Türkiye Devletin hem Gagauziyanın annaşmakları ilerleerlär

Gagauziyaya büün ofiţial vizitinnän geldi  Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. O buluştu avtonomiyanın  kuvetlerinnän. Buluşmada  laf gidärdi soruşlar için, angıları baalı  barabar annaşmaklarınnna.

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını  karşıladılar bakannık komitetin hem HT binanın önündä Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah hem GHT başı D Konstantinov. Saygılı musaafiri karşıladilar  gagauz adetlerinä görä. Kaarşılamayı taa şıralı yaptı Düz Ava ansamblisi gagauz halk oyunnarınnan.

Dil, kultira  hem adetlär bu en önemli işlär halkın ilerlemesindä. Nışannadı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop.  Bu uurda Türkiya  destekleer gagauziyayı. Bundan  kaare lääzım üürenmää devlet dilini dä çizgildi   Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. Türkiya   yardım eder Gagauziyaya  üç dilin barabar üürenmesi programasının ilerlemesindä nışannadı GBİV.

Vizitin süresindä  Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop buluştu bakannık komitetin azalarınnan hem halk topluşun deputatlarınnan. GHT başı DK nışannadı ani Türkiyanın yardımı    pek önemli ki insannarın yaşaması taa kaliteli olsun.

Mass media  çalışannarında vardı kolaylık  koymaa kendi soruşlarını saygılı musaafirä. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop  çızgıledi ani Moldovanın baamsızlıı iTürkiya  devletinä pek önemli.

Bu yıl Moldova nışannadı kendi baamsızlıın  31  ci yıldönümünü. Lääzım ileri dooru da yapmaa hepsini ki devlet ilerlesin nışannadı  GBİV.

GHT öndercisi DK  çızgiledi ani  lääzım birliktä olmaa  da ozaman var nicä olacek  zorlukları ensemää.

Moldova hem Türkiya devletleri barabar annaşmaların sirasında TİKA agentstvosunun yardımınan  giriştirildi 400 proket angıların bütünnä sayısı kurȇr 400 mln evro.
Источник grt.md
248

İlgili statyalar

Türkiye parlament Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Gagauziyaya geler

Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Gagauziyaya bir ofițial vizitlän geler Türkiye TBMM (Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Bu olacek Canabisinin Moldovaya vizitı çerçevesi programaya görä. Vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP buluşacek Gagauziya öndercilerinnän, Gagauziya Halk Topluşun deputatlarınnan hem tanışacek Türkiye tarafından Gagauziyada yapılan cümne proektların yapılarınnan. Источник anasozu.com

Türkiye parlament Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Ceviz ayın (sentäbri) 15-16 günnerindä Moldovada bir ofițla vizitlan bulundu Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Vizitın ilk günündä Canabisi buluştu Moldova Parlamentın Başkanı İgor GROSUylan, Moldova Premeyr-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Respublikası Prezidentı Maya SANDUylan. İkinci gündä dä Türkiye TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı. Canabisini Gagauziyada tuz-emkelän karşladılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. “Düz Ava” ansamblisinin oyuncuları da Türkiye Parlament Başkanını gagauz halk oyunnarınnan hem sokakların yannarına dizili uşaklar Gagauziya hem Türkiye bayraklarınnan selämnadılar. Gagauziyaya vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP…

TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır”

Büük ayın (yanvar) 26-da Türkiyedä ofițial vulunan Moldova delgațiyası başındakı Moldova Parlamentın spikerı İgor GROSU buluştu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANnan hem Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOPlan. Prezident Recep Tayyip ERDOĞANnan buluşmada Moldova Parlamentın Spikerı şükür etti Canabisinä o yardımnar hem arkalık için, ani Türkiye Moldovaya yapêr. Bundan kaarä İgor GROSU teklif etti Türkiye Respublikası Prezidentına buyursun da gelsin Moldovada 2023-cü yılın Kirez ayın (iyün) 1-dä olacek Evropa politika cümnesinin II-ci toplantısına. Türkiye Prezidentınnan buluşmada TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP da pay aldı. TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi)ndä delgațiyaların görüşmesinin önündä TBMM…

Türkiye Büük Millet Meclisi (parlament) Başkanına

Sayın Cemil Çiçek! Bendän sizä yalvarmak – afediniz bizim başkanı, o bir genç, annamaz adam, şaşırdı kendini, unuttu neredä bulunêr. O bilmeer, nasıl biz (1990-1994) avtonomiyamızı kurduk ozaman. Bizä ozaman çok zordu – Türkiye, kardaş olarak, çok yardım etti bizim eni avtonomiyamıza, eni universitetımıza. Bizim halkta eskidän var ölä söz – hayırsız adam üzünü kaybetmiş. O (başkan – nışan “AS”) bizdä master provokaţiya hem falsifikaţiya yapmaa. Bizä geçärkan (1990-1994) vardı u zamanda da provokatorlar iki halkın arasında (Moldova-Gagauziya) problema yapmaa. Siz ona (başkana – nışan “AS”) bakmayınız, o nasıl geldi, ölä da gidecek. Büün Türkiye çükür büük, yardım eder bizim…

Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletti türk halkının Büük öndercisinin Mustafa Kemal ATATÜRKün hazırladı Türkiye Konstituțiyasına diişiklii, angısına görä Türkiye Respublika oldu. Bu yıldönümünnän ilgili olarak, Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, eşinnän barabar, ofițial reçepţiya verdi. Reçepţiyada pay aldılar Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSU, Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada yabancı devletlerin Büükelçileri, Moldovada diplomatiya…