Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor.

Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk kurumuna. Ama herbiri lääzım annaşsın o uşakların ana-bobalarınnan hem belli etsin koşulları, angıları verileceklär bu uşaklara geeri urmayıp onnarın haklarını”.

Büün Ukrainadan Moldovaya gelän uşaklar var nicä gezsinnär uşak başçalarına hem şkolalara sade sesleyici gibi, nışannadı Natalya Kristeva.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz hazırız yardım etmää bu insannara hem bizdä var maasuz insrukţiya bu iş için. Liţey öndercileri lääzım kabletsinnär bu uşakları, annasınnar kimä onnar geldilär, neetlenerlär mi kalmaa burada. Eer onnar pek istärseydilär üürenmäk kurumnarına gezmää, eer onnar kayılsaydılar üürenmäk dilinnän hem predmetlerinnän hem eer sade sesleyici gibi gelärseydilär-ozaman onnarı kablederlär. Çünkü bizdä büün yok belli bir dokument, angısına görä bu uşaklar var nicä üürensinnär ”.

Ukrainadan gelän uşakların anları, var nicä danışsınnar MD okullarına hem uşak başçalarına yazılı danışmaklan eer istärseydilär onnarın uşakları üürenmäk kurumnarına gezsinnär. Lääzım  nışannamaa, ani şkolaya hem uşak başçasına gezmesi için lääzım olsun COVİD 19 sertifikadı, hepsi  vakţinalar    için dokument hem dokument uşaan saalık durumu için.
Источник grt.md
455

İlgili statyalar

Video: GAGAUZİYANIN STUDENTLERİN ÜÜRENMESİ İÇİN GRANT PROGRAMASI GENİŞLENER

2018 — ci yıldan beeri Gagauziyada işleer studentlerä grant vermäk programası, angısına görä avtonomiyanın gençleri Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenerlär. Bu yıldan beeri programa genişlendi. Bu yıl Gagauziyanın studentlerin üürenmesi için programasının grant sayısı zeedelendi. Bu yıldan beeri üüremnäk için para yardımını var nicä kabletsinnär diil sade Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenän studentlär, ama başka universitetlerin studentleri dä. NATALYÄ  KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Eer avtonomiyanın liţeyini başaran üürenici ayırarsaydı o zanaatı, angısı pek lääzım bizä, angı universitettä dä o üürenmesä, o yakışȇr bu yardımı kabletsin.  Herbir uşak bizä var nicä danışsın da biz ona yardımcı olacȇz. Yardımın sayısı yllık kontrakt paasını kapȇȇr».…

Üürenicilär Gagauziyanın kuvetlerindän yardım kabledeceklär

Avtonomiyanın üürenicileri bir  keret binär  ley  yardım kabledeceklär. Kanon ,angısını Gagauziya halk topluşu  kabletti ,başladı  işlemää.Gagauziyanın üüretim bakannıın başı  Natalya  Kristeva annattı,nicä  aylelär  yakışacȇk  kabletsinnär  yardımı. Aylelär, analar-bobalar kimin uşakları 12 -ci  klaslarda  üürenerlär,lääzım olacȇk  danşsınnar  üüretim kurumnarın  öndercilerinä, ki 1  bin ley  kabletmää  deyni. NATALYA KRİSTEVA Gagauziyanın üüretim bakannıın başı: -«Okulların  direktorları  yazacȇklar  listeleri kimä  düşer  bin ley.Sora listeleri bizä  yollayacȇklar, biz onnarı yollandıracez  finans bakannıına. Onnar paraları  okullara geçireceklär. Da te  ozaman  ana- bobalar  yardımı  kabledeceklär». Var  dört  kategoriya aylä ,angıları  500 ley  kabledeceklär.Çok uşaklı aylelär,neredä  3 hem da taa zeedä uşak . Aylelär,angılarında sade  bir ana yada…

Başkan Ukrainanın vatandaşları için Moldovada: “Lääzım düşünelim, nicä bu insannarı cümnemizin bir payı yapalım”

Devletlerin öndercileri aralarında kavga — herzaman prost. Ukrainanın hem Russiyanın aralarında durumda bir çıkış var — dialog. Lääzım annaşmaa hem düşünmää o insannar için, angıları orada yaşȇȇrlar. Bunu açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah GRT kanalında “İntervyu nedeli” programasında. Moldovaya Ukrainadan cenk olayların çeketmesindän 101 bin insandan zedä geldilär. Onnarın arasında var 49 bin uşak. Devletin merkezlerindä 4 bin insandan zeedä erleştilär, taa çoyu onnardan karılar hem uşaklar. Devletin yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da bütün ürektän yardımnan karşıladılar onnarı, açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. «En ilkin biz yalvardık insannara yardım etsinnär rubaylan, ayakkaabıylan hem, kimin var kolayı, ellerinä alsınnar. Büün biz…

Video: “ÜÜREDİCİ ETMEER, AMA BİZ İLERİ GİDERİZ”

Üüredici zanaatı çeker insandan pek çok kuvet. Bu zanaata kendilerini verän insannarın etmemezlii duyulȇr Gagauziyanın üüretim kurumnarında, annattı Gagauziyanın üüretmäk Baş bakannıın başı Natalyä Kristeva. Gagauziyanın üüretmäk  uurunda, 46 üürenmäk kurumunda  16 bin üürenici büün var. Onnarlan 3 bin üüredici işleerlär. Ama onnarın sayısı etmeer. «Bukadar uşak üüretmää deyni bizä çok üüredici dä lääzım. Geneldän bizdä 3000 üüredici var. Hepsi onnar bizim uşaklarımızı iilää, gözellää, ariflää üürederlär», — söledi Kristeva. Natalyä Kristeva nışannadı, ani  nicä dä her zaman, büün dä üüretmäk uurunda duyulȇr uzmannarın etmemezlii. «Bakmayarak buna, biz herbir şkolada herbir disţiplinaya üüretmää savaşȇrız», — nışannadı üüretim bakannıın başı. Bu…

Gagauziyanın üürenmäk kurumnarına etmeer para sıcaan ödemesi için

Gagauziyanın taa çoyu üürenmäk kurumnarı şansora harcadılar o finansları, angılarını plannadıydılar bu yıla sıcaan ödemesi için. Bunu açıkladı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı “Dialog v studiyi” programasında. Gazın birdän paalılanması getirdi ona, ani regionun üürenmäk kurumnarında etmeer finanslar sıcak için ödemää. Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva nışannadı, ani kimi üürenmäk kurumnarı kapadılar borçları kazanç paraları için verilän paralardan. “Taa çoyu üürenmäk kurumnarda 2022-ci yılın küçük ayında bu uura verilän paraların yarısından zeedesi harcandı. 10 üürenmäk kurumunda etmeyän paralar alındılar işleyennerin ay kazançları ödemesi için finanslarından”, — söledi Natalya Kristeva. Dezgincä küüyündä kurumnarı yısıtmak için 2021-2022 üürenmäk yılında plannandıydı…