Geçän dinnenmek hem yortu günnerindä Gagauziya hızlı medik yardımı çaarıldı insannarlan 385 keret

Geçän dinnenmek hem yortu günnerindä Gagauziya hızlı medik yardımı çaarıldı insannarlan 385 keret

Dinnenmek hem yortu günnerindä hızlı medik yardım izmeti işledi gecä – gündüz durmadan. Ekstra hem sıra dışı danışmalar yoktu. Bunu için haberledi Gagauziya hızlı medik yardımı departamenti.

Medik yardımını insana 15 brigada verdi. Dört günün içindä  danışmaklara görä  brigadalar çıktılar 385 çaarmaya. Var baalantı dolay merkez bolniţalarınan, da lääzımsaydı, hastaları orayı getirerlär, haberledi Gaguziyanın hızlı medik yardımı departamentin başı Vitaliy Dragoy.

“Danışmaların taa çoyu baalı kalp-damar hastalıklarınnan hem üüsek tansionnan. Bundan sora, insan üüsek temperaturaylan danışardı. Üçüncü erdä da pankreatit hem gepatit hastalıklaırı”, — açıkladı  Vitaliy Dragoy.

Ne baalı koronaviruslan, Vitaliy Dragoy annattı, ani durum hep ölä kalȇr. Eer brigada bölä danışmaya gidärsäydi, hızlı test negativ çıkardı.

“Bunun için var nasıl sölemää, ani koronaviruslan baalı danışmalar yoktular”, — söledi Vitaliy Dragoy.

Vitaliy Dragoy haberledi, ani medik yardımı dinnenmek hem yortu günnerindä lääzım oldu  diil sade Gagauziyanın yaşayannarına, ama avtonomiyada bir vakıda kalan Ukraina vatandaşlarına da.

“Birär — ikişär  danışmak  gündä olȇr. Lääzımsaydı bolniţaya getireriz, ama kimilär evdä kalȇrlar. Hepsi bilgileri aylä doktolarına vereriz, da onnar ilerlederlär ilaçlamaa cenktän kaçannarı”, — söledi hızlı medik yardımı departamentin başı.

Gagauziyada geniştän kutlanıldı milli yortu Hederlez. Baş olaylar geçti Çadırda at fermasında, nereyi çok insan toplandı. Nicä nışannadı Vitaliy Dragoy, yortu raat geçti. Orada vardı medik punktu.

“Lääzımsaydı, insanda vardı kolaylık danışmaa medik punktuna baş acımasınnan, güneş urmasınnan. Ama bizä hızlı medik yardım izmetinä danışmak yoktu. Hepsi raat geçti, kötü olaylara razgelmedilär”, — söledi Vitaliy Dragoy.

Hederlez ayın 9–da Enseyiş günündä  hızlı medik yardım izmetinä ekstra danışmaklar  yoktular.
Источник grt.md
200

İlgili statyalar

Video: Komrattakı bolniţa kabletti yardımı Germaniyadan

Yardımın içindä var ilaçlar, dezenfektantlar, yaraları sarmak bezlär. Onu kabletmää kolaylık oldu Halk Antikrizis Ştabın hem Germaniyadan gumanitar kurumnarın aralarında annaşmaya görä. Gumanitar yardımını bolniţaya deyni verdilär baamsız organizaţiyaları Germaniyadan. Bunu bildirdi  Halk Antikrizis Ştaban başı Viktor Petrov. O nışannadı, ani bütün yardım, ani lääzımnı medik kurumnarına, verilecek bolniţaya. VİKTOR PETROV, Halk antikrizis ştabın kurucusu: “Bu yardımı verdi Baamsız organizaţiya Germaniyadan, çünkü büün onnar hepsi lääzımnı hem harcanılan tertiplär. Bu medik tertipleri hirurgiya hem travmatologiya bölümnerinä deyni. Bu yardım parasız, o duyuldu, çünkü Gagauziyanın çoyu yaşamak punktlarında var Medik sanitar bölümneri, angılarının var hergünkü sorumnuukları onnarda”. Verilmiş yardımın taa çoyu harcanılacȇk hirurgiya…

Covid – hastaların azalmasınnan Komrat bolniţasının hronika hastalıkların bölümü genä herzamankı gibi işler

Pandemiya zamanında çoyu medik kurumnarı covid-19 hasatalıınnan ulaşan insannarı ilaçlardılar. Şindi sä bu hasataların sayısı iisileer. Bu üzerä medik kurumnarı da başlȇȇrlar hepsi insannarı ilerki sistemaya görä ilaçlamaa. Onnarın sırasında Komrat dolay bolniţasının hronik hastalıkları bölümü. Komrat Dolay bolniţasında yakın edi yıl şansora hronika hastalıkları bölümü işleer, neredä läzımnı reabilitaţiyayı geçerlär yaşayannar. O çeketti işlemää Saalık Merkezin reformasından sora. Bölümün başı Elena Rusu haberledi, ani pandemiya vakıdında diil herzaman bölüm işlärdi. ELENA RUSU, Komrat dolay bolniţasının hronika hastalıkları bölümün başı: «Bir-iki ay geçincä biz genä 5-6 yatak boşaldardık insultu geçirmiş hastalar için. Hızlı medik yardımı insulttan sora pek lääzımnı. Şindi…

/Video/ Valkaneş bolniţası kabletti Almaniyadan yardımı

Valkaneş dolay bolniţasına Almaniyadan mebel tedarıkları getirildi. Yardımı devletimizä getirtti Halk antikrizis ştabı kurucusunnan Viktir Petrovlan başında. Valkaneş dolay bolniţasının medik uzmanı Oksana Radukan açıkladı, ani bolniţa kabletti eni medik yataklarını, kuşȇtkaları, skemneleri, dolapları, yorgannarı, çarşafları hem  konservalı meyvalarlan, zarzavatlarlan bankaları. «Biz pek  bekledik bu  yardımı. Te, ne büün geldi bizä, lääzımnı. Bolniţada bulunan hastalar lääzım islää koşullarda bulunsunnar. Şindi bu eni tedarlıklarlan bizä taa kolay olacȇk işlemää hem insana da raat», — söledi Oksana Radukan. Almaniyadan getirilmiş yardım zamanında geldi, nışannȇȇrlar bolniţa hastaları. » Sevineriz. Hepsi  bolniţada eskidi. Saa olsunnar te onnar, kim yardım eder hem  ilaçlȇȇr bizi». »…

Gagauziyanın başkanı buluştu Çadır dolayın medik kurumnarın başlarınnan

Zorlukları,  angıları  var Gagaziyanın  Saalık  sistemsında,  açıkladılar  Gagauziya  Başkanı  İrina Vlah hem Çadır  dolayın medik  kurumnarın başları. Onnar nışannadılar,  ne yapıldı  bitki yıl saalık uurunda.   Çadır  dolayın mediţina kurumnarında 578 uzman çalışêr. Onnar vererlär mediţina yardmını  62 bin yaşayana Çadır, Tarakliya, hem Bessarabka  dolaylarından. Ki yapmaa bu kurumnarın işini taa verimli, Gagaziyada işlettirildi  genç uzmannarı yardımnamak programası. Bu uzmannar kablederlär lgotaları hem posobiyaları. Bu yıl işlettirildi taa bir yardımnamak programası, haberledi Saalıı korumak  bakannıın başı Svetlana  Duleva. «Taa bir programamızı  bu yıl ilerlederiz, agısına görä biz, kuvetlär ,  herbir medik universitedin studentına  öderiz stipendiyayı , kim ileriya dooru  gelecek…

Gagauziyanın medik kurumnarında etmeer 500 doktor

Komrat rayonun mediţına kurumnarında  yardım  70  bindän zeedä  yaşayan kableder, onnarın içindä komuşudakı dolayların yaşayannarı da. En sık problema, angısınnan karşı gelerlär  mediţına çalışannarı, o  doktorların  yoksuzluu. Gagauziyanın saalıı korumak sisteması  bitki  yılların içindä  karşı  geler  doktorların etmemesi problemasınnan. İlaçlamak  kurumnarına 500  uzman etmeer. Te onnar da, kim çalışȇr, taa çoyu yaşlı insannar. Komrat dolay bolniţasının başı  Nina Raylän nışannadı, ani üç yılın  süresindä  onnara  işä  eni  doktorlar geldi.  2021-ci  yılda  üç uzman, 22-ci  yılda iki genç vraç. «Biz  savaşȇrız yapmaa ölä, ani insan istesin  hem beensin bizdä  işlemää. Te o  genç uzmannar, ani bizdä  çalışȇrlar, nezaman sa  taa üürenärkänä …