Halk Topluşunda teklif ederlär en ii sportçulara ödemää yarım mln leya yakın

GHT deputatı  İlya Uzun hazırladı kanon proektini, angısı baktırȇr yardımı  Gagauziyanın sporçularına. Avtor nasaat eder vermää en ii sporçulara finans yardımını  sayıda 450 bin ley.  Gagauziyada var çok talantlı  sportçu, angıları kazandılar üüsek becermeklerini  sport uurunda.  Bizim çocuklar kaldırȇrlar devlet bayraanı halklarası yarışmaklarda.  Te onnardan, kim olacek Evropa çempionu, dünnä yada olimpik oyunnarın ödülcüsü, kabledeceklär bu yardımı, bakılȇr dokumentta.

Sportçular, kim yaşȇr Gagauziyada, angıları 2000 yıldan  oldular  Dünnä Evropa hem olimpik oyunnarın çempionnarı yada  ödülcüleri, kabledeceklär  finans yardımını sayıda 450 bin ley. Bu bakılı kanon proektindä “Soţial uurunda tutturmaa deyni Gagauziyanın anılmış sportçularını”. Onun avtoru Gagauziya Halk Topluşunun deputatı İlya Uzun. Paraları plana koyulu vermää regional büdjetından. Nicä urguladı deputat, avtonomiyada var  ölä çocuklar hem kızlar, angıları kabledeceklär bu yardımı.

“Erlem bizim sportçular kabledäydilär 2-3 bin  iki keret gündä  geçirip sınışları, inanın, onnar zanaatlanaceydılar  sportlan, da onnara lääzım olmayceydı ödüllär için para, ama nicä biz onnardan bekleriz çıkışları,  da sportta tarȇrlar en kaavilär. Biz lääzım onnarı  halizdän baaşışlayalı ki onnar hodulluklan tanıttırsınnar  Avtonomiyayi”, — söledi İlya Uzun.

Deputat  Aleksandr Tarnavskiy  nışannadı,  ani kanonu kabledärsaydılar, o girecek kuvedinä büük ayın birindän 2023  yıldan, da sportçular var nicä olacek kabletsinnär finans yardımını.

“Kanon açıklȇr  sportçuların maasus becermeklerini  da o çekedecek işlemää gelän yılın çeketmesindän 2023  yıldan.  Erlem onu  kabledärsaydılar deputatlar  hem gagauziyanın başkanı.  Şindi finanslar dil lääzım, onnarı kaydıracez gelän yılın  büdjetına, sayȇrım kanon  uygun. İsterim işitmää çocukları, nekadar bu kanonda açıklandı onnarın becermekleri.  Onun için,  nekdar taa çok olacek  doorutmaklar , okadar taa kaliteli olacek kanon”, — söledi Aleksandr Tarnavskiy.

 

“İsterim  şükür etmää İlya Uzunu bu kanon proektı için,  angısı sevindirecek bizim  çempionnarı hem te onnarı, kim olacek çempion. Da biz kabledecez kanonu,  angısı için söledi Aleksandr Grigoryeviç, da  insannar bilecelär, ani kanonda bakılı  ödemää deyni çempionnara  ev için yada başka uura finaslar, angıları koyulaceklar  her yıl Avtonomiyanın büdjetında”, — söledi deputat Nikolay Ormanji.  

Sportsmennär kendileri  kararlayaceklar, nereyı harcamaa  kabledilmiş yardım parasını. Hep ölä deputatlar nasaat ettilär vermää sportçulara her aylık stipendiyayi 5 000 leyä kadar.

“Bununnan baalı biz  lääzım esaba alalım  sport çevrelerini da,  angıları işlerlär  kasabalarda, küülerdä, almaa onnara avadannık, vermää motivaţiya trenerlara hem  sportçulara. Bu pek önemli  pay,  da lääzım nesoysa kanon proektini hazırlamaa ki bu sistemayı doorutmaa”, — söledi deputat Mihayıl Jelezoglo.

Sportçular nışannadılar, ani  Gagauziyada yok pek çok sportçu, angıları kazandılar üüsek Erleri dünnä hem olimpik oyunnarında, da 450 bin leyin vermesi – bu ii stimul gençlerä deyni  gitmää ileri hem kaldırmaa devlet bayranı  halklararası yarışmaklarda.  Eer sportçu  sıradakı keret kalkacek üüsek basamaa, ozaman taa bir keret kabledecek bu yardımı.

“Bän isterim açıklamaa ölä , ani pay etmäk dil lääzım,  vermää premiyaları gradaţiyaya görä. Bizdä  var başka bizim dokumentimiz,  ama ne baalı yardım için almaa ev yada başka iş,  yada varkana evin, tutturmaa birtürlü yardımlan hepsinä deyni. Nicä sölenildi,  ayırmaa dillääzım, bizdä bu uura var kendi  dokumetimiz.  Ama ne baalı bu programaylan, bän sanȇrım ani bu ii ideya,  bakmadaan sän kazandın ilk mi, ikinci mi eri”,  — açıkladı bakışını trener Andrey Romanov.

Deputat İlya Uzun nasaat etti vermää 50-şär bin ley sportçulara, kim 35 yaşından büük, da kazandılar master kategoriyasında üüsek uuru. Trenerlar da, angıların  terbiedilenneri kazandılar üüsek erleri, kabledeceklär  100 bin ley.
Источник grt.md
268

İlgili statyalar

Çempionnara – millionnar. Nicä Halk Topluşunda bakıldı kanon sportçuları finans desteklemesi için

Gagauziya Halk Topluşu ilk okumakta «Gagauziyanın şannı sportçularını finans  desteklemesi için» kanonunu kabletti. Nicä kanon kabledilmesi proţesi  geçti, materialımızda. Gagauziya Halk Topluşu oturuşu başlamadan trener, grȇppling sport çeşitindä dünnä çempionun Alleksandr Romanovun bobası Anatoliy Romanov danıştı Bakannıık Komitetinä  hem deputatlara tekliflän kabletsinnär «Gagauziyanın  şannı  sportçularını  finans  desteklemesi  için» kanonunu. Onun bakışına  görä kanon verecek kolaylıı gagauz sportçuları  raat  sportlan zanaatlansınnar kendi Vatanında, ki  para  yoksuzluu beterinä onnar  aşırıya gitmesinnär. «Bu kanon verecek kolaylıı  bizim  sportçularımızı  devletimizdä  tutmaa, paraylan yardım etmää. Ozaman  onnar  burada  kalacȇklar. Ki gelecektä  dä,  genç  olannara  yakışsın  devlettä  zanaatlanmaa sportlan hem  Gagaziyayı  hem  Moldovayı bildirtmää  başka  halklarda.…

DEPUTATLARIN BRİFİNGI

İniţiativa yardım etmää deyni aylelerä  hazırlanmaa okula deyni  sayıda 500 ley. Bu proekti verdi Bakannık komiteti , ki bakılsın HT, okadarke deputatlar onu tutturmadı. Okadarke  deputatlar açıkladılar kendi bakışlarını bu soruşa, hem belliettilär nekadar lääzım olsun yardım. Da büün bu iş için geçirdilär brifingı.  HT  deputatların bir payı  sayȇrlar, ani lääzım vermää  bin ley herbir uşaa 1-12 klaslaradan hazırlamaa deyni onnarı okula. Hep ölä urgulandı, ani bu parayı vermää her yıl infläţıyaya görä. LEONİD KİÖSÄ GHT deputatı : — «Bizim kollegalar deputatlar kararladılar yardım etmää bizim ürenicilerä, ama orada bakılȇr sade 30 proţent bütün sayıdan.   Onun için ani büün paalar…

“Tek ödemäk için” kanon kabledildi: hepsi satıcılarda olacek kassa apparadı

2023-cü yıldan iş adamnarı lääzım olacek kassa apparatlarını kullansınnar. Gagauziyanın Halk Topluşu “Tek ödemäk için” kanonu kabletti. Deputatlar seslerini verdilär kanon için, ani 2023-cü yılın yanvarin 1-dän iş adamnarı yok nicä kassa apparatlarsız işlesinnär, eni yıldan onnarı lääzım olacek satın almaa. Deputat Aleksandr Tarnavskiy belli etti, ani iş adamnarın var vakıdı hazırlanmaa eni kurallara. Bakannık komiteti sa teklif eder kanon girsin kuvedinä bu yılın mart ayından, ondan sora, nicä bu iniţiativa Halk topluşun oturuşunda kabledilecek. Aleksandr Tarnavskiy sa sayȇr, ani bu ekonomika agentlerinä zor olacek    şindi kassa apparatlarını satın almaa. ALEKSANDR TARNAVSKİY, GHT deputatı: “Bizim komisiyamız çıktı tekliflän bu kuralları…

„Neçin örtülerä para vereriz da insannara yardım etmeeriz”. Nicä deputatlar Gagauziyanın 2023 yıla bücetini kabledärdilär

Kıran ayın 6-da, Gagauziya Halk Topluşu avtonomiyanın  bücetini  2023 yıla ilk okumakta kabletti. Deputatlar kendi  seslerini  proekt  için verdilär, esaba alarak 20 millionnuk  harcamak  hem gelir bölümnerin azaltmasını dä. Kanonun avtoru   — Bakannık Komiteti kayıl oldu  deputatların  kararınnan.  GHT deputatları avtonomiyanın en önemni dokumentini başlamadaan bakmaa dartıştılar birkaç başka soruş için. İlktän annaşmamazlık oldu kanonnan, angısı Gagauz Respublikasının  kuvet strukturaları veterannarına ödemeklerinnän baalı. Onu büünkü oturuşta da kabletmedilär, çünkü bücet kanonuna onnan baalı para koyulmadı. Deputatların  bir  payı istedilär  bu  soruş iş sırasına girsin, nicä dä  «Gagauziyanın anılmış  sporçulara  soţial  yardımı vermäk için» kanonu. Ama kanon kuruçuların taa büük payı…

Gagauziyada neetlenerlär Georgiev şiridi kullanmasını koruyan kanonunu kabletmää

Gagauziya Halk topluşu  üridik  komisiyası geçirdi  cümnä  seslemeklerini  iki    kanon proktlerinä görä. İlk  kanon proekti  «Georgiev  şiridi» akţiyası   için hem kanon  «Gagauziyada  Büük Vatan cengin nışannarını  kullanmaa» deyni. Kanon iniţiativaların avtoru Gagauziya Halk topluşu deputatı  Sergey  Çimpoeş. «Yazarkana bu kanon proektini  biz ilkin düşündük, nicä korumaa insannarı  hederlez ayın 9-da», çizgiledi  Gagauziya Halk  topluşun deputatı  İvan Dimitroglo,  söz  tutarkana  cümnä  okumaklarında. «Bileriz, ani  çoyu  hederlez ayın 9-da  akţıyaya katılacȇklar. Biz — deputatlar lääzım  vatandaşları  koruyalım. Onnara var nicä  9 bin ley ceza koysunnar», — söledi İvan Dimitroglo. Deputat Sergey Çimpoeş nışannadı, ani  «Gagauziyanın maasuz statusu  için» kanonunda var punkt, angısına…