150-dän zeedä gencecik güreşçi gösterdi uurunu Gagauziyanın çempionatında

Serbest güreşi yarışmakları geçti Kıpçak küüyündä. Bu yarışmaklar yardım ederlär genç güreşçilerä hazırlanmaa Moldovanın serbest güreş çempionatına.

Gagauziyanın serbest güreşi çempionatında Kıpçak küüyündä pay aldılar 13 yaşınadan güreşçilär bütün avtonomiyadan. Yıl-yıldan taa çok uşak havezlän geler güreşä. Yarışmaklarda pay aldılar 150 güreşçidän zeedä, güreşlär geçtilär 13 aarlık kategoriyasında. Hepsi güreşçilär gösterdilär kendilerini üüsek uurda.

“Bizdä Gagauziyada 800 kişiya kadar çoçuk güreşlän zanaatlanêr, işleer 26 trener. Onuştan biz yapêrız çempionatı etaplara görä. Büün Kıpçak küüyündä, taa Kongazda yaptık, olacek Komrat kasabasında da”, — açıkladı Gagaziya sport bakannıın uzmanı Pötr Kuru.

Yarışmakların davacısı Mihail Molla çizgiledi, ani bu çepmionat yardım edecek bulmaa en kaavi, en talantlı güreşçileri. Onnar ötää dooru hazırlanaceklar Moldova uurunda yarışmaklara.

“Çempionatta yarışȇrlar 153 güreşçi bütün Gagauziyadın, 2009 duuma yılınadan. Biz böleriz yarışmaları da yapȇrız onnarı Gagauziya uurunda deyni belli etmää hem ayırmaa en kaavileri da hazırlamaa onnarı ötää dooru Moldova çempionatına”, — nışannadı çempionatın davacısı.

Genç güreşçilär saklamadılar, ani biraz sıkılardılar, ama bakmadaan buna, genä havezlän pay aldılar yarışmaklarda. Uşaklar seviner, ani onnarda var kolaylık güreşmää, güreştä kendi ii taraflarını göstermää.

“Çeketmedän bän biraz sıkıldıydım,ama ilk hem ikinçi güreştä üsteledim. Şindi üçünçü er için güreşeçäm, isteerim taramaa.

“Geldim umutlan ilk eri almaa, ama olmadı. Bakmadaan bu işä, üçüncü er için dä pek sevinerim.

“Umutlandım ilk eri almaa, ama ilk güreşi tarattım. Şindi üçünçü er için güreşecäm, sayêrım, ani var nicä üsteleyim”.

“Pek sevdim büünkü yarışmakları, medali, gramota verdilär bizä. Kıpçak küüyündä ilk keret pay alêrım bu yarışmaklarda”.

Çempionata geldidilär Gagauziyanın hem Moldovanın kaavi güreşçileri, onnar kendi nasaatınnan danıştılar uşaklara. Musaafirlär nışannadılar, ani çempionat geçti üüsek uurda.

“Dua ederim, ani olsun uşaklarda saalık, olsunnar şeremet, işlesinnär hem kaldırsınnar Gagauziyanın sportunu”, — söledi Moldova hem Evropa serbest güreşindä çempionatların ödülcüsü Nikolay Grahmez.

“Burda güreşerlar küçükuşaklar12-13 yaşında. Kim burada güreşecek islää, sora alaçez onnarı, hazırlanaçiklar Moldovaya”, — açıkladı sport liţeyin trenerı Födor Tukan.

Kıpçak sport şkolasının başı Ivan Trandafil seviner, ani Gagauziya serbest güreşi çempionatı Kıpçakta geçer.

“Pek sevineriz, ani kablederiz bizim güreşçilerimizi, musaafirleri bizim sport şkolamızda. Büün yarışmaklarda pay alêrlar 150 kişiya kadar, sayêrım, ani bu iş pek önemli”, — söledi Ivan Trandafil.

Hepsi güreşçilerä, kim aldı eri, verildi gramota, medali hem para baaşışları.
Источник grt.md
241

İlgili statyalar

Komrattan genç güreşçilär Moldova çempionatından evä ödüllärlän döndülär

Komrat sport  liţeyindä ödülleri kazanmış Moldova serbest güreşi çempionatında sportçuları şannı kutladılar trenerlar hem terbiedilennär. Komrat sport liţeyindä oldu adet geçirmää yortulu oluşları çocuklar  hem onnarın trenerları için, angılalrı  kazandılar çempion titulunu yada II, III erleri devlet hem halklaraası yarışmaklarında. Geçän dinnenmäk günneri  iidilär bizim güreşçilerä deyni. Devlet yarışmaklarından onnar getirdilär ilk, ikinci  hem üçüncü erleri.  Nicä urguladılar trenerlar İlya Esir hem Födor Tukan, komanda  üüsek uurda  tanıttırdı üürenmäk kurumunu. Bitki iki yılın içindä pandemiyanın vakıdında çocukların yoktu  kolaylıkları  çıkmaa yarışmaklara.  Devletin çempionatı verdi  kolaylık  göstermää kendini, ne üürendilär bu vakıdın içindä.  Tarayıcıların laflarına görä,  güreşlär  geçtilär kızgın  hem kaavi. …

Tomay küüdä geçti treneri Vladimir Taukçiyi anmak turniri

Tomay küüyüdä geçti  serbest güreşi turniri deyni anmaa şannı  treneri  Vladimir   Taukçiyi. Turnir  geçti şansora 8 keret,  o toplȇȇr  Gagauziyanın   hem  Moldovanın  en  kaavi  güreşçilerini. Vladimir  Taukçiyi anmak turnirdä  pay aldı  12 komanda  12 aarlık  katigoriyasında. Vladimir Taukçi –  insan, angısı bütün yaşamasını sportlan  baaladı,  büük  bir  iz  braktı kendi ana küüyünün istoriyasında. Gençlerdä o  teerbi  edärdi   diil  sade   kaavi  güreşçileri,  ama  haliz  insannarı da. Güreşçilär  Gagaziyanın  hem  Moldovanın  türlü  taraflarından her  yıl büük havezlän pay alêrlar  bu turnirda. «Pek sevinerim pay almaa bölä  turnirlarda, çünkü  isteerim ensemää». «Bän ilk keret  pay  alêrım  böla  turnirlarda,  tarattım,  ama bän  hiç  durgunmayacam,…

Komrat sport liţeyinin serbest güreşçileri eni ödülleri kazandılar

Komrattakı sport liţeyinin üürenicileri kazandılar ödülleri Moldova çempionatında serbest güreşindä. 6 taane medali getirilär sportçular: 1 ilk er, 1 ikinci er hem dört 3-cü er. İlk eri 74 kila uurunda, ilk eri aldı Gagauziyanın sportçusu Grigoriy Kara. O taradı hepsi güreşleri. «Bän 4 güreş geçirdim, hepsini da taradım. 74 kila uurunda pay aldım», — annattı  çempionatın tarayıcısı  Grigoriy Kara. Roman Keţkar Moldovanın çempionatında aldı 3-cü eri. “Güreştim Kişinevdaki poliţiya izmetçilerinnän, da oldum 3-cü. Liţeydä bizi islää hazırladılar,  trenerlar herzaman yardım ederlär bizä, yannışlıklarımızı belli ederlär”, — paylaştı bronza ödülcüsü Roman Keţkar.   “Kazandım 3-cü eri, güreştim devletin oolarınnan,  en önemli…

Gagauz güreşçisi İvan İkizli kazandı bronza ödülünü kazah güreşi Dünnä çempionatında

Kazahstanda Astana kasabasında kazah güreşi Dünnä çempionatı  geçti. Yarışmalarda 34 devlettän  sportçu  pay  aldılar.  Moldovadan çempionata katıldı 6 sportçu. Onnarın arasındaydı Gagauziyadan güreşçilär İvan İkizli hem Dmitriy Duşkov. İvan İkizli bronza ödülünü kazandı, Dmitriy Duşkov 5-ci oldu. İvan İkizli serbest güreşindä 9 yaşından. Onun sportta yolu ana küüyündä Kongazda başladı. Güreşi ayırdı zerä ozaman küüdä başka bişey yoktu. Bakmayarak ona, ani İvan İkizli artık tanılan hem başarılı sportçu, o seftä kazah güreşi Dünnä Çempionatında pay aldı. «İlk eri almaa neetim, ruh gücü hem dayman hazırlanmak yardım ettilär bana bu ödülü  kazanmaa», söledi İvan  İkizli.  Genç olan İvan  İkizli  sınaştı  herbir  yarışmada ensemää. Sade2022-ci  yılda o iki sıra broz…

Grek-rim güreşindä Gagauziya açık çempionatı belli etti en kaavi güreşçileri

Gagauziyada Baurçu küüdä geçti  grek-rim  güreşindä açık çempionat. O topladı  Moldovanın 13 en kaavi komandasını. İki  matta  güreştilär  çocuklar türlü aarlık kategoriyalarda.  Yarışmaklar  belli ettilär en iileri bu sport çeşitindä. Gagauziyanın açık çempionatı topladı diil sade regionun en kaavi güreşçilerini, ama bütün devlettän dä. İki matta  güreş gitti kızgın  hem meraklı.  Kim sa istemäzdi kalmaa aşaa, kullanıp kuvedini hem bilgilerini, kim sa kalktı şannı pyedistala, kim sa etişmedi yarı finala da.  Uşakların laflarına görä, yarışmaklar hazırlı üüsek uurda, matta da konkurenţiya büüktü. “Çempionat geçer  pek ii urda”.   “Lääzım ilerletmää  güreş kulturasını. O pek önemli, da onda pek çok gözäl…