M.Eminesku adına liţeyin eni binanın düzmäk işlerin bitirilmesi soruş altında

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah hem Rumıniyanın Büükelçisi Moldovada Daniel İoniţê dolaştılar Komrat kasabasının M. Eminesku adına liţeyini. Onnar tanıştılar bu üüretim kurumunda eni binanın düzmäk işlerin durumunnan. Bu tek liţey avtonomiyada, neredä uşaklar üürenerlär rumın dilindä. Burada Rumıniyanın hükümetinin yardımınnan eni blok yapılêr. Proekt işledildi 2016 yılda.

Eni korpusun kaldırılması M.Eminesku adına liţeyindä yapıldı 80%-dä, okadar ki işlerin başarılması soruş altında kaldı, çünkü düzüntücülük malların paaları kalktılar iki kat, işleri götürän organizaţiya da üüretim kurumun önderciliini teklif etti enidän baksınnar ödek paralarını.

“Eni blokta lääzımdı yapılsın imeyi pişirmäk odası hem imäk zalı, sport zalı, fizika hem biologiya labaratoriyaları, biblioteka. Rumıniya herzaman bizä yardım eder, sanêrım hem var umudum, ani bu sefer da üzünü çervirmeyecek bizdän. Burada barabar bizmnän çözecek bu soruşları. Paalar üüseldilär iki kat, o üzerä düzücülär da istedilär kaldıralım ödekleri. Bu proektın çeketmesindä belli paralar koyuldular, ama şindiki dünnä durumunda diişildilär koşullar”, — sçledi liţeyin başı Svetlana Stoynova.

Proekt en başta tuttuydu 20,7 milion ley, angılarından 15 milionu verdi Rumıniya, Moldovanın kontribuţiyası kurdu 5,7 milion ley. Ama düzmäk malların paasının kalkması için proekt da paalılandı.

“Biz bileriz sizin dertleriniz için. Var bizim da umudumuz, ani bulacez fondları, da verilecek paralar bu işlerin başarılması için, ki uşaklarda, ne bizim hepsimizin zenginnii, olsun kolaylık hem ii koşullar bu yıl ceviz ayın 1-dä eni blokta üürenmää”, — adadı Rumıniyanın büük elçisi.

Bu soruşları kaldırdı avtonomiyanın Başkanı İrina Vlah Moldovanın hem Rumıniyanın hükümetlerinin barabar oturuşunda.

“Biz sevineriz, ani var havez uşaklarımızda üürenmää devlet dilindä. Gördük, ani 2014 yılda vardı 13 üürenici, bu yıl artık 75 uşak rumınca üürener. Bu Anaların-bobaların düşünmeli seçimi. Onnar annêêrlar, ani şindiki zamanda çok dil bilän insan başarılı olȇr. Bizim sızıntılarımız yok, bu adıma kadar yapıldı, ama şindi lääzım başarılsın, var umudumuz, ani verilecek finanslar da ceviz ayın 1-nädän başarılacek, da uşaklar üüreneceklär”, — söledi İrina Vlah.

Proekt işledildi 2016-ci yılda. Plannara görä eni yapı lääzım hazır olsun üürenmäk için 2022-ci yılın ceviz ayın 1-dan.
Источник grt.md
196

İlgili statyalar

Çok uşaklı aylelerdän üürenicilär kablettilär planşetları Rumıniyadan

Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada Daniel İoniţê verdi baaşışları gagauz çokuşaklı aylelerinä. Êlektron planşetlarını kablettilär üürenicilär fukaarä aylelerdän dä. Nicä nışannadı diplomat — baaşışlar verildilär, ki göstermää komuşu devletin saygısını Gagauziyaya. Rumıniyanın Büük elçisinin Moldovada Daniel İoniţênın laflarına görä, ilerletmäk programalarınnan planşetlar yardım edeceklär çokuşaklı aylelerdän küçüklerä üürenmää zamandaş bilgisayar programalarını da gerçekleştirmää fikirlerini üürenmäk uurunda. Böleliklän taa kolay olacek üürenmää okullarda da. “Zamandaş tehnologiyaların asirindä saydık, ani en lääzımnı bu planşetlar. Onnarın yardımınnan uşaklar çok cümnä dertlerini çözeceklär. Biz sevindik , ani kararladık da geldik Gagauziyaya, yardımcı tehnika tarafından oldu bizim buluşmamıza ilerletmäk agenstvosu”,- söledi diplomat. Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada…

Polşa elçisi Komratta N. Tretyakov adına  liţeyinä uuradı. Burada Polşanın yardımınan kuruldu sport meydanı

Gaguziya Başkanı İrina Vlah hem Polşanın büük elçisi Moldovada Tomaş  Kobzdey  Polşanın yardımınnan  başarılmış  proektlerin erindä  bulundular. Politikacılar  N. Tretyakov adına  liţeyinä musaafirlää gittilär. Liţeydä Solidarity  fund  fondunnan sport  kompleksi  yapıldı. O verdi  kolaylık futbolu  bölgedä  ilerletmää  hem  sport derslerini  taa uygun yapmaa. Tretyakov adına liţeyindä eni zamandaş sport  meydannarı bir kaç  yıl geeri  yapıldılar. Ozaman, açan  «Çok türlü  funkţıyalı  sport  kompleksı» yapıldı. Bu  proekti  aslıya  çıkarmaa Polşanın fondu yardım etti. «Bizim  liţeydä  uşaklar severlär  sportlan zanaatlanmaa. Geçirlenerlär  türlü  yarışmalar,turnirlar. Bizim uşaklar kendilerini  üüsek  uurda göstererlär», — açıkladı liţeyin direktoru Polina Pıntä.  Sport dersin üüredicisi Nikolay  Sarioglo  nışannadı, ani uşakları…

Komratta industrial kolecin düzülmesi ilerleer

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah, Moldova başbakannıın yardımcısınnan ţifra tehnologiyaları ilerletmesi soruşlarında Üriy Ţurkannan, Üüretim ministrusunnan Anatoliy Topallan hem Moldovada TİKA kurumun başınnan Selda Özdenooluylan barabar baktlar ne uurda gider Komratta industrial kolecin düzülmesi. Komrat kasabasında düzülän industrial kolecindä üürenäbileceklär 600 student. Üürenicilerä deyni düzülecek 500 kışılık yaşamak binası da.  Bundan kaarä olacek sport kompleksi, düzüleceklär yollar hem binanın ortasında özel dinnenmäk aulu yapılacek. Büünkü gündä sıralanmış işlerin yarısı şansora yapıldı. Büünkü gündä şansora kaldrıldı kolecin baş binası, koyulȇr binanın örtüsü. Bu işlärlän barabar binanın içända da işlär ilerleerlär. Regional kuvetleri proektä görä buradan geçan elektrik yollarını çıkardılar binanın bir tarafına.…

Polşa devletin yardımınnan Komrat M. Çakir adına kollecindä gerçekleştirerlär bir sıra proekt

2000 yılda Poloniyanın büük elçiliin yardımınnan düzüldü kollecin konţȇrt zalı. Gagauziyaya iş vizitin sırasında Polşa elçisi uuradı koleca da buluştu kurumun kollektivinnän. Düzmäk proektin giriştirilmesi için Polşanın büük elçilii yatırdı kolleca 20 bin  dollardan  zeedä. «Kazandık proekti sport zalın tavanını hem erleri düzmää deyni. 2 afta geri dä üürendik, ani kazandık taa 15 bin evro. Yakında düzecez onnara zalın duvarlarını da”, — haberledi kollecin praktika uurunda direktorun yardımcısı Alönä Glavçeva. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah şükür etti Poloniyanın büük elçilini  investiţialar için geleceenä. «Biz çalışȇrız geleceemiz için. Bizdä yok okadar kuvet, ki lääzımnı uurda ilerletmää dolayın herbir bölümünü. Şükür ederiz büük…

Video: LÄÄZIM TAA PARA İŞLERİ BAŞARMAA

Başarmaa deyni işleri Komrat kasabasının Mihay Eminesku  adına teoretik liţeyın eni koprusunda  lääzım taa para. Eni üüremäk yapısı verecek kolaylık kabletmää taa zeedä uşak, angıları isreerlär üürenmää devlet dilindä. Ne uurda bünkü  günnär bulunȇrlar işlär üürenmäk kurumunda üürendi bizim televizion gruppamız. O üzerä, ani paalar üüseldilär  materiallara, başarmaa deyni  işleri Mihay Eminesku  adına  teoretik  liţeyın eni koprusunda  lääzım ta para sayıda iki million ley.Üürenmäk kurumun öndercisi  Svetlana Stoynov nışanandı, ani paalar türlü materiallara üüseldilär iki okadar.Bundan karä peydalandılar başka da işlär, angıları bakılmadılar proektta.  İşlär yapılı 80% dan. İleri dooru lääzım erleştirmää yapının içindä kapuları klasslara, ȇlektrik sistemanın, hep ölä…