Germaniyadan Gagauziyada yaşayannara bir seläm

Germaniyadan Gagauziyada yaşayannara bir seläm

Büük ayın (yanvar) 21-dä Moldova Respublikasının Gagauziya Avtonom Bölgesindä oldu bir yardımcılık akțiyası. Beşalma, Dezgincä, Kongaz, Kongazçık  küülerin hem Komrat kasabasının insannarına baaşış verildi 200 iimeelik paketları, angılarını hazırlamak için finans yardımını uzattılar Germaniyadan “Basıbüyük Internationale Hilfsorganisation gGmbH” hem “Avrupa Yetim-Der Pro-Waisen e. V.” yardım kuruluşları.

Erlerin primarları hazırladılar yardım verilecek ibsabbarın listelerini, neyä görä bu kuruluşların temsilcileri Mahmut BASIBÜYÜK hem Hasan KUYULDAR, küüleri dolaşıp kendiellerinnä herbir insana pfketları baaşladılar..

Mahmut BASIBÜYÜK açıkladı: “İiyilik yapmak bir sanaat gibi, bu üzerä bän hem benim ayläm yardım yapmayı severiz. Herzaman zor durumda olan insannara canımız acıyêr da onnara nekadar yapabileriz yardım ederiz. Basıbüyük halklararası yardım kuruluşu türlü devletlerdä insannara yardım eder: Romaniya, Bulgaristan, Türkiye, Makedoniya, Moldova hem başka. Aylelär hem uşaklar sevinärsä biz da mutlu olêrız. Bu sefer bizim yardımımız etişti Moldovaya, Gagauziyanın dört küüyünä hem Komrat kasabasına. Herbir küü kabul etti kırkar paket. Umut ederim ani herbiri sevindi bu yardıma, az da olsa mutlu oldu. Allaa da bizim iiliimizi kabul etti”.

Hasan KUYULDAR da nışannadı:Bizim yașamak prințiplerimțzä görä, zor durumda olan yada fikaara olan insannara yardım etmek bizim borcumuz. İilik yapmak o insannık için izsiz kalmayan bir yatırım. Bänâ Avrupa Yetim-Der Pro-Waisen e. V. kurumunun başkan yardımcısı olarakâ bu gün Moldovada, Gagauziyada bulunêrım, buradayım, çünkü bizim insannarın cannnarının sıcaklıını gagauz milletinä getirdim. Bizim için insannık hem yardım yapmak önemni, bu üzerä istedik Gagauziyanın 200 aylesini sevindirmää onnara imeelik paketları daatmaa. Bän annêêrım, ani bu baaşışlar olmasa da ömür ilerleyecekti, ama bu bizim insannardan bir sıcak selämimiz. Gagauziyaya. Moldovaya ilk sıra gelerim, ama kendimi burada yabanci hiç duymadım, insannarlan türkçä-gagauzça raat-raat annaşabildik. Bu bizim ilk adımımız, ondan sora taa gözäl hem hayırlı işleri gagauz halkı için aslıya çıkaracez. Umut ederim, ani kısa zamanda burada, Gagauziyada, başka soțial proektlarını kuracez”.

Bu yardım akțıyasını geçirilmesindä pay alan Gagauziya üüredicilik Upravleniyasının zaametçiykası Lidiya OSTAŞ, Gagauziyanın 200 aylesinin adından, bütün candan şükür etti Germaniyadan gelän paalı musaafirlerä da açıkladı, ani herbir aylä halizdän sevindi da yardımı getirennerä hem verennerä saalık hem ii başarılar diledi. Onnarın yolları acık olsun, onnarın hayırlı işleri çok taa insannara kauşsun, etişsin.

Germaniyadan Gagauziyada yaşayannara bir seläm

Germaniyadan Gagauziyada yaşayannara bir seläm
Источник anasozu.com
252

İlgili statyalar

Germaniyadan Gagauziya insannarına yardım çalışmaları

Başlayıp 2022-ci yıldan beeri Gagauziyada hem Moldovada insannık yardımnarını yapêr Germaniyadan “Basıbüyük Internationale Hilfsorganisation gGmbH”. Ölä, 2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 21-dä bunun hem “Avrupa Yetim-Der Pro-Waisen e. V.” yardım kuruluşun finans yardımınnan ilk yardımcılık akțiyasında Beşalma, Dezgincä, Kongaz, Kongazçık küülerinhem Komrat kasabasının insannarına 200 imeelik paketları baaşış verildi. Bu yardım kompaniyaları büün dä ilerleerlär. Bu yrdımcılıın içindä olan Gagauziya üüredicilik Upravleniyasının zaametçiykası Lidiya OSTAŞ, açıkladı, ani bu yardımnar hep zeedelenerlär. 2022-ci yılın Canvar ayında (oktäbri) “Basıbüyük Internationale Hilfsorganisation gGmbH” yardım kuruluşun başı Mahmut BAŞIBÜYÜK Gagauziyanın uşaklarına deyni ruba hem kusurlular için 6 kusurlular kaläska. Bu kaläskaları kabledennerin taa çoyu…

Gagauziyada kuytu bulan Ukraynadan kaçaklara TİKAdan yardım

Baba Marta ayın 16-da Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) getirdi hem verdi yardım Gagauziyanın Kongaz küüyün kaçakları erleşitirilmäk merkezindä bulan Ukraynadan insannara. Kongaz erleşitirilmäk merkezindä ukraynalı kaçaklar için Türkiyenin hem TİKAnın adından yardımı verdilär TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN. Yardım içindä var yastık-çarşaf takımnarı hem gigiena lääzımnıkları. Yardım vermä sırasında bulundu Gagauziyanın Başkanı da. Nicä açıkladı “Ana Sözü” redakțiyasına TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, bu yardımnarı vermää kolaylık oldu ondan, ani  Moldovaya artık etişti Türkiyedän Ukraynadan kaçaklara deyni ikinci dalga yardımı, angısı Türkiyenin AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) TİRlarınnan…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezinä geldi yardım Almaniyadan

 “BASIBÜYÜK” halklar arası yardım kuruluşu uzattı yardım elini Kongaz küüyünün merkezinä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı. Kızçaaz Maşa bir yaşında, Ukrainada gidän cenk için o, elbetki, aklısında bişey tutmayacek, ama büün o şansora annȇȇr, ani bulunȇr evdän uzakta. Maşacık anasınınnan, batüsununnan hem babusununnan Vatanından kaçmak zorunda kaldı. Büün onnar yaşȇȇrlar Kongaz küüyünün merkezindä, neredä erleştirerlär Ukrainadan gelenneri. ALEKSANDRA, Ukraina vatandaşı: “Biz pek sevineriz, ani bizi burada kablettilär, arkaladılar hem yardım ettilär. Biz biraz  raatlandık. Aslıdan sölediynän beklemäzdik bukadar sıcaklık”. ALİNA, Ukraina vatandaşı: “Biz braktık hepsini, bän oturdum kocamın maşınasına da, alıp uşakları kucaama hem anamı, çıktım Ukrainadan en yakın…

Türkiyedän yardım yufka durumda bulunan aylelerä deyni verildi Gagauzya dolaylaların üçünä dä

Gagauziyada 1,5 bindän zeedä aylä kabledecek yardım ТİКА türk agentstvosundan. Kutuların içindä imek malları, angılarını Türkiyedä kutlanılan Ramazan bayramına görä veriler. Aprelin 20-ndä fura yardımlan geldi Gagauziyaya. Yardım verildi avtonomiyanın dolayların 3 kasabasında önderciliin temsilcilerinä. Bundan sora onnar verilecek aylelerä. “Küülerä daatmak üzere ihtiaç olan insannara afet olsun. Öbür projelär herzaman devam ediyor. Her küüydä bir iz brakȇrız.  Allah hepsimizä güç versin, saalık versin. Biri-birimizä yardım ederiz, gözäl projeleri yapȇrız.  İhtiaçlarımızı birlikte düşünüyoruz, nasıl yapacez, nasıl kapatacez.  Hepsinizi Paskellä  yortusunnan kutluyorum, burayı gelmeniz için teşekkür ediyorum”, — söledi TİKA agentstvosunun Kişinevda koordinatörü  Selda Özdenoğlu. Erli kuvetlär önderciliin temsil edenneri şükür…

/Video/ “Çok insan elini uzattı”. Türkiyedä yaşayan vatandaşımız zararlanmış insannara yardım için

16 bindän zeedä insan geçindi Türkiyedä er tepremesinin beterinä, ani fevralin 6-da oldu.  Ama bu sayı git-gidä büüyer. Kendi yardımını Türkiyeyä 40 devlet teklif etti. Bu sayıda Moldova da. Kurtacılar maasuz tehnikaylan hem üürenik köpeklärnän fevral ayın 8-dä sabaalen hatalı olayın erinä etiştilär. Burada şindi herbir yardım önemni. Kalmȇȇrlar bir tarafta sıradan insannar da. Kuvedinä görä herbiri yardım eder. Bloger Komrattan Ekaterina Balaur dolayında insannarı Moldovadan hem Russiyadan topladı. Birliktä zor durumda olan insannara yardım etmäk için. Ruba, imelik, ilaç, yorgan – en ilkin bu mallar lääzım er tepremesindän zararı görän insannara. Bunu için Türkiyenin yardım merkezlerin volontörları haberlerlär. Onnarlan…