Gagauziyada Ukrainadan gelän insannar kablederlär hertürlü yardım

Ukrainada asker olayların başlamasının beterinä binnärlän insan komuşu devletindän geler Moldovaya. Nicä bütün respublikada, ölä Gagauziyada da cenktän kaçannar kablederär hertürlü yardımı.

Gagauziyanın yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da karşıladılar Ukrainadan  gelenneri yardımnarlan. Avtonomiyada bu insannar için  birkaç maasuz merkezdä yardım veriler. Onnarın birisi Komratta bulunȇr.

ALEKSANDR KARAÇLI Komrat kasabasının primar yardımcısı: “Kasabanın kultura evindä biz kurduk bir merkez, neredä biz informaţiya vereriz. Telefon kompaniyaları verdilär bizä sım — kartaları, angıların yardımınnan gelennär var nicä telefon açsınnar Ukrainada kalmış senselelerinä”.

Bu merkezdän kaarä, kasabanın primariyasında bu insannar için toplanılȇr hertürlü yardım.

OLGA PATUTİNA Komrat primariyasının cümnä bülümün öndercisi: “Gelerlär 9, 10 kişiyä kadar aylelär. Kimä sabun lääzım, kimä peşkir silinmää, kimä ilaç. Sevindirer, ani bizim insannarımız annȇȇrlar, da yardımnan gelerlär. Bu insannara büün en zor”.

Albina Moldovaya geldi Odesa bölgesindän iki küçük oolunnan. Annadȇrlar, ani vakıdında Ukrainadan gittilär.

ALBİNA Ukraina vatandaşı: “Biz İzmaildan geldik. Dün etiştirdik çıkmaa Ukraindan, büün sä bizdä kurşunlamaa başladılar dolayları. Biz bulduk er kendimizä, ama geldik burayı beki yardım edeceklär.  Bizä lääzım yorgan, yastık. Saa olsunnar yaşayannar, ani kablederlär bizi. Şükür ederiz herbirini”.

ANDREY Albinanın oolu, Ukraina vatandaşı: “Biz, açan kararladık Ukrainadan çıkmaa, orada hepsi usluydu. Bän özledim evi hem senseleleri”.

Gagauziyanın kimi kasabalarında hem küülerindä büün işleerlär Ukrainadan gelenneri kabletmäk merkezleri. Onnardan biri Kongazda.

İVAN KOLİONGLO Gagauziyanın Hatalı Olaylarında komisiyasının başı:“Kongazda var nicä kalsın 100 kişi. İnsannara veriler imek, ruba, onnara deyni yapıldılar hepsi koşullar. Herersi sıcak. Bölä merkezlär var Kıpçakta, Kazayakta, Valkaneştä hem Çadırda”.

Gagauziyanın yaşayannarı büük saygıylan danışȇrlar Ukrainalıların kahırına.

İVAN KOLİONGLO Gagauziyanın Hatalı Olaylarında komisiyasının başı: “Gururluyum onunnan, ani bizim yaşayannarımız pek sıcak kablederlär bu insannarı. Pek aktiv bu iştä gençlär, angıları pek çabuk herbir işi yapȇrlar. Topladılar malları, ruba, ilaç hem başka önemli tertipleri. Kablettilär insannarı evlerindä”.

Başlayarak küçük ayın 24-dän, Ukrainadan Moldovaya girdi 108 bin insandan zeedä.
Источник grt.md
360

İlgili statyalar

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezinä geldi yardım Almaniyadan

 “BASIBÜYÜK” halklar arası yardım kuruluşu uzattı yardım elini Kongaz küüyünün merkezinä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı. Kızçaaz Maşa bir yaşında, Ukrainada gidän cenk için o, elbetki, aklısında bişey tutmayacek, ama büün o şansora annȇȇr, ani bulunȇr evdän uzakta. Maşacık anasınınnan, batüsununnan hem babusununnan Vatanından kaçmak zorunda kaldı. Büün onnar yaşȇȇrlar Kongaz küüyünün merkezindä, neredä erleştirerlär Ukrainadan gelenneri. ALEKSANDRA, Ukraina vatandaşı: “Biz pek sevineriz, ani bizi burada kablettilär, arkaladılar hem yardım ettilär. Biz biraz  raatlandık. Aslıdan sölediynän beklemäzdik bukadar sıcaklık”. ALİNA, Ukraina vatandaşı: “Biz braktık hepsini, bän oturdum kocamın maşınasına da, alıp uşakları kucaama hem anamı, çıktım Ukrainadan en yakın…

Kongazda açıldı Ukraina vatandaşları için regional merkezi

Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina vatandaşları için, angıları onnarın devletindä olan cenktän kaçȇrlar aşırıya. Küçük ayın 27 – dä  Kongaz küüyündä açıldı bölä bir merkez. Onda var nicä kalsın 100-dän kişi. Ukrainada cenktän kaçannar için Regional merkezi bulunȇr  Kongaz küüyünün okul — internatın yapısında.  O kableder insannarı küçük ayın 27 – dän, haberledi merkezin başı Maksim Bolgar. «Dün Kongaz küüyündä çeketti çalışmaa Ukrainadan kaçannar için Regional merkezi, angısı var nasıl kabletsin 100 kişiya kadar. Pek islä koşullar burada. Hepsi  var – imäk, ruba, ilaçlar», — söledi Maksim Bolgar. Merkezdä bu vakıt bulnȇrlar uşaklar hem karılar. En yaşlı onnardan  80…

Ukrainadan Gagauziyaya gelän insannar Türkiyedän kablettilär yardım

Ukrainada asker operaţiyasının başlamasından beeri binnärlän insan brakıp kendi evlerini devlettän kaçmak zorunda kaldılar. Pek çok insan Moldovaya geldi, onnarın çoyunu yaşayannarımız aylelerindä konakladılar. Herbiri onnardan büün zor durumda bulunȇr. Bu günnerdä yardım elini onnara uzalttı “İHH» Türkiye İnsannar Yardımı fondu. “İHH» Türkiye İnsannar Yardımı fondu uzalttı yardım elini Gagauziyanın Kazayak, Tülüküüyü, Çeçmäküüyü, Valkaneş hem Çadır kasabasında kalan Uktaina vatandaşlarına, angıları brakıp evlerini hem aylelerini, devletindän kaçmak zorunda kaldılar. Bu yardım geldi Moldova Parlamenti deputatın İvanna Köksalın partnörluk baalantılarına görä. Ukraina vatandaşlarının taa çoyu gagauziyanın ayleleri evlerinä aldılar,  hepsi onnardan yolculuk poşetlerini “İHH” fondundan kablettilär. Her gün Moldovanın türlü vama…

Kirsovo küüyündä cenktän kaçannar için merkez 30 kişi var nicä kabletsin

Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina devletindän kaçannar için. Küçük ayın 25 – dä  Kirsovo küüyündä  başladı çalışmaa  merkez Ukrainadan gelän insannar için. O hazır kabletmää 30 kişiya kadar. Olga Bezrodnaya Odesa bölgesindän geldi. Onu volontörlar getirdilär bir vakıtlık merkezä Kirsovo küüyünä  pazar günü. Karı seviner, ani var neredä durgunmaa. OLGA BEZRODNAYA Ukrainadan cenk kaçanı: «Geldik Çernomorsktan, Odesa bölgesindän, İlyiçovsk kasabasından. Bän geldim iki uşaamnan 17 hem 18 yaşında. Taa aldım yanıma hısımımı 12 yaşında uşaannan. Biz geldik Mirnıydan, sizin tarafınızdan, problema yoktu». Taa ilk günnerdän  bir vakıtlık  merkez  Kirsovo küüyündä  çeketti kabletmää yaşayannarı komuşu devlettän,  hem vermää lääzımnı yardımı,…

Moldovada 200- zä yakın Ukraina vatandaşı başladılar işlemää

Moldovada iş buldular 187 insan, angıları Ukrainada cenktän devletimizä kaçtılar. Onnardan 139 karı. Onnar programist, injener, terzi, satıcı, ofiţiant, vraç işleerlär. İş vermäk agentstvosu haberleer, ani insannarın taa çoyu Kişinövda iş buldular. 125 kompaniya hazır bu insanarı işä kabletmää. Bu neetlär için onnar  açtılar  2092 iş erini. Taa 161 insan koyuldu sayıya agentstvoda ki iş bulmaa. Moldovada mart ayın 1-ndän Ukrainadan kaçan insannara taa ilin iş bulmaa. Bunun için Hükümet  ilinnetti kuralları. İnsannar iştän kaarä var nicä başka yardımı da kabletsinnär. Gagauziya İş vermäk agentstvosuna Ukrainadan kaçan 4 insan danıştı. Ama biri dä onnardan taa kendilerinä deyni uygun  iş bulamadı.…