Polşa elçisi Komratta N. Tretyakov adına  liţeyinä uuradı. Burada Polşanın yardımınan kuruldu sport meydanı

Gaguziya Başkanı İrina Vlah hem Polşanın büük elçisi Moldovada Tomaş  Kobzdey  Polşanın yardımınnan  başarılmış  proektlerin erindä  bulundular. Politikacılar  N. Tretyakov adına  liţeyinä musaafirlää gittilär. Liţeydä Solidarity  fund  fondunnan sport  kompleksi  yapıldı. O verdi  kolaylık futbolu  bölgedä  ilerletmää  hem  sport derslerini  taa uygun yapmaa.

Tretyakov adına liţeyindä eni zamandaş sport  meydannarı bir kaç  yıl geeri  yapıldılar. Ozaman, açan  «Çok türlü  funkţıyalı  sport  kompleksı» yapıldı. Bu  proekti  aslıya  çıkarmaa Polşanın fondu yardım etti.

«Bizim  liţeydä  uşaklar severlär  sportlan zanaatlanmaa. Geçirlenerlär  türlü  yarışmalar,turnirlar. Bizim uşaklar kendilerini  üüsek  uurda göstererlär», — açıkladı liţeyin direktoru Polina Pıntä. 

Sport dersin üüredicisi Nikolay  Sarioglo  nışannadı, ani uşakları küçüktän sporta terbietmäk ii bir adet. Sportlan zanaatlanmak erkendän yokeder şüpeleri, ani  evlatlar saalıksız  büüyeceklär.

«Bu  meydannarın yapılmasının hatırınnan altı  futbol  takımı  hazırlanmaklarını geçirerlär. Onnar  Moldova Devletin  çempionatında  pay alȇrlar. Saa olunuz destek  için. İleriyä dooru  da  yardımınızı  bekleeriz», — söledi üüredici.

Nicä  nışannadı  Gagauziya başkanı İrina Vlah, Polşanın hükümeti dayman yardım eder hem  barabar  avtonomiyanın kuvetlerinnän çalışȇr. Bitki yılların süresindä bir sıra önemli soţıal proektı  aslıya çıkarıldı iki tarafın çalışmaların hatırınnan.

» İlerlemää yakışȇr sade ozaman, açan  var  yardım hem destek. Bu iş ilişkilär  yardım  ettilär  üüretim, saalık  bölümnerini  ilerletmää. Geleceyimiz için çalışȇrız», — nışannadı İrina Vlah.

Moldova Devletindä  Polşanın büük elçisi Tomaş Kobzdey  buluşmanın sonunda çizgiledi, ani Gagauziya  uygun  bölgä  investiţiyalar için. Polşa  hem  Gagauziya barabar  avtonomiyanın soţial – ekonomika  taraflarını  çemrek  ilerlederlär.

«Biz Moldovayı  proektlerin  çeketmesindä  destekledik. Maasuz te onnarda,neredä  laf  gitti  saalık hem  üüretim için. Te bu  iki  bölüm şindiki zaman en lääzımnı  insana.Umutlanȇrım,ani  ileriyä  dooru da barabar işleyecez», — söledi elçi.

Tretyakov adına liţeyı işleer 50 yıldan zeedä. Şindiki zaman Komrat liţeylerin arasından o en  hızlı  ilerler, söledi liţeyin başı  Polina Pıntä.
Источник grt.md
298

İlgili statyalar

Polşa devletin yardımınnan Komrat M. Çakir adına kollecindä gerçekleştirerlär bir sıra proekt

2000 yılda Poloniyanın büük elçiliin yardımınnan düzüldü kollecin konţȇrt zalı. Gagauziyaya iş vizitin sırasında Polşa elçisi uuradı koleca da buluştu kurumun kollektivinnän. Düzmäk proektin giriştirilmesi için Polşanın büük elçilii yatırdı kolleca 20 bin  dollardan  zeedä. «Kazandık proekti sport zalın tavanını hem erleri düzmää deyni. 2 afta geri dä üürendik, ani kazandık taa 15 bin evro. Yakında düzecez onnara zalın duvarlarını da”, — haberledi kollecin praktika uurunda direktorun yardımcısı Alönä Glavçeva. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah şükür etti Poloniyanın büük elçilini  investiţialar için geleceenä. «Biz çalışȇrız geleceemiz için. Bizdä yok okadar kuvet, ki lääzımnı uurda ilerletmää dolayın herbir bölümünü. Şükür ederiz büük…

Komratta üürenicilär oynadılar futbol veteranı Nikolay Tretyakovu anması için turnirdä

İlerletmää deyni sportu Gagauziyada geçirilerlär türlü sport olayları. Büük Vatan Cengin veteranının Nikolay Tretyakov adına  liţeyindä geçti onu anmak için futbol turnirı.  Nikolay Tretyakov verdi kendi yaşamasını koruyarkana  Komrat kasabasını. Yarışmaklarda pay aldı 5 komanda kasabanın şkolalarından. Nikolay Tretyakov adına liţeyin stadionunda toplandı 5 futbol komandası kasabanın üürenmäk kurumnarından, ki belli etmää en kavileri bu sport uurunda.  Olayın baş neeti —  meraklandırmaa uşakları istoriyaylan, insannarlan, angıları verdilär yaşamaklarını, ki biz yaşayalım uslulukta.  Futbol turnirın  geçirmesinin ideyası peydalandı  okulun  üüredicisindä Nikolay Sariogluda. “Bu yıl bizim liţey başladı  işlettirmää  programmayı “futbol her bir klassa”. Bän bu  okulda çalışȇrım bir yıl, da onun…

Evropa standartalarına görä küçeräk futbol meydanı Kongaz küüyün T.Zanet adına liţeyindä başarıldı

Proekt küçeräk futbol meydanın erleştirmesindä Kongaz küüyün T.Zanet adına liţeyindä başarıldı. Sport meydanı yapıldı Evropa standartalarına görä, onda var nicä halklararası uurunda yarışmaklar geçirilsinnär.  Proekti Moldovanın futbol federaţiyası finansladı. Temel paraları primayı verdi hem kontribuţiyalar region bücetindän yardımnadılar. Kongaz küüyün T. Zanet adına liţeyindä eni futbol meydanı koyuldu, angısı Halklararası futbol federaţiyasının istediklerinä görä yapıldı. Moldovanın futbol federaţiyasınnan annaşma yapılmasına görä, 2021-ci yılda üüretmäk kurumunda futbol klası açıldı, angısı 24 uşaa japıldı. Futbol federaţiyası zaman sport giimnerini hem tertiplerini tek-tek uşaa verdi, çizgiledi liţeyin başı Mariya Çebanova. МАRİYA ÇEBANOVA T.Zanet adına liţeyin başı : —  «Futbol meydanı profesional uurunda yapıldı.…

Başkan hem Polşanın Moldovada büük elçisi Komratta dondurma işletmesini dolaştılar

Gagauziyaya tanışmak vizitinnän Polşa devletinin büükelçisi Moldovada Tomaş Kobzdey geldi. Onnar tanıştılar avtonomiyanın kimi kurumnarının işinnän. HoReCa uurunda çalışan kurum Komratta 2017-ci yılda regionun hem Evropa birliinin finans yardımınnan işlemää başladı. Kompaniyanın temelcisi Väçeslav Duduş nışannadı, ani bu yılların süresindä çalışannarın sayısı zeedelendi. Bu iş için çok kuvet koyuldu. “Bän çekäbildim Kişinövdan aşçıyı, angısı pe üüsek uurda işläärdi. O, brakıp işini orada, karısınnan Komrata geçti. Karısı büün işleer doktor. O da bizdä işleer”, — açıkladı Väçeslav Duduş. Aşçı-tehnolog İuriy Dimitroglo nışannadı, ani pişman olmȇȇr, ani geldi burayı. “Bän pek çok işlemää başladım, ilerleerim her gün. Başladım dondurma yapmaa hem pek…

KDU-dä Poloniya elçiliin yardımınnan yapılmış pınarı hem dinnenmäk erini şannı açtılar

Canavar  ayın 25-dä  ofiţial vizitinnän  Gagauziyaya geldi  Poloniya Büük elçisi Moldovada Tomaş Kobzdey. O buluştu avtonomiyanın Başkanınnan . Vizitin taa büük payı geçti Komrat Devlet universitetindä.  Geldiynän Gagauziyaya Poloniya  Büük elçisi  Tomaş Kobzdey ilktän buluştu avtonomiyanın başınnan. Onnar buluştular başkanın  kabinetında, sora birerdä gittilär pınarın açılışına Komrat Devlet Universitetinä. Polonoyanın finans yardımınnan bu üürenmäk kurumunda  peydalandı pınar  kaliteli suylan hem dinnenmäk zonası parasız internetlan. “Burada pınarın derinnii 20 metra, pak hem kaliteli su, burada var  kolaylık gençlerä deyni dinnenmää. Biz tertipledik dolayını, geçirdik şafk. Biz umutlanȇrız, ani bu yer olacek o er, neredä var nicä lafetmää, diişmää bakışlarlan. Bän umutlanȇrım,…