Koku zihirleer yaşamayı Yalpug derenin boyunda yaşayannarı

Yalpug derenin boyunda yaşayan  insannar  bitki vakıt duyȇrlar kötü kokuyu. O koku etişer bütün kasabaya da. Bu problemayı lääzım çözmää sayȇrlar  yaşayannar.

Ki  bu kokunun sebepini bulmaa biz danıştık Komrat primariyasına.Komrat kasabanın  primarı Sergey Anastasov söledi, ani kabaatlı bu durumda   ekonomika agentleri.

SERGEY ANASTASOV Komrat kasabasının primarı : — «Ceviz ayınında ,işleerlär  kurumnar, angıları gmıh yapȇrlar hem hepsi gider  Yalpug deresinä.Bän ileri dooru sayardım,ani pak suucaz akȇr,ama  bu diil dooru.Hepsi kirli sular giderlär Yalpug deresinä.Orada da bu cürer».

Bizim çekim grupamız gitti meyva hem zarzavat işlettirän zavoda da lafetti onun öndercisinnän.

SERGEY ÇİMPOEŞ meyva hem zarzavat işlettirän zavodun başı : — «Siz burada bulunȇrsınız da göreriz hem duyȇrız ,ani yok kötü koku.Biz işleriz kanonnara  görä Su-kanal ister,ki bendä iş durgutsun ,ki insannar baksınnar bana diil islä tarafından».

«Su-kanal» Muniţipal  kurumun  başı geldi  zavoda hem kararladı, ki  zavodta olmasın kolaylık kirli suları Yalpug deresinä akıtmaa.

TATYANA SLAVİOGLO «Su-kanal» muniţipal kurumun başı : — «Bizdä yok  annaşmak bu kurumnan,biz sayȇrız ani lääzım kapatmaa bu işi».

Meyva hem zarzavat işlettirän zavodun başı söledi,ani daava kurumuna  danışacek.Biz  kontrol edecez nicä  bu soruş  çözülecek.

 

 

 

 
Источник grt.md
175

İlgili statyalar

YALPUG DERENİN SINIRLARINI BELLİ EDECEKLÄR

Komrat muniţipiyanın primariyasında cümnä seslemekleri geçtilär,   bakıldı soruş baalı Yalpug deresinin sınırların belli edilmesinnän. Laf gidärdi ki Yalpug derenin orta erin sınırlarını Gavrilüka maalesindän Osvobojdenie maalesinädän taa uz yapmaa hem belli etmää  bu erleri nicä cümnä  varlıı. Yalpug derenin dolayında erlerin sınırların belli etmesi   proektın genel neeti — gözelletmää Yalpug derenin sınırlarını. Şindiki sınırlar kartada  yok,neçinki orada  taa  çoyu insannarın topraa. Teklif edildi bu erleri cümnä   varlıından çıkarmaa da bu takım doorutmaa sınırları. SERGEY ANASTASOV Komrat muniţipiyasının primarı: «Laf gider küçük   erlär  için, angıları Yalpug derenin yanında bulunȇr. Bütünnä Yalpug derenin  dolayı 15  ektardan zedä kurȇr. Onu biz cümnä varlıına…

Gaydar küüyünün yaşayannarın evlerindä başladı akmaa kirli su. Ne buna söledi primar?

Gaydar küüyündä kimi yaşayannar aalaşerlar, ani su vermak sistemasından diil kötü su akȇr. Nasıl bu problemayı çözer küüyün kuvetleri, hem da ne söleer insannar bu probema için , üürendi Oleg Duloglo. Gaydar küüyün kimi yaşayannarı söleerlar, ani onnara evä geler kirli su, onunnan yakışmêȇr yıkamaa, içmää da yok nicä. İnsannar annadêrlar, ani bu zoorladȇr onnarın yaşamasını. Kullanmaa ölä suyu yok nicä. «Yıkêrız çamaşırları da hiç açılmêrlar, okadar kirli o su. Ne içäsin, ne bişey, insannara deyni o diil islää».   «Pek kirli su, pek kokêr, onu içer bizim uşaklar. Biz o suyu içeriz, bizim organizmada da ondan o hastalıklar. Nesaydı…

Germaniyanın GIZ kurumu yardım verdi Komrat “Su kanal” kurumuna tehnikaylan

90-cı yılların çeketmesindän Germaniyanın GIZ kurumu Moldovada geliştirer bir sıra proektlarını üüretim, saalıı korumak, tabiatı bakmak hem klimat uurlarında. Geçennerdä GIZ yardım etti tehnikaylan Komrat “Su kanal” kurumuna. 9000 özel hem 400 üridik çorbacılıklarına “Su Kanal” muniţipal kurumu su verer.  Almaniyanın hükümetin hem GIZ kurumun proektinä görä Komrat “Su kanal”  kurumuna verildi uzaktan kontrol etmäk tertiplerini, neylän kolaylandı iş uuru, nışannadı “Su Kanal” kurumun  öndercisi  Tatyna Slavioglo. «GIZ  tarafından kablettik yardımı, tedarlıkları hem tehnikayı. Bu instrumetntlerin yardımınnan  taa kolay oldu artık kontrol etmää suyun uurunu pompalarda hem onun kalitesini”, — açıkladı Tatyna Slavioglo. Orgtehnika sa yardım edecek ilerletmää çalışannarın işini,…

Valkaneş gara dolayı var nicä susuz kalsın

Valkaneş kasabasının gara dolayında bir soruş çıktı, baalı su azalmasınan er altında. Bu üzerä 2 aydan sora bu dolayda var nicä hiç olmasın su. Erideki kuvetlär savaşȇrlar çözmää soruşu. Birkaç ayın içindä kuraktı, bu beterä erideki derelär hem göllär iisildilär. Nicä da yaşamak punktların çoyunda, burada da gidrologiya durumu kötü uura etişti, nışannadı kasabanın başı Viktor Petrioglu. VİKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasın primarı: “Kış zamanda da yoktu kaar, onuştan da kurudu, kimi erleri yayan geçmää var nicä. Şindiki vakıtta suylan zorluk büük yok, çünkü TİKA yaptıydı 4 kuyu, ama soruş var Valkaneş garasında”. Derelerin hem göllerin kurumasından kaarä, başka zorluk da…

Komratta Almaniyanın GIZ kurumun yardımınnan var nicä yapılsın taa iki büük proekt

Kıran ayın 8-dä  Komradın primariyasının çalışannarı  Almaniya agenstvosunun  Strong Buisness Comunity from Moldova (SBC)  proektin  azalarınnan buluştular. Laf gitti SBC proektin ikinci komponentin plana koyulmuş olayları için. Proektin  bu  komponenti  doorudulu  ilerletmää  Komrat kasabasını. Buluşmanın süresindä  SBC proektin temsilcileri bildirttilär kolaylıkları, angılarını  verecek proekt  Komradın ilerlemesi için. Proektin başı  Rudolf  Gref  nışannadı, ani onnar yardım edeceklär muniţıpal işçilerä hazırlamaa hem  finanslamaa iki  infrastruktura proektlerini. Bundan kaarä proektin azaları  üüredeceklär   proektlerin sırasını  plannamaa. » Neylän biz sizä  var  nicä  yardım edelim? Sizinnän bilä  belli edecez  en önemli  proektleri kasabanın ilerletmesi için. Biz birkaç  adım ileri bakȇrız. Diil sade  3-4  yıla, ama …