Komratta başladı işlini mediţina avadannıklarını yapan kompaniya Germaniyadan

Mediţina avadannıklarını yapan kompaniya Germaniyadan açtı işletmeyi Komratta. Büünkü günä orda işler 20 insandan biraz zeedä. Ama yatırımcı bu uurda durgunmayacaanı hem yakında taa bir işletmeyi açacaanı söledi. Açılmış işletmeyi dolaştı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.

Yatırımnar (investiţiyalar) Gagauziyaya deyni her zaman ön plandayılar. Onnar vererlär kolaylık açmaa eni iş erlerini avtonomiyanın yaşayannarına deyni, nışannadı Gagauziyanın yatırım agentstvosunun başı Natalya Kojokar.

«Biz pek sevineriz , ani bu kompaniya geldi Gagauziyaya, geldi bizä. Bizim insannara lääzım iş. İşleer şansora 24 insan. Onnar üürendilär hem geçtilär praktikayı Vengriyada», — annattı Natalya Kojokar.

İnsannar, angıları kompaniyada çalışȇrlar, eni işinä sevinerlär, ani var kolaylık ana tarafında çalışmaa.

«Hepsimizin ayleleri var, onnarı lääzım bakalım hem doyuralım», — paylaştı çalışannarın biri.

 

«İşimizi pek beendik. Üürendik Vengriyada – islää bir denemä bizim için oldu», — söledi taa bir çalışan.

Kompaniyanın temsil edeni Evgeniy Kutulupov açıkladı, ani uzmannar medik avadannıklarını yapȇrlar.

«Bizim kompaniyamız söleer sizä çok saa olasınız, ani seçtiniz bizi. Biz umutlanȇriz ,ani işleyecez barabar çok yıl ,da gedecez pek uzak, açacez taa da çok iş erlerini», — söledi o.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah sayȇr, ani bu proekt pek önemlı avtonomiyaya deyni.

«Biz göreriz, ani insannar bu işi severlär. Umutlanȇriz, ani olacek ikinci etap, açan taa çok iş erleri açılacek. Bizim insannarımız pek işçi hem arif. Umutlanȇrız, ani hepsi olacek islää!», — söledi başkan.

Kompaniyanın öndercileri plana koydular açmaa taa 600 kvadrat metrada eni işletmeyi.

Foto Gagauziya başkanın Facebookta sayfasından
Источник grt.md
294

İlgili statyalar

Başkan hem Polşanın Moldovada büük elçisi Komratta dondurma işletmesini dolaştılar

Gagauziyaya tanışmak vizitinnän Polşa devletinin büükelçisi Moldovada Tomaş Kobzdey geldi. Onnar tanıştılar avtonomiyanın kimi kurumnarının işinnän. HoReCa uurunda çalışan kurum Komratta 2017-ci yılda regionun hem Evropa birliinin finans yardımınnan işlemää başladı. Kompaniyanın temelcisi Väçeslav Duduş nışannadı, ani bu yılların süresindä çalışannarın sayısı zeedelendi. Bu iş için çok kuvet koyuldu. “Bän çekäbildim Kişinövdan aşçıyı, angısı pe üüsek uurda işläärdi. O, brakıp işini orada, karısınnan Komrata geçti. Karısı büün işleer doktor. O da bizdä işleer”, — açıkladı Väçeslav Duduş. Aşçı-tehnolog İuriy Dimitroglo nışannadı, ani pişman olmȇȇr, ani geldi burayı. “Bän pek çok işlemää başladım, ilerleerim her gün. Başladım dondurma yapmaa hem pek…

Başkan Ukrainanın vatandaşları için Moldovada: “Lääzım düşünelim, nicä bu insannarı cümnemizin bir payı yapalım”

Devletlerin öndercileri aralarında kavga — herzaman prost. Ukrainanın hem Russiyanın aralarında durumda bir çıkış var — dialog. Lääzım annaşmaa hem düşünmää o insannar için, angıları orada yaşȇȇrlar. Bunu açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah GRT kanalında “İntervyu nedeli” programasında. Moldovaya Ukrainadan cenk olayların çeketmesindän 101 bin insandan zedä geldilär. Onnarın arasında var 49 bin uşak. Devletin merkezlerindä 4 bin insandan zeedä erleştilär, taa çoyu onnardan karılar hem uşaklar. Devletin yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da bütün ürektän yardımnan karşıladılar onnarı, açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. «En ilkin biz yalvardık insannara yardım etsinnär rubaylan, ayakkaabıylan hem, kimin var kolayı, ellerinä alsınnar. Büün biz…

Üüretim grantları programasının yardımınnan üürenmiş gençlär Tehnik universitetini bitirdilär

Gagauziyaya geldilär ilk uzmannar, angıları üürenmäk grantlarına görä Moldovanın Tehnik universitetindä zanaat kablettilär. Onnarlan buluştu İrina Vlah. Üürenicilerä, angıları istedilär üürenmää MD Tehnik Universitetinä, verildi finans yardımı Gagauziyanın tarafından. Bu programa işlemää başladı 2018-ci yılda. Büün ilk uzmannar şansora geeri Gagauziyaya döndülär. “Siz ilksiniz hem siz okadar bizä deyni önemliyiniz, ani biz isteeriz ki bizimnän barabar koyulmuş kuvet hem neetlär üüsek uurda gerçeklensinnär. 4 yılın süresindä pek çok kuvet koyuldu hem biz herzaman düşünärdik ne yapmaa taa, ki sizä taa meraklı üürenmää olsun”, — söledi Gagauziyanın Başkanı. İrina Vlah nışannadı, ani üürenmäk uuruna koyulan investiţiyalar büün en önemli hem gelecektä…

Komratta açıldı informaţiya tehnologiyaları merkezi

Komrat  Devlet universitetindä açıldı POWER IT  kompaniyasının ikinci  filialı Moldovada. Bu kurumun baş neeti, ki genç olannar, studentlär hem iş adamnarı Moldovanın üülen tarafından olsunnar taa yakın eni tehnologiyalara, türlü konsultativ kolaylıklara. Gagauziada yapılȇr hepsi, ki gençlerin olsun kolaylıkları eni tehnologiyaları üürenmää, nışannadı avtonomiyanın Başkanı İrina Vlah. O çizgiledi IT sektorun ilerlemesinin önemliini bizim avtonomiyamızda. “İlk, ne lääzımdı yapmaa, lääzımdı açmaa regionu, sölemää kendimiz için. Bana geler, ani siz bizi üürendiniz da siz büün buradaysınız. İkincilää, lääzımdı inandırmaa sizi, bzizim partnörları, gelmää bizä. Da göräsiniz bizim kolaylıkları, bizim genç olannarı. Bizim gençlär  pek talantlı, da biz istämeeriz onnarı bireri kolvermää”,…

Gagauziyanın başkanı buluştu Çadır dolayın medik kurumnarın başlarınnan

Zorlukları,  angıları  var Gagaziyanın  Saalık  sistemsında,  açıkladılar  Gagauziya  Başkanı  İrina Vlah hem Çadır  dolayın medik  kurumnarın başları. Onnar nışannadılar,  ne yapıldı  bitki yıl saalık uurunda.   Çadır  dolayın mediţina kurumnarında 578 uzman çalışêr. Onnar vererlär mediţina yardmını  62 bin yaşayana Çadır, Tarakliya, hem Bessarabka  dolaylarından. Ki yapmaa bu kurumnarın işini taa verimli, Gagaziyada işlettirildi  genç uzmannarı yardımnamak programası. Bu uzmannar kablederlär lgotaları hem posobiyaları. Bu yıl işlettirildi taa bir yardımnamak programası, haberledi Saalıı korumak  bakannıın başı Svetlana  Duleva. «Taa bir programamızı  bu yıl ilerlederiz, agısına görä biz, kuvetlär ,  herbir medik universitedin studentına  öderiz stipendiyayı , kim ileriya dooru  gelecek…