Komrat teatrusu şaştırdı Kıpçak küüyün küçük yaşayannarını spektaklisinnän

Saveliy Kösä adına Komrat muzıka-drama teatrusu gösterdi Kıpçak küüyün uşaklarına   spektakliyi.  Onnar havezlän hem büük sevinmeliklän geldilär bakmaa masalı.

Teatr Kıpçak küüyündä uşaklara gösterdi «Altın koyuncuk hem ii çoban» masalı gagauz dilindä gösterildi. Pandemiya vakıdında yoktu nicä yapmaa büük topluşları, uşaklar özledilär bölä  kultura olaylarını. Küçük siiredicilär paylaştılar kendi emoțiyalarınnan.

«Bän pek beendim masalı».

«Bän beendim çobanı, çok beendim masalı».

«Biz pek beendik bu masalı, pek isläydi».

«Bän beendim masalı».

Teatrunun aktörları  sevinerlär,  ani onnarda  genä var  kolaylık  sevindirmää siiredicileri.  Onnar annattılar, nеyä üüreder  bu masal.

«En önemli, neyä  üüreder bu masal, ani  iilik hep  üsteleer fenalıı. Bu masalı biz  gösterdik  üç  küüdä. Umut ederiz, ani hepsi olacek  islä,  da gösterecez bütün avtonomiyada bu masalı», — soledi teatrunun oyuncusu Sergey Arnaut.

 

«Biz onu getirdik hepsi küçük yaşayannara, Kıpçak küüyündän hepsi uşaklara. Bu masal üüreder hepsi yaşayannarı iilik için, da o söleer, ani her zaman iilik enseer fenalıı», — söledi teatrunun oyuncusu Marina Manjul.

Tearunun öndercisi Denis Pıntä söledi, ani hazırlanêr spektaklilär, masallar, teatru enidän  başlêr işlemää insane deyni.

«Hepsi geçti pek islä, uşaklar  masalı pek beendilär.  Pandemiya zamanında çıkmadık sţenaya ,ama şindi  başladık işlemää . Uşaklar  çıkarkana  sölärdilär  gelelim taa sık. Yakın vakıtta  düşüneriz, ani  bütün Gagaziyada   gösterecez spektaklileri  hem masalları», — açıkladı S. Kösä adına Komrat teatrusunun öndercisi Denis Pintä

Yaza Komrat teatrusu hazırlêr masalları hem spektaklileri nicä küçüklerä, hep ölä büüklerä dä.
Источник grt.md
233

İlgili statyalar

«Rus masalı» akţiyasına görä Komradın küçük yaşayannarına gösterildi spektakli

Komrat kasabasının kultura evindä  “Russkaya skazka” (Rus masalı) akţiyasının çerçevesindä  Eni Yıla karşı “Bremenskie muzıkantı” spektaklisi gösterildi. Gösteriya 500 –dän zeedä uşak geldi. Eni yıl akţiyası “Russkaya skazka” Komrat kasabasının uşaklarına rus kukla teatrusu  “Bremenskie muzıkantı” spektaklisininnän geldi. Büü – küçüü gösteridän sora paylaştılar duygularınnan “Uşaklara deyni pek gözäl yortu, biz bekledik bu günü”. “Hepsi uşaklar sevdilär bu yortuyu . Hepsi uşaklar isteerim olsunnar kısmetli hem saalıklı”.  “Yortu pek meraklıydı, saa olsunnar onnar, kim düşünmüş geçirmää bu yortuyu”. “Bän pek beendim, pek gözäl yapmışlar. Hepsi uşaklara saalık”. Bu yortu gerçeklendi Moldovada Russiya devletin büük elçiliin, Rusiya Kultura hem Bilim merkezin,…

Komrat Kultura evi kutladı uşakları hazırlayıp onnara türlü meraklı olayları

Komrat Kultura evi, Muzika-dramatika teatrusu hem primariya geçirdilär Uşakları korumak yortusunu. Kultura evin önündä uşaklara deyni hazırladılar batutları, agvagrim hem konkurslar geçirildi.   Yortu, angısı adalıydi Uşakları korumak gününä, başladı Kultura evin önündä konkurslardan hem resimnerdän asfalt üzündä. Uşaklar paylaştılar en ii duygularlan.  “Biz hazırlȇȇrız yortuyu devletin hem kasabanın en sevgili yaşayannarımıza deyni. Çalışȇrız, ki uşaklar tutsunnar bu günü aklılarında. Ko onnar olsunnar en kısmetli”.   “Büün bizim yortumuz, biz hazırladık uşaklara konkursları, ki onnar dinnensinnär”. Kultura evin başı Marina Manjul nışannadı, ani kirez ayın biri uşaklara deyni en  şen yortu, onu hepsi büük istemeklän bekleerlär. “Bu gün biz kutlȇȇrız…

Teatr günüdä Gagauz Milli Teatrusu gösterdi kendi ilk spektaklisini

Dionis Tanasoglu adına Gagauz Milli Teatrusu gösterdi «Oglan hem Länka» piyesasını Teatr günündä. Nica kablettilär piyesayı siiredicilär, Oleg Duloglonun materialında. Mart ayın 27 -dä Teatr günündä Dionis Tanasoglu adına Gagauz Milli teatrusunun «Oglan  hem  Länka » pyesası sevindirdi hepsi siiredicileri. Nicä nışannadı teatrunun öndercisi Mihail Konstantinov, piyesa «Oglan  hem Länka» kuruldu 1997 yılda Gagauz Milli teatrusununnan bilä. «Bu spektakliynän açıldı Gagauz Milli teatrusunun perdesi. Bu yıl biz koyduk neetimizä bu spektakliyi enidän koymaa da göstermää siirediciyä maasuz Halklararası  teatr günündä. Bununnan bilä bu neetimiz baalı raametli Dionis Tanasoglunun 100 yaşına, angısının adını teatrumuz taşıyer», — söledi Mihail Konstantinov. Pandemiya süresindä…

Kipçakta küçük yaşayannara Uşakları  korumak  günündä yaptılar türlü olayları

Uşakları  Korumak  gününä  Kıpçak  küüyündä  kuruldu  türlü  şen programmalar. Uşaklar  kablettilär  unudulmaz emoţiyaları. Uşakların  yortulu  günündä  bulundu  bizim korrespondentımız  Oleg Duloglo. Uşakları korumak gününü beener hem bekleer  herbir  uşak, bu  gün  hepsi onnarın  yanında, bütün sevgi onnara. Uşakların içi doluydu duygularlan, şenniklän, sevgiylän.  «Bän çok sevindim, ani çeketti  bölä olay. Bän pek beendim  oyunu, ani çatıynan döndürmää. Beenerim, ani hepsi kayıl oldu atlamaa,  bän pek sevindim bu olaya».   «Bu gün hepsi lääzım  korusun uşakları. Burada türlü olaylar geçer. Mamular lääzım  büün  hepsini  bizä braksınnar, neçinki bu bizim  günümüz. Bän pek  beenerim kendi anamı hem bobamı».   «Pek şenim, pek beendim …

D.Tanasoglu adına gagauz milli teatrusu kendi 25-ci yıldönümünä gösterdi eni spektakliyi

D.Tanasoglu adına gagauz milli teatrusu 25-ci yıldönümünü nışannȇȇr. Bu yortuya karşı teatrunun aktörları sţenaya Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun “Uzun kervan” romanına görä “Uzieyälet. Son düüş” spektaklisinnän çıktılar. Spektaklinin premyerasında bulundu bizim televizion grupamız da. 2022-cı yıl Gagauziyanın Bakannık  komitetin kararına görä Dionis Tanasogluya adandı. Bu gözäl olaya gagauz milli teatrusu bütün yıl  kendi işini  baaladı.  Dionis Tanasoglunun “Uzun kervan” romanına görä “Uzieyälet. Son düüş”  spektaklisini Gagauziyanın yaşayannarı özel duygularlan hem alkışlarlan karşıladılar. “Teatro hem incäzanaat insanın yaşamasında büük rolü kaplȇȇr. Dionis Tanasogluyu bu yıl gözäl andı gagauzlar, okullar, kultura merkezleri. Teatru da, hakına, gözäl geçirdi iki sezonunu da. Biz siyrettik “Oglan…