Kırlannar küüyü kutladı 98 yılını kurulmasından hem klisä yortusunu

Her yıl Ayozlu Pötr hem Pavel yortusunda Kırlannar (Kotovskoe) küüyün yaşayannarı kutlȇȇrlar klisä yortusunu. Hep bu gün kutlanılȇr küüyün kuruluş günü. Bu yıl Kırlannar küü 98 yılını tamannadı.

Kırlannar (Kotovskoe) küüyünün yaşayannarı  büük havezlän bekleerlär klisenin yortusunu hem da duyȇrlar, ani Ayozlar Pötr hem Pavel koruyȇrlar onnarı.

Kotovskoe küüyüdä klisä taşıyȇr Ayozların Pötr hem Pavel adını, angıları bütün dünnedä annatılar Allahın laflarını,  ilerlettillär hristiannıı. İkisi dä çektilär büük zeetleri din için, nedän dä öldülär bir yıl aşırı. Ayozlar olȇrlar bizä deyni örnek, çizgiledi boba Vasiliy.

«Ayozlar Pötr hem Pavel halizdän bizim klisenin kurucuları. Onnar çok zeet çektilär İisus Hristoz için, inan için, annattıllar dünnenin çoyu devletlerindä Allahın laflarını».

Kırlannar (Kotovskoe) küüyünün primarı Georgiy Palik kutladı küüyülüleri klisenin yortusunnan, nışannayıp, ani erli kuvetlär yapȇrlar hepsi lääzımnı koşulları insannar için.

Gagauziya Halk Topluşu deputatı Kırlannar (Kotovskoe) küüyüdän kutladı hepsi insannarı hem musaafirleri bu yortuylan, getirip aklısına yaşamak erin kurucularının birisini.

Yortulu duvalardan sora klisä gelenneri için hem dä musaafirlär için  kuruldu yortulu sofra.

Bu yıl Kırlannar (Kotovskoe) küüyü tamannȇȇr 98 yaşını, onda yaşȇȇr 950 kişi.
Источник grt.md
267

İlgili statyalar

Beşgöz küüyünün yaşayanarı klisä kurbanında: “Küüdä hepsi islää, var nicä yaşamaa”

Orak  ayın 12 -dä Beşgöz  küüyün  yaşayannarı klisä kurbanını nışannadılar. Nicä diişildi  küü,  hem  yortunun  önemliini  küüyün  yaşayannarından  üürendi korrespondentımız Oleg Duloglo. Beşgöz küü kuruldu 1811 yılda. Gözäl  bir küü,  kendi  adetlerinnän   anılȇr.  Klisä kurbanını Beşgöz  küüyünün  yaşayannarı  bakêrlar  orak    ayın  12-dä,  Ayozlu Pötr  hem Pavel günündä.  Yortu  çeketti  sabaalen  liturgiyadan. Klisenin popazı Boba Pötr  danıştı  insannara  Allaha inansınnar. «Her  bir  gün,  her  bir  insane kendi ruhunda  götürer  bir  güreş  esabı. Güreş  iilin hem  prostluun  arasında. Umutlanêrım, ani  Allahın  yardımınnan,  Kruçayı, ani  Allahtan  bizä  verili, biz  hepsimiz   geçirecez». Kutlamaa Beşgöz küüyün yaşayannarını klisenin kurbanınnan hem küüyün  gününnän  geldi  Gagaziya Halk…

Ayozlu Nikolay günündä Baurçuda yaşayannar kutladılar küüyün 210 yıldönümünü

Çiçek ayın  22-dä Baurçu küüyün yaşayannarı  klisä kurbanını  nışannadılar. Nicä  diişildi  küü insannarın  bakışına görä, üürendi  Oleg Duloglo. Baurçu  küü   kuruldu 1812  yılda,  Lunguţa  derenin yakınnarında. Bu gözäl  bir küü, neredä  yaşayannar  koruyȇrlar  hem ilerlederlär kendi  adetlerini. Klisä kurbanını  Baurçu küüyün  yaşayannarı  bakêrlar  çiçek  ayın  22-dä,  Ayozlu Nikolayın  günündä.  Onnar nışannadılar,  ani  küü  ii tarafa  diişildi.  Insannar, küü kuvetleri, hepsi barabar bunun için  çalışȇrlar. «Bizim  küüdä çok gözäl  yollar yapıldı, çok  aaç  dikildi, bütün  klisedä  düzmäk  işleri oldu».   «Sevinmelik  olsun  gençlerä dä, uşaklar  hepsi  gitti. Ne işlemää, ne kazanmaa, hepsi kahırlanêr, bu iki yılda  hepsi  diişildi».   «Hepsini  kutlêȇrım,…

Dezgincä kutladı 210 yıldönümünü

Troiţa yortusunda Dezgincä küüyü klise kurbanını nışannanȇr. Bu küü 210-cu yıldönümünü nışannȇȇr. Dezgincä küüyüdä bu yortu günündä iki kiyat tanıyıldı. Onnarın birisini küüyün klise istoriyası için yazdı protoierey Vasiliy hem Alexandru Kırga.  Kiyat üç dilindä yazıldi. « Var pek çok kiyat, klisenin adalıklar. Çok bu işlerin arasnda biz bulmadık. Ama var birkaç kiyat, angısı var Moldovanın naţional muzeyindä. O yazıldı kirez ayın 19-da 1906 altıncı yilda», — açıkladı  Boba Vasiliy. Taa bir tanıdılmış kiyat annadȇr Büük Vatan cengindä Dezgincä küüyünün yaşayannarın pay alannarı için. Onun avtoru Pötr Sırbu. Dezginca küüyüdä çok işlär yapıldı kultura, soţial hem infrastruktura uurunda. Bu  küüdä…

Kongazçık kutladı küüyün 101 yıldönümünü hem klisä kurbanını

Kongazçık küüyün yaşayannarı hem musaafirlär nışannadılar klisä kurbanını. Hep o günü tamannandı 101 yıl küüyün kurulmasından. Kongazçık küüyü nışannȇȇr kendi kurbanını hederlez ayın 22-ndä Ayozlu Nikolayın günündä. 22 yılın süresindä  bu kliseyi düzer ay boba Nikolay. O danıştı küüyün yaşayannarına hem musaafirlerä  kutlamaklarlan. «Hepsicini kutlȇȇrım büünkü gününnän —Ayoz Nikolay gününnän, kurbannan. Allah ii sözlesin! Allah ilerlesin! Allah ii sözlesin Ayozun kulanın üzündän hepsiciimizi bizi», — söledi boba Nikolay. Bu gözäl gündä küüyün yaşayannarına danıştı küüyün primarı Dmitriy İkizli hem  yaşayannar. «Bizim insannara bän adanȇrım saalık ,ayleylerdä olsun kismet hem dünnedä olsun mir», — söledi primar.   «Bizim insannara bän adȇȇrım…

Çiftçilik soruşlarında Halk Topluşun komisiyası geçirdi oturuşunu Kırlannar küüyündä

Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Çiftçilik bölümündä büünkü durumu üürenmää deyni komisiya dolaştı Kırlannar küüyündä bulunan bir çiftçi çorbacılıını, haberler Halk Topluşun presa izmeti. «Cotov Agro» çorbacılıın başı Saveliy Radov annattı damna sistemanın iilikleri için başçalara deyni, ne onun bakışına görä pek aktual bakarak bölgemizin klimat özelliklerinä. Çorbacılıkta tepliţalar, başçalar hem baalar sulanerlar damna sistemasından. Su her zaman olsun deyni yapıldı suyu toplayan rezervuar. Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Foto: Gagauzianın Halk Topluşu Komisiya plannadı bölä buluşmakları yapmaa Gagauziyanın herbir dolayında, deyni annamaa ne durumda bulunȇrlar çiftçilär büün. Gözä alınacȇklar ilkin küçük çorbacılıklar, angılarında…