Video: Komrattakı bolniţa kabletti yardımı Germaniyadan

Yardımın içindä var ilaçlar, dezenfektantlar, yaraları sarmak bezlär. Onu kabletmää kolaylık oldu Halk Antikrizis Ştabın hem Germaniyadan gumanitar kurumnarın aralarında annaşmaya görä.

Gumanitar yardımını bolniţaya deyni verdilär baamsız organizaţiyaları Germaniyadan. Bunu bildirdi  Halk Antikrizis Ştaban başı Viktor Petrov. O nışannadı, ani bütün yardım, ani lääzımnı medik kurumnarına, verilecek bolniţaya.

VİKTOR PETROV, Halk antikrizis ştabın kurucusu: “Bu yardımı verdi Baamsız organizaţiya Germaniyadan, çünkü büün onnar hepsi lääzımnı hem harcanılan tertiplär. Bu medik tertipleri hirurgiya hem travmatologiya bölümnerinä deyni. Bu yardım parasız, o duyuldu, çünkü Gagauziyanın çoyu yaşamak punktlarında var Medik sanitar bölümneri, angılarının var hergünkü sorumnuukları onnarda”.

Verilmiş yardımın taa çoyu harcanılacȇk hirurgiya hem travmatologiya bölümnerindä, nışannadı Komrattakı dolay bolniţasının baş doktoru Nina Railän. O söledi, ani yaralar için materialların yardımınnan yardım yapılacȇk hastalara, kimä lääzım hızlı yardım. Bolniţanın başı Nina Raylän haberledi, ani bu diil ilk yardım, angısını verdi Halk Antikrizis Ştabı “ NAŞ”.

NİNA RAİLÄN, Komrat dolay bolniţasının baş doktoru: “Bizä artık NAŞ getirdi gumanitar yardımlarını, hep ölä medik tertipleri gibi hem mediţina tedarlıklarını,onnar verildilär hirurgiya hem travmatologiya bölümnerinä. Bölä yardımlar vererlär kolaylık arttırmaa paraları. O üzerä, isteerim şükür etmää hepsini, kim yardım eder bizä. Çünkü bölä baaşışlar bizdä hergünkü kullanmamızda lääzımnı”.

Satın almaa deyni bölä tertipleri haracanılêr büük paralar, çünkü onnar gün-gündän kullanmasında zeedelenerlär. Bu yardımın faydası büük, ama bolniţada var taa eksiklär.

KONSTANTİN YANİOGLO, Komrat dolay bolniţasının baş doktorun yardımcısı: “Sıcak yorgannar, çarşaflar, elektrik tertipleri, bunnar da bizä pek lääzım, herlim verärsaydılar gumanitar yardımı olarak”.

NAŞ” plannara koydu ötää dooru da yardım etmää medik kurumnarına avtonomiyadan, nışannadı Viktor Petrov. O söledi, ani onnarın organizaţiyası sıkı baalantıları tutêr halklarası baamsız kurumnarınnan, ki olsun kolaylık yardım etmää diil sade medik hem cümnä bölümnerinä, ama başka uurda organizaţiyalarada. Gagauziyadan.
Источник grt.md
465

İlgili statyalar

/Video/ Valkaneş bolniţası kabletti Almaniyadan yardımı

Valkaneş dolay bolniţasına Almaniyadan mebel tedarıkları getirildi. Yardımı devletimizä getirtti Halk antikrizis ştabı kurucusunnan Viktir Petrovlan başında. Valkaneş dolay bolniţasının medik uzmanı Oksana Radukan açıkladı, ani bolniţa kabletti eni medik yataklarını, kuşȇtkaları, skemneleri, dolapları, yorgannarı, çarşafları hem  konservalı meyvalarlan, zarzavatlarlan bankaları. «Biz pek  bekledik bu  yardımı. Te, ne büün geldi bizä, lääzımnı. Bolniţada bulunan hastalar lääzım islää koşullarda bulunsunnar. Şindi bu eni tedarlıklarlan bizä taa kolay olacȇk işlemää hem insana da raat», — söledi Oksana Radukan. Almaniyadan getirilmiş yardım zamanında geldi, nışannȇȇrlar bolniţa hastaları. » Sevineriz. Hepsi  bolniţada eskidi. Saa olsunnar te onnar, kim yardım eder hem  ilaçlȇȇr bizi». »…

Covid – hastaların azalmasınnan Komrat bolniţasının hronika hastalıkların bölümü genä herzamankı gibi işler

Pandemiya zamanında çoyu medik kurumnarı covid-19 hasatalıınnan ulaşan insannarı ilaçlardılar. Şindi sä bu hasataların sayısı iisileer. Bu üzerä medik kurumnarı da başlȇȇrlar hepsi insannarı ilerki sistemaya görä ilaçlamaa. Onnarın sırasında Komrat dolay bolniţasının hronik hastalıkları bölümü. Komrat Dolay bolniţasında yakın edi yıl şansora hronika hastalıkları bölümü işleer, neredä läzımnı reabilitaţiyayı geçerlär yaşayannar. O çeketti işlemää Saalık Merkezin reformasından sora. Bölümün başı Elena Rusu haberledi, ani pandemiya vakıdında diil herzaman bölüm işlärdi. ELENA RUSU, Komrat dolay bolniţasının hronika hastalıkları bölümün başı: «Bir-iki ay geçincä biz genä 5-6 yatak boşaldardık insultu geçirmiş hastalar için. Hızlı medik yardımı insulttan sora pek lääzımnı. Şindi…

Geçän dinnenmek hem yortu günnerindä Gagauziya hızlı medik yardımı çaarıldı insannarlan 385 keret

Dinnenmek hem yortu günnerindä hızlı medik yardım izmeti işledi gecä – gündüz durmadan. Ekstra hem sıra dışı danışmalar yoktu. Bunu için haberledi Gagauziya hızlı medik yardımı departamenti. Medik yardımını insana 15 brigada verdi. Dört günün içindä  danışmaklara görä  brigadalar çıktılar 385 çaarmaya. Var baalantı dolay merkez bolniţalarınan, da lääzımsaydı, hastaları orayı getirerlär, haberledi Gaguziyanın hızlı medik yardımı departamentin başı Vitaliy Dragoy. “Danışmaların taa çoyu baalı kalp-damar hastalıklarınnan hem üüsek tansionnan. Bundan sora, insan üüsek temperaturaylan danışardı. Üçüncü erdä da pankreatit hem gepatit hastalıklaırı”, — açıkladı  Vitaliy Dragoy. Ne baalı koronaviruslan, Vitaliy Dragoy annattı, ani durum hep ölä kalȇr. Eer brigada…

Video: KOMRATTA COVİD-BÖLÜMÜ DOLU

Covid-bölümü Komrat kasabasında dolu. Bunu için haberledi Komrat doay bolniţasının direktoru Nina Raylän.   Komrat Covid-merkezindä 62 er vardı — hepsi dolu.   Her gün ama eni hastaları getirerlär. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru: «Durum diişilmeer. Er yok. İnsan  yatȇr hayatta da. Bölä da olȇr». Nina Raylän hep ölä nışannadı, ani kabledän vakţinayi insan taa kolay hastalıı atladȇr. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru:«Biz inançlan var nasıl sölelim, ani vakţinadan var büük fayda insana. Eer onnar hastalanarsaydılar — taa iy geçireceklär». Komrat Dolay bolniţasının baş doktoru Nina Raylän nasaat eder insan esaba alsın profilaktika işlerini bölä nicä sık ikamaa ellerini, giimää  maskaları. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş…

Gagauziyanın medik kurumnarında etmeer 500 doktor

Komrat rayonun mediţına kurumnarında  yardım  70  bindän zeedä  yaşayan kableder, onnarın içindä komuşudakı dolayların yaşayannarı da. En sık problema, angısınnan karşı gelerlär  mediţına çalışannarı, o  doktorların  yoksuzluu. Gagauziyanın saalıı korumak sisteması  bitki  yılların içindä  karşı  geler  doktorların etmemesi problemasınnan. İlaçlamak  kurumnarına 500  uzman etmeer. Te onnar da, kim çalışȇr, taa çoyu yaşlı insannar. Komrat dolay bolniţasının başı  Nina Raylän nışannadı, ani üç yılın  süresindä  onnara  işä  eni  doktorlar geldi.  2021-ci  yılda  üç uzman, 22-ci  yılda iki genç vraç. «Biz  savaşȇrız yapmaa ölä, ani insan istesin  hem beensin bizdä  işlemää. Te o  genç uzmannar, ani bizdä  çalışȇrlar, nezaman sa  taa üürenärkänä …