Kıpçak küüyün yaşaması gençlerin bakışınnan toplu erideki foto okulun kolekţiyasında

Kıpçak küüdä uşaklar savaşêrlar göstermää fotolarında kendi bakışını bu dünneyä, gagauz halkın yaşamasını. En gözäl patretleri var nica görmää üürenicileri albomlarında fotoşkolada, angısı çalışêr Kıpçak küüyün klisesindä.

Kıpçak  küüyüdä gençlär koruyȇrlar kendi istoriyasını, savaşêrlar  göstermää  onu  fotolarda. Kıpçak  küüyün  fotoşkolasında, angısı klisedä çalışȇr,  var  niça  görmää  çok foto , neredä gösterili küüyün, insannarın  yaşaması.

«Bän beenerim  çıkarmaa  patredä, bän  isteerim  üürenmää  çıkarmaa  partredä. Benim dädumda  var büük  aylä, bän  isterim  büüdüynän çıkarmaa  onnarı partredä, koymaa bir alboma  onnarı. Sora  kendi uşaklarıma  göstermää, ani  bizdä  büük  ayläydi», — paylaştı fotoşkolasının üürenicisi Elena  Tataroglo.

 

«Biz bu uura geldik büün bakmaa nicä  biz dooru yaptık patretleri. Bän burayı pek beenerim gelmää, pek  sevinerim  ani kablettilär beni», — söledi taa bir başlayan genç fotografçı Tatyana Tataroglo.

Uroklar fotostudiyada geçerlär hergün Kıpçak küüyün klisesindä. Uşaklar üürenerlär dooru hem  gözäl fotoları yapmaa.

«Şindiki vakıtta küçük uşaklar da biler foto yapmaa. Ama çoyu bilmeer  video hem foto  kurallara görä  çıkarmaa. Bizim  kurs üüreder  uşakları  dooru hem  gözäl  bunu yapmaa, göstermää  kendi  bakışını bu dünneyä  fotolarda. Uşaklar  üürenerlär hem tehnika becermeklerinä,  hem da  kompoziţiyayı  açıklȇȇrız», — söledi fotoşkolanın üürenicisi Vitaliy Dragan.

Uşaklar  annadêrlar, ani bu  kurslarda onnar  oldular  nicä  bir aylä, eni dostları  buldular. Var  ölä da uşaklar, kim  üürendiynän, isteer  kendi aylesinä  fotoları yapmaa.

«İlk gündän taa  geldikça  burayı, biz üüreneriz  çıkarmaa  partredä. Ondan kaarä, biz bulduk  bırada  kendimizä eni dost, angılarınnan savaşêrız barabar yaşamaa, birliktä, olmasın baarışmaklık bizim  aramızda», — söleer fotoşkolanın üürenicisi Darya Angelçeva.

 

«Bän  beenerim  gelmää burayı, bırada  bizi üürederlär nicä  dooru  çıkarmaa  partredä. İsteerim  sölemää saa olsun  bizim üüredicilär, ani üürederlär bizi çıkarmaa  partredä dooru», — annattı fotoşkolanın üürenicisi Marina  Orlioglo.

Kıpçak  küüyün  fotostudiyası çalışêr  2014-yıldan. Kurslara şindi geler  20 uşak, angıları  payedili  3 gruppaya  yaşlara görä . Başardıynan  üürenmeyi,  hepsi  uşaklar  kabledeceklär sertifikatları.
Источник grt.md
248

İlgili statyalar

17 09 21 KİPÇAKTA PROBLEMA UŞAK BAŞÇALARINNAN ÇÖZÜLMEER

Kipçak küüyündä üç ay işlämêêrlär uşak başçaları. Küüyün primarı sayêr, ani problema baalı para etmemezliinnän, küü Gagauziyanın büdjetından iisik sayıda para kabletti. Kıpçak  küüyündä  çözülmer  problema uşak başçalarinnan.  Üç ay  onnar kapalı. Kıpçak küüyün primariyası sayêr, ani büdjeta  görä, angısı  kabledildi bu yıl mayın  7-dä, Kıpçak   küüyün  uşak başçaları kabletmedilär  2 million  294 bin ley.  Ceviz ayın 16-da  Kıpçak  küüyün öndercilii topladı uşak başçaların işçilerini hem uşakların analarını -bobalarını toplantıya. Kıpçak  küüyün primarı Oleg  Garizan açikladı umudunu, ani  problema  tezdä  çözüleçek, da uşak başçaları açılacêklar . Toplantıya katıldılar Gagaziyanın Üretim, ekonomika hem düzüntücülük  bakannıkların başları deyni bu problemanın çözülmesini barabar…

Kıpçakta yapılan daa sıraları eniletmäk işlär şüpelendirdilär küüyün yaşayannarını   

Kıpçak küüyündä yol boyunda daa sıralarını enilederlär. Bununnan diil kayıl kimi yaşayannar.  Küü aksakalları soveti yazdı danışmayı Gagaziya ekoogiya inspekţiyasına.  Şindi bu kurum durumu aaraştırȇr.  2020 yılda Kıpçak küüyün primariyası başladı proektı, angısına görä daalar Kıpçak küüyündä enilenerlär. Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatı hem kimi yaşayannar   isteerlär annamaa, kanona görä mi bu iş yapılȇr. ULYAN KOPUŞU, Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatın öndercisi: «Aksakalların nasaatı danıştı ekologiya inspekţiyasına, da büünkü gün inspekţiya geldi bizim   küüyä bizim soruşu çözmä deyni. Onuştan biz geldik burayı». VADİM FUÇEDJI, Kıpçak küüyün yaşayanı: «Bu soruşu kaldırdım bän, niçä insan, angısı yaşȇr küüdä, çalışêrım kolhozda ürist. Bu informaţiyayı bän…

Komrat teatrusu şaştırdı Kıpçak küüyün küçük yaşayannarını spektaklisinnän

Saveliy Kösä adına Komrat muzıka-drama teatrusu gösterdi Kıpçak küüyün uşaklarına   spektakliyi.  Onnar havezlän hem büük sevinmeliklän geldilär bakmaa masalı. Teatr Kıpçak küüyündä uşaklara gösterdi «Altın koyuncuk hem ii çoban» masalı gagauz dilindä gösterildi. Pandemiya vakıdında yoktu nicä yapmaa büük topluşları, uşaklar özledilär bölä  kultura olaylarını. Küçük siiredicilär paylaştılar kendi emoțiyalarınnan. «Bän pek beendim masalı». «Bän beendim çobanı, çok beendim masalı». «Biz pek beendik bu masalı, pek isläydi». «Bän beendim masalı». Teatrunun aktörları  sevinerlär,  ani onnarda  genä var  kolaylık  sevindirmää siiredicileri.  Onnar annattılar, nеyä üüreder  bu masal. «En önemli, neyä  üüreder bu masal, ani  iilik hep  üsteleer fenalıı. Bu masalı biz …

Gagauziyada olimpiadalar  tarayannarı ödüllendilär

Devlet hem dolay olimpiadalarında bu yıl pay aldılar 1,5 bin üürenicidän zeedä bütün Gagauziyadan.  Tarayannarı ödülledilär Komrat kasabasının kultura evindä. Respublika olimpiadalarında pay aldılar 234 üürenici, onnarın 42-si üüsek bilgileri gösterdilär. Dolay olimpiadalarında da 865 üünenicidän 280-ni ödül kabletilär. Üürenicilerin kimisi pay aldılar birkaç olimpiadada birdän. Bu iş engel etmedi onnara üüsek bilgileri göstermää dä ödül erlerini kazanmaa. “Pek sevinerim bu sţenada bulunmaa. Yoktu umudum, ani bukadar çok er kazanacam. Şükür ederm üüredicilerimi ani beni inandılar”, — söledi Çadır-Lunga kasabasının M.Guboglo adına liţeyin üürenicisi Evgeniy Lülenov.   “Şükür ederim bu yortu için. Şükür ederim üüredicimi, angısı inandı hem hazırladı beni…

Dinnenmäk yaşta bulunan insannara deyni

Kıpçak küüyün primariyası küüyün yaşta bulunan insannarın sovedınnän barabar,  küüyün pensionerlarına yaptılar Sokol lagerindä dinnenmäk smenasını. Onnarda var kolaylık ii dinnenmä, kuvetlenmä. Temayı ilerleder, bizim korrespondentimiz. Sokol lagerindä dinnenärkänä,  ihtär   insannar    pay aldılar meraklı  programmada  onnarın   yaşlarına   görä.  Yapıldı  yarışmak, viktorina ,   her  avşam   geçärdi  diskoteka,  neradä ötardi   ilerki  türkülär . Ihtär  insannar   sevinerlär,  ani  onnarı  unutmȇrlar ,  yardım   ederlär  onnara. — «Pek  islä,  şükür   Allaha,    ani  bän  burayı   düştüm , lääzımdı  başka yıllarda  geliim.  Pek  islä  doyurerlar   bizi,  saa olsun  hepsi   kim  yardım   etti  bu  işi  yapmaa, Allaa  versin   hepsinä  saalık». — «Bölä  bir  kolaylık   yapêrlar  bu  insannara , …