Gagauziyada neetlenerlär Georgiev şiridi kullanmasını koruyan kanonunu kabletmää

Gagauziya Halk topluşu  üridik  komisiyası geçirdi  cümnä  seslemeklerini  iki    kanon proktlerinä görä. İlk  kanon proekti  «Georgiev  şiridi» akţiyası   için hem kanon  «Gagauziyada  Büük Vatan cengin nışannarını  kullanmaa» deyni. Kanon iniţiativaların avtoru Gagauziya Halk topluşu deputatı  Sergey  Çimpoeş.

«Yazarkana bu kanon proektini  biz ilkin düşündük, nicä korumaa insannarı  hederlez ayın 9-da», çizgiledi  Gagauziya Halk  topluşun deputatı  İvan Dimitroglo,  söz  tutarkana  cümnä  okumaklarında.

«Bileriz, ani  çoyu  hederlez ayın 9-da  akţıyaya katılacȇklar. Biz — deputatlar lääzım  vatandaşları  koruyalım. Onnara var nicä  9 bin ley ceza koysunnar», — söledi İvan Dimitroglo.

Deputat Sergey Çimpoeş nışannadı, ani  «Gagauziyanın maasuz statusu  için» kanonunda var punkt, angısına görä Halk topluşun deputatlarında var hak kendi kanonnarını  kabletmää, herlim Parlamenttä kabledilmiş kanon karşı  durȇr avtonomiyanın yaşayannarın haklarına.

«Bizdä  var  hak avtonomiyamızda kendi  kanonnarımızı  kabledelim. Te bu sıra biz isteeriz kendi haklarımızı bildirtmää. Bizim  vatandaşlar  unutmadılar  Büük Vatan cengin  kahramannarını.  Şindi da onnar için korkmȇȇrız  bu kanonnarı kabletmää», — söledi Sergey Çimpoeş.

Nicä  korumaa Gagauziyanın yaşayannarını cezadan, kendi  bakışını  açıkladı  herzamankı  reglament komisiyasının başı  Mihail  Jelezoglo.

«Biz lääzım düşünelim nicä  yaşayannarı  koruyacez te o  büük  cezalardan. Biz korkmȇȇrız  politika deklaraţıyalarlan  çıkmaa, ama  biz lääzım düşünüp tä  karar  kabledelim. Bizim insannar bişeydän korkmȇȇrlar, o şiritlärlän hederlez ayın 9-da çıkacȇklar», — söledi Mihail  Jelezoglo.

Gagauziya Halk topluşu  başının yardımcısı  Aleksandr Tarnavskiy  kendi  bakışını  açıkladı  Georgiev şiridin zap edilmesi için Moldovada. O sayȇr, ani  bu yapılȇr ki cümnenin bakışını ekonomikada büük problemalardan başka tarafa çekmää.

«Bu soruşta lääzım  çetin kararlar. Nesä  lääzım yapmaa ki korumaa  yaşayannarı. Ama  hep  okadar  cezalar onnara koyularsaydılar, teklif ederim  insannara cezaların  bir payı  için kompensaţıya vermää. Biz lääzım cuvap edelim kendi  yaptıklarımız için», — söledi Aleksandr Tarnavskiy.

Moldova Devletin Parlamentin kararlanmış kanonuna görä  te onnar kim satacȇk,  taşıyacȇk georgiev şiridini  hem cümnä  erlerindä  kullanacȇk  bukvaları  Z hem V cezalanacȇk . Vatandaşlara var nicä  4500 bindän  9000 binä kadar ceza koysunnar,yada 30-60 saat  cümnä  işleri.Üüridik hem devlet   çalışannara  9 bindän 18 bin  leya kadar  ceza koyulacȇk.Ama  bakmayarak buna  kanona görä  georgiev şiridini zap etmeerlär nicä  ödülün bir payını.Te onnar kim  korudu  Vatanımızı  hem kabletti  georgiev şiridinnän ödülü ,var nicä  onu taşısın. Çiçek ayın 19-da Moldovanın Prezidenti  Mayä  Sandu  imzaladı  kanonu,angısı  zap eder georgiev şiridini kullanmaa. Dokument  başladı  çalışmaa   Monitorul Oficial   dergisindä  tiparlamasından sora.
Источник grt.md
220

İlgili statyalar

KANON HEM KARAR KABLEDİLDİLÄR İKİ OKUMAKTA

GHT baktılar kanonu, angısı baalı “Gagauziyada Enseyış simvolların kullanmasınınnan”.  Bundan kaarä bakıldı karar da, angısı baaşı “Georgiev şiridi” akţiyasının geçirilmesininnän Avtonomiyada. GHT deputatı oturuşta Sergey Çimpoeş nışannadı, ani istoriya olaylarını lääzım bilmää. SERGEY ÇİMPOEŞ GHT deputatı: “Bu iş ne satın alınȇr, ne dä satılȇr. Önemli, ani insan bilsin, aklısında tutsun. Pek islää, ani bu soruş bizi birleştirdiı”. GHT deputatı Nikolay Dudoglo nışannadı, ani Gagauziya Moldovanın içindeliinä girer hem HT lääzım her aman esaba alsın o olayları, angıları devlet uurunda olȇrlar. NİKOLAY DUDOGLO GHT deputatı: “Bän verecäm kendi sesimi bu kanon için hem sayȇrım, ani bu kanon devlet kuvetlerinä  deyni  bir…

“Gagauziya Prokuratura için” kanon kabledildi

Halk Topluşun oturuşunda deputatlar “Prokuratura için” kanonu kablettilär. GHT deputatları “Prokuratura için” kanonunda belli ettilär, nicä hazırlamaa konkursu hem ayırmaa Gagauziyanın prokurorunu. Bu kanonun önemliini açıkladı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. «İlk bizim soruşumuz — yapmaa konkursu prokuror için kanonunda.Deputatlar kablettilär onu iki okumakta , lablettilär diişilmekleri, esaba alarak, ne verdilär bizim deputatlarımız .Bu iniţiativaylan çıktı iki deputat-Mihail Jelezoglo hem Vladimir Kıssa. Reglament komisiyası baktı kanon proektını.Deputatlar kayıl oldular da kablettilär bizim kanonumuzu», — söledi Mihail Jelezoglo. Sora bu kanon verildi Başkana deyni kayılıını versin. «İkinci soruş baalı ilk soruşlan. İniţiativa gider Başkandan. Lääzım yapmaa diişilmekleri. Parlament kabletti Prokuratura için kanonunu.…

Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä. «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää. «Şindiki zaman Gagauziyanın baş…

Deputatlar başkanın vetosunu Bakannıklar için kanonuna geçemedilär

Gagauziyanın Halk Topluşun deputatları toplandılar maasuz oturuşa ki savaşmaa kabletmää başkannan geeri urulmuş kanonu veto adımamasınınnan. Kanon, angısı baalı Gagauziyanın bakannıklarınnan, imzalanmadı başkannan da çevirildi geeri GHT-na kirez ayın 3-dä, nışannadı Başkan İşleri bakannıın öndercisinın yardımcısı Oksana Nedälko — Kalın. “İlkin bakılan Bakannık Komiteti için kanona diyşilmeklerin geliştirmesi punktları girdilär Gagauziyanın bakannıkları kanonuna da.  Kurala görä bu punktlar geeri urulduktan sora yok nicä koyulsunnar başka kanona taa 3 ay. Bu vakıt orak ayın 19-da tamannanȇr”, — nışannadı Oksana Nedälko — Kalın. Gagauziyanın başkan yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, ani bu kanon yazılarkana esaba alınmadılar bakannıkların iş özellikleri. “En azdan 11 bakannık:…

(Video) Deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna diişilmekleri yapaceklar

Gagauziya Halk Topluşun deputatları hazırlȇȇrlar diişilmekeri Gagauziyanın baş kanonuna. Bunu için Halk Topluşunda kurulu maasuz komisiya. Onun başı ayırıldı deputat Georgiy Leyçu, yardımcısı oldu İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger. Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi. Ona lääzım yapılsın bir sıra diişilmeklär şindiki normalara görä, sayȇr Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu. O çizgiledi, ani onnar olaceklar baalı Başkan seçimnerinnän. Reestrda yazılı, ani Gagauziyada seçicilerin sayısı kurȇr 132 bin kişi, ama halizdän yaşayannarın sayısı taa az, çizgiledi deputat. Bu üzerä seçimnerdä pay alȇr az insan. «Çok insan bulunȇr aşırıda, avtonomiyada yaşamȇȇrlar. 50% seçici yok nicä olsun, bu insannar yok»,…