Halk Topluşu genä teklif edecek Parlamentä Gagauziadan deputatlar birmandatlı dolaylardan seçilsinnär

Gagauziya Halk Topluşu (GHT) Moldova Parlamentinä danıştı kanon iniţiativasınnan Seçim Kodeksına diişilmeklär yapılsın. Kanon iniţiativasına görä, teklif ediler ki parlament seçimnerindä deputatları Gagauziyadan birmandatlı sistemasına görä ayırsınar.

Moldova Parlamentinä yollandırılacek kanon iniţiativası baktırȇr Seçim kodeksına diişilmekleri. Bu diil eni iniţiativa, ama Parlament onu baktmadı, onuştan teklif ediler bu kanonun konţepţiyasını kabletmää, söledi GHT oturuşunda deputat Aleksandr Dülger.

Birmandatlı bölümündä ilk eri o deputat alacek, kim 50 proţentan zeedä ses toplayabilecek. Er kimisindä lääzımnı seslär olmarsa, seçimnerin ikinci turu geçecek.

“Bizdä Moldovada proporţional sistemasına görä bir milli bölüm var. Gagauziyada 5 deputat yaşayınnarın sayısına görä lääzım ayırılsın Evropada gibi İtaliyadakı Üülenki Tirolda hem Alan adalarında Finländiyada”,  — söledi deputat.

Proektı  hazırladılar GHT deputatları Georgiy Leyçu hem Nikolay İvançuk.

Politolog Korneliu Çurä sayȇr, ani devlet kuvetlerindä bu teklifä skeptik bakışı var.

«Diil dooru bu iniţiativayi maasuz avtonomiya için kabletmää. Bütünnä bu iniţiativada var dooruluk. Ama taa ii olaceydı karışık seçim sistemasına dönmää, angısına görä mandatların yarısı majoritar sistemasına görä verildi. Ozaman Gagauziyada vardı nasıl parlamenttä kendi deputatları olsun. Düşünerim ki bu ii ideya, ama birleşik konteksttä bakılsın lääzım», — söledi politolog.

Büünkü gün MD Parlamentin 101 deputatı proporţional sistemasına görä, partiyaların listelerinä görä ayırılȇr.
Источник grt.md
301

İlgili statyalar

“Gagauziya Prokuratura için” kanon kabledildi

Halk Topluşun oturuşunda deputatlar “Prokuratura için” kanonu kablettilär. GHT deputatları “Prokuratura için” kanonunda belli ettilär, nicä hazırlamaa konkursu hem ayırmaa Gagauziyanın prokurorunu. Bu kanonun önemliini açıkladı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. «İlk bizim soruşumuz — yapmaa konkursu prokuror için kanonunda.Deputatlar kablettilär onu iki okumakta , lablettilär diişilmekleri, esaba alarak, ne verdilär bizim deputatlarımız .Bu iniţiativaylan çıktı iki deputat-Mihail Jelezoglo hem Vladimir Kıssa. Reglament komisiyası baktı kanon proektını.Deputatlar kayıl oldular da kablettilär bizim kanonumuzu», — söledi Mihail Jelezoglo. Sora bu kanon verildi Başkana deyni kayılıını versin. «İkinci soruş baalı ilk soruşlan. İniţiativa gider Başkandan. Lääzım yapmaa diişilmekleri. Parlament kabletti Prokuratura için kanonunu.…

Georgiy Leyçu parlamentlar arası iş grupası için: «Büük başarlara taa etişämedik»

Moldova Parlamentin hem Gagauziya Halk topluşun deputatların iş grupasının oturuşunda avtonomiya kanonnarınnan baalı soruşları baktılar. Moldova Parlamentin hem Gagauziya Halk topluşun deputatların  iş grupasının azaları geldilär ii çıkışlara uzun vakıttan sora, nışannadı GHT viţe-spikerı Georgiy Leyçu. Oturuşta bakıldı kanon proektleri, angıları baalı parlamentin reglamentinnän hem başka kanonnarlan, angılarına görä avtonomiya yaşȇȇr. “Siz bilersiniz, ani kanonnar, angılarını devlet kableder, pek sık Gagauziya  hak statusu kanonunnan uymȇȇrlar. Biz istämeeriz bu soruşta  merkez kuvetlerinä karşı gitmää, lääzım bu durumadan getirmemää, ama problemaları çözmää”, — açıkladı  Georgiy Leyçu. Gagauziya Halk topluşun deputatları isteerlär, ki herbir kanon, angısını devlet kuvetleri kabledeceklär, avtonomiya kuvetlerinä verilsin bakılmaya…

(Video) Deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna diişilmekleri yapaceklar

Gagauziya Halk Topluşun deputatları hazırlȇȇrlar diişilmekeri Gagauziyanın baş kanonuna. Bunu için Halk Topluşunda kurulu maasuz komisiya. Onun başı ayırıldı deputat Georgiy Leyçu, yardımcısı oldu İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger. Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi. Ona lääzım yapılsın bir sıra diişilmeklär şindiki normalara görä, sayȇr Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu. O çizgiledi, ani onnar olaceklar baalı Başkan seçimnerinnän. Reestrda yazılı, ani Gagauziyada seçicilerin sayısı kurȇr 132 bin kişi, ama halizdän yaşayannarın sayısı taa az, çizgiledi deputat. Bu üzerä seçimnerdä pay alȇr az insan. «Çok insan bulunȇr aşırıda, avtonomiyada yaşamȇȇrlar. 50% seçici yok nicä olsun, bu insannar yok»,…

“Kapital  investiţıyalar” hem “Aydınnanmış küü programası” kanonnarına diişilmeklär bakıldı cümnä seslemeklerindä

Gagauziya Halk Topluşu deputatları cümnä seslemeklerin süresindä  nışannadılar, ani “Kapital  investiţıyalar» hem “Küüleri aydınnatmak”kanonnarında diişilmeklär lääzım olsun. Kanon kurucuları  teklif ettilär  beş kanon iniţıativasını iki kanona. Gagauziya halk toluşu  deputatları teklif ederlär kapital  investiţıyaların  bir payını  vermää  avtonomiyanın küülerin hem kasabaların primariyaların ilerlemesinä. Bölä olacȇk kolaylık  taa faydalı  işi  kurmaa kuvetlerin  arasında. Hep ölä  deputatın kayıllıı lääzım olacȇk,  deyni giriştirmää investiţıya proektleri  onun  kasabasında yada küüyündä. Deputatın imzası lääzım olcȇk  sade  te o proktlerä, angıları  devlet hem bölgä  bücetlerindän ödeneceklär. Gagauziya  halk  topluşun iki deputatı  Aleksandr  Tarnavskiy  hem Mihail  Jelezoglo   bu  diişilmeklerin avtorları. Deputatlar taa isteerlär, ki investiţiya proektlerin sayısını …

Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä. «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää. «Şindiki zaman Gagauziyanın baş…