Üüretim grantları programasının yardımınnan üürenmiş gençlär Tehnik universitetini bitirdilär

Gagauziyaya geldilär ilk uzmannar, angıları üürenmäk grantlarına görä Moldovanın Tehnik universitetindä zanaat kablettilär. Onnarlan buluştu İrina Vlah.

Üürenicilerä, angıları istedilär üürenmää MD Tehnik Universitetinä, verildi finans yardımı Gagauziyanın tarafından. Bu programa işlemää başladı 2018-ci yılda. Büün ilk uzmannar şansora geeri Gagauziyaya döndülär.

“Siz ilksiniz hem siz okadar bizä deyni önemliyiniz, ani biz isteeriz ki bizimnän barabar koyulmuş kuvet hem neetlär üüsek uurda gerçeklensinnär. 4 yılın süresindä pek çok kuvet koyuldu hem biz herzaman düşünärdik ne yapmaa taa, ki sizä taa meraklı üürenmää olsun”, — söledi Gagauziyanın Başkanı.

İrina Vlah nışannadı, ani üürenmäk uuruna koyulan investiţiyalar büün en önemli hem gelecektä pek gelirli. Gagauziyaya deyni önemli, ki bu uzmannar bulsunnar kendilerini Vatanında.

“Biz pek isteeriz, ani siz bulasınız kendilerinizä er diil sade Gagauziyada, ama devletimizdä dä. Ama, bizä deyni önemli, ani bu programadan geçennär, bizdä kalsınnar. Gagauziya pek çok yapȇr. Biz tek bir region, angısı verer finans başka univetsitetlerä bizä uzman hazırlasınnar deyni. Üürenmäk için invetiţiyalar 10-15 yıldan sora belli olȇrlar. Nekadar taa üürenik olaceklar bizim gençlerimiz, okadar taa çok investiţiya gelecek regionumuza hem devletimizä ”, — nışannadı başkan.

Zanaat uurunda üüsek başarılara kalkmaa deyni, lääzım herzaman üürenmää hem ilerlemää. Bu iş için genç uzmannarda var herbir iş, nışannadı Gagauziyanın İnfrastruktura Baş Bakannıın başı İvan Kolioglo.

“Tehnik uurundä üürenmäk, hem istemäk işlemää sizä yardım edeceklär. Biz bekleeriz sizi hem isteeriz barabar yapalım Gagauziyamızı taa islää”, -söledi İvan Kolioglo Gagauziyanın İnfrastruktura Baş Bakannıın başı.

Genç uzmannarın oldu kolaylıkları buluşmaa başarılı kompaniyaların öndercilerinnän hem onnarlan iş için lafetmää. Büük eri eni iş erindä kaplȇȇr eni bilgilerin kabletmesi hem uzmannara üüseklää kalkmaa kolaylık vermesi, nışannadı IT kompaniya temsilcisi Mihail Guţu.

“Önemli, ki siz herzaman eni işleri bilmeyä çekinäsiniz. Eer siz düşünärseydiniz, ani başardınız universiteti da ötää dooru bişey üürenmeyeceniz, ozaman siz yanılȇrsınız. Bizim kompaniyamız herzaman uzmannarı üüreder hem verer kolaylık onnara zanaat uurunda üüseklää kalkmaa”,- söledi Mihail Guţu.

Bu programa Gagauziyada 2018-ci yıldan beeri işlemää başladı. 4 yılın süresindä ona görä MD tehnik Universitetinä üürenmää gittilär 70 genç olan hem kız.




Источник grt.md
329

İlgili statyalar

Video: GAGAUZİYANIN STUDENTLERİN ÜÜRENMESİ İÇİN GRANT PROGRAMASI GENİŞLENER

2018 — ci yıldan beeri Gagauziyada işleer studentlerä grant vermäk programası, angısına görä avtonomiyanın gençleri Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenerlär. Bu yıldan beeri programa genişlendi. Bu yıl Gagauziyanın studentlerin üürenmesi için programasının grant sayısı zeedelendi. Bu yıldan beeri üüremnäk için para yardımını var nicä kabletsinnär diil sade Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenän studentlär, ama başka universitetlerin studentleri dä. NATALYÄ  KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Eer avtonomiyanın liţeyini başaran üürenici ayırarsaydı o zanaatı, angısı pek lääzım bizä, angı universitettä dä o üürenmesä, o yakışȇr bu yardımı kabletsin.  Herbir uşak bizä var nicä danışsın da biz ona yardımcı olacȇz. Yardımın sayısı yllık kontrakt paasını kapȇȇr».…

Başkanın uşak başçaların başlarınnan buluşmasında bakıldı terbiedicilärlän baalı soruş

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah geçirdi buluşmayı Avtonomiyanın uşak başçaların öndercilerinnän.  Oturuşun süresindä açıklandılar o problemalar, angıları büün var uşak başçalarında. Soruş, angısı baalı uşak başçalarında terbiedicilerin iş uurunun kalitesinnän, büün pek dikkat kontrol ediler, nışannadı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva. “Üüredicilerin uurundan çekiler bizim uşaklarımızın hazırlık uuru da. Burada bizdä var problema, hem biz bu iş için açıktan annadȇrız. Uşak başçalarında büün işleerlär 185 terbiedici pensiyada. Bizä geldi sade 19 danışmak genç uzmannar için. Bu yıl sa universitetlerdän 31 genç terbiedici çıkacek. Bän diilim duşman pensiyada işleyän insannara, ama biz gençlerä dä yol lääzım verelim”, — söledi Kristeva.…

Bakannık Komiteti teklif eder eni kanonnarı üüredicileri desteklemäk için

Gagauziyanın Bakannık Komiteti hazırladı iki kanon proektini, angıları doorudulu     üüredicilerin ay kazançlarının zeedeletmesinä.  Bu iş lääzım zeedeletsin üüredicilerin sayısını regionumuzda. Gagauziyanın üürenmäk kurumnarında 114 üüredici büün etmeer. Statistikaya görä genç uzmannarın sade yarısı kendilerinä zanaat uurunda iş bulȇrlar. “Yazık, ama kimi disţiplinaların üüredicileri 60 yaşını aykırladılar. Matematika hem fizika disţiplinalarında üüredicilär  65 yaştan büük. Bu problema bütün devlettä 3- yıldan sora duyulacek”, — nışannadı Bakannık Komitetin başı İrina Vlah. Gagauziya  üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı,  ani Gagauziyada işleyän genç uzmannarın taa çoyu her yıl 7 bin leyä kadar  kaybederlär sade o sebeptän, ani regionumuzun dolayların statusu belli edilmer kanonda.  Başka…

Komratta industrial kolecin düzülmesi ilerleer

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah, Moldova başbakannıın yardımcısınnan ţifra tehnologiyaları ilerletmesi soruşlarında Üriy Ţurkannan, Üüretim ministrusunnan Anatoliy Topallan hem Moldovada TİKA kurumun başınnan Selda Özdenooluylan barabar baktlar ne uurda gider Komratta industrial kolecin düzülmesi. Komrat kasabasında düzülän industrial kolecindä üürenäbileceklär 600 student. Üürenicilerä deyni düzülecek 500 kışılık yaşamak binası da.  Bundan kaarä olacek sport kompleksi, düzüleceklär yollar hem binanın ortasında özel dinnenmäk aulu yapılacek. Büünkü gündä sıralanmış işlerin yarısı şansora yapıldı. Büünkü gündä şansora kaldrıldı kolecin baş binası, koyulȇr binanın örtüsü. Bu işlärlän barabar binanın içända da işlär ilerleerlär. Regional kuvetleri proektä görä buradan geçan elektrik yollarını çıkardılar binanın bir tarafına.…

Gagauziyanın hepsi üüretim kurumnarın bitirennerin balosu geçti Komradın meydanında

Biyaz balonnar hem Biyaz avşam. Bu yıl liţeyleri başarannarın avşamına toplandılar Gagauziyanın üürenmäk kurumnarının 500 — zä yakın başaranı. 2022-cı yılın başarannarın arasında bulundular Gagauziyanın 19 liţeyin, 2 kolecin, 3 profesional uçilişçesinin hem KDU üürenicileri. Gözäl, akıllı hem gelecektä eni işleri gerçeklemeyä hazır üürenicilär, yortunun baş kahramannarı oldular.  “Bän pek bekledim bu günü. Bän bileerim nereyi bän gidecäm, isteerim olmaa profesor hem sanȇȇrım, ani Allah bana yardım edecek”. “Bän pek mutluyum büünkü gündä hem biraz darsıma içindä var ani bitirerim 12-ci klası hem geldim bir yolun da düşünerim, ani ileeri dooru hepsi islää olacek”. “Bän hiç pişman olmȇȇrım, ani bän…