Komratta industrial kolecin düzülmesi ilerleer

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah, Moldova başbakannıın yardımcısınnan ţifra tehnologiyaları ilerletmesi soruşlarında Üriy Ţurkannan, Üüretim ministrusunnan Anatoliy Topallan hem Moldovada TİKA kurumun başınnan Selda Özdenooluylan barabar baktlar ne uurda gider Komratta industrial kolecin düzülmesi.

Komrat kasabasında düzülän industrial kolecindä üürenäbileceklär 600 student. Üürenicilerä deyni düzülecek 500 kışılık yaşamak binası da.  Bundan kaarä olacek sport kompleksi, düzüleceklär yollar hem binanın ortasında özel dinnenmäk aulu yapılacek. Büünkü gündä sıralanmış işlerin yarısı şansora yapıldı.

Büünkü gündä şansora kaldrıldı kolecin baş binası, koyulȇr binanın örtüsü. Bu işlärlän barabar binanın içända da işlär ilerleerlär. Regional kuvetleri proektä görä buradan geçan elektrik yollarını çıkardılar binanın bir tarafına. Bundan kaarä onnar lääzım katılsınnar komunikaţiya işlerin gerçeklemesinä dä.

“Buradan geçärdi 10 bin kilovoltluk elektrik yolları. Regional bücetindän verildilär finanslar onnarı buradan çıkarmak için.  Bundan kaarä biz cuvaplıyız gaz , su hem kanalizaţiyanın geçirilmesi için dä”, — haberledi  Gagauziya  infrastruktura bakannıın başı İvan Kolioglo.

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah nışannadı, ani bu kolecdä gençlär kabledäbileceklär bölä zanaatları nicä: kompüter programaları uurunda hem  elektromehanika uurunda. Hepsi onnar işleyäbileceklär sora Moldovada.

Moldova Devletinin üüretim ministrusu nışannadı, ani bu kolecdä hazırlanan uzmannar pek lääzım devletimizä.

“Bu pek büük bir proekt. En ilkin plannandıydı yapmaa burada liţey, ama sora kararlandı kolec düzmää. Sayȇrız, ani burada hazırlanaceklar uzmannar, angıları  pek lääzımnı diil sade Gagauziyaya, ama Moldovaya deyni dä”, — nışannadı ministr.

Moldovanın İT ministerliin öndercisinin yardımcısı nışannadı, ani Moldovanın gençleri büün var nicä bir sırada çalışsınnar halklararası uzmannarınnan da. Bu kolec yardım edecek onnara bu işi gerçeklemää.

“Alarak esaba iş panayırın istediklerini, var nicä söleyim, ani bölä koleclär bizä pek lääzım. Bizim gençlerimiz pek talantlı. Biz pek isteeriz, ki onnar yardımcı olsunnar bizä devletimizi ilerletmää. Pek islää, ani Avtonomiyanın öndercilii bu uura çok kuvet koyȇr hem devletin İT merkezi gibi burasını yapmaa isteer”, — nışannadı ministerliin öndercisinin yardımcısı.

Proekt gerçeklener Türkiye devletin finans yardımınnan hem Türkiyenin prezidentin Recep Tayip Erdoganın göz altında bulunȇr. İlk üürenicileri burada plannȇȇrlar kabletmää 2023-cu üürenmäk yılında.
Источник grt.md
226

İlgili statyalar

Üüretim grantları programasının yardımınnan üürenmiş gençlär Tehnik universitetini bitirdilär

Gagauziyaya geldilär ilk uzmannar, angıları üürenmäk grantlarına görä Moldovanın Tehnik universitetindä zanaat kablettilär. Onnarlan buluştu İrina Vlah. Üürenicilerä, angıları istedilär üürenmää MD Tehnik Universitetinä, verildi finans yardımı Gagauziyanın tarafından. Bu programa işlemää başladı 2018-ci yılda. Büün ilk uzmannar şansora geeri Gagauziyaya döndülär. “Siz ilksiniz hem siz okadar bizä deyni önemliyiniz, ani biz isteeriz ki bizimnän barabar koyulmuş kuvet hem neetlär üüsek uurda gerçeklensinnär. 4 yılın süresindä pek çok kuvet koyuldu hem biz herzaman düşünärdik ne yapmaa taa, ki sizä taa meraklı üürenmää olsun”, — söledi Gagauziyanın Başkanı. İrina Vlah nışannadı, ani üürenmäk uuruna koyulan investiţiyalar büün en önemli hem gelecektä…

İrina Vlah katıldı Antalyada diplomatik forumuna

Devletlerin öndercileri, diplomatları hem iş adamnarı pay aldılar Diplomatik forumunda, angısı Türkiyedä Antaliya kasabasında mart ayın 11-ndän – 14 –nädän geçti. O geçiriler Türkiye Devletin Prezidentin Recep Tayıp Erdoganın iniţiativasına görä. Olayda pay aldı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. Diplomatik forumun pay alannarı açıkladılar halklararası uurunda önemli temaları. Forum geçer zor vakıtta, açan belli olȇrlar dünnä uurunda eni kurallar. Bunu nışannadı Türkiye Dış işleri ministrusu Mevlüt Çavuşoglu. Forumda pay aldılar 17 devletlerin öndercileri, 80 ministru hem 39 halklararası kurumnarın temsilcileri, haberledi ministr.  Foruma devizlan “Diplomatiyanın rekonstrukţiyası”  bütündän  katıldı 2500 pay alan, taa 10 bin insan yaptılar bunu onlayn formatında. Forumun süresindä…

Türkiye Devletin hem Gagauziyanın annaşmakları ilerleerlär

Gagauziyaya büün ofiţial vizitinnän geldi  Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. O buluştu avtonomiyanın  kuvetlerinnän. Buluşmada  laf gidärdi soruşlar için, angıları baalı  barabar annaşmaklarınnna. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını  karşıladılar bakannık komitetin hem HT binanın önündä Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah hem GHT başı D Konstantinov. Saygılı musaafiri karşıladilar  gagauz adetlerinä görä. Kaarşılamayı taa şıralı yaptı Düz Ava ansamblisi gagauz halk oyunnarınnan. Dil, kultira  hem adetlär bu en önemli işlär halkın ilerlemesindä. Nışannadı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop.  Bu uurda Türkiya  destekleer gagauziyayı. Bundan  kaare lääzım üürenmää devlet dilini dä çizgildi   Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. Türkiya  …

Dezgincä küüydä neetlenerlär tertiplemää eski okulun binasını

Dezgincedä plannadılar düzmää küüyün birinci şkolanın eski binasını. Ne bulunacek onda hem nekadar bu proekt önemli, annadı bizim televizion grupamız. Dezgincenin birinci şkolanın eski binası 10 yıldan zeedä kapalı durdu. İki yıl geeri küüyün öndercilii kendi kuvedinnän örtüyü ötää-beeri yamadı. Bu verdi kolaylık binanın bir tarafında iki sport salonunu yapmaa, nereyi büün nicä küçüklär, ölä da büüklär gelerlär. Ama binanın bir payı daanık kalȇr. “Bıldır bän çıktım bir tekliflän yapmaa smeta hem proekt, angısı verecek kolaylık korumaa binayı hem bişey faydalı uşaklarımıza deyni yapmaa. Plannȇȇrız örtüyü hem odaları düzmää. Ki uşaklara deyni başka çevreleri açmaa hem bu obyekt soţial sport…

Başkan Tülü küüyün üüredicilerinä: „Herbir kalmış burada uşak – o küüyün gelecää ”

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah buluştu Tülü küüyün üüretmäk kurumnarın üüredicilerinnän. O  haberledi onnarı ne neetlenerär yapmaa kuvetlär soţial-ekonomika uurunda ki gençlerdä olsun kolaylık işlemää ana tarafında. Gagauziyanın üüretim uuru bitki yılların süresindä ilerledi. Bu uurda ii örnek gösterdi Tülü küüyün Saveliy Êkonomovun adına liţey. Birkaç yıl geeri zordu düşünmää, ani burada becereceklär korumaa liţey klaslarını, okadar ki üüredicilerin çalışkannıın yardımınnan bu üüsek bilgilerin vermesi için bölüm ilerledi. Çıkış: üürenicilerin kaliteli bilgi kabletmeri oldular üüretim merkezindä. NATALYA KRİSTEVA Gagauziya  üüretim bakannıın başı: “Elbetki, baş neet üüretim uurunda — o kaliteli bilgilär. Burada sa büük rolü oynêêrlar üüredicilär, bizim uzmannarımız. Sizin zaametiniz…