Gagauziyanın üürenmäk kurumnarına etmeer para sıcaan ödemesi için

Gagauziyanın taa çoyu üürenmäk kurumnarı şansora harcadılar o finansları, angılarını plannadıydılar bu yıla sıcaan ödemesi için. Bunu açıkladı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı “Dialog v studiyi” programasında.

Gazın birdän paalılanması getirdi ona, ani regionun üürenmäk kurumnarında etmeer finanslar sıcak için ödemää. Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva nışannadı, ani kimi üürenmäk kurumnarı kapadılar borçları kazanç paraları için verilän paralardan.

“Taa çoyu üürenmäk kurumnarda 2022-ci yılın küçük ayında bu uura verilän paraların yarısından zeedesi harcandı. 10 üürenmäk kurumunda etmeyän paralar alındılar işleyennerin ay kazançları ödemesi için finanslarından”, — söledi Natalya Kristeva.

Dezgincä küüyündä kurumnarı yısıtmak için 2021-2022 üürenmäk yılında plannandıydı 170 000 ley harcamaa, ama mart ayında onnar şansora bittilär. Gazın paalılanmasınnan primariya her ay sade sıcak için harcȇr 80 bin leyä kadar.

“Büünkü günädän biz hepsi paraları harcadık. Bir ayda bizä geler 80-85 bin ley ödemää. Bän sanȇrım, ani bu soruşu lääzım bakmaa maasuz toplantılarda hem çalışmaa çıkmaa bu problemadan, çünkü uşaklar diil kabaatlı, onnara lääzım sıcak olsun”, — söledi Dezincä küüyünün primarı Vasiliy Kapsamun.

Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı nışannadı, ani bu problemayı Moldovanın Hukumedi lääzım alsın esaba.

“Gagauziyanın Bakannık komiteti başkannan barabar işletti hem yolladı MD Hükümetinä bir dokument, angısında teklif ediler vermää bu uura etmeyän finansları. Bu iş çoktan lääzımdı yapılsın. Var umut, ani bu soruşu bakaceklar, da sıcaan ödemesi için etmeyän paralar verileceklär”, — söledi Natalya Kristeva.

Üürenmäk kurumnarında gazın ödemesi için etmeyän finansların verilmesi iniţiativasını Gagauziyanın başkanı İrina Vlah Moldova Hükümedinä taa yılın çeketmesindä verdi.
Источник grt.md
315

İlgili statyalar

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…

Bakannık Komiteti teklif eder eni kanonnarı üüredicileri desteklemäk için

Gagauziyanın Bakannık Komiteti hazırladı iki kanon proektini, angıları doorudulu     üüredicilerin ay kazançlarının zeedeletmesinä.  Bu iş lääzım zeedeletsin üüredicilerin sayısını regionumuzda. Gagauziyanın üürenmäk kurumnarında 114 üüredici büün etmeer. Statistikaya görä genç uzmannarın sade yarısı kendilerinä zanaat uurunda iş bulȇrlar. “Yazık, ama kimi disţiplinaların üüredicileri 60 yaşını aykırladılar. Matematika hem fizika disţiplinalarında üüredicilär  65 yaştan büük. Bu problema bütün devlettä 3- yıldan sora duyulacek”, — nışannadı Bakannık Komitetin başı İrina Vlah. Gagauziya  üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı,  ani Gagauziyada işleyän genç uzmannarın taa çoyu her yıl 7 bin leyä kadar  kaybederlär sade o sebeptän, ani regionumuzun dolayların statusu belli edilmer kanonda.  Başka…

Halk Topluşunda soruş şkolalarda sanitar odaların düzülmesi için geçmedi

Merkezdän gelän finansları Gagauziyanın şkolalarına vermäk için soruşunu bakarkan, deputatlarda peydlandılar kimi soruşlar. Gagauziyanın Üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı, ani merkezdän gelän finansları teklif ediler vermää üüredicilerä transport ödemesi için, uşakları gezdirmäk için, küçük gimnaziyaları finanslamaa deyni hem kimi okullarda sanitar odalarını düzmäk için. “Büünkü gündä 2 mln ley lääzım bu uura vermää. Gagauziyada her yıl düzüler 3,4 sanitar odası. Büün sanitar odaları yok Bucakta, Çebanov adına gimnaziyasında hem Rudenko adına üürenmäk kurumunda. Bu finanslarlan biz yapabilecez 3 sanitar oadasını”, — açıkladı Natalya Kristeva. GHTdeputatı Elena Ürçenko  nışannadı, ani bu kararı lääzım kabletmää, çünkü düzüntücülük işlerini en uygun yaz dinnenmäk…

Hazır mı üürenmäk yılına Gagauziyanın okulları – açıkldı üüretim bakanı

Gagauziyanın okulları eni yıla hazırlanȇrlar. Nesoy işlär bununnan baalı kurumnarda geçiriler, avtonomiyanın üüretim bakanı Nataliya Kristeva «Dialog v studii» programasında GRT kanalında açıkladı. Gagauziya  üüretim bakannıın  uzmannarı herbir üürenmäk kurumuna giderlär dä kontrol ederlär, nesoy onnar eni üürenmäk yılına hazır, haberledi üüretim bakanı Natalya Kristeva. NATALYA KRİSTEVA Gagauziya üüretim bakanı: «Mai hepsi üürenmäk kurumnarı hazır uşakları kabletsinnär. Elbetki, ani kapital düzmäk işlerini onnarda yapmaa deyni büük kolaylıklarımız yoktu. Hererdä sade gözelletmäk işleri geçirildi. Tertiplendi odalar, boyandı hem kireçlendi». Ki geçirmää üürenmäk kurumnarında kapital düzmäk işlerini  lääzım regional hem Moldovanın merkez kuvetleri birleşsinär, maasuz programaları kabletsinnär hem giriştirsinnär, sayȇr üüretim bakanı.…

Video: “ÜÜREDİCİ ETMEER, AMA BİZ İLERİ GİDERİZ”

Üüredici zanaatı çeker insandan pek çok kuvet. Bu zanaata kendilerini verän insannarın etmemezlii duyulȇr Gagauziyanın üüretim kurumnarında, annattı Gagauziyanın üüretmäk Baş bakannıın başı Natalyä Kristeva. Gagauziyanın üüretmäk  uurunda, 46 üürenmäk kurumunda  16 bin üürenici büün var. Onnarlan 3 bin üüredici işleerlär. Ama onnarın sayısı etmeer. «Bukadar uşak üüretmää deyni bizä çok üüredici dä lääzım. Geneldän bizdä 3000 üüredici var. Hepsi onnar bizim uşaklarımızı iilää, gözellää, ariflää üürederlär», — söledi Kristeva. Natalyä Kristeva nışannadı, ani  nicä dä her zaman, büün dä üüretmäk uurunda duyulȇr uzmannarın etmemezlii. «Bakmayarak buna, biz herbir şkolada herbir disţiplinaya üüretmää savaşȇrız», — nışannadı üüretim bakannıın başı. Bu…