Kongazda açıldı Ukraina vatandaşları için regional merkezi

Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina vatandaşları için, angıları onnarın devletindä olan cenktän kaçȇrlar aşırıya. Küçük ayın 27 – dä  Kongaz küüyündä açıldı bölä bir merkez. Onda var nicä kalsın 100-dän kişi.

Ukrainada cenktän kaçannar için Regional merkezi bulunȇr  Kongaz küüyünün okul — internatın yapısında.  O kableder insannarı küçük ayın 27 – dän, haberledi merkezin başı Maksim Bolgar.

«Dün Kongaz küüyündä çeketti çalışmaa Ukrainadan kaçannar için Regional merkezi, angısı var nasıl kabletsin 100 kişiya kadar. Pek islä koşullar burada. Hepsi  var – imäk, ruba, ilaçlar», — söledi Maksim Bolgar.

Merkezdä bu vakıt bulnȇrlar uşaklar hem karılar. En yaşlı onnardan  80 yaşından büük, en küçük sa 1,5 aylık uşacık.

«Ukrainadan insannar merkezä başladılar gelmää ta dün. İlkin onnarı erleştirerlär odalara, sora veriler imek, hem bilgi tarafından yardım», — açıkladı merkezin volontöru ANDREY ŞEVEL.

Ukrainadan kaçannar için var hepsi lääzımnı koşullar. Merkezdä onnar kablederlär lääzımnı yardımı.

«Geldim Odesadan unukamnan hem unukamının unukasınnan. Karşıladılar bizi pek gözäl, taa islä yoktu nicä olsun. Biz gidecez Kişnöva. Elbetki, isteeriz geeri evä dönmää».

«Bän burayı geldim en yakın benim insanarımnan: bu benim kızım hem benim babum. Kızım benim 3 yaşında, babum sa 83 yaşında. Bän hiç bir zaman düşünmedim, ani benim babum hem kızım olacȇklar bir statusta – cengin uşakları».

«Melitopoldan geldim. Bizim kasabamızda pek  çirkin.  Kaldı hısımnarımız orada.  Orada cenk, pek çirkin. Kaldı kocam, angısı hiç çıkmȇȇr maazadan, pek zabunnadı».

İmek mallarını kaçannara imää yapmaa deyni getirerlär Kongaz küüyün yaşayannarı. Doyurȇrlar onnarı üç sıra gündä.

Komuşu devletin yaşayannarı  şükür ederlär kabledän tarafı yardım için.

«Bizi pek islä karşıladılar,  büük sevgiylän, duygularlan».

«Şükür ederiz sizi bölä üüsek uurda kabletmäk için bizi».

Regional merkezi  Ukrainadan kaçannar için Kongaz küüyündä  var nasıl kabletsin 100 insana kadar.
Источник grt.md
376

İlgili statyalar

Kirsovo küüyündä cenktän kaçannar için merkez 30 kişi var nicä kabletsin

Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina devletindän kaçannar için. Küçük ayın 25 – dä  Kirsovo küüyündä  başladı çalışmaa  merkez Ukrainadan gelän insannar için. O hazır kabletmää 30 kişiya kadar. Olga Bezrodnaya Odesa bölgesindän geldi. Onu volontörlar getirdilär bir vakıtlık merkezä Kirsovo küüyünä  pazar günü. Karı seviner, ani var neredä durgunmaa. OLGA BEZRODNAYA Ukrainadan cenk kaçanı: «Geldik Çernomorsktan, Odesa bölgesindän, İlyiçovsk kasabasından. Bän geldim iki uşaamnan 17 hem 18 yaşında. Taa aldım yanıma hısımımı 12 yaşında uşaannan. Biz geldik Mirnıydan, sizin tarafınızdan, problema yoktu». Taa ilk günnerdän  bir vakıtlık  merkez  Kirsovo küüyündä  çeketti kabletmää yaşayannarı komuşu devlettän,  hem vermää lääzımnı yardımı,…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezinä geldi yardım Almaniyadan

 “BASIBÜYÜK” halklar arası yardım kuruluşu uzattı yardım elini Kongaz küüyünün merkezinä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı. Kızçaaz Maşa bir yaşında, Ukrainada gidän cenk için o, elbetki, aklısında bişey tutmayacek, ama büün o şansora annȇȇr, ani bulunȇr evdän uzakta. Maşacık anasınınnan, batüsununnan hem babusununnan Vatanından kaçmak zorunda kaldı. Büün onnar yaşȇȇrlar Kongaz küüyünün merkezindä, neredä erleştirerlär Ukrainadan gelenneri. ALEKSANDRA, Ukraina vatandaşı: “Biz pek sevineriz, ani bizi burada kablettilär, arkaladılar hem yardım ettilär. Biz biraz  raatlandık. Aslıdan sölediynän beklemäzdik bukadar sıcaklık”. ALİNA, Ukraina vatandaşı: “Biz braktık hepsini, bän oturdum kocamın maşınasına da, alıp uşakları kucaama hem anamı, çıktım Ukrainadan en yakın…

Kongaz hem Kirsovo küülerindä bulunan Ukraina vatandaşları için merkezlär eni yardımı kablettilär

Kongaz hem Kirsovo küülerindä Ukrainadan cenktän kaçannarı kabledän merkezlär kablettilär yardımı. Onnara tedarlıkları baaşladı cümnä organizaţiyası “Bucak” barabar Türkeyedeki ortaklarınnan. Bu sefer verildi ii koşulların kurulması için buz dolapları hem çamaşır maşinaları. Merkezlerin öndercileri danıştılar cümnä organizaţiyalarına, ki verilsin onnara yardım tedarlık tarafından. “Bizim zorluumuz vardı buz dolaplarında. Biz danıştık bizim ortaklarımıza Türkiyeden, ki yardım versinnär bizä. Onnar annadılar, ani sıcaklar gelerlär, da imeklerin tutması için lääzım buz dolapları. Drurmumuzu annayıp getirdilär”, — açıkladı Kongazda bulunan kaçannar için merkezin başı Maksim Bolgar. Taa ileri Türkiye tarafı artık verdi material yardımını Ukrainadan kaçannara deyni. Merkezlerdä, neredä erleştilär kaçannar, baaşlandı çarşaflar komplektları,…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezin aşçılarını şükür ettilär işi için

Kongaz küüyünün merkezindä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı, volontörlar işleerlär. Aftadan zeedä bu insannara deyni hepsi koşullar kurulȇrlar. Kurumda çalışan aşçıları onnarın işi için şükür etti Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi. Aftadan  zeedä  Kongaz küüyünün merkezindä, neredä kablederlär Ukrainadan gelän insannarı, saymadaan zaametini, gecä-gündüz 24 saat aşçılar işleerlär. Birkaç sıra gündä haşlak imäk Ukrainadan gelän insannara deyni hazırlȇȇrlar. Onnarın işi için şükür etti Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi Genadiy Kazanci. GENADİY KAZANCİ,  Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi: “Saygılı karılar, Devlet konţeläriyası teritorial büronun hem Moldovanın Hükümeti adından isteerim şükür etmää sizi bu iş için. Siz saymȇȇrsınız zaametinizi da Ukraina…

Gagauziyada Ukrainadan gelän insannar kablederlär hertürlü yardım

Ukrainada asker olayların başlamasının beterinä binnärlän insan komuşu devletindän geler Moldovaya. Nicä bütün respublikada, ölä Gagauziyada da cenktän kaçannar kablederär hertürlü yardımı. Gagauziyanın yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da karşıladılar Ukrainadan  gelenneri yardımnarlan. Avtonomiyada bu insannar için  birkaç maasuz merkezdä yardım veriler. Onnarın birisi Komratta bulunȇr. ALEKSANDR KARAÇLI Komrat kasabasının primar yardımcısı: “Kasabanın kultura evindä biz kurduk bir merkez, neredä biz informaţiya vereriz. Telefon kompaniyaları verdilär bizä sım — kartaları, angıların yardımınnan gelennär var nicä telefon açsınnar Ukrainada kalmış senselelerinä”. Bu merkezdän kaarä, kasabanın primariyasında bu insannar için toplanılȇr hertürlü yardım. OLGA PATUTİNA Komrat primariyasının cümnä bülümün öndercisi: “Gelerlär 9, 10…