“Yardımcılarımız – bizim ellerimiz hem kanatlarımız”. Doktorlar kendi kollegalar için onnarın günündä

Her yıl Hederlez ayın 12 – dä нalklararası doktorların yardımcıları profesional günü. Bizim korrespondentımız İrina Karaman üürendi zanaatın önemliyni hem özellerini.

Doktorların yardımcıları –bu o uzmannar, angıları başardılar başlankı mediţina uurunu hem yapȇrlar o işleri, angılarını sölerlär onnara doktorlar, yardım etmää deyni  hasta insannara.

«Doktorların yardımcıları hazırlȇȇrlar  hasta insannarı güüdä hem hal tarafından yapılacak proţeduralara», — açıkladı  travmatolog-ortoped İvan Stançu.

 

«Doktorların yardımcıları – bu aylä doktorların komandası. Onnar bizim ellerimiz hem kanatlarımız. Uzmannarın çalışması pek önemli», — söledi aylä doktoru Lübov Bargan.

Doktorların yardımcıları sayılȇrlar devletin saalıı koorumak sistemasının önemli payi. Onnar cuvap ederlär her bir hasta insan için, angıları girerlär mediţina kurumuna, hem onnar  çikana kadar, nışannadı doktorların büük yardimcisi Lidiya Kroytor.

«Doktor baktı hastayı, yazdı ilaçlarını,  ama ileri dooru yardımcımızın daavası kontrol etmää ilaçlamak proţesini», — söledi Lidiya Kroytor.

Doktorların yardımcıları, angıları işleerlär Komrat medik merkezindä,  pek severlär kendi zanaatını,  bakmadan ona, ani o diil kolay iş,  ama pek cuvaplı.

“Bän hodullanȇrım biyaz haladımnan”.

 

“Küçüklümdän taa bän düş güüdärdim yardım etmää insannara”.

 

“Bän seveerim yardım etmää insannara, isteerim ki onnar hastalanmasınnar”.

 

“Bu benim neetim — yardım etmää insannara”.

Nekadar önemli personalın işi, annadȇrlar Gagauziyanin yaşayannarı.

“Doktorların yardımcıları – bu ilk yardım”.

 

“Bu pek önemli hem lääzımnı zanaat”.

Büünkü gün doktorlar yardımcıların sayısı en çok bütün saalıı korumak sistemasında.




Источник grt.md
218

İlgili statyalar

Gagauziyanın medik kurumnarında etmeer 500 doktor

Komrat rayonun mediţına kurumnarında  yardım  70  bindän zeedä  yaşayan kableder, onnarın içindä komuşudakı dolayların yaşayannarı da. En sık problema, angısınnan karşı gelerlär  mediţına çalışannarı, o  doktorların  yoksuzluu. Gagauziyanın saalıı korumak sisteması  bitki  yılların içindä  karşı  geler  doktorların etmemesi problemasınnan. İlaçlamak  kurumnarına 500  uzman etmeer. Te onnar da, kim çalışȇr, taa çoyu yaşlı insannar. Komrat dolay bolniţasının başı  Nina Raylän nışannadı, ani üç yılın  süresindä  onnara  işä  eni  doktorlar geldi.  2021-ci  yılda  üç uzman, 22-ci  yılda iki genç vraç. «Biz  savaşȇrız yapmaa ölä, ani insan istesin  hem beensin bizdä  işlemää. Te o  genç uzmannar, ani bizdä  çalışȇrlar, nezaman sa  taa üürenärkänä …

Gagauziyada mediţina uzmannarını hem farmaţeftları zanaat yortusunnan kutladılar

Başküüyüdä Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların gününü nışannadılar. Uzmannarı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, MD Parlamentin deputatı İvanna Köksal hem saalık bakannıın başı Svetlana Duleva kutladılar. Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların yortusunda 17 mediţina işçisi Gagauziuanın saalıı korumak bölümün  şannı uzman adını kablettilär. Gramotaları başkandan hem Halk Topluşundan 25 mediţina uzmanı  kabletti. Genç uzmannara hep ölä diplomnar verildilär. 2019 yıldan beeri Gagauziyada 8 genç doktor işini başladı. Doktor olmaa — Allahtan verili. Mediţina yardımını doktorlar hem onnarın yardımcıları gecä-gündüz hazır vermää. Kaliteli yardım   herbir doktorun önemli neeti, sayȇr saalık bakannıın başı Svetlana Duleva. Gagauziya  başkanı İrina Vlah nışannadı, ani  bitki 2 yılın süresindä…

Mediklerä aylık parayı üüseldeceklär 10 %-dä

Oktäbrinin 1-dän devletin medik işçilerinä aylık parasını üüseldeceklär. Büültmäk 10 % kuracek. Moldova devletin saalık Ministerlii 2022-ci yılına «Mediţina sigortasının fondu için» kanonuna  diişilmeklerini geliştirdi. Proekt Hükümetlän inandırıldı. 10%-dä kazanç parasının üüseldilmesi Valkaneş dolay bolniţasının doktorlarına deyni devlettä infläţiyasına bakarak, büültmäk  evdeki büdjettä duyulmayacek. МİHAİL KAPSAMUN doktor :-  «İnfläţiyayı hem doktorların kazanç paralarını esaba alarak büültmäk hem fayda olmayacek. Bän 0,75 stavkaya işleerim, sıra geler gecä taa işlemää. 10%-dää parayı kaldırmaktan fayda olmayacek. İslää, ani saalıım var da işleerim». Valkaneşin dolay bolniţasının medik yardımcıları şaşȇrlar, ani sade 10%-dä kaldırmak olȇr.  SVETLANA HERGELEСİ medik yardımcısı : — «10% kaldırmak pek az.…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezin aşçılarını şükür ettilär işi için

Kongaz küüyünün merkezindä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı, volontörlar işleerlär. Aftadan zeedä bu insannara deyni hepsi koşullar kurulȇrlar. Kurumda çalışan aşçıları onnarın işi için şükür etti Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi. Aftadan  zeedä  Kongaz küüyünün merkezindä, neredä kablederlär Ukrainadan gelän insannarı, saymadaan zaametini, gecä-gündüz 24 saat aşçılar işleerlär. Birkaç sıra gündä haşlak imäk Ukrainadan gelän insannara deyni hazırlȇȇrlar. Onnarın işi için şükür etti Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi Genadiy Kazanci. GENADİY KAZANCİ,  Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi: “Saygılı karılar, Devlet konţeläriyası teritorial büronun hem Moldovanın Hükümeti adından isteerim şükür etmää sizi bu iş için. Siz saymȇȇrsınız zaametinizi da Ukraina…

Video: Genç mediklär giderlär işlemää dolaylara: taa biri onnardan geldi Kişinövdan Komrada  

Bitki yılların içindä devlettä belli ediler genç uzmannarın etişmemezlii mediţina uurunda. Gagauziyada teklif etmää deyni doktorları dolaylara, çalışȇr programma, angısına görä veriler yardım. Bizim süjetin kahramanı —  otolaringolog Aleksandr Bokan, başarıp medik institutunu, kararladı brakmaa şamatalı Kişinöv kasabasını da erleşmää Gagauziyaya Komrat kasabasına.  Bir yıldan zeedä o kableder hastaları erideki poliklinikada, diil çoktandan da başladı yapmaa operaţıyaları bolniţada. Onnar 15 yıl  nıcä geçirilmäzdilär.  Genç uzmanın işi için üürendi Zinaida Kanţır. Biyaz giimnerinnän, tedarlıklarlan elindä — bölä karşılȇr kendi hastalarını küçük operaţıya odasında genç doktor, otoloringolog  Aleksandr Bokan. Pazertesi — operaţıya günü, da üülenä dooru o kableder kendi hastalarını, angılarına diil çoktan   yaptı operaţıya. Çoyu insannardan, angıalrı ona danıştılar, büük saygıylan sölerlär…