Gagauziyanın primariyaları var nicä katılsınnar küülerin hem kasabaların ilerlemesi için proektların yarışmasına

İnfrastruktura Ministerlii hem Gagauziyanın bölgeyi ilerlemäk Agenstvosu haberledilär, ani proekt yarışmasını çekettirerlär. O geçer «Evropalı küü» Millet programasının çerçevesindä. Proektlär finanslanacȇklar Millet dolay hem kasaba – küü ilerlemesi fondundan. İstekleri para kabletmää deyni var nicä vermää baba marta ayın 22-dän çiçek ayın 20-nädän.

Gagauziyanın primariyaları var nicä pay alsınnar proektlar yarışmasında ölä isteklärlän nicä su, kanalizaţıya, yaslaları, okulları, Kultura evleri düzülmesi için.Var nicä olsun proektlär erideki biznesın ilerlemesi için hem ȇnergiyanın koruması için.

«Biz isteriz nekadar taa çok erideki kuvetlär pay alsınnar yarışmakta hem tarasınnar proektleri. Ama diil lääzım unutmaa, ani bu yarışmak yapıldı ,ki en ii proektleri aslıya çıkarmaa. Teklif ederim pay alasınız», — danıştı primalara infrastruktura hem bölgeleri ilerlemäk ministerliin temsilcisi İgor Malay.

Bu yıl devletin hükümeti kabletti kanon proektini, angısında yazılı hepsi sorumnar erideki proektlärlän çalışmakta. Orada çizgilener, ani hepsi proektlär, angıları geliştirilerlär erideki uurda, 100% ödenerlär millet fondunnan, nışannadı Gagauziya bölgeyı ilerlemäk agenstvosunun başı Tatyana Donçeva.

«Hepsi onnar, kim pay alȇrlar proektlär yarışmasında, lääzım devlet temelindä olsunnar. Lääzım bilmää,ani proekt  giriştirlendiynän dä, payalannarın statusunu olmaz olacek diiştirmää», — nışannadı Tatyana Donçeva.

10 mln leyadan verilecek o proektlerä, angıları doorudulu olacȇklar su hem kanalizaţıya sistemaların düzülmesinä, 5 million leya kadar verilecek proektlerä, ani baktırȇrlar ȇnergiyayı yapan sistemaların koyulmasını, küülerdä önemli  arhitektura yapıların düzülmesinä, angıları eveldän kalma, hem var istoriya paalılıı, başçalara, parklara, kultura hem natura landşaftlarına. 3 million leya kadar gidecek şafk sistemasının geçirilmesinä, 1 million ley — kasabanın genel planını kurmaa deyni.

«Bu yarışmanın  baş neeti —  soţial-ȇkonomika baalantılarını kaaviletmää. Yardım edecek ilerletmää  küüleri. Yaşayannara verilecek  kaliteli devlet izmeti», — açıkladı Gagauziya bölgeyı ilerlemäk agenstvosunun plan yapan bölümün başı Svetlana Gradinar.

Seminarların  geçirilmesi  erideki  kuvetlerin temsilcilerinä deyni haberlenecek bölgeyi ilerlemäk agenstvosunun internet sayfasında ozaman, açan çekedecek yarışmak.
Источник grt.md
329

İlgili statyalar

Gagauziyada plana koyuldu bu yıl 5 infrastruktura proektını giriştirmää

Gagauziya bölge ilerlemäk agenstvosu kabletti 2022-2024 yıllarında ilerlemäk programasını. Bu yıl Çadır kasaasında başaracȇklar revitalizaţiya proektini,onun paası 4 million ley, hem eni tehnologiyalar için proekt Komrat Devlet Universitetindä 439 bin leya.  2024 yılda düzeceklär «At -prolin» turist kompleksini, onun paası kurdu 14 million ley, malları paketlemäk  kurumun düzülmesi Komrat industrial parkında — 23 million ley hem Çadırda su paklamak stanţiyasının düzülmesinä gidecek 2,5 million ley. 2022 yılda Gagauziyada plana koyuldu giriştirmää altıdan beş  infrastruktura proektını, angıları girdilär devletteki birleşik programasına 2022-2024 yıllarına hem finanslanacȇklar millet ilerlemäk regional fondundan. Proektlerin bütün sayısı yakın 45 million ley kuracȇk. 2022 yılda bu proektleri…

Gagauziyanın primarlarına annattılar „Evropalı küü” milli programası için

Moldovanın kuvetleri haberleerlär «Еvropalı küü»  programasının başladılması için. Proekt küülerin ilerletmesi için geliştiriler bu yılın çerçevesindä Millet fondun paralarınnan. «Еvropalı küü» programasının çerçevesindä kararlanȇr finanslamaa proektleri, baalı küülerin uzun zamana ilerletmesinnän, yaşayannara kaliteli hem cümnä koşulların vermesinnän, erli kuvetlärlän  investiţiyaların getirmesinnän. «Еvropalı küü» programasına 735 мln. ley veriler. «Proektin neeti – küülerdä gençleri korutmaa, haliz onnarı, kim burayı geler. İnsan lääzım bilsin, ani çiftçiliktän kaarä, var başka erlär dä, neredä iş var nicä bulmaa», — açıkladı Parlamentin deputatı Vladimir Bolä. Gagauziya regionun ilerlemesi Agentstvosunun uzmannarı konsultaţiyaları yapȇrlar hem haberleerlär  ne baalı avtonomiyanın kasabaların hem küülerin  ilerletmäk soruşlarınnan 2022-ci yılda. «Bu…

“Tek ödemäk için” kanon kabledildi: hepsi satıcılarda olacek kassa apparadı

2023-cü yıldan iş adamnarı lääzım olacek kassa apparatlarını kullansınnar. Gagauziyanın Halk Topluşu “Tek ödemäk için” kanonu kabletti. Deputatlar seslerini verdilär kanon için, ani 2023-cü yılın yanvarin 1-dän iş adamnarı yok nicä kassa apparatlarsız işlesinnär, eni yıldan onnarı lääzım olacek satın almaa. Deputat Aleksandr Tarnavskiy belli etti, ani iş adamnarın var vakıdı hazırlanmaa eni kurallara. Bakannık komiteti sa teklif eder kanon girsin kuvedinä bu yılın mart ayından, ondan sora, nicä bu iniţiativa Halk topluşun oturuşunda kabledilecek. Aleksandr Tarnavskiy sa sayȇr, ani bu ekonomika agentlerinä zor olacek    şindi kassa apparatlarını satın almaa. ALEKSANDR TARNAVSKİY, GHT deputatı: “Bizim komisiyamız çıktı tekliflän bu kuralları…

“Kapital  investiţıyalar” hem “Aydınnanmış küü programası” kanonnarına diişilmeklär bakıldı cümnä seslemeklerindä

Gagauziya Halk Topluşu deputatları cümnä seslemeklerin süresindä  nışannadılar, ani “Kapital  investiţıyalar» hem “Küüleri aydınnatmak”kanonnarında diişilmeklär lääzım olsun. Kanon kurucuları  teklif ettilär  beş kanon iniţıativasını iki kanona. Gagauziya halk toluşu  deputatları teklif ederlär kapital  investiţıyaların  bir payını  vermää  avtonomiyanın küülerin hem kasabaların primariyaların ilerlemesinä. Bölä olacȇk kolaylık  taa faydalı  işi  kurmaa kuvetlerin  arasında. Hep ölä  deputatın kayıllıı lääzım olacȇk,  deyni giriştirmää investiţıya proektleri  onun  kasabasında yada küüyündä. Deputatın imzası lääzım olcȇk  sade  te o proktlerä, angıları  devlet hem bölgä  bücetlerindän ödeneceklär. Gagauziya  halk  topluşun iki deputatı  Aleksandr  Tarnavskiy  hem Mihail  Jelezoglo   bu  diişilmeklerin avtorları. Deputatlar taa isteerlär, ki investiţiya proektlerin sayısını …

Deputatlar ensedilär başkanın vetosunu baş investiţıyalar kanonuna

Orak ayın 5-dä Gagauziya Halk topluşu  masuuz oturuşunda kanon kurucular Başkanın vetosunu «Baş investiţıyalar» Kanonu için ensedilär. 22 deputat kendi  sesini  verdi ki  diişilmeklär kanonda olsunnar. «Baş  investiţıyalar» Kanonu ilk sıra  2017-ci  yılda  hazırlandı  hem kabledildi. Gagauziya Halk topluşu deputatları  mehanizmayı  kurdular  baş investiţıyaların pay edilmesindä. Paralar  maasuz formulaya görä  verilerlär. 50%  bütün  paradan veriler bölge  maanalı  proektlerin çalışmasına, angılarını giriştirer Bakannıık komiteti, öbür  50% erideki  proektlerä  düşer, angılarını  primariyalar  teklif ederlär. ALEKSANDR  TARNAVSKİY,  GHT başının yardımcısı: «Bundan kaarä  kuruldu  taa bir  platforma. Ona görä  küülär, neredä az kişi  yaşȇȇr, taa zeedä  investiţıya kableder. Bir kaç yıl kanon bölä mehanizmaylan …