Başkan hem Polşanın Moldovada büük elçisi Komratta dondurma işletmesini dolaştılar

Gagauziyaya tanışmak vizitinnän Polşa devletinin büükelçisi Moldovada Tomaş Kobzdey geldi. Onnar tanıştılar avtonomiyanın kimi kurumnarının işinnän.

HoReCa uurunda çalışan kurum Komratta 2017-ci yılda regionun hem Evropa birliinin finans yardımınnan işlemää başladı. Kompaniyanın temelcisi Väçeslav Duduş nışannadı, ani bu yılların süresindä çalışannarın sayısı zeedelendi. Bu iş için çok kuvet koyuldu.

“Bän çekäbildim Kişinövdan aşçıyı, angısı pe üüsek uurda işläärdi. O, brakıp işini orada, karısınnan Komrata geçti. Karısı büün işleer doktor. O da bizdä işleer”, — açıkladı Väçeslav Duduş.

Aşçı-tehnolog İuriy Dimitroglo nışannadı, ani pişman olmȇȇr, ani geldi burayı.

“Bän pek çok işlemää başladım, ilerleerim her gün. Başladım dondurma yapmaa hem pek sevdim bu işi. Büün şansora istämeerim geeri Kişinöva dönmää. Sade anama musaafirlää giderim.  Bän pek sevdim burasını. Burada raat, yok kaçınmak. Pek kısmetliyim, ani burada bulunȇrım”, — paylaştı İuriy Dimitroglo.

2021-ci yılda kompaniya başladı taazä keçi südündän dondurma yapmaa. Büün burada yapılan dondurmanın 20 daadı var.  İlerletmää deyni bu işi, uzmannar dayman başka devletlerä üürenmää giderlär.

“Biz istämeeriz birisinä benzemää. Biz ayırılȇrız başkalarından onunnan, ani sade taazä malları kullanȇrız. Bana her sabaa taazä süt getirerlär, bän onu pasterizaţiyadan geçirerim da ondan dondurma yapȇrım. Gelato ayırılȇr dondurmadan onunnan, ani onu taazä süttän yapȇrız”, — annattı İuriy Dimitroglo.

Şindiyädän dondurma yapmasınnan Gagauziyada kimsey zanaatlanmazdı, bu ilk kompaniya, angısı bu işi yapȇr.

“Bu unikal bir kurum, angısında işleerlär pek talantlı insannar. Gururum, ani bu kurumun malını diil sade bizdä, ama bütün Moldovada bilerlär”, — söledi Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.

Maasuz büükelçiyä gösterdilär dondurmanıyı yapmak tehnologiyasını.

“Bu pek meraklı bir proekt hem cümnä için yapılmış. Onun maanası büük diil sade Komrat için, ama bütün region için dä.  Burada pek tatlı dondurma yapılȇr. Sevindirer, ani çalışȇrlar burada gençlär. Pek sevdim burasını”, — söledi Polşa devletinin Büükelçisi Moldovada Tomaş Kobzdey.

Büün kurumda yakın 100 insan işleer, ama onnarın sayısı, kurum büüdükçä, zeedelener.

“Saa olsun kurumun öndercisi, ani açȇr eni iş erlerini bizim yaşayannarımıza deyni”, — söledi başkan.

Bu kurumdan kaarä Büükelçi bulundu Gagauziyanın kimi başka kurumnarında da.
Источник grt.md
308

İlgili statyalar

Başkanın uşak başçaların başlarınnan buluşmasında bakıldı terbiedicilärlän baalı soruş

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah geçirdi buluşmayı Avtonomiyanın uşak başçaların öndercilerinnän.  Oturuşun süresindä açıklandılar o problemalar, angıları büün var uşak başçalarında. Soruş, angısı baalı uşak başçalarında terbiedicilerin iş uurunun kalitesinnän, büün pek dikkat kontrol ediler, nışannadı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva. “Üüredicilerin uurundan çekiler bizim uşaklarımızın hazırlık uuru da. Burada bizdä var problema, hem biz bu iş için açıktan annadȇrız. Uşak başçalarında büün işleerlär 185 terbiedici pensiyada. Bizä geldi sade 19 danışmak genç uzmannar için. Bu yıl sa universitetlerdän 31 genç terbiedici çıkacek. Bän diilim duşman pensiyada işleyän insannara, ama biz gençlerä dä yol lääzım verelim”, — söledi Kristeva.…

Polşa elçisi Komratta N. Tretyakov adına  liţeyinä uuradı. Burada Polşanın yardımınan kuruldu sport meydanı

Gaguziya Başkanı İrina Vlah hem Polşanın büük elçisi Moldovada Tomaş  Kobzdey  Polşanın yardımınnan  başarılmış  proektlerin erindä  bulundular. Politikacılar  N. Tretyakov adına  liţeyinä musaafirlää gittilär. Liţeydä Solidarity  fund  fondunnan sport  kompleksi  yapıldı. O verdi  kolaylık futbolu  bölgedä  ilerletmää  hem  sport derslerini  taa uygun yapmaa. Tretyakov adına liţeyindä eni zamandaş sport  meydannarı bir kaç  yıl geeri  yapıldılar. Ozaman, açan  «Çok türlü  funkţıyalı  sport  kompleksı» yapıldı. Bu  proekti  aslıya  çıkarmaa Polşanın fondu yardım etti. «Bizim  liţeydä  uşaklar severlär  sportlan zanaatlanmaa. Geçirlenerlär  türlü  yarışmalar,turnirlar. Bizim uşaklar kendilerini  üüsek  uurda göstererlär», — açıkladı liţeyin direktoru Polina Pıntä.  Sport dersin üüredicisi Nikolay  Sarioglo  nışannadı, ani uşakları…

İş erleri kaçan insannara deyni Komratta açıldılar

Komratta  yakin dört yil çalışer  fabrika  avtoelektronika uurunda avdannıkları yapmaa.  Bütün  yapılmış mallar  satılerlar Evropa devletlerina yapmaa deyni arabaları,  kurumda çalışerlar diil sade Avtonomiyanın yaşayannarı hem başka dolay küülerdän. Diil çoktan  aldılar işa kaçan ınsannarı Ukrainadan. Kurumda  büünkü güna çalışer yakın 500 kişi , bu yakınnarda isteerlär taa 150 kişi almaa işa. ANJELA PİLÜGİN  kurumun müdürü : — «Biz ayırdık Gagauziyayı, ki biz burada  bulduk  annaşmak,  ama ii komandayı  erli kuvetlerdän,  angıları isteerlär ilerletmää bu biznesı, isteerlär, ki  Gagauziyada olsun  eni  Evropa kurumu, angısı sater kaliteli malları evropa panayırına». İi koşulların kurulması- kompaniyanın prioriteti. Hepsi işçilerä  veriler soţial pakedi, imek…

Üüretim grantları programasının yardımınnan üürenmiş gençlär Tehnik universitetini bitirdilär

Gagauziyaya geldilär ilk uzmannar, angıları üürenmäk grantlarına görä Moldovanın Tehnik universitetindä zanaat kablettilär. Onnarlan buluştu İrina Vlah. Üürenicilerä, angıları istedilär üürenmää MD Tehnik Universitetinä, verildi finans yardımı Gagauziyanın tarafından. Bu programa işlemää başladı 2018-ci yılda. Büün ilk uzmannar şansora geeri Gagauziyaya döndülär. “Siz ilksiniz hem siz okadar bizä deyni önemliyiniz, ani biz isteeriz ki bizimnän barabar koyulmuş kuvet hem neetlär üüsek uurda gerçeklensinnär. 4 yılın süresindä pek çok kuvet koyuldu hem biz herzaman düşünärdik ne yapmaa taa, ki sizä taa meraklı üürenmää olsun”, — söledi Gagauziyanın Başkanı. İrina Vlah nışannadı, ani üürenmäk uuruna koyulan investiţiyalar büün en önemli hem gelecektä…

Başkan dolaştı Komratta çilek emişini büüdän çorbacılıı

Gagauziyanin Başkanı İrina Vlah   bulundu Komrat kasabanın  kurumunda, angısı büüder  çilek emişini. Kuruldu kurum 2020 yılda, koyup tepliţa kompleksını 1 ektara hem taa bir ektar ekip dışarda, onnar geçirdilär su damnamak sistemasını. Var nicä mi bizdä büütmää çilek emişini, hem var mı bu uura yardım devlettän, üürendi Zinayida Kanţır. 2019 yılda  agrariyalar  Maksim Diyanov  hem Väçeslav Uzun  kararladılar koymaa tepliţaları da büütmää emişleri. Düşüüünüp ayırdılar çılek emişini, çünkü regionda onu yok kim büütsün.  Da ikinci yıl onnar kaplȇȇrlar erli panayırda üüsek eri. Bu yıl bakarak geçän yıla bereket taa ii, söleer Väçeslav Uzun.  Çilää büütmää  kapalı gruntta taa ii nekadar, açık erdä. Butakım, bereketin…