İlkyaz – suuklamak hastalıkların zamanı. Doktorun nasaatları, nicä korunmaa

İlkyaz – suuklamak hastalıkların zamanı. Doktorun nasaatları, nicä korunmaa

Bakmayarak ona, ani ilkyazın olȇr taa sıcak, hep okadar bu vakıtta insan en sık sıra hastalanȇr suuklamak dertlerinnän.Nasıl koorunmaa, üürendi Zinaida Efremova.

Hava diişincä ilkyazın insan başlȇr suuklamaa. Üsürmek, buvaz acıması, ansırmak – hepsi bunnar suuklamakların nışannarı. Kıştan sora, açan güüdä yufkalandı, kolay kapmaa bu hastalıkları. Ama koorunmaa onnardan deyni, lääzım birkaç önemli kural tutmaa, nışannadı aylä doktoru Viktor Nägu.

“Pek kalın hem pek incä olmaz giinmää, ki, ne terlemää, ne da üşümää. Yayan gezmää da lääzım taa çok — bu faydalı saalık için, kan taa islää örüyer, da immunitet güçlener”, — söledi doktor.

Lääzım sık imää meyva hem zarzavat, suan hem sarmısak. Taa az tatlı imekleri imää, urguladı doktor.

“Açan biz iyeriz çok tatlı: bomboni, şokolat,tort, çay, ozman leykoţitlar – kanın biyaz kletkaları insanın kanında biter kuvetleri kendi işini yapmaa”, — açıkladı Viktor Nägu.

Taa sık sıra dışarda gezinmää lääzım, fizkultura yapmaa, verdi nasaat doktor. Önemli taa içmaa çok su.

“Sabaalen kalktıynan lääzım içmää su, paklamaa katıyı hem barsakları hem sulandırmaa kanı – bundan imunitet kalkȇr”, — söledi doktor.

Hastalandıynan gripplan yada respirator infekţiyasını kaptıynan lääzım vakıdı kaybetmedään doktora daanışmaa, deyni maasuz ilaçlanmayı kabletmää. Ama antibiotik ilaçlarını da pek çok olmaz kullanmaa, nışannadı Viktor Nägu.

“İnsanda çoyunda var tabeet: biraz üsürdü, biraz ansırdı – tez antibiotik içerlär. Bu diil dooru. Esap aldım, ani kim te o analar,angıları taa az bu ilaçlardan uşaklara verdilär, onnar taa az suuklȇrlar. Bir taraftan yardım eder bu ilaçlar, öbür taraftan da adamı öldürer. Sade doktor var nicä yazsın bölä işleri, kednibaşına olmaz içmää”, — urguladı aylä doktoru Viktor Nägu.

Doktor taa nasaat verdi stresstan sakınmaa, çünkü o insanın bütün saalıını yufkaladȇr.

Hepsi kurallardan kaarä, aktual kalȇr gigienanın tutması, angısı yardım eder koorunmaa türlü viruslardan hem koorumaa saalıı.
Источник grt.md
358

İlgili statyalar

Doktorun borcu – ilaçlamaa insannarı . Dmitriy Kapsamunun zanaat yolu.

Gagauziyadan  doktor -neyrohirurg Dmitriy  Kapsamun 4 yıl geeri  başladı bu zanaatta Komratta çalışmaa. Şindiki zaman o nevrologiya hem neyrohirurgiya institutunda  çalışȇr. Dmitriy annattı neçin ayırdı  bu zanaatı, nesoy  başarılı  operaţıyaları  geçirer, nicä  insanı aya kaldırȇr. Girärkänä nevrologiya hem neyrohirurgiya institutuna yok nicä  esap almamaa gülär  üzlü  hem yaşamaya sevinän doktoru  Dmitriy Kapsamunu. O neyrohirurg. Duudu  Gagauziyada. Dmitriy üürendi  ilkin Çadırda  sora gitti  Türkiyaya  kaaviletmää  kendi  bilgilerini. DMİTRİY  KAPSAMUN doktor-neyrohirurg : — » Bän  pek istärdim doktor  olmaa. Çok savaştım, çıkışlar  belli.Bu  pek  incä  iş. Bir  kerettän  hepsi  olmadı. Brakardım ,genä  çekedärdim. Zordu  yolum». Zanaat  yolunu Dmitriy Kapsamun 2018-ci  yılda  Komratta…

Aylä dokoru: Aşılanmak en ii korunmak salgından

Moldovada başladı salgından aşılamak kampaniyası. Vakţına pay edildi saalık merkezlerinä, aşılanmaa isteyennär var nicä onu kabletsinnär. Bizim çekim gruppamız üürendi, nekadar vakţına var  Komratta, hem  isteer mi  insannar  onu koymaa. Salgınnan hastalanmamaa deyni  bu  kışın Komrat saalık merkezi 1 110  vakţına kabletti.Gagauziyanın yaşayanının taa çoyu  koydurȇr aşı. Onnar sayȇrlar, ani nakol yardım edecek  salgını  taa ilin  geçirmää. «Bän sayȇrım,ani  aşılanmaa lääzım. Açan  hastalandım Covidlan inandım, ani  vakţına yardım eder.  Bän her yıl  kışın aşılanȇrım. Taa hızlı  iileşerim».   «Elbet ki, aşılanȇrız kocamnnan. Bu  yıl  taa etiştirmedik, ama dedilär, ani  artık yakışarmış». Ama var te o insannar da, kim inanmȇȇrlar vakţınaya.…

“Yardımcılarımız – bizim ellerimiz hem kanatlarımız”. Doktorlar kendi kollegalar için onnarın günündä

Her yıl Hederlez ayın 12 – dä нalklararası doktorların yardımcıları profesional günü. Bizim korrespondentımız İrina Karaman üürendi zanaatın önemliyni hem özellerini. Doktorların yardımcıları –bu o uzmannar, angıları başardılar başlankı mediţina uurunu hem yapȇrlar o işleri, angılarını sölerlär onnara doktorlar, yardım etmää deyni  hasta insannara. «Doktorların yardımcıları hazırlȇȇrlar  hasta insannarı güüdä hem hal tarafından yapılacak proţeduralara», — açıkladı  travmatolog-ortoped İvan Stançu.   «Doktorların yardımcıları – bu aylä doktorların komandası. Onnar bizim ellerimiz hem kanatlarımız. Uzmannarın çalışması pek önemli», — söledi aylä doktoru Lübov Bargan. Doktorların yardımcıları sayılȇrlar devletin saalıı koorumak sistemasının önemli payi. Onnar cuvap ederlär her bir hasta insan için,…

Doktor: «İlaçların reklaması düşmeer hererdä gösterilsin»

İlaçların reklamalarınnan biz her gün karşılaşȇrız, ama onnarın faydası taa çoyundan düşük ya da hiç yok. Onuştan mediţina uurunda uzmannar nasaat ederlär reklamayı kabletmää sade haber olarak, ama savaşmamaa kendi başına ılaçlanmaa. İlacı satın alıp — almadan, ilkin lääzım doktoradanişmaa. İlaçların sık reklaması getirer ona, ani insan kararsız onnarı kullanȇr, söledi televideniye hem radio Nasaatın temsilcisi Evgeniy Rıbka. Bu problema diil sade Moldovada, ama Evropanın çoyu devletlerindä dä var, nışannadı o.  «Ne baalı ilaçların reklamasınnan, burada var sert hem çoktankı sınırlar Evropa standartların uurunda. Lääzım esaba almaa, ani Moldova bitki yıllar o standartların çoyunu geliştirdi. Ama problemalar Evropa standartların geliştirmesinnän…

Video: Komrattakı bolniţa kabletti yardımı Germaniyadan

Yardımın içindä var ilaçlar, dezenfektantlar, yaraları sarmak bezlär. Onu kabletmää kolaylık oldu Halk Antikrizis Ştabın hem Germaniyadan gumanitar kurumnarın aralarında annaşmaya görä. Gumanitar yardımını bolniţaya deyni verdilär baamsız organizaţiyaları Germaniyadan. Bunu bildirdi  Halk Antikrizis Ştaban başı Viktor Petrov. O nışannadı, ani bütün yardım, ani lääzımnı medik kurumnarına, verilecek bolniţaya. VİKTOR PETROV, Halk antikrizis ştabın kurucusu: “Bu yardımı verdi Baamsız organizaţiya Germaniyadan, çünkü büün onnar hepsi lääzımnı hem harcanılan tertiplär. Bu medik tertipleri hirurgiya hem travmatologiya bölümnerinä deyni. Bu yardım parasız, o duyuldu, çünkü Gagauziyanın çoyu yaşamak punktlarında var Medik sanitar bölümneri, angılarının var hergünkü sorumnuukları onnarda”. Verilmiş yardımın taa çoyu harcanılacȇk hirurgiya…