(Video) Deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna diişilmekleri yapaceklar

Gagauziya Halk Topluşun deputatları hazırlȇȇrlar diişilmekeri Gagauziyanın baş kanonuna. Bunu için Halk Topluşunda kurulu maasuz komisiya. Onun başı ayırıldı deputat Georgiy Leyçu, yardımcısı oldu İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger.

Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi. Ona lääzım yapılsın bir sıra diişilmeklär şindiki normalara görä, sayȇr Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu. O çizgiledi, ani onnar olaceklar baalı Başkan seçimnerinnän. Reestrda yazılı, ani Gagauziyada seçicilerin sayısı kurȇr 132 bin kişi, ama halizdän yaşayannarın sayısı taa az, çizgiledi deputat. Bu üzerä seçimnerdä pay alȇr az insan.

«Çok insan bulunȇr aşırıda, avtonomiyada yaşamȇȇrlar. 50% seçici yok nicä olsun, bu insannar yok», — nışannadı Georgiy Leyçu.

Deputatlar seçicilerın sayısını aazaltmaa isteerlär. Bu sayı kuracek üçtä bir yaşayannarın bütün sayısından.

Taa bir diişilmäk olacek baalı GHT öndercilerin ayrılmasınnan. Erlim lääzımnı vakıtta deputatlar bunu yapamayceklar, ozaman lääzım olacek enidän Halk topluşuna seçimneri geçirmää. Bölä kararı kabledecek Başkan, nedän sora Merkez seçim komisiyası 3 ayın süresindä eni seçimneri geçirecek. Bu diişilmeklär lääzımnı, çünkü  bu yıl deputatlar üç ayın süresindä ayıramadılar halk topluşun öndercilerini.

«Halk topluşu yoktu nicä işlesin. Başkan da yoktu nicä naşey sä bu durumda yapsın. Dokument, angısına görä vardı nicä bu problemayı çözmää, yoktu», — açıkladı deputat.

Diişilmeklär yapılacek o statyalara da, angılar avtonomiya statusunnan baalı.

«Gagauziyanın Özel statusu için kanonunda yazılı, ani Gagauziyada var hak baamsız olmaa erlim devletimiz kendi baamsızlıını kaybedärsä. Ama bu dokumenttä yok mehanizm, nicä avtonomiya kendi bu hakını kullanacek, erliim bu an gelärsä», — söledi Georgiy Leyçu.

Gagauziyanın Baş kanonunda var 10 bölüm. Kanon belli eder Gagauziyanın statusunu Moldova devletin içindä, kuvet götürücülerin hem yaşayannarın haklarını avtonomiya uurunda.

Diişilmekleri kabletmäk komisiyanın işinä katılaceklar ekspertlär, cümnä temsilcileri hem bilim uurunda uzmannar.

Preview foto: gagauzia.md
Источник grt.md
207

İlgili statyalar

Gagauziyanın Baş Kanonuna diişilmekleri hazırlayan komissiyada açıkladılar, ne uurda gider iş

Gagauziyanın Baş Kanonuna diişilmekleri hazırlayan Halk Topluşu deputatlar komisayası başladı işlemää. Bu proţesä katıldılar kanon kurucuları hem ekspertlär. Angı diişilmekleri onnar neetlenerlär yapmaa, materialımızda. Halk Topluşun komisiyası üürendi teklifleri, ne lääzım Gagauziyanın Baş Kanonunda diiştirmää. Bundan sora onnar açıkladılar baş soruşları, angılarından başlayacek onnarın işi. “Soruşlar, angıları baalı Başkan seçimnerinnän. Ki bulmaa formulayı hem azaltmaa seçicilerin sayı sınırını, bakarak avtonomiada migraţiya proţeslerinä. Soruşlar, angıları baalı Halk Topluşun işinnän, onun başın ayırımasınnan. Biz belli edecez vakıdı, angısının süresindä deputatlar lääzım olacek bunu yapsınnar. Onnar bunu yapmaarsaydılar, Başkanın kararınnan Halk topluşu çözüleçek dä yapılacek eni seçimnär. Erlim Halk topluşu uzun vakıt kanonnarı…

Komissiya kabletti teklif edilmiş eklemeleri Gagauziyanın Temel kanonuna

Gagauziyanın Temel kanonuna — Ulojeniyeyä teklif edildi bir sıra diişilmeklär. Halk Topluşunda maasus komissiyanın azaları kararladılar  onnarı hem eklemeleri. Gagauziyanın Temel kanonun var üridik kuvedi bütün  avtonomiyada.  Kabledildi  o 1998 yılın  kirez ayın 14 — dä Halk Topluşunnan. O  belli eder baalantıları avtonomiyanın kuvetlerin aralarında, onnarn işini hem kontrol eder gitmesinnär kanona karşı, urguladı GHT başın yardımcısı Georgiy Leyçu. Onun laflarına görä,  Gagauziyanın temel kanonunda var çok normatıv aktları, angıları baalı  yaşamanın türlü sferalarınnan, angıları  belli ederlär Gagauziyanın  soţial- ȇkonomika ilerlemesini hem insannarın  yaşamasının kalitesini. “Büünkü oturuş başarıldı onunnan, ani  komissiyanın hepsi azaları, birindän kaarä  verdilär seslerini ki imzalamaa o…

Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä. «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää. «Şindiki zaman Gagauziyanın baş…

“Gagauziya Prokuratura için” kanon kabledildi

Halk Topluşun oturuşunda deputatlar “Prokuratura için” kanonu kablettilär. GHT deputatları “Prokuratura için” kanonunda belli ettilär, nicä hazırlamaa konkursu hem ayırmaa Gagauziyanın prokurorunu. Bu kanonun önemliini açıkladı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. «İlk bizim soruşumuz — yapmaa konkursu prokuror için kanonunda.Deputatlar kablettilär onu iki okumakta , lablettilär diişilmekleri, esaba alarak, ne verdilär bizim deputatlarımız .Bu iniţiativaylan çıktı iki deputat-Mihail Jelezoglo hem Vladimir Kıssa. Reglament komisiyası baktı kanon proektını.Deputatlar kayıl oldular da kablettilär bizim kanonumuzu», — söledi Mihail Jelezoglo. Sora bu kanon verildi Başkana deyni kayılıını versin. «İkinci soruş baalı ilk soruşlan. İniţiativa gider Başkandan. Lääzım yapmaa diişilmekleri. Parlament kabletti Prokuratura için kanonunu.…

Deputatlar: “Gagauziyanın baş kanonuna diişilmeklär lääzım Komstituţiyada yazılsınnar”

Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatları Sergey Çimpoeş, Georgiy Leyçu, hem Aleksandr Tarnavskiy press-konferentiya verdilär, neredä parlament arası grupanın işi için annatılar, Bakannık Komitetin işindä yanışlıkları için annattılar hem nesoy diişilmekleri teklif ederlär deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna giriştirmää ki ileri dooru onnar yazılsın devletin konstituţiyasına. Kanondakı organın deputatı Sergey Çimpoeş annatı, ani 2015 yıldan deputatlar parlament arası grupasının işindä pay alȇrlar. En önemli problema, urguladı deputat, o, ani merkez kuvetleri saymȇrlar avtonomiyayi politika uurunda. Sergey Çimpoeş çizgiledi, ani evropadakı kurumnarın, Evropa birliin, Rusiya devletin, Türkiyanın pay almasınnan 1994 yılda Gagauziyanın yaşayannarı avtonomiyayi kablettilär. O düşüner ki avtonomiyanın ilk günnerindän politiklär kimi…