Komradın yaşayannarı danıştılar primariyaya koysunnar yolların birindä araba kösteeni

Komsomolskaya hem Kotovskiy sokaan yaşayannarı danıştılar  kasabanın primariyasına, ki onnarın köşesindä  koysunnar maasus yol kösteeni, ki maşinalar hızlı gitmesinnär. Bu yollarda  arabacılar sık hızlı giderlär  da oynayan uşaklar yol boyunda yada  trotuarda var nicä yaralansınnar. Analar — bobalar korkȇrlar kolvermää uşakları sokaa. 

Uşakların korunması analara deyni ilk erdä bulunȇr, maasus yaz vakıdında, açan onnar taa sık oynȇȇrlar sokakta yada gezinerlär lisapetlerdä, samokatlarda  yol boyunda Kotovskiy hem Komsomolskaya  maalelerindä. Analar — bobalar nışannȇȇrlar, ani bu yolun payı pek korkunçlu. Maasus avşamneen, açan  çok uşak oynȇȇr sokakta.

“Ko primariya koysun burada  baryer, zerä burada pek çok uşak,  biz korkȇrız kolvermää kendi uşaklarımızı. Arabalar  pek hızlı giderlär, bakmadaan, ani  önündä kimsa var.  Onnar hiç durgunmȇȇrlar, lääzım nesä olsun, bir uşaa ursunnar,  da ozaman nesä yapaceklar”.

“Yolun bu payında arabalar pek hızlı giderlär, burada pek çok uşak, pek çok ihtiar insan,  angıları bu yolu hızlı geçämeyceklär, uşaklar da sık çıkȇrlar yola, çünkü yok oyun meydanı. Oynȇȇrlar yol boyunda, bu pek korkunçlu.  Onun için biz danıştık primariyaya ki koysunnar  yol nışannarını yada baryer”.

Kotovskiy sokaan yaşayannarı şindän topladılar imzaları da danıştılar kasabanın primariyasına   istemeklän,  ki esaba alsınnar bu problemayı da koysunnar lääzımnı nışannarı, yada yapsınnar oyun zonasını. Cuvap erli kuvetlerdän geldi butakım:

“Bän yazdım danışmak  primariyaya, ya nışannarı koysunnar, ya  baryȇrı,  geldi cuvap, ani danışmak bakılȇr,  hepsi komuşular imzalarını koydular, onnar hepsi isteer ki burada durum çözülsün,  ama bakȇrım bişey yapmȇȇrlar, bilmeerim nezaman bunu yapaceklar ”.

Bölä durum  obşejitiye yapısının önündä dä, neredä hiç yok aul, da uşaklara sıra geler oynamaa   yada  gezinmää lisapetlerdä yol üstündä. Urgulayacez, ani  Komsomolskaya sokaan bu payı pek  dar, arabalar da iki tarafa gider, da bu korkudȇr anaları — bobaları. Bu evin yaşayannarı hep ölä danışȇrlar erli kuvetlerä, esaba alsınnar durumu da evä yakın yada çatrakta koysunnar nışannarı yada baryer. Nicä söleerlär insannar, taa ileri bu sokaan bir tarafı kapalıydı, da taa iiydi.

“Biz yaşȇȇrız  o erdä, neredä yok aul,  uşaklara sıra geler gezinmää yolda, köşedän sapȇr araba,  döner, da biz herkeret  geler kimäsä  durmaa orada da baarmaa  maşına geler, inikunu.   Biz herkeret şüpeleneriz onnar için, biz yok nicä yalnız onnarı kolverelim,  bizdä herkeret kimsä bekleer onnarı.  İsteeriz ki primariya koysun  nışan yada baryer köşedä, ki uşaklar  oynasınnar korkusuz”.  

“Burada pek korkunçlu sokak,  biz uşakları yok nicä brakalım yalnız oynasınnar,  herkeret arabalar hızlı  giderlär, açan lääzım 30 kilometra gitsinnär. Kotovskiy maalesindä  hiç yok nicä   gezmää diil sade uşaklara, ama büüklerä dä.  Arabacılar  bunu esaba almȇȇrlar. Yalvarȇrım sizi,  kabledäsiniz ölçüleri, bizim  uşaklar korkusuz gezsinnär hem oynasınnar”.

Komentariyalar için  biz danıştık erli  kuvetlerä, kasabanın primarına Sergey Anastasova. O urguladı, ani satın aldılar lääzımnı nışannarı, baryerları, angılarını bu yıl savaşacelar koymaa.

İnsannar bekleerlär  nışannarın hem baryerların koyulmasını. Ama analara — bobalara sıra  geler ayırmaa — tutmaa uşakları kapalı evdä mi, osa kolvermää sokaa oynamaa, da durmaa şüpeli onnarnan bişey olamasın.
Источник grt.md
110

İlgili statyalar

Video: Komratta N.Tretyakov adına liţeyin yanında koyȇrlar svetoforları

Svetoforları koymak işleri başladı. Çiçek (aprel) ayın 22-dä orada zebrada 13 yaşındakı çocuu urdu araba. Olay çekildi gözletmäk kamerasına. Hep o gün üürenicilerin anaları — bobaları başladılar toplamaa imzaları, deyi liţeyin yanında koyulsunnar svetoforlar. İki svetoforun koyması için işlär artık giderlär. Onnarı ödedi kanonnara görä Moldovanın devlet yolların administraţiyası, çünkü bu trassa onnara aardılı. Bu şavklar yardım edeceklär yayan gezennerin korkusuz geçmesinä hem transportların kurallı gezmesinä. Saveliy Tomaylı, angısının uşaa üürener bu üüretim kurumunda, topladı imzaları svetoforun koyulması için kırmızı düümäylän. SAVELİY TOMAYLI, Komrat yaşayanı: “Dün artık direk koydular o uurlarda, bän esaba aldım, ani Kauflandın yanında var artık svetofor, da orada maşinalar dikatlı gezerlär. Görüp biyaz…

Kasabaya vatandaşlardan baaşış: Çadır kasabasının dolayların birindä açtılar oyun meydanını

Uşak gülüşü, muzika hem şennik. Hepsi bunnar vardılar eni dinnenmäk erin açılışında. Çadır kasabasında Çkalov sokaanda İnkubator mikrorayonunda peydalandı  uşak sport meydanı. Bölä baaşışı yaptılar kasaba yaşayannarı hem onnar, kim büüdü burada, ama sınır aşırıda bulunêr.  Pek uygun bir meydan sallangaçlarlan, bayırcıklarlan, skemnelärlän hem sport trenajorlarlan. Hepsini bunnarı koydu iniţiativ grupası, anısında  peydalandı  ideya yapmaa bir eni dinnenmäk erini. Genç  insannar istedilär bir baaşış kasabaya hem yaşayannara  yapmaa. Golgofa hristian klisesinin izmetçisi Sergey Kusursuz nışannadı, ani  onnar için pek önemniydi bulmaa hem yapmaa uşaklar için bir interesli er, neredä onnar serbest vakıdı geçiräbileceydilär. “Bu er açıldı, ki bizim uşaklarımızda olsun…

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…

DEPUTATLARIN BRİFİNGI

İniţiativa yardım etmää deyni aylelerä  hazırlanmaa okula deyni  sayıda 500 ley. Bu proekti verdi Bakannık komiteti , ki bakılsın HT, okadarke deputatlar onu tutturmadı. Okadarke  deputatlar açıkladılar kendi bakışlarını bu soruşa, hem belliettilär nekadar lääzım olsun yardım. Da büün bu iş için geçirdilär brifingı.  HT  deputatların bir payı  sayȇrlar, ani lääzım vermää  bin ley herbir uşaa 1-12 klaslaradan hazırlamaa deyni onnarı okula. Hep ölä urgulandı, ani bu parayı vermää her yıl infläţıyaya görä. LEONİD KİÖSÄ GHT deputatı : — «Bizim kollegalar deputatlar kararladılar yardım etmää bizim ürenicilerä, ama orada bakılȇr sade 30 proţent bütün sayıdan.   Onun için ani büün paalar…

Okula hazırlanmaklar: nekadar eder şindi uşaa toplamaa üürenmäk yılına?

Eni üürenmäk yılın çeketmesinädän kaldı bir aydan az. Analar — bobalar başladılar hazırlamaa uşakları  şkolaya da almaa lääzımnı tedarlıkları, rubaları hem  cantaları. Analar aalaşȇrlar, ani  paalar bu yıl pek üüsek, bakarak geçän yıla. Onnara sıra geler bu uura harcamaa taa çok para. 27 gündän sora uşaklar döneceklär okullara.  Analara deyni harman ayı zor ay.  Lääzım maasuz almaa tedarlıkları okula, ayakabı, ruba, canta hem başka işleri. Çoyu okullarda, nışannadılar  analar-bobalar, okul forması diil lääzım. Paalar diil birtürlü. Bir çigt ayakkabı, nicä kızlara ölä da  çocuklara, tutȇr 500 leydän yukarı. Analar-bobalar  lääzım harcasınnar çok para almaa deyni lääzımnı  işleri. “Yakın  200 ley…