapıldı buz dolabı çiftçi çörbacılıkların uzmannarı için.

«Bu proekt pek önemli. O legislativ proekti  — bu üürenmäk, angısına deyni lääzım vakıt hem da çöok vakıt çalışmaa,  ki soţial işçileri  lääzımnı uurda yapsınnar işlerini.  Da sade ondan sora, Gagauziyanın yaşayannarı duyaceklar çıkışı, hem da bu yardımı», — söledi  Daniella Dragalin.

 «Çehiya hem  Gagauziyada  cümnä kooruntusu sistemanın  kurulması hem ilerlemesi» proektin neeti sayılȇr vermää islää, kaliteli koşuları avtonomiyanın yaşayannarına, çizgiledi regionun öndercisi İrina Vlah.

«Bizim için pek önemli yardım etmää te o insannara, angıları yaşlı, ihtär. Yardım etmää te o insannara, angılarına lääzım yardım devlettän. Taman bu  proektın yardımınnan bizim olacek kolayımız bu kategoriya insannarı esaba almaa, vermää deyni onnara islä, kaliteli koşulları», — nışannadı başkan.

Çehiyada hem  Gagauziyada  soţial sistemanın  kurulması hem ilerlemesi» proekti giriştirilecek avtonomiyada üç yılın süresindä.
Источник grt.md
254

İlgili statyalar

Komratta Almaniyanın GIZ kurumun yardımınnan var nicä yapılsın taa iki büük proekt

Kıran ayın 8-dä  Komradın primariyasının çalışannarı  Almaniya agenstvosunun  Strong Buisness Comunity from Moldova (SBC)  proektin  azalarınnan buluştular. Laf gitti SBC proektin ikinci komponentin plana koyulmuş olayları için. Proektin  bu  komponenti  doorudulu  ilerletmää  Komrat kasabasını. Buluşmanın süresindä  SBC proektin temsilcileri bildirttilär kolaylıkları, angılarını  verecek proekt  Komradın ilerlemesi için. Proektin başı  Rudolf  Gref  nışannadı, ani onnar yardım edeceklär muniţıpal işçilerä hazırlamaa hem  finanslamaa iki  infrastruktura proektlerini. Bundan kaarä proektin azaları  üüredeceklär   proektlerin sırasını  plannamaa. » Neylän biz sizä  var  nicä  yardım edelim? Sizinnän bilä  belli edecez  en önemli  proektleri kasabanın ilerletmesi için. Biz birkaç  adım ileri bakȇrız. Diil sade  3-4  yıla, ama …

Halk Topluşunda hazırladılar iniţiativayi yardım için yufka durumda insannara kışın

GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy Gagauziyanın zor halda bulunan yaşayannarına yısıtmak vakıdında finans yardımın verilmesi için kanon proektini teklif etti. Proektin baş daavaları hem neetleri için o Gagauz adiosunun cannı yayında programasında açıkladı. Derindän ilerki süjedımızda. O üzerä, ani energetika mallarına paalar gün — gündän üüselerlär da bu proţes hiç durgunmȇr, Gagauziyanın çoyu yaşayannarı ödeyämerlär kullanılan koşullar için. Bu üzerä GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy  «KALİTELİ YAŞAMAK» fondun kurulması için kanon proektini teklif etti. Bu kanon, umutlanȇr deputat, yardım edecek makar bir damna ilinnetmää insanın harçlarını yısıtmak vakıdında. Soţial yardımını teklif ediler 1 bin leylik yapmaa. Bu para verilecek aylenin…

İrina Vlah katıldı Antalyada diplomatik forumuna

Devletlerin öndercileri, diplomatları hem iş adamnarı pay aldılar Diplomatik forumunda, angısı Türkiyedä Antaliya kasabasında mart ayın 11-ndän – 14 –nädän geçti. O geçiriler Türkiye Devletin Prezidentin Recep Tayıp Erdoganın iniţiativasına görä. Olayda pay aldı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. Diplomatik forumun pay alannarı açıkladılar halklararası uurunda önemli temaları. Forum geçer zor vakıtta, açan belli olȇrlar dünnä uurunda eni kurallar. Bunu nışannadı Türkiye Dış işleri ministrusu Mevlüt Çavuşoglu. Forumda pay aldılar 17 devletlerin öndercileri, 80 ministru hem 39 halklararası kurumnarın temsilcileri, haberledi ministr.  Foruma devizlan “Diplomatiyanın rekonstrukţiyası”  bütündän  katıldı 2500 pay alan, taa 10 bin insan yaptılar bunu onlayn formatında. Forumun süresindä…

Moldova hem Rumıniya sınır dolaylarında şarapçılık turizmasının ilerlenmesi kolaylıkları bakıldı Komratta

Komratta geçti biznes — forum şarapçılık turizmanın ilerlemesi için, angısı kaplȇr Moldoavanın hem Rumıniayanın sınır boyunda dolaylarını.  Onun neeti — vermää kolaylıkları şarap hem HoReCa kurumnarına pay almaa  becermeklärlän, kabletmää bilgileri proektlär için, angıları baalı şarapçılık bölümünnän. Çoyu devletlerin ekonomikası 70 proţenda baalı  turizm bölümünnän, onun için Moldovada var kolaylıklar ilerletmää şarapçılık turizmasını, sayȇr aaraştırmaların avtoru Svetlana Genova. Gagauziyada, onun laflarına görä, var kurumnar,  angıları var nicä versinnär hepsi koşulları, ani baalı  turizmaylan.  Bu bölümün ilerlemesi ii  belli olacek diil sade devletin ekonomikasında, ama avtonomiyanın da. Açılacek eni iş erleri, gelecek investiţıyalar hem taa kaliteli olacek verilän koşullar. “Şarapçılık bölümündä…

Gagauziyanın primarlarına annattılar „Evropalı küü” milli programası için

Moldovanın kuvetleri haberleerlär «Еvropalı küü»  programasının başladılması için. Proekt küülerin ilerletmesi için geliştiriler bu yılın çerçevesindä Millet fondun paralarınnan. «Еvropalı küü» programasının çerçevesindä kararlanȇr finanslamaa proektleri, baalı küülerin uzun zamana ilerletmesinnän, yaşayannara kaliteli hem cümnä koşulların vermesinnän, erli kuvetlärlän  investiţiyaların getirmesinnän. «Еvropalı küü» programasına 735 мln. ley veriler. «Proektin neeti – küülerdä gençleri korutmaa, haliz onnarı, kim burayı geler. İnsan lääzım bilsin, ani çiftçiliktän kaarä, var başka erlär dä, neredä iş var nicä bulmaa», — açıkladı Parlamentin deputatı Vladimir Bolä. Gagauziya regionun ilerlemesi Agentstvosunun uzmannarı konsultaţiyaları yapȇrlar hem haberleerlär  ne baalı avtonomiyanın kasabaların hem küülerin  ilerletmäk soruşlarınnan 2022-ci yılda. «Bu…