Gagauziyada olimpiadalar  tarayannarı ödüllendilär

Devlet hem dolay olimpiadalarında bu yıl pay aldılar 1,5 bin üürenicidän zeedä bütün Gagauziyadan.  Tarayannarı ödülledilär Komrat kasabasının kultura evindä.

Respublika olimpiadalarında pay aldılar 234 üürenici, onnarın 42-si üüsek bilgileri gösterdilär. Dolay olimpiadalarında da 865 üünenicidän 280-ni ödül kabletilär.

Üürenicilerin kimisi pay aldılar birkaç olimpiadada birdän. Bu iş engel etmedi onnara üüsek bilgileri göstermää dä ödül erlerini kazanmaa.

“Pek sevinerim bu sţenada bulunmaa. Yoktu umudum, ani bukadar çok er kazanacam. Şükür ederm üüredicilerimi ani beni inandılar”, — söledi Çadır-Lunga kasabasının M.Guboglo adına liţeyin üürenicisi Evgeniy Lülenov.

 

“Şükür ederim bu yortu için. Şükür ederim üüredicimi, angısı inandı hem hazırladı beni olimpiadalara”, — söledi  Kıpçak küüyünün B.Yanakoglo  liţeyin üürenicisi Nikolay Galaţan.

Gagauz dili hem literaturası olimpiadasında ödül erlerin taa çoyunu kazandılar Tülüküüyünün S.Ekonomov adına liţeyin üürenicileri.

“Bu yıl üç 1-ci hem bir dä 2-ci er respublikada, hem üç 1-ci er bir dä 3-cü regionda. Bravo uşaklara. Onnar çok kuvet koyȇrlar hem büük havezlän üürenerlär Ana dilini. Bän bununnan çok hoşluyum”, — söledi  Tülüküüyünün S.Ekonomov adına liţeyin gagauz dili hem literaturası üüredicisi Anna Uzun.

 

“Sayȇrım, ani hepsi uşaklar lääzım ii bilsinnär kendi Ana dilini. Biz dä ileeri dooru savaşacez terbietmää bu sevgiyi kendi uşaklarımızda”, — söledi  Tülüküüyünün S.Ekonomov adına liţeyin üürenicisi İrina Zirin.

 

“Çok sevinerim, ani büün burada bulunȇrız  hem alȇrız hepsi baaşışları, saa olsun üüredicimiz. O bizi hazırladı”, — söledi  Tülüküüyünün S.Ekonomov adına liţeyin üürenicisi Viktoriya Uzun.

 

“Çok mutluyum bulunmaa büünkü ţeremoniyada.  Hodullanȇrım Ana dilimnän hem gün-gündän taa çok üürenmää onu savaşȇrım”, — paylaştı hep bu liţeyin üürenicisi Aleksandr Kolesnikov.

 

“İsteerim şükür etmää üüredicilerimi, onnar kendi inanınnan bana yolu açtılar”, — sçledi  Çeşmäküüyünün liţeyin  üürenicisi Viktoriya Belekçi.

 

“Bizim liţeyimizdä var çok akllı uşaklar, aarif uşaklar. Saa olsun üüredicim.  İsteerim sölemää, ani gagauz duudum gagauz da ölecam”, — nışannadı Tülüküüyünün S.Ekonomov adına liţeyin üürenicisi Anastasiya Popova.

Olimpiadalın pay alannarın saysı yıl-yıldan zeedelener, nışanndı Gagauziya üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva.

“Bu salonda okadar çok uşak büün var, onnar bizim gururumuz. Pek sevindirer, ani pandemiya belli olmadı uşakların bilgilär uurunda, da onnar gösterdilär pek üüsek başarıları. Bu yıl seftä geçti başlankı klaslarda da olimpiadalar. Uşaklar bu işi pek sevdilär. Büük meraklıklan bu yıl uşaklarımız pay aldılar intelektual oyunnarında da. Bu oyunnar okadar meraklı, ani herbir küü şansora katılȇr onnara”, — açıkladı Natalya Kristeva.

Tarayannarı kutladı Gagauziya başkanı İrina Vlah. O açıkladı kendi umudunu, ani bu uşaklar gelecektä ayıraceklar ölä zanaatları, angılarınnan kaldıraceklar avtonomiyanın uurunu üüseklää.

“Sizin başarılarınız vererlär bizä inan bizim gözäl gleceemizä. Bän sizä “Çempion” deerim, hem inanȇrım, ani çempionnarın sayısı azalmayacek”, — söledi başkan.

Olimpiadaların pay alannarı kablettilär diplomnarı hem para baaşışlarını.

Preview: İrina Vlahın facebook sayfasından
Источник grt.md
426

İlgili statyalar

 “Girginnik şkolasının” pay alannarı: “Üürendik faydalı işlerä hem nicä kendimizi eldä tutmaa”

İki günün süresindä Gagauziyanın liţeylerinin 120 üürencisi kablettilär bilgileri nicä ilk mediţina yardımını vermää, yol razgelmeleri olaylarında yaşayannara yardım etmää.   Bunnardan kaarä geçirildilär sport yarışmakları hem intelektual konkursları da. Girginnik şkolasını geçirdilär “Olimpieţ” dinnenmäk lagerindä. Uşaklara gösterildi hem annadıldı nesoy lääzım götürmää kendini türlü hatalı olaylarda. Bundan kaarä uşakların oldu kolaylıkları zanaatlanmaa sportlan da. “Burada uşaklar kablettilär pek lääzımnı bilgileri. Uşaklara deyni bu iş pek meraklı oldu”, — söledi Gagauziya gençlik hem sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo. Çıkışlara görä ilk er verildi Kıpçak küüyünün Baranovskiy adına liţeyin üürenicilerinä. Onnar kablettilär başkan baaşışını 3 bin ley. İkinci eri kazandı Gaydarci adına…

Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä. Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için. “Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.   “Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok. …

Dm.Karaçoban adına liţeyin üürenicileri bir günä üüredici oldular

Komrat kasabasının  D.Karaçoban adına liţeyin üürenicilerinä verildi kolaylk bütün gün geçirmää urokları üüredicilerin erinä. Bölä iniţiativaylan çıktılar okulun büük klasların üürenicileri. Bu günün baş neeti topluydu onda, ani vermää kolaylık üürenicilerä duymaa üüredicilik işin cuvapçılıını hem taa annayışlı üüredicilerä dooru kendilerini götürmää.  YANA, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän pek sevdim bölä dersleri, onnar vererlär bizä kolaylık ilerletmää bilgilerimizi. Yardım ederlär bizä annamaa üüredici zanaatını derindän». Büük klasların üürenicileri büük dikkatlıklan kendilerini üüredicilik uurunda denedilär. Çoyu, sevip urokları geçirmää, gelecektä bu zanaatlan balamaa kendilerini isteerlär. ALEKSANDRA KARAYANİ, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän denedim kendimi büün…

Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı. Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar. “Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin…

Çadır-Lungada M. Guboglo adına liţey 30 yıldönümünü kutladı

Kasım ayın 26 — da Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi nışannadı 30 yıldönümünü.  Üüretim kurumun üürenicileri  hem  üüredicileri  hazırladılar  yortulu  programasını. Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi Gagaziyanın  üüretim  kurumnarın arasında hep en iilerindän biri sayılêr. Liţeyin üüredicilerin hem işçilerin profesional uuru üüsek,  üürenicilär her keret  üüsek  erleri  alêrlar regional hem respublika olimpiyadalarında. Üüredicilär üürenicilärlän hem bu liţeyi bitirennärnän bilä kutladılar kendi paalı liţeyin 30 –cu yıldönümünü. «Liţey — o bizim evimiz,  angısını  biz  düzdük  bilä. Bilä  üürenicilärnän, bilä  üüredicilärlän, bilä  analarlan — bobalarlan, bilä  musaafirlärnän,  agıları  büün  bizimnän  bilä. Hepsi koydu  kendi payını  bu düzülmeyä, biz …