Komrat sport liţeyinin serbest güreşçileri eni ödülleri kazandılar

Komrattakı sport liţeyinin üürenicileri kazandılar ödülleri Moldova çempionatında serbest güreşindä. 6 taane medali getirilär sportçular: 1 ilk er, 1 ikinci er hem dört 3-cü er.

İlk eri 74 kila uurunda, ilk eri aldı Gagauziyanın sportçusu Grigoriy Kara. O taradı hepsi güreşleri.

«Bän 4 güreş geçirdim, hepsini da taradım. 74 kila uurunda pay aldım», — annattı  çempionatın tarayıcısı  Grigoriy Kara.

Roman Keţkar Moldovanın çempionatında aldı 3-cü eri.

“Güreştim Kişinevdaki poliţiya izmetçilerinnän, da oldum 3-cü. Liţeydä bizi islää hazırladılar,  trenerlar herzaman yardım ederlär bizä, yannışlıklarımızı belli ederlär”, — paylaştı bronza ödülcüsü Roman Keţkar.

 

“Kazandım 3-cü eri, güreştim devletin oolarınnan,  en önemli ani yaralanmadık”, — söledi bronza ödülcüsü Vitaliy Dragnev.

Sportçuları üüreder İlya Esir. O nışannadı, ani çalışkannık hem disţiplina vererlär ii çıkışları.  O ii fikirlärlän aklılarına getirder yarışmakları, angılarında kendisi pay aldı. Trener haberledi , ani güreşçi Grigoriy Kara, angısı aldı ilk eri, katılacek Moldovanın  millet komandasına.

“Onnar üürenerlär sport liţeyindä, da ii çıkışları göstererlär. Onnar becermekleri gösterdilär üüsek uurda. İi çalımnarını aldılar hem ilerledilär bu uurda. Kim aldı ilk eri, taradı kolaylıı katılmaa Evropa çempionatına. Herlim orada onnar üüsek çıkışlara gelärsaydılar,  ozaman dünnä uuruna kalkaceklar yaraşmaklarda”, — açıkladı İlya Esir.

Trener Födor Tukan  nışannadı, ani uşaklar herzaman getirdilär ödülleri.

“Savaşêrız üüretmää onnarı ii insan olsunnar,  çalışsınnar hem üürensinnär  sport liţeyindä. Sportçular lääzım sport liţeyindä üürensinnar”, — nışannadı trener.

Şindi sportçular liţeydän başladılar hazırlanmaa çempionata, angısı geçecek  Rumıniyada.
Источник grt.md
241

İlgili statyalar

Gagauz güreşçilär kazandılar Balkan oyunnarında ödülleri

Harman ayın çeketmesindä Turkiya devletindä Yalova kasabasında  geçtilär uşakların aralarında serbest güreşmesi edinci Balkan oyunnarı.  Onnarda  pay aldı Moldovanın üülen tarafından komandası, angısına girdi  7 güreşçi  Gagauziyadan hem  Tarakliyadan. Sportçular getirdilär  komandaların kumbarasına 7 ödül.  Komrat muniţıpal sport okulun  üç güreşçisi getirdilär Blkan oyunnarından, angıları geçtilär Türkiyada, üç  ödül. Altın kazandı 41 kilalık kategoriyada Pavel Mavrodi. O üüsek uurda geçirdi güreşleri, brakmayıp konkurentlarına şans taramaa.  İkinci oldu  Nikita Yakimov 44 kilalık kategoriyada, angısı geçirdi  üç güreş da ilk er için tarattı konkurenta Makedoniyadan. Bronz ödülcüsü oldu  Renat Arnaut. Trenerın Evgeniy Nedälkonun laflarına görä, çocuklar geçirdilär güreşleri üüsek uurda hem gösterdilär,…

Nikolay Grahmez kazandı Evropanın bronza ödülünü

Baba marta ayın çeketmesindä Bulgariyanın Plovdiv kasabasında geçti Ervopa çempionatı üç olimpik  güreş soylarında: sebest, grek-rim  hem kızların aralarında.  Bu yarışmaklarda pay aldı Moldovanın toplumu da. Güreşçilerimiz kazandılar altın, gümüş hem bronza ödüllerini.  Topluma girdilär Gagauziyanın  iki sportçusu. Nikolay Grahmez oldu  Evropanın bronza ödülcüsü.  Onu kutladılar sport  liţeyindä, neredä Nikolay üürendi hem hazırlandı yarışmaklara. Çempionattan döndüynän, Nikolay Grahmezı yortulu karşıladılar Komrat sport liţeyindä. O başardı bu üürenmäk kurumunu da oldu örnek gelecek çempionnarına, erlem ii ürenärsäydilär hem çok hazırlanarsaydılar, sade ozaman var nicä kalkmaa şannı pyedestala. Kendi sport yolunu Nikolay çeketti Kongaz küüyün sport zalında, soram ilierletti üürenmeyi sport liţeyindä.…

Komrattan genç güreşçilär Moldova çempionatından evä ödüllärlän döndülär

Komrat sport  liţeyindä ödülleri kazanmış Moldova serbest güreşi çempionatında sportçuları şannı kutladılar trenerlar hem terbiedilennär. Komrat sport liţeyindä oldu adet geçirmää yortulu oluşları çocuklar  hem onnarın trenerları için, angılalrı  kazandılar çempion titulunu yada II, III erleri devlet hem halklaraası yarışmaklarında. Geçän dinnenmäk günneri  iidilär bizim güreşçilerä deyni. Devlet yarışmaklarından onnar getirdilär ilk, ikinci  hem üçüncü erleri.  Nicä urguladılar trenerlar İlya Esir hem Födor Tukan, komanda  üüsek uurda  tanıttırdı üürenmäk kurumunu. Bitki iki yılın içindä pandemiyanın vakıdında çocukların yoktu  kolaylıkları  çıkmaa yarışmaklara.  Devletin çempionatı verdi  kolaylık  göstermää kendini, ne üürendilär bu vakıdın içindä.  Tarayıcıların laflarına görä,  güreşlär  geçtilär kızgın  hem kaavi. …

150-dän zeedä gencecik güreşçi gösterdi uurunu Gagauziyanın çempionatında

Serbest güreşi yarışmakları geçti Kıpçak küüyündä. Bu yarışmaklar yardım ederlär genç güreşçilerä hazırlanmaa Moldovanın serbest güreş çempionatına. Gagauziyanın serbest güreşi çempionatında Kıpçak küüyündä pay aldılar 13 yaşınadan güreşçilär bütün avtonomiyadan. Yıl-yıldan taa çok uşak havezlän geler güreşä. Yarışmaklarda pay aldılar 150 güreşçidän zeedä, güreşlär geçtilär 13 aarlık kategoriyasında. Hepsi güreşçilär gösterdilär kendilerini üüsek uurda. “Bizdä Gagauziyada 800 kişiya kadar çoçuk güreşlän zanaatlanêr, işleer 26 trener. Onuştan biz yapêrız çempionatı etaplara görä. Büün Kıpçak küüyündä, taa Kongazda yaptık, olacek Komrat kasabasında da”, — açıkladı Gagaziya sport bakannıın uzmanı Pötr Kuru. Yarışmakların davacısı Mihail Molla çizgiledi, ani bu çepmionat yardım edecek bulmaa…

Gagauziyadan şannı trener Pötr Kuru oldu Evropa çempionu dzüdo uurunda

Kirez (iyün) ayın ikisindän Greţıyada Krit adasında İraklion kasabasında geçer Evropa çempionatı dzüdo uurunda veterannarın aralarında. Yarışmaklarda pay aldı Moldova toplumunnan gagauz sportçusu, şannı trener Pötr Kuru, angısı kazandı Evropa çempionu titulunu. Gagauziyanın hem Moldovanın şannı trenerı dzüdo hem sambo uurunda Pötr Kuru pay aldı 100 kilalık kategoriyada. O geçirdi üç güreş, angılarını taradı. Üçüncü güreşi ilk er için ipon çalımınnan taradı konkurentını Almaniyadan. Karşıtlan taa ileri buluşmadı, onun için koydu bütün kuvedini, da kazandı çempion titulunu.  Yarışmaklarda pay aldılar sportçular 36 devlettän. “Yarışmaklar  geçtilär üüsek uurda, hepsi çempionnar güreştilär , geçirip üçär-dördär güreş, taradılar kendi konkurentlarını, da kazandılar ilk…