Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä.

«Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää.

«Şindiki zaman Gagauziyanın baş kanonuna görä  GHT deputatları  var nicä  inkär etsinnär cümnä kuvetlerin herbir kararını. Vakıt gösterdi esaba alarak, ani  iki kuvet  dalı  belli  edildi. Diil  dooru  kabledilmiş karalar da  daavada  iptal  edilsinnär.  Şindi  biz  Gagauziyanın baş  kanonunnan işleeriz, esaba alȇrız hepsi  momentleri. Eerlim  ekleyä bilärseydik  bu  teklifleri, ozaman  annaşmamazlık  olmayacȇk», — açıkladı kanon proektin avtoru Georgiy Leyçu.

Kanon proektindä  belli  edili  sorumnar  bakannıkların öndercilerinä  dä. O görevlerä  lääzım girsinnär  maasuz kriteriyalara uyan uzmannar, onnarın arasında  üüsek  uurda becermeklär hem  büük iş stajı.

«Bu  görevä  işlemää  girdiynän bakannıın başı  lääzım olacȇk  Gagauziyada yaşasın. Bu  bir önemli  moment. Hep bölä  sorumnar  başkana hem  GHT başına da. Bölä  koruner  baalantılar  yaşayannarın  hem  kuvetlerin aralarında», — sayȇr Georgiy Leyçu.

«Bakannıık komitetin bakannıkları için» cümnä  seslemeklerindä deputat Mihail Jelezoglo kendti  ideyalarını  açıkladı. O teklif etti  bakannıkların kurulmasında hem yokedilmesindä  Gagauziya Halk topluşun deputatları da pay  alsın.

«Deputatlar, komissiyanın azaları  sayȇrlar, ani  var  ölä  bakannııklar ,angıları  bir  işi  yapȇrlar, ama  başka türlü  adlanȇrlar. Deputatlar  bakannııkların taa kurulmak adımında lääzım karışsınnar  kendi  tekliflerinnän. Ozaman kavgalar bitecek», — söledi Mihail Jelezoglo.

Deputat Nikolay Ormanjı kendi  sırasında teklif etti  «Bakannıık  komitetin başı» kanonun 5-ci  statyasını  biraz diiştirmää. O sayȇr, ani  lääzım premyer-ministru – başbakan — görevini  giriştirmää.

Georgi  Leyçu  nışannadı, ani  bakannınklar üridik cümnä adaleti, angısı  lääzım Komratta bulunsun.

«Bu  sorum  sade  baş bakannaa deyni. Başka  Bakannık  komitetindä kurulmuş  administrativ kuvetlär, bölümnär,var nicä  başka  küüdä  yada kasabada bulunsunnar», — söledi Leyçu.

Üridik  bakannıı  kayıl oldu  «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinnän hem nasaat  etti  GHT kabletsin bu  normativ  aktını  te nicä  o temsil edildi.
Источник grt.md
343

İlgili statyalar

Halk Topluşu kabletti kanonu Bakannık Komitetin bakannıkların işi için

Halk Topluşun deputatları kablettilär kanonu „Bakannık Komitetin bakannıkları için”. Onu lääzım olacek imzalasın Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. Законопроект «О центральных отраслевых  Управлениях»    разработал  заместитель председателя  НСГ  Георгий Лейчу.  Депутаты НСГ отметили, что он регламентирует работу законодательной и исполнительной власти. Bakannık Komitetin bakannıkları için kanon proektini hazırladı Halk Topluşun başının yardımcızı Georgiy Leyçu. Deputatlar nışannadılar, ani eniliklerdä bakılı Halk Topluşunun hem Bakannık Komitetin iş sırası. “Kanoında bakılı kanon kurmak hem önetmäk kuvetlerin baalantıları. Çünkü, Gagauziyanın baş kanonunda bakılı, ani hepsi kuvetlär baalı biri birilerinä. Biz geçirdik cümnä seslemelerini, maasus komisiyalarının aralarında oturuşları hem sözleşmeleri, da kararladık diişilmeklerin geliştermelerini, o üzerä kaldı…

Deputatlar teklif ederlär azaltmaa iştän çıkmasınnan baalı ödemekleri avtonomiyanın regional kuvetlerin temsilcilerinä

Gagauziya Halk topluşun deputatları çıktılar tekliflän, angısında isteerlär «Bakannıık komitetin işi için» kanonun 23-cü statyasını diiştirmää. Bu statya verer soţıal garantiyalarını Bakannıık komitetin azalarına. Bakannıık komiteti baktı Gagauziya Halk topluşun kanon proektini diiştirmää «Bakannıık komitetin  işi için» kanonun 23-cü statyasını . Bu soruşu açıkladı finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva. TATYANA DOYÇEVA, Gagauziya finans bakannıın başı: «Proektın avtorları «Bakannıık komitetin iş statusu için» kanonun 17-ci statyasına aardılȇrlar. Onnar esaplı yaklaştılar soruşa, angısı baalı devlet görevlerindä çalışannarlan, ama Bakannık komitetin azalarını yannış devlet görevlerindä çalışannarın arasında saydılar». Bakannık komiteti dayma türlü kanon proektlerinnän çıktı, ki diiştirilsin kanona görä devlet görevlerindä çalışanarın kazanç…

Halk Topluşun deputatları teklif ederlär diiştirmää Bakannık komitetin strukturasını

Komratta Bakannık komitetin işi için kanona görä geliştirmelerinä cümnä okumakları geçti. Eniliklerä görä lääzım olacek birkaç bakannıkları  birleştirmää, M. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırmak merkezini hem  İnvestiţiya agenstvosunu çıkarmaa Bakannık  komitetindän. Te bu  enilikleri  deputatlar teklif ettlilär  kabletmää. Reglament komisiyanın başı ,Gagauziya Halk topluşun deputatı  Mihail  Jelezoglo nışannadı,ani “Bakannık komitetin işi için” kanonuna enilikleri Gagauziya Halk topluşun başın yardımcısı Georgiy Leyçu teklif etti kabletmää. Deputatlar  isteerlär  2018-ci yılda kabledilmiş Bakannık  komiteti  için kanonu  diiştirmää. MİHAİL JELEZOGLO GHT reglament komisiyasının başı: «İsteeriz belli etmää  bir sıra  kriteriya hem sorumnarı  Bakannıık komitetin  azalarına. İlerdän onar yoktu. Bakannık Komitetin azası hem bakan var nicä olsun…

Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär. Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu …

“Kapital  investiţıyalar” hem “Aydınnanmış küü programası” kanonnarına diişilmeklär bakıldı cümnä seslemeklerindä

Gagauziya Halk Topluşu deputatları cümnä seslemeklerin süresindä  nışannadılar, ani “Kapital  investiţıyalar» hem “Küüleri aydınnatmak”kanonnarında diişilmeklär lääzım olsun. Kanon kurucuları  teklif ettilär  beş kanon iniţıativasını iki kanona. Gagauziya halk toluşu  deputatları teklif ederlär kapital  investiţıyaların  bir payını  vermää  avtonomiyanın küülerin hem kasabaların primariyaların ilerlemesinä. Bölä olacȇk kolaylık  taa faydalı  işi  kurmaa kuvetlerin  arasında. Hep ölä  deputatın kayıllıı lääzım olacȇk,  deyni giriştirmää investiţıya proektleri  onun  kasabasında yada küüyündä. Deputatın imzası lääzım olcȇk  sade  te o proktlerä, angıları  devlet hem bölgä  bücetlerindän ödeneceklär. Gagauziya  halk  topluşun iki deputatı  Aleksandr  Tarnavskiy  hem Mihail  Jelezoglo   bu  diişilmeklerin avtorları. Deputatlar taa isteerlär, ki investiţiya proektlerin sayısını …