Çempionnara – millionnar. Nicä Halk Topluşunda bakıldı kanon sportçuları finans desteklemesi için

Gagauziya Halk Topluşu ilk okumakta «Gagauziyanın şannı sportçularını finans  desteklemesi için» kanonunu kabletti. Nicä kanon kabledilmesi proţesi  geçti, materialımızda.

Gagauziya Halk Topluşu oturuşu başlamadan trener, grȇppling sport çeşitindä dünnä çempionun Alleksandr Romanovun bobası Anatoliy Romanov danıştı Bakannıık Komitetinä  hem deputatlara tekliflän kabletsinnär «Gagauziyanın  şannı  sportçularını  finans  desteklemesi  için» kanonunu. Onun bakışına  görä kanon verecek kolaylıı gagauz sportçuları  raat  sportlan zanaatlansınnar kendi Vatanında, ki  para  yoksuzluu beterinä onnar  aşırıya gitmesinnär.

«Bu kanon verecek kolaylıı  bizim  sportçularımızı  devletimizdä  tutmaa, paraylan yardım etmää. Ozaman  onnar  burada  kalacȇklar. Ki gelecektä  dä,  genç  olannara  yakışsın  devlettä  zanaatlanmaa sportlan hem  Gagaziyayı  hem  Moldovayı bildirtmää  başka  halklarda. Getirmää  medalileri hem ilk erleri  kazanmaa. Olmasın ölä, ani pyedestalda durȇr bizim  çoçuk, ama  başka devletin gimnı öter», — söledi Anatoliy  Romanov.

Halk Topluşu  hazırladı  kanonu  soţıal  yardımı  için şannı  sportçulara. Ani onu lääzım kabletmää  dayman  sölärdilär deputatlar  İlya  Uzun hem  Nikolay  Dudoglo.  Onnarın bakışına göörä  sportçular eterli  yardımı  avtonomiyadan  kabletmeerlär, bakmayarak  ona, ani  medalileri  getirerlär.

«Bizdä  var  gençlär, angıları  dayman  çempionatlardan  medalileri  getirerlär. Ama onnar  bu kanonun kabletmesinin önündä  ne  kazandılar sayılmȇȇr. Onnar  bir  sıra para  kabledeceklär. Ötää  dooru kim getirdi  medalileri,  lääzım herbiri  için para  kabletsinnär. Neçin? Büün sportçular  en  fukaarä. Bakın onnara, onnarda  bişey yok», — söledi  İlya Uzun.

Deputat Nikolay Dudoglo hep ölä  kendi sözündä bu soruş için bakışını söledi. O şükür  etti  deputatı  İlya  Uzunu, ani o kaldırdı bu soruşu.

«Halizdän, bu  kanon lääzım bizä. Bizim sportçular — Gagauziyanın hodulluu.  Hepsimiz  kendimizi  gururlu  duyȇrız. Gagauziyayı  tanȇȇrlar  hem  bilerlär  sportçuların  hatırınnan. Onnar  medalileri dünnä  çempionatlarında hem  Olimpiya  oyunnarında kazanȇrlar», — söledi  Nikolay Dudoglo.

Nikolay Dudoglo  danıştı Bakannıık komitetinä, Gagauziyanın başkanına İrina  Vlaha, tekliflän  kayıl olsun kanonnan.

«Burada  iki moment  var. Bän diilim kayıl hepsinnän. Teklif ederim olimpiya  oyunnarın çempionuna  2  million ley  vermää. Olimpiya oyunnarın  hem  dünnä çempionatın prizörlarına 1 million ley. Öbür  punktlarlan bän kayılım», — teklif etti  Nikolay Dudoglo.

Bakannık  Komiteti  kayıl  oldu  sportçulara  soţial  yardımını  vermäk  kanonunnan. Bu soruşta  söz  tuttu  sport  hem gençlik  bakanı  Sergey  Stoyanoglo. Onun laflarına görä, kanon proektindä var  birkaç  önemli  moment, angılarını lääzım derindän bakmaa.

«Bakannık  komiteti  derindän  üürendi  kanonu. İsteeriz, ki  ikinci  okumaklara  etişincä  kanon barabar  işlenilsin», — söledi Sergey  Stoyanoglo.

Bitkidä, kanon için ilk okumakta hepsi  deputatlar  kendi  seslerini  verdilär. Taa derindän analiz  kanona  Halk topluşu barabar  Bakannıık komitetinnän yapacȇklar.
Источник grt.md
106

İlgili statyalar

Halk Topluşunda teklif ederlär en ii sportçulara ödemää yarım mln leya yakın

GHT deputatı  İlya Uzun hazırladı kanon proektini, angısı baktırȇr yardımı  Gagauziyanın sporçularına. Avtor nasaat eder vermää en ii sporçulara finans yardımını  sayıda 450 bin ley.  Gagauziyada var çok talantlı  sportçu, angıları kazandılar üüsek becermeklerini  sport uurunda.  Bizim çocuklar kaldırȇrlar devlet bayraanı halklarası yarışmaklarda.  Te onnardan, kim olacek Evropa çempionu, dünnä yada olimpik oyunnarın ödülcüsü, kabledeceklär bu yardımı, bakılȇr dokumentta. Sportçular, kim yaşȇr Gagauziyada, angıları 2000 yıldan  oldular  Dünnä Evropa hem olimpik oyunnarın çempionnarı yada  ödülcüleri, kabledeceklär  finans yardımını sayıda 450 bin ley. Bu bakılı kanon proektindä “Soţial uurunda tutturmaa deyni Gagauziyanın anılmış sportçularını”. Onun avtoru Gagauziya Halk Topluşunun deputatı İlya…

„Neçin örtülerä para vereriz da insannara yardım etmeeriz”. Nicä deputatlar Gagauziyanın 2023 yıla bücetini kabledärdilär

Kıran ayın 6-da, Gagauziya Halk Topluşu avtonomiyanın  bücetini  2023 yıla ilk okumakta kabletti. Deputatlar kendi  seslerini  proekt  için verdilär, esaba alarak 20 millionnuk  harcamak  hem gelir bölümnerin azaltmasını dä. Kanonun avtoru   — Bakannık Komiteti kayıl oldu  deputatların  kararınnan.  GHT deputatları avtonomiyanın en önemni dokumentini başlamadaan bakmaa dartıştılar birkaç başka soruş için. İlktän annaşmamazlık oldu kanonnan, angısı Gagauz Respublikasının  kuvet strukturaları veterannarına ödemeklerinnän baalı. Onu büünkü oturuşta da kabletmedilär, çünkü bücet kanonuna onnan baalı para koyulmadı. Deputatların  bir  payı istedilär  bu  soruş iş sırasına girsin, nicä dä  «Gagauziyanın anılmış  sporçulara  soţial  yardımı vermäk için» kanonu. Ama kanon kuruçuların taa büük payı…

“Gagauziya Prokuratura için” kanon kabledildi

Halk Topluşun oturuşunda deputatlar “Prokuratura için” kanonu kablettilär. GHT deputatları “Prokuratura için” kanonunda belli ettilär, nicä hazırlamaa konkursu hem ayırmaa Gagauziyanın prokurorunu. Bu kanonun önemliini açıkladı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. «İlk bizim soruşumuz — yapmaa konkursu prokuror için kanonunda.Deputatlar kablettilär onu iki okumakta , lablettilär diişilmekleri, esaba alarak, ne verdilär bizim deputatlarımız .Bu iniţiativaylan çıktı iki deputat-Mihail Jelezoglo hem Vladimir Kıssa. Reglament komisiyası baktı kanon proektını.Deputatlar kayıl oldular da kablettilär bizim kanonumuzu», — söledi Mihail Jelezoglo. Sora bu kanon verildi Başkana deyni kayılıını versin. «İkinci soruş baalı ilk soruşlan. İniţiativa gider Başkandan. Lääzım yapmaa diişilmekleri. Parlament kabletti Prokuratura için kanonunu.…

Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär. Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu …

Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä. «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää. «Şindiki zaman Gagauziyanın baş…