Gagauziyanın primarlarına annattılar „Evropalı küü” milli programası için

Moldovanın kuvetleri haberleerlär «Еvropalı küü»  programasının başladılması için. Proekt küülerin ilerletmesi için geliştiriler bu yılın çerçevesindä Millet fondun paralarınnan.

«Еvropalı küü» programasının çerçevesindä kararlanȇr finanslamaa proektleri, baalı küülerin uzun zamana ilerletmesinnän, yaşayannara kaliteli hem cümnä koşulların vermesinnän, erli kuvetlärlän  investiţiyaların getirmesinnän. «Еvropalı küü» programasına 735 мln. ley veriler.

«Proektin neeti – küülerdä gençleri korutmaa, haliz onnarı, kim burayı geler. İnsan lääzım bilsin, ani çiftçiliktän kaarä, var başka erlär dä, neredä iş var nicä bulmaa», — açıkladı Parlamentin deputatı Vladimir Bolä.

Gagauziya regionun ilerlemesi Agentstvosunun uzmannarı konsultaţiyaları yapȇrlar hem haberleerlär  ne baalı avtonomiyanın kasabaların hem küülerin  ilerletmäk soruşlarınnan 2022-ci yılda.

«Bu programanın çerçevesindä işlemää deyni, lääzım karar kasabaların hem küülerin ilerlemesindä elinizdä olsun. Onda var proeklterin kullanmak, ilerletmäk   sonuçları. «Еvropalı küü» 100% millet fondunnan finanslanȇr, erli kuvetlerdän para istenilmeer», — söledi Gagauziya regionun ilerlemesi agentstvosunun başı Таtyana Donçeva.

Bildirimnär infrastukturanın kaliteli uura getirilmesi yada soţial kurumnarın enilenmesi için var nicä verilsinnär.

«Teklif ederim o küüleri, angıları şansora taradılar kimi proektleri, sayıdan çıkarmaa da vermää kolaylık başka küülerä taramaa, ki proektlär boşuna yazılmasınnar, onnara paralar harcanȇrlar. Sora da sergenä koyulȇrlar», — söledi Dezgincä küüyün primarı Vasiliy Kapsamun.

 

«Siz Respublika uurunda vardı nicä bu soruşu düşünäsiniz. Erli kuvetlärlän maasuz kriteriyalara görä, paralar pay edilerlär, angıları primariyaylan, küü Nasaatınnan inandırılȇr, Parlamentlän dä bildirilsinnär, ozaman erli kuvetlär bileceklär, angı finaslara ardılmaa da ona görä proektleri yazmaa. Ozaman küü bilecek, ani bir sayıda finanlsarı kabledecek», — söledi Beşgioz küüyün primarı Nikolay Gotişan.

«Еvropalı küü» programasında pay almak için bildirimnär aprelin 20-dän kabledilerlär.
Источник grt.md
188

İlgili statyalar

Gagauziyanın primariyaları var nicä katılsınnar küülerin hem kasabaların ilerlemesi için proektların yarışmasına

İnfrastruktura Ministerlii hem Gagauziyanın bölgeyi ilerlemäk Agenstvosu haberledilär, ani proekt yarışmasını çekettirerlär. O geçer «Evropalı küü» Millet programasının çerçevesindä. Proektlär finanslanacȇklar Millet dolay hem kasaba – küü ilerlemesi fondundan. İstekleri para kabletmää deyni var nicä vermää baba marta ayın 22-dän çiçek ayın 20-nädän. Gagauziyanın primariyaları var nicä pay alsınnar proektlar yarışmasında ölä isteklärlän nicä su, kanalizaţıya, yaslaları, okulları, Kultura evleri düzülmesi için.Var nicä olsun proektlär erideki biznesın ilerlemesi için hem ȇnergiyanın koruması için. «Biz isteriz nekadar taa çok erideki kuvetlär pay alsınnar yarışmakta hem tarasınnar proektleri. Ama diil lääzım unutmaa, ani bu yarışmak yapıldı ,ki en ii proektleri aslıya çıkarmaa.…

“Kapital  investiţıyalar” hem “Aydınnanmış küü programası” kanonnarına diişilmeklär bakıldı cümnä seslemeklerindä

Gagauziya Halk Topluşu deputatları cümnä seslemeklerin süresindä  nışannadılar, ani “Kapital  investiţıyalar» hem “Küüleri aydınnatmak”kanonnarında diişilmeklär lääzım olsun. Kanon kurucuları  teklif ettilär  beş kanon iniţıativasını iki kanona. Gagauziya halk toluşu  deputatları teklif ederlär kapital  investiţıyaların  bir payını  vermää  avtonomiyanın küülerin hem kasabaların primariyaların ilerlemesinä. Bölä olacȇk kolaylık  taa faydalı  işi  kurmaa kuvetlerin  arasında. Hep ölä  deputatın kayıllıı lääzım olacȇk,  deyni giriştirmää investiţıya proektleri  onun  kasabasında yada küüyündä. Deputatın imzası lääzım olcȇk  sade  te o proktlerä, angıları  devlet hem bölgä  bücetlerindän ödeneceklär. Gagauziya  halk  topluşun iki deputatı  Aleksandr  Tarnavskiy  hem Mihail  Jelezoglo   bu  diişilmeklerin avtorları. Deputatlar taa isteerlär, ki investiţiya proektlerin sayısını …

Video: İnfrastruktura proektleri Çok-Maydan küüyündä

Bitki yılların içindä avtonomiyanın küüykerindä giriştirilerlär türlü  infrastruktura proektleri, angıları doorudulu ki kurmaa ii koşulları yaşayannara deyni. Önemli onnrdan yolların düzülmesi, angıları yapılmadılar çok yıl, hem sokakların aydınnatması. Aktiv bu işlär yapılȇrlar  Çok-maydan küüyündä dä. Çok-Maydanda  “Küülerin aydınnatması” programası yapılı may 100 proţendä, sade küüyün en kenarkı sokaklarında taa yok şafk. İki ay geeri adınnattılar iki ara sokaa,  neredä karannıkta yaşayannar zorlanardılar geçmää çukurları. Bu işlär için avtonomiyanın bücetindän verildi 180 bin leydän zeedä. Lääzım nışannamaa, ani bir — iki yıl geeri küüdä diiştirdilär lampaları taa ekoom variantına — led- lampalara, nışannadı küüyün primariyanın uzmanı  Anatoliy Zadır. Şafkın geçirmesinnän bilä küüdä düzerlär yolları da, neredä şebönkaylan, neredä döşener  asfalt, hem koyulȇr plitka trotuarlara. Şındı…

“Soţial izmetlerdä eni adım”. Gagauziada başladıldı eni proekt soţial koruması uurunda

Kirsovo küüyündä  «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemanın  kurulması hem ilerlemesi» proektin açılması geçti. Onda pay aldılar primarlar, dolayların öndercileri, soţial bakannıkların  temsilcileri. Toplantının baş davasıydı – kaliteli koşulları yaşayannara onlayn vermää,  kolaylatmaa  insananarın danışmalarını türlü bölümnerä. «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemasının  kurulması hem ilerlemesi» proekti – bu eni yol koşulların ilerlemesi için Gagauziyada. Bu proekta avtonomiya gitti üç yıl, ama GOVİD – 19 hastalıın beterinä plannar biraz diiştilär, onun için proektin  giriştirilmesi çeketti biraz ta sora, nışannadı Gagauziyanın Bakanık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo. «Praktika kendisi gösterer bizä, ani pek önemli kurmaa  IT malını, IT programasını  onlayn rejımında. Onun için,…

Gagauziyanın üürenmäk kurumnarına etmeer para sıcaan ödemesi için

Gagauziyanın taa çoyu üürenmäk kurumnarı şansora harcadılar o finansları, angılarını plannadıydılar bu yıla sıcaan ödemesi için. Bunu açıkladı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı “Dialog v studiyi” programasında. Gazın birdän paalılanması getirdi ona, ani regionun üürenmäk kurumnarında etmeer finanslar sıcak için ödemää. Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva nışannadı, ani kimi üürenmäk kurumnarı kapadılar borçları kazanç paraları için verilän paralardan. “Taa çoyu üürenmäk kurumnarda 2022-ci yılın küçük ayında bu uura verilän paraların yarısından zeedesi harcandı. 10 üürenmäk kurumunda etmeyän paralar alındılar işleyennerin ay kazançları ödemesi için finanslarından”, — söledi Natalya Kristeva. Dezgincä küüyündä kurumnarı yısıtmak için 2021-2022 üürenmäk yılında plannandıydı…