Kasabaya vatandaşlardan baaşış: Çadır kasabasının dolayların birindä açtılar oyun meydanını

Uşak gülüşü, muzika hem şennik. Hepsi bunnar vardılar eni dinnenmäk erin açılışında. Çadır kasabasında Çkalov sokaanda İnkubator mikrorayonunda peydalandı  uşak sport meydanı. Bölä baaşışı yaptılar kasaba yaşayannarı hem onnar, kim büüdü burada, ama sınır aşırıda bulunêr. 

Pek uygun bir meydan sallangaçlarlan, bayırcıklarlan, skemnelärlän hem sport trenajorlarlan. Hepsini bunnarı koydu iniţiativ grupası, anısında  peydalandı  ideya yapmaa bir eni dinnenmäk erini. Genç  insannar istedilär bir baaşış kasabaya hem yaşayannara  yapmaa. Golgofa hristian klisesinin izmetçisi Sergey Kusursuz nışannadı, ani  onnar için pek önemniydi bulmaa hem yapmaa uşaklar için bir interesli er, neredä onnar serbest vakıdı geçiräbileceydilär.

“Bu er açıldı, ki bizim uşaklarımızda olsun kolaylık oynamaa, sevinmää hem şennenmää. Da büüdüynän aklına getirsinnär, nekadar islääydi onnarın küçüklüü”, — söledi Sergey Kusursuz.

İnkubator mikrorayonu için pek önemni bir proekt. İnsan onu çok bekledi. Bu mikrorayonda yaşeer 2,5 bin insan, onnarın arasında çok uşak ta. Bunun için pek islää, anı burada olacek dinnenmäk için er, söler Çadır kasabasının primarın yardımcısı Valentin Kara.

“Burada var birkaç üüretmek kurumu, onnarın arasında  uşak başçası da var. Bunun için burada çok insan hem uşak var. Da onnar herzaman uşak meydanında bulunaceklar”, — söledi Valentin Kara.

Uşak sport oyun meydanın açılmasına Çkalov sokaan yaşayannarı pek sevinerlär. Şindi onnarda var kolaylık vakıdı kendi uşaklarınnan geçirmää diil uzakta evdän.

“Biz burada yakınnarda yaşeerız da pek sevindik, ani burada oyun meydanı olacek.  O pek islää erdä buluner, uşakça yoldan hem yakın evlerä. Pençeredän ana göräbilecek ne yaper onun uşaa meydanda.  İsteerim saa ol demää hepsinä  kim bu işi yaptı”.

“Pek islää, ani uşaklar için bir bişey yapȇȇrlar. Pek önemni bunu korusunnar da uşaklar analarlan gelsinnär burayi da sevinsinnär”.

“Uşaklar için burada pek islää olacek. Bizdä kasabada var birkaç oyun meydanı, ama onnar hepsicii merkezdä bulunȇrlar.  Ama şindi bizdä da var. Pek islää hem uygun”.

 Uşaklar, angıları geldilär sport oyun meydanın açılmasına, sayȇrlar, ani bu er olacek sevgili dinnenmäk  eri.

“Bän pek beendim bu meydanı. Gelecäm burayı kendi kardaşımnan”.

“Bän burayı hergün gelecäm oynayacam, beenecäm. Bu olacek bir islää er ki burada dostlarlan buluşmaa”.

Fikir açmaa oyun sport meydanı peydalandı bıldır yazın, harman ayında, annader iniţiatorların birisi Daniil Kristev, açan  büük kardaşlar geldilär musaafirlää. Sokakta, neredä onnar küçüklüünü geçirdilär,  satılardı eski ev.  Bu eri aldılar satın da orada çekettilär tertiplemäk hem düzmäk işleri, aklına getirer Daniil.

“Bir yıl geeri burada ev bulunardı, neredä vardı nicä yaşamaa, ama aul işlenmäärdi. Orada ot büüyardı. Bir gün, açan biz hepsini çekettik, bän bu otları biçtim”.

Oyun hem sport meydanında düzmek işlerini iniţiatorlar kendi kuvedinnän geçirdilär ki açılış vakıdına etiştirmää hepsi işleri bitirmää.

“Yardımci oldu öndercim benim. O söledi, ani taa vakıt var da lääzım işlemää. Her sabaa  biz burada toplanardık da işlärdik. Finans yardımı da gelärdi Çadır kasabasının insanarından, angıları sınır aşırıda bulunȇrlar, ama ana evini unutmȇȇrlar. Onnardan kaarä hepsi isteyennär yardıma gelärdilär”.

Kendi zaametini bu uurda koydu erideki primariya da. Bu meydanda şafk geçirildi, haberledi Çadır kasabasının primarın yardımcısı Valentin Kara.

“Yapıldı bir parça  yolcaaz, angısı baalȇr İnkubastor  dolayını kasabanın başka payınnan. Hep ölä trotuar yapıldı. İstärdim şükür edeyim iniţiativ grupasını ideya için. Bölä iniţiativalar  faydalı hem  da sevindirerlär kasabanın yaşayannarını”.

Hep ölä erli kuvetlär aldılar kendi üstünä oyun meydanın tertiplemesini hem paklamasını, annattı Daniil Kristev.

Bizim klisedän kardaşlar hem kızkardaşlar bakaceklar hem kontrol edeceklär meydanı hem da onun tertiplemesini”.

İniţiativ grupası umutlanȇr, ani bu diil bitki proekt hem baaşış  kasaba için hem onnarın yaşayannarı için.
Источник grt.md
106

İlgili statyalar

Komratta risk altına düşän uşaklar için maasuz merkez açılacek

Konuya uygun foto. Kaynak: autogear.ru Komrat kasabasında kurulacek yardımnamak merkezi, neredä olacek kolaylık erleştirmaa o uşakları, angıları bakımsız kaldılar ana — boba tarından, ya da başka manalara göra zor durmda bulunerlar. Böla bir merekzin açılması çok önemli Komrat dolayı için, zera bırda 146 ayıla hem 393 uşak risk altında bulunȇrlar. Bunun için annattı Komrat dolay administrațiyasının başı İvan Topal.O açıkladı, ani bu bir ortaklık proekt, angısı yapıler  «Vesta» cümna kurumun yardımınnan. «Pek hem çoktan lääzımdı bu proekt. Biz bir yıl işledik “Vesta” kurumunnan. Bulduk maasuz eri, ilkin 8 uşak için. Çocuklara hem kızlara ayırı odalar lääzımnı koşullarlan olacek”, — açıkladı…

Komradın yaşayannarı danıştılar primariyaya koysunnar yolların birindä araba kösteeni

Komsomolskaya hem Kotovskiy sokaan yaşayannarı danıştılar  kasabanın primariyasına, ki onnarın köşesindä  koysunnar maasus yol kösteeni, ki maşinalar hızlı gitmesinnär. Bu yollarda  arabacılar sık hızlı giderlär  da oynayan uşaklar yol boyunda yada  trotuarda var nicä yaralansınnar. Analar — bobalar korkȇrlar kolvermää uşakları sokaa.  Uşakların korunması analara deyni ilk erdä bulunȇr, maasus yaz vakıdında, açan onnar taa sık oynȇȇrlar sokakta yada gezinerlär lisapetlerdä, samokatlarda  yol boyunda Kotovskiy hem Komsomolskaya  maalelerindä. Analar — bobalar nışannȇȇrlar, ani bu yolun payı pek korkunçlu. Maasus avşamneen, açan  çok uşak oynȇȇr sokakta. “Ko primariya koysun burada  baryer, zerä burada pek çok uşak,  biz korkȇrız kolvermää kendi uşaklarımızı.…

Diil hepsi açılacek: Gagauziyada angı dinnenmäk lagerleri kabledeceklär uşakları bu yazın?

Gagauziyada uşaklar için birkaç dinnenmek lageri var. Pandemiya beterinä iki yıl onnar kapalıydılar. Angı lagerlär bu yazın hazır kabletmää uşakları dinnenmeyä hem ne günü açılkaceklar, Zinaida Efremova. Yaz – uşak lagerlerin vakıdı, neredä üürenicilär dinnenmäk yaz vakıdını var nicä ii uurda geçirsinnär. Bu yıl Kirsova küüyun dinnenmek bazası plannȇr açılmaa orak (iyul) ayında, haberledi yaşamak punktun başı Sergey Sapunjı. Ama hep o vakıt da kahırlanȇr, ani bu iş var nicä olmasın, çünkü paalar kalktılar üüsek uura hem da koşullar da lääzım uysunnar zamandaş standartlara görä. “Plana koyduk açmaa lageri orak ayında, ama paalar taa diil belli. Bizdä çalışȇrlar ii uzmannar,…

Lääzımnı koşullar sport ilerlemesi için

Kıpçak küüyündä  giriştiriler  bir sıra eni  proekt,  ki taa kaliteli olsun  insannarın yaşaması hem kasabanın  infrastrukturası. Maasuz eri kaplȇȇr sport proektleri.  Öla  eski futbol meydanın erindä peydalanacek  eni mini-futbol meydanı. İlerleder temayı süjet. Eni futbol meydanın düzmesi  proekti Kıpçak küüyündä yapılȇr erli primariyanın  hem «Kıpçak için» cümna kurumun yardımınnan.  Bu iş yapılȇr diaspora   evdä ilerleer programaya görä. O geçti konkursu da finaslanȇr Diaspora  bürosunnan MD hükümetin yardımınnan.  Mini- futbol meydanı pek lääzımnı  gençleri  hem sport uurunu erli uurda tutturmaa deyni, urguladı küüyün primarı Oleg  Garizan. Proektin  bütün bücetı kırdu 600 bin ley, angılarından 250 bin –  Moldova Hükümetindän grant, 100…

Dezgincä küüyündä açtılar gençlik merkezini

Dezgincä küüyundä gençlär için maasuz merkez açıldı. Onun yapılmasına erideki kuvetlär harcadılar 350  bin ley. Gençlär için merkezin yapılması başlamıştı taa geçän yılın bitkisindän o erdä, neresini belli etti primariya. Düzmäk işlerini  geçirildilär, neçinki yapının ne kapusu, ne dä pençeresi kaldı, şindi sä hepsi eniliklär zamandaş koşullara uyerlar, nışannadı Dezgincä küüyunün başı  Vasiliy Kapsamun. “Biz pek inanȇrız, ani bu merkez bizdä küüdä ii uurda çalışacek. Burayı katılacek gençlär 12 yaşından yükarı. Savaşacez, ani gençlär kabletsinnär ii fikirleri”, — söledi primar. Küü sovetin başı Stepan Bankov urguladı, ani sovet azaların çoyu kayıl oldular küüdä bölä bir kurum olsun, da tutturdular onun…