Kirsovo küüyündä cenktän kaçannar için merkez 30 kişi var nicä kabletsin

Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina devletindän kaçannar için. Küçük ayın 25 – dä  Kirsovo küüyündä  başladı çalışmaa  merkez Ukrainadan gelän insannar için. O hazır kabletmää 30 kişiya kadar.

Olga Bezrodnaya Odesa bölgesindän geldi. Onu volontörlar getirdilär bir vakıtlık merkezä Kirsovo küüyünä  pazar günü. Karı seviner, ani var neredä durgunmaa.

OLGA BEZRODNAYA Ukrainadan cenk kaçanı: «Geldik Çernomorsktan, Odesa bölgesindän, İlyiçovsk kasabasından. Bän geldim iki uşaamnan 17 hem 18 yaşında. Taa aldım yanıma hısımımı 12 yaşında uşaannan. Biz geldik Mirnıydan, sizin tarafınızdan, problema yoktu».

Taa ilk günnerdän  bir vakıtlık  merkez  Kirsovo küüyündä  çeketti kabletmää yaşayannarı komuşu devlettän,  hem vermää lääzımnı yardımı, haberledi bir vakıtlık merkezin öndercisi Svetlana Georgieva.

SVETLANA GEORGİEVA Ukrainadan kaçannar için Kirsovo merkezin öndercisi: «Taa sık Harkovdan, Kievdan gelerlär. Bir vakıtlık merkezdä Ukrainadan kaçannar için var hepsi lääzımnı koşullar. İlktan plana koyulduydu 18 er. Barabar primariyalan kurduk taa on er. Bütündän yakın 30 insana kadar bizim merkez var nasıl kabletsin. Bizdä sıcak  hem pek islää».

Yardım ederlär  kaçannara Ukrinadan Kirsovo küüyün  yaşayannarı.  Onnara getirerlär imelik, para hem gigiena tertiplerini. Olga Bezrodnaya İlyeçovsktan  yaşlarlan gözlerindä şükür eder kabledän tarafı yardım için.

OLGA BEZRODNAYA kaçan Ukrainadan: « Şükür ederim sizi, kablettiniz pek islää. Hererdä pak, düşündünüz doyurmaa da bizi. Açıktan söleeim. Biz beklämedik bunu. Çok saa olasınız». 

Svetlana Georgieva  çizgiledi, anı kaçannara Ukrainadan pek lääzım psihologiya yardımı.

SVETLANA GEORGİEVA Ukrainadan kaçannar için Kirsovo merkezin öndercisi: «İsteerim sölemää, ani barabar OON kurumunnan biz geçirdik üürenmeyi psihologiya adaptaţiya metodikasına görä, deecez o insannarı, angıları bulunȇrlar  stresta, kahırda hem angıları kaybetillär yakın insannarı  – bu SETTA programası. Büünkü günä  bütünnä Moldova devletindä hazırladık 8 uzman, dördü onnardan bizim merkezdä».

Kısa zamanda, maasuz psihologiya  programasına görä 1, 5 ayın içindä  insan diiştirer bütündän kendi düşünmesini, da duyȇr kendisini çok taa islää.
Источник grt.md
369

İlgili statyalar

Kongazda açıldı Ukraina vatandaşları için regional merkezi

Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina vatandaşları için, angıları onnarın devletindä olan cenktän kaçȇrlar aşırıya. Küçük ayın 27 – dä  Kongaz küüyündä açıldı bölä bir merkez. Onda var nicä kalsın 100-dän kişi. Ukrainada cenktän kaçannar için Regional merkezi bulunȇr  Kongaz küüyünün okul — internatın yapısında.  O kableder insannarı küçük ayın 27 – dän, haberledi merkezin başı Maksim Bolgar. «Dün Kongaz küüyündä çeketti çalışmaa Ukrainadan kaçannar için Regional merkezi, angısı var nasıl kabletsin 100 kişiya kadar. Pek islä koşullar burada. Hepsi  var – imäk, ruba, ilaçlar», — söledi Maksim Bolgar. Merkezdä bu vakıt bulnȇrlar uşaklar hem karılar. En yaşlı onnardan  80…

Kongaz hem Kirsovo küülerindä bulunan Ukraina vatandaşları için merkezlär eni yardımı kablettilär

Kongaz hem Kirsovo küülerindä Ukrainadan cenktän kaçannarı kabledän merkezlär kablettilär yardımı. Onnara tedarlıkları baaşladı cümnä organizaţiyası “Bucak” barabar Türkeyedeki ortaklarınnan. Bu sefer verildi ii koşulların kurulması için buz dolapları hem çamaşır maşinaları. Merkezlerin öndercileri danıştılar cümnä organizaţiyalarına, ki verilsin onnara yardım tedarlık tarafından. “Bizim zorluumuz vardı buz dolaplarında. Biz danıştık bizim ortaklarımıza Türkiyeden, ki yardım versinnär bizä. Onnar annadılar, ani sıcaklar gelerlär, da imeklerin tutması için lääzım buz dolapları. Drurmumuzu annayıp getirdilär”, — açıkladı Kongazda bulunan kaçannar için merkezin başı Maksim Bolgar. Taa ileri Türkiye tarafı artık verdi material yardımını Ukrainadan kaçannara deyni. Merkezlerdä, neredä erleştilär kaçannar, baaşlandı çarşaflar komplektları,…

Gagauziyada Ukrainadan gelän insannar kablederlär hertürlü yardım

Ukrainada asker olayların başlamasının beterinä binnärlän insan komuşu devletindän geler Moldovaya. Nicä bütün respublikada, ölä Gagauziyada da cenktän kaçannar kablederär hertürlü yardımı. Gagauziyanın yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da karşıladılar Ukrainadan  gelenneri yardımnarlan. Avtonomiyada bu insannar için  birkaç maasuz merkezdä yardım veriler. Onnarın birisi Komratta bulunȇr. ALEKSANDR KARAÇLI Komrat kasabasının primar yardımcısı: “Kasabanın kultura evindä biz kurduk bir merkez, neredä biz informaţiya vereriz. Telefon kompaniyaları verdilär bizä sım — kartaları, angıların yardımınnan gelennär var nicä telefon açsınnar Ukrainada kalmış senselelerinä”. Bu merkezdän kaarä, kasabanın primariyasında bu insannar için toplanılȇr hertürlü yardım. OLGA PATUTİNA Komrat primariyasının cümnä bülümün öndercisi: “Gelerlär 9, 10…

UNDP Programmanın temsilcileri buluştular Ukraina vatandaşlarınan Gagauziyanın soţial merkezlerin birindä

Ukraina vatandaşları, ani vatanında olan cenktän kaçıp geldilär Gagauziyaya, bir vakıda kalȇrlar zoorlamaktan zararlanmış insannar için reabilitaţiya merkezindä. O açıldıydı UNDP kurumunyardımınan. Reabilitaţiya merkezindä Ukrainadan kaçan insannar için var hepsi koşullar,  haberledi merkezin başı Svetlana Georgieva. «Burada insannara lääzımnı her bir  iş var — gigiena paketleri, ruba hem imek. Psihologiya yardımı var. Şükür ederiz  UNDP  kurumunu, ani onnar bizä pek çok yardım vererlär», — söledi Svetlana Georgieva. UNDP kurumu giriştirilän PROON programasından paraylan yardım etti merkezdä ki durgunmuş insannar ii kabledilsinnär hem yaşasınnar burada. «Biz  bölmeeriz zoorlamaktan zararlanmış insannarı hem insannarı, angıları türlü kötü halda psihologik uurunda bulunȇrlar. Biz yardım…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezinä geldi yardım Almaniyadan

 “BASIBÜYÜK” halklar arası yardım kuruluşu uzattı yardım elini Kongaz küüyünün merkezinä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı. Kızçaaz Maşa bir yaşında, Ukrainada gidän cenk için o, elbetki, aklısında bişey tutmayacek, ama büün o şansora annȇȇr, ani bulunȇr evdän uzakta. Maşacık anasınınnan, batüsununnan hem babusununnan Vatanından kaçmak zorunda kaldı. Büün onnar yaşȇȇrlar Kongaz küüyünün merkezindä, neredä erleştirerlär Ukrainadan gelenneri. ALEKSANDRA, Ukraina vatandaşı: “Biz pek sevineriz, ani bizi burada kablettilär, arkaladılar hem yardım ettilär. Biz biraz  raatlandık. Aslıdan sölediynän beklemäzdik bukadar sıcaklık”. ALİNA, Ukraina vatandaşı: “Biz braktık hepsini, bän oturdum kocamın maşınasına da, alıp uşakları kucaama hem anamı, çıktım Ukrainadan en yakın…