Halk Topluşunda soruş şkolalarda sanitar odaların düzülmesi için geçmedi

Merkezdän gelän finansları Gagauziyanın şkolalarına vermäk için soruşunu bakarkan, deputatlarda peydlandılar kimi soruşlar.

Gagauziyanın Üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı, ani merkezdän gelän finansları teklif ediler vermää üüredicilerä transport ödemesi için, uşakları gezdirmäk için, küçük gimnaziyaları finanslamaa deyni hem kimi okullarda sanitar odalarını düzmäk için.

“Büünkü gündä 2 mln ley lääzım bu uura vermää. Gagauziyada her yıl düzüler 3,4 sanitar odası. Büün sanitar odaları yok Bucakta, Çebanov adına gimnaziyasında hem Rudenko adına üürenmäk kurumunda. Bu finanslarlan biz yapabilecez 3 sanitar oadasını”, — açıkladı Natalya Kristeva.

GHTdeputatı Elena Ürçenko  nışannadı, ani bu kararı lääzım kabletmää, çünkü düzüntücülük işlerini en uygun yaz dinnenmäk vakıdında geçirmää.

“Diil lääzım uzaa brakmaa bu soruşu, çünkü  ileredä yaz dinnenmäk ayları. Bu vakıt en uygun remont için. Bu uzun hem zor bir iş, onuştan büün lääzım kabledelim bu kararı”, — nışannadı deputat.

Gagauziyanın Bakannık Komiteti başın yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, ani sanitar odaların düzülmesi soruşuna katılȇrlar halklararası partnörlar da.

“Bizimnän barabar bu yıl işleer UDNP kurumu hem Amerikanın büük elçilii. 3 sanitar odasını biz düzdük merkez komponentin yardımınnan. Bundan kaarä üürenmäk kurumnarın öndercileri yakışȇr danışsınnar primarlara “Evropeyskoe selo” proektinä katılmak için”, — açıkladı Olesä Tanasoglo.

GHT deputatları açıkladılar, ani bu soruş için lääzım taa bir sıra dokumentleri Halk Topluşuna vermää, bununnan teklif edilän soruş geçmedi.
Источник grt.md
150

İlgili statyalar

Gagauziyanın üürenmäk kurumnarına etmeer para sıcaan ödemesi için

Gagauziyanın taa çoyu üürenmäk kurumnarı şansora harcadılar o finansları, angılarını plannadıydılar bu yıla sıcaan ödemesi için. Bunu açıkladı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı “Dialog v studiyi” programasında. Gazın birdän paalılanması getirdi ona, ani regionun üürenmäk kurumnarında etmeer finanslar sıcak için ödemää. Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva nışannadı, ani kimi üürenmäk kurumnarı kapadılar borçları kazanç paraları için verilän paralardan. “Taa çoyu üürenmäk kurumnarda 2022-ci yılın küçük ayında bu uura verilän paraların yarısından zeedesi harcandı. 10 üürenmäk kurumunda etmeyän paralar alındılar işleyennerin ay kazançları ödemesi için finanslarından”, — söledi Natalya Kristeva. Dezgincä küüyündä kurumnarı yısıtmak için 2021-2022 üürenmäk yılında plannandıydı…

Bucak küüyünün gimnaziyasında düzdülär sanitar odasını 

Bucak küüyünün gimnaziyasında sanitar odasını  düzdülär. “Rotari club”  finans yardımını bu işä verdi.  Proektın koordinatoru “Noi aportuniti”cümnä kurumu oldu. Bucak küüyünün gimnaziyasında gigiyena odasını  2020 yıldan başladılar düzmää.   Uşaklara komfort koşullar yapıldı, ellerini yıkamak tertipleri koyuldular, sıcak suyu çektilär. 1989 yıldan beeri yapının içindä gigiyena odası  yoktu, açıkladı okulun başı  Tatyana Yabanjı. “Lüdmila Karadagın yardımınnan  biz “Rotari klub”- unnan tanıştık  da 2021 yılda onnarlan   başladık  işlemää hem smeta dokumentlarını hazırlamaa, hepsi  koşulları yaptık  — suyu hem kanalızaţıyayı geçirdik. Primariya bu işleri yaptı hem  harçların bir payını ödedi. Hepsini vakıdında yaptılar. Da bundan sora Rotari klubu işleri başladı geçirmää”, — açıkladı…

Bakannık Komiteti teklif eder eni kanonnarı üüredicileri desteklemäk için

Gagauziyanın Bakannık Komiteti hazırladı iki kanon proektini, angıları doorudulu     üüredicilerin ay kazançlarının zeedeletmesinä.  Bu iş lääzım zeedeletsin üüredicilerin sayısını regionumuzda. Gagauziyanın üürenmäk kurumnarında 114 üüredici büün etmeer. Statistikaya görä genç uzmannarın sade yarısı kendilerinä zanaat uurunda iş bulȇrlar. “Yazık, ama kimi disţiplinaların üüredicileri 60 yaşını aykırladılar. Matematika hem fizika disţiplinalarında üüredicilär  65 yaştan büük. Bu problema bütün devlettä 3- yıldan sora duyulacek”, — nışannadı Bakannık Komitetin başı İrina Vlah. Gagauziya  üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı,  ani Gagauziyada işleyän genç uzmannarın taa çoyu her yıl 7 bin leyä kadar  kaybederlär sade o sebeptän, ani regionumuzun dolayların statusu belli edilmer kanonda.  Başka…

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…

Gagauziyanın üüredicilerinä kompensaţiyalar için proekt geçmedi

Ministruların kabinedı kayıl olmadı kanon proektinnän, angısında Üüretim kodeksın kimi diyşilmeklär bakılı. Dokumendä görä avtonomiyanın merkez dolaylarını Moldovanın başka dolaylarınnan hem muniţipiyalarınnan bir uura getirmää ki genç üüredicilerä para yardımı ödensin. Hükümetin oturuşunda teklif edildi zap etmää bu takım kanon proektini, soleyip, ani bütünnä Üüretim kodeksına diyşilmeklerini lääzım hazırlamaa. Bu takım kararlan kayıl olmadı Gagauz Eri  bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo, angısı hep ölä bu oturuşta pay aldı. O urguladı ki Üüretim kodeksında var bölümnär, angıları biri birinä kaarşı giderlär. Bunun beterinä kimi genç uzmannarda, angıları avtonomiyanın üüretmäk kurumnarına çalışmaa gelerlär, yok hakları evin arendası için hem energetika koşulları…